slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sociální skupiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
sociální skupiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

sociální skupiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

sociální skupiny. sociální skupina. soubor dvou nebo více osob, které sdílejí pocit příslušnosti ke skupině, jsou k sobě vázány relativně stabilními vzorci sociální interakce, mají některé společné cíle, mohou mít náhodné a volné vztahy, nebo těsné a intenzivní vztahy kooperace (např. rodina);.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'sociální skupiny' - chi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci ln skupina
sociální skupina
 • soubor dvou nebo více osob, které sdílejí pocit příslušnosti ke skupině, jsou k sobě vázány relativně stabilními vzorci sociální interakce, mají některé společné cíle, mohou mít náhodné a volné vztahy, nebo těsné a intenzivní vztahy kooperace (např. rodina);
znaky soci ln skupiny
znaky sociální skupiny:
 • interakce mezi členy skupiny, existence komunikační sítě;
 • vzájemná percepce, diferenciace rolí a pozic;
 • motivace, normativní a hodnotový systém skupiny;
 • organizace sociálních vztahů;

agregát – seskupení lidí, které nemají všechny znaky a vlastnosti skupin;

 • systém sankcí;
 • společná činnost, vzájemný vliv;
 • vědomí skupinové příslušnosti, vzájemná závislost;
 • vědomí skupinové odlišnost;
 • společný cíl;
d len soci ln ch skupin a podle velikosti
dělení sociálních skupin:A) podle velikosti:
 • malé (do 20 členů);

nejmenší malá soc. skupina – dyáda;

 • velké;

specifický agregát dav: demonstrující;

rabující;

terorizující;

b podle vztah ve skupin a intimity vazby
B) podle vztahů ve skupině a intimity vazby:
 • primární skupina – sdružení osob vyznačující se kontaktem členů tváří v tvář (face to face); mezi členy těsné citové vazby dlouhého trvání, nezanikají dosažením cíle (rodina), primární skupina je nejdůležitější z hlediska vývoje jedince;
 • sekundární skupina – vztahy jsou důsledkem určitého zájmu, či úkolu, nikoli citovými pouty (např. třída);
c podle zp sobu vzniku skupiny
C) podle způsobu vzniku skupiny:
 • formální skupina – vzniká podle předem daných pravidel určovaných zvnějšku a řídí se jimi, nevzniká z vlastní vůle, ale organizuje ji instituce (škola, armáda); sekundární skupina vedená určitým cíle, které nemusí mít dlouhé trvání;
 • neformální skupina – pravidla vzájemného soužití a normy chování vznikají uvnitř skupiny a jsou vyjádřením přirozených potřeb členů;
d podle vztahu lena skupiny k vlastn skupin
D) podle vztahu člena skupiny k vlastní skupině:
 • vlastní skupina – do níž jedinec reálně patří, vytvářejí se v ní představy o této skupině (idealizované) a rovněž o jiných skupinách, srovnávání a různá úroveň vztahů k vlastní skupině;
 • cizí skupina – do níž jedinec nepatří, ale má na ni názor;
e podle vztahu lena skupiny k vn j mu okol
E) podle vztahu člena skupiny k vnějšímu okolí:
 • referenční skupina (vztažná) – do níž chce jedinec patřit a s jejímiž hodnotami a normami chování se ztotožňuje; pozitivně referenční (chce být členem); negativně referenční (jedinec k ní přísluší nerad);
 • členská skupina – skupina, jíž je jedinec členem; ideální stav je-li členská skupina současně referenční;
 • nominální skupina – vytvořená dle nějakého znaku;
funkce skupiny
funkce skupiny:
 • interakce jedinců – spolupráce, soutěžení, konflikty, prosazovat názor, korigovat ho, bránit se;
 • sociální role – samovolná dělba úkolů a činností, organizace (vedoucí, vedený, organizátor, smiřovatel);
funkce skupiny1
funkce skupiny:
 • sebeuplatňování jedince – umožňují jedinci uspokojování jeho sociálních potřeb;
 • normativní a srovnávací funkce – poskytuje jedinci srovnávací rámec pro jeho postoje a jednání, utváří jeho pojetí sociální reality a jeho sociálních rolí; mínění skupiny je kriteriem výkonu jedince;
v voj lenstv ve skupin
vývoj členství ve skupině:
 • pátrání;
 • socializace (přijetí);
 • udržení (konflikt);
 • resocializace (konec);
 • reminiscence (doznívání);
struktura skupiny
struktura skupiny:
 • role – požadavky na vystupování v konkrétní pozici;
 • pozice – označuje místo ve vztažném poli, jsou na ně kladeny určité požadavky a jsou spojeny s určitými očekáváními;
struktura skupiny1
struktura skupiny:
 • status – specifické kulturně společenské charakteristiky jedince;
 • norma – zákl. fixace efektivního chování, kontrola chování členů skupiny (skup. cíle) pomocí pozitivních a negativních sankcí;
skupinov vliv
skupinový vliv:
 • koheze – skupinová soudržnost, společné motivy, morálka, koordinace úsilí, vzájemná náklonnost mezi členy skupiny zvyšuje jednotu jejich mínění, podporuje upevňování vzájemné náklonnosti;
skupinov vliv1
skupinový vliv:
 • sociální zahálení – osoba podává ve skupině menší pracovní výkon než samostatně, spojitost s motivací, čím víc lidí pracuje společně na úkolech, ve kterých je jeden výsledek, tím nižší výkon připadá na jedince;
skupinov vliv2
skupinový vliv:
 • sociální facilitace – vliv přítomnosti jiných na chování člověka (pokles výkonu – soc. inhibice), při složitých či nových činnostech a úkolech přítomnost jiných osob (pozorovatelů) snižuje výkon jednotlivce, při jednoduchých či zvládnutých činnostech přítomnost jiných osob zpravidla zvyšuje výkon jednotlivce;
skupinov vliv3
skupinový vliv:
 • deindividualizace – snížení či ztráta sebeuvědomění, ztráta pocitu vlastní individuality;
skupinov vliv4
skupinový vliv:
 • skupinová polarizace – skupiny se rozhodují riskantněji (před diskusí jednotlivci názor +, po diskusi názor + +, před diskusí jednotlivce názor -, po diskusi názor - -);
skupinov vliv5
skupinový vliv:
 • konformita – vyjadřuje fungování norem a jejich obecnou a závaznou platnost, konformní chování je účelové, umožňuje jedinci setrvat ve skupině a být za to odměňován; konformismus existuje také jako znak osobnosti (poslušnost, zdvořilost, sebedisciplína a vztahující se k úzkosti);
ot zky
otázky
 • skupina, jejíž vztahy jsou důsledkem určitého zájmu je
 • skupina s těsnými citovými vazbami dlouhého trvání je
 • skupina vznikající podle předem daných pravidel určovaných zvnějšku je
 • skupina, jejížpravidla vznikají uvnitř skupiny je
 • sekundární
 • primární
 • formální
 • neformální
ot zky1
otázky
 • skupinová soudržnost je
 • účelové chování umožňuje jedinci setrvat ve skupině je
 • vliv přítomnosti jiných na chování člověka je
 • jev, kdy se skupiny rozhodují vyhraněněji je
 • koheze
 • konformita
 • sociální facilitace
 • skupinová polarizace
pou it zdroje
Použité zdroje

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2

VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.