1 / 35

Inovace

Inovace. Inovační podnikání Technicky inovovat znamená … Inovační podnikání potřebuje inovační prostředí dana.mestanova@fsv.cvut.cz. Inovuj nebo zanikneš ! . vyvíjím vyrábím prodávám projekt příprava realizace uplatnění.

chezarina
Download Presentation

Inovace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Inovace Inovační podnikání Technicky inovovat znamená … Inovační podnikání potřebuje inovační prostředí dana.mestanova@fsv.cvut.cz

 2. Inovuj nebo zanikneš ! • vyvíjím • vyrábím • prodávám • projekt příprava realizace uplatnění

 3. v ČR 1969 …….. teorie inovací .. Prof. Valenta (počátky ale v 50- tých letech) • AIP ČR (Asociace inovačního podnikání ČR) založena 23. 6. 1993 V inovačním procesu je třeba : • techniků • ekonomů • právníků • a ostatních celospolečenskovědních pracovníků

 4. Pojmy • invence … technický objev • inovace … praktická realizace • latinsky innovare = obnovovat • pracovník = inovátor • byla zrušena Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj … ihned začaly vznikat nové organizace zaměřené na Systém inovačního podnikání

 5. Pojmy inovační podnikání = podnikatelské aktivity transfer technologií = proces inovačního podnikání inovační technologický marketing - od myšlenky přes zavedení až po likvidaci

 6. Pojetí inovace • úkol - zvýšit konkurenceschopnostvýrobků • inovace = proces změn • jakost x dodací lhůta x cena Inovace: výrobkové materiálové technologické • hospodářský růst závisí na nových technologiích (byl rozhlas, potom televize)

 7. Inovační podnikáníInovační strategie ČR • Inovační politika ČR předložená AIP ČR - v rámci ní: • I.Akční plán ČR pro inovace - vychází z Akčního plánu EU - pěstování inovační kultury • vytvoření rámce podporujícího inovace • zrychlení využití výzkumu k inovacím • 5 oblastí: 1. mezinárodní spolupráce 2. financování 3. inovační infrastruktura,komunikace s veřejností (inf.veřejnosti) 4. personální a etické aspekty (příprava odborníků) 5. právní aspekty vč. ochrany duševního vlastnictví

 8. Programy pro oblast inovačního podnikání • Státní programy ČR • Programy EU • Mezinárodní programy

 9. Legislativa - Zákon o inovacích • Zákon o inovacích - semináře v Poslanecké sněmovně 1993, 1997 a 1999 Zákon - 5 částí: Pojmy Systém inovačního podnikání v ČR Úprava kompetenčního zákona Přímé nástroje podpory Nepřímé nástroje podpory

 10. Transfer technologií Zpravidlamezi 2 subjekty nápad - výzkum - vývoj - příprava výroby – užití Vědeckotechnický park =,… instituce orientovaná na vědu, technologie

 11. Inovační firma • Je menší firma, která získá informace, je schopna organizovat a řídit INOVAČNÍ PROCES a realizuje nový produkt až po uvedení na trh. Je to více rizikové, než pouze např. obchodní činnost.

 12. OECD OECD … Organisation for Economics Cooperation and Development (1992) Inovační činnosti: výzkum a vývoj a: vybavení nástroji příprava a zahájení výroby marketing nového produktu obstarání nehmotné technologie obstarání hmotné technologie projektování a konstruování

 13. TEORIE INOVACE … Řády řád = vývojová vzdálenost od původního stavu • nová varianta (např. snazší obsluha při výrobě) • nová generace (nové konstrukční řešení) • inovace nižších řádů (racionalizační inovace) např. nová vyrianta může být inovací 5-tého řádu • inovace 9-tého řádu = mikrotechnologie, polovodičová elektronika • klasifikace inovačních řádů se vytvářela od 50- tých let (seminář na VŠE - prof. Valenta)

 14. Rody • je 9 řádů inovací , vyčerpají-li se nastoupí potom nový ROD výrobku (vznikne nové odvětví výroby) • klasifikace řádů inovace

 15. řád označení co se zachovává co se změní příklad =================================================================== 0 regenerace objekt obnova vlastností opravy racionalizace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 změna kvanta více prac.sil 2 intenzita rychlený posun pásu • reorganizace přesuny operací • adaptace jiná technolog.k-ce kontinuální inovace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 varianta k-ční řešení rychlejší stroj 6 generace k-ční koncepece stroj s elektronikou dikontinuální inovace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 druh tryskový stav 8 rod vznášedlo technologický převrat - mikrotechnologie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 kmen genová manipulace ___________________________________________________________________________

 16. Frekvence inovací, hospodářské cykly Např. automobilový průmysl v Čechách - vyráběla se postupně Škoda 100, 105, 120, Favorit, Felicia, Octavia, Fabia .. interval změn byl poměrně dlouhý • Po vstupu koncernu Volkswagen se frekvence inovací zkrátila na 4 až 5 let • Ve Škoda Auto a.s. se též změnil poddruh s výrobou Octavie a to na vůz střední třídy • objemy výroby, nárůst

 17. Frekvenční modulace • diferenční křivka ročních objemů výroby různých typů vozů Škoda • V automobilovém průmyslu je běžné zachovat ustálenou frekvenci inovací - hovoří se o FREKVENČNÍ MODULACI INOVAČNÍHO TOKU

 18. To ale neplatilo např. při přenosu hudby: v 50-tých letech vyvíjena v TESLE imitace cívkových magnetofonů dále kazetové magnetofony CD přehrávače • Totéž např. psací stroje • Dtto napařovací žehlička a.s. ETA • Inovace vyšších řádů mají n i ž š í f r e k v e n c i

 19. První kniha J.A.Schumpetera …1911 Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung • 1939 Joseph A. Schumpeter kniha: „Business Cycles“ (definoval hospodářské cykly): • Juglarova vlna (investiční 9 - 11 let • Kondratěvova vlna 50 let • 1. vlna parní stroj • 2. vlna veřejné železnice • 3. vlna auta, letadla • 4. vlna mikroelektronika • Počátky páté Kondratěvovy vlny • 5. vlna MEMS mikro-elektro-mechanické syst. (čipy) • Wardwellova 22 - 25 • Kitchinova 3 roky

 20. Stavebnictví: např. beton bude nasycen mikroelektronickými čidly a bude vysílat signály před protržením hrází

 21. Inovační zisk, zavedení a nová odvětví • primární inovační zisk = snížení nákladů, nový výrobek (dnes např. automobilky - stále soupeří ale spíš, aby se udržely na trhu a zabránily poklesu zisku) • sekundární inovační zisk = účast na všeobecném růstu cen toho docilují „tahouni“ - USA, Japonsko, země Západní Evropy, Asijské země a nikoliv ČR

 22. ČR - stacionární parní stroj - lodní šroub - Křižík - praktické využití elektřiny • Svoboda samočinný počítač předtranzistorové éry NÁŠ PRUMYSL DEGRADOVAL NA DODAVATELE BĚŽNÉHO ZBOŽÍ

 23. Systém inovačního podnikání v ČR • Funkce systému - 3 etapy: 1993 ustavení Systému 1994 - 2000 rozvoj Systému od r. 2001 zkvalitňování a další rozvoj Systému • Ustanovení Systému inovačního podnikání v ČR • registrace občanského sdružení na MV ČR 23. 6. 1993 • Subjekty vytvářející systém

 24. Typy organizací Vysoké školy a jejich fakultyPracoviště Akademie věd ČRResortní výzkumné organizacePrivátní výzkumné organizacePracoviště transferu technologiíVědeckotechnické parkyAsociace, spolky a sdružení pro inovační podnikáníHospodářské komoryMinisterstvaPoradenské organizaceRegionální rozvojové agenturyRegionální poradenská a informační centraInovační firmy

 25. Úloha Asociace inovačního podnikání ČR, nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání • Inovační infrastruktura ČR • Inovační potenciál ČR, technologický profil ČR

 26. Financování a podpora inovačního podnikání • Podnikové interní a externí zdroje financování inovačního procesu (IP) • Přímá finanční podpora IP z veřejných zdrojů • Nepřímá finanční podpora IP z veřejných zdrojů

 27. Dokumenty o inovačním podnikání • Usnesení vlády ČR ze dne 7.7.2005 č. 851 o Národní inovační politice ČR na léta 2005 - 2010 • Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 • Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 - přílohy • Národní inovační strategie(usnesení vlády 270/2004) • Prohlášení AIP ČR • Inovační strategie ČR do roku 2015 • Národní politika inovací do roku 2006 • Systém inovačního podnikání v ČR - (AIP ČR) • Publikace Základy inovačního podnikání • Řada brožur ČSNMT a SP ČR

 28. Regionální inovační strategie • Regionální inovační strategie jižní Moravy (RIS JM) • Česká regionální inovační strategie (BRIS - Praha) • Česká regionální inovační strategie (BRIS - Plzeň) • Regionální inovační strategie Jihočeského kraje (RIS JČ) • Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje • Průmyslové zóny • Akreditované průmyslové zóny

 29. Poradenské organizace • Regionální rozvojové agentury (RRA)sdružené v České asociaci rozvojových agentur • Regionální poradenské a informační centra (RPIC)sdružené v Národní asociaci pro rozvoj podnikání (NARP)

 30. Zahraniční partneři: AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V.http://www.aif.deICC International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.orgICSTI International Centre for Scientific and Technical Informationhttp://www.icsti.suT.I.I. European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Informationhttp://www.tii.orgUNCTAD United Nations Conference on Trade and Developmenthttp://www.unctad.orgRINKCE Respublikanskij issledovatelskij naučno-konzultacionnyj centr ekspertizyhttp://www.extech.ruVTUDVereinigung Tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V.http://www.vtud.org

 31. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví • Úloha autora a uživatele • Základní legislativní formy • Patenty • Užitné vzory • Ochranné známky • Patentové informace a jejich využívání

 32. Transfer technologií • Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe • Organizační formy transferu technologií • Pracoviště transferu technologií • Sítě transferu technologií • Technologické poradenství

 33. Vědeckotechnické parky • Úkoly, funkce a základní typy VTP • Zakladatelé VTP • Kritéria pro přijetí inovačních firem do VTP • Národní síť VTP v ČR • Společnost VTP ČR • Akreditace VTP v ČR • Spolupráce se zahraničními partnery

 34. Management inovací • Inovační politika jako součást firemní strategie • Řízení technických inovací v podniku • Složky systému a zásady řízení • Pracovníci • Úkoly a technika řízení • Podnikový marketing, obchodní model • Hodnocení efektivnosti inovací • Hodnocení podnikatelské příležitosti INKREMENTÁLNÍ a RADIKÁLNÍ inovace • Ekonomická efektivnost inovací • Tvorba a realizace inovačních zadání

 35. Projektování inovačního podnikání • Projektové řízení a jeho využití, způsoby hodnocení projektů • Projektování metodou LOG FRAME • Příprava podnikatelského záměru inovační firmy • Příprava projektu vědeckotechnického parku Dynamické inovační podnikání Úkoly a funkce Způsob hodnocení

More Related