1 / 13

Informatyka i programowanie #3

Informatyka i programowanie #3. dr inż. Konrad Witkiewicz. Matlab – podstawy. 2. 3. Polecenia w Oknie Poleceń ( Command Window ). 4. Podstawowe operatory i funkcje matematyczne oraz stałe. 5. 6. Operacje na zmiennych. 7. 8. Skrypty.

Download Presentation

Informatyka i programowanie #3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informatyka i programowanie#3 dr inż. Konrad Witkiewicz

 2. Matlab – podstawy 2

 3. 3 Polecenia w Oknie Poleceń (CommandWindow)

 4. 4

 5. Podstawowe operatory i funkcje matematyczne oraz stałe 5

 6. 6 Operacje na zmiennych

 7. 7

 8. 8 Skrypty • Ustawiamy własny katalog roboczy (Current Directory). • Uruchamiamy edytor skryptów wybierając w menu File  New  Blank M-File lub klikamy na symbol białej kartki na początku paska narzędzi. • Zapisujemy skrypt File Save as w katalogu roboczym (Current Directory) pod nazwą „suma”. • Domyślny wygląd można przywrócić poleceniem: Desktop – Desktop Layout – Default.

 9. 9 Funkcja fprintf

 10. 10

 11. 11

 12. 12

 13. 13

More Related