vakuutuslaitoksen n k kulmasta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turvallisuusjohtaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turvallisuusjohtaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Turvallisuusjohtaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

vakuutuslaitoksen näkökulmasta. Turvallisuusjohtaminen. Käsitteitä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Turvallisuusjohtaminen' - cheung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k sitteit
Käsitteitä
 • Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista, niin lakisääteisen kuin omaehtoisen turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Se sisältää ajatuksen jatkuvasta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisestä. Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään jatkuvan suunnittelun, toiminnan ja seurannan. (STM 2002)
 • Turvallisuusjohtaminen on hyvien johtamisperiaatteiden soveltamista turvallisuuden hallintaan päämääränä jatkuva kehitys. (BS 8800 1996)

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

slide3

Miksi johtaa turvallisuutta?

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

tapaturmavakuutuskustannukset
Tapaturmavakuutuskustannukset

Omavastuujärjestelmässä vakuutusmaksu määräytyy vakuutuksenottajan omien vahinkojen perusteella.

Esimerkki: suuryritys, omavastuujärjestelmä

Vakuutusmaksut 1 000 €

Riskit kasvavat

Ei vahingontorjuntaa

800

600

Onnistunut vahingon-

torjuntaohjelma

400

200

0

Vuosi

2002

2003

2004

2005

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

paljonko tapaturma maksaa
Paljonko tapaturma maksaa?

KONETAPATURMA

 • Koneenhoitajan käsi jäi telojen väliin, jolloin vahingoittunut menetti osittain oikean kätensä sormia. Koko käsi jäi leikkauksista huolimatta jäykäksi ja kipeäksi.
 • täysi tapaturmaeläke (450 000 e)
 • Korvauskustannukset yhteensä 590 000 euroa
 • Vakuutusmaksuvaikutus n. 1 milj. euroa

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

paljonko ammattitauti maksaa
Paljonko ammattitauti maksaa?

AMMATTITAUTI

 • Työntekijä sairastui polyuretaanityön aiheuttamaan astmaan 33-vuotiaana. Henkilö ei kyennyt entiseen työhönsä, lisäksi astma rajoittaa muutakin tuotannollista työtä.
 • Päivärahaa 20 840 e; Sairaanhoito- ja tutkimuskulut 7 250 e; Eläke kuntoutusajalta (85%) 55 000 e; Haittaraha 6 165 euroa; Koulutus datanomiksi (4 vuotta) 89 000 euroa, opiskelukulut 6 200 euroa; Osa-eläke ansionalenemasta 54 000 euroa
 • Korvauskustannukset yhteensä 170 000 euroa
 • Vakuutusmaksuvaikutus 300 000 euroa

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

v litt m t ja v lilliset tapaturmakustannukset
Välittömät ja välilliset tapaturmakustannukset
 • sairausajan palkka
 • ylityökorvaukset
 • sijaisten palkkaus
 • uudelleenkoulutus
 • menetetty tuotanto ja liikevaihto
 • vaikutus vakuutusmaksuihin
 • omaisuus- ja materiaalivahingot
 • tutkintaan ja järjestelyihin käytetty työaika
 • juridiset sanktiot, vahingonkorvausvastuut, oikeuskulut
 • menetetty ammattitaito ja työpanos
 • yrityskuvan huonontuminen
 • ilmapiirin ja työmotivaation huonontuminen
 • inhimilliset menetykset

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

turvallisuus tuottaa tulosta
Turvallisuus tuottaa tulosta!

Tuottavuus

Työmotivaatio

Kustannus-

tehokkuus

Kannattavuus

Häiriötön

tuotanto

Työvoiman

saatavuus ja

pysyvyys

Ilmapiiri

Omistaja-

arvo

Laatu

Yrityskuva

Kilpailu-

kyky

Toimitus-

varmuus

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

slide9

Turvallisuusjohtamisen

keinot

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

tavoitteena nolla vahinkoa
Tavoitteena nolla vahinkoa

” Uskomme, että

kaikki tapaturmat

ja ammattitaudit

sekä muut vahingot

ovat ehkäistävissä,

ja tavoitteemme

niiden suhteen

on nolla.”

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

slide11
Turvallisuusjohtamisella vaikutetaan vahinkojen syihin!Vahinkojen syntymisen ketju Reasonin (1997) mukaan

JOHTAMINEN

TEKNIIKKA

IHMINEN

 • tavoitteiden asetanta
 • organisointi
 • viestintä
 • valvonta
 • kulttuuri
 • suunnittelu
 • käyttö
 • kunnossapito
 • käyttövarmuus
 • ergonomia
 • vaaralliset työtavat
 • virheet
 • rikkomukset
 • tiedot ja taidot

Perimmäiset syyt

Välittömät syyt

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

Turvallisuusjohtamisen keinot

jatkuva parantaminen
Jatkuva parantaminen

ILO-OSH 2001

OHSAS 18 001

BS 8800

ISRS

 • 1. Toimintapolitiikka
 • sitoutuminen
 • tavoitteet ja päämäärät
 • tehtävät ja toimivaltuudet
 • resurssit
 • 2. Suunnittelu
 • riskien arviointi
 • riskien hallinta
 • koulutustarpeet
 • sidosryhmien vaatimukset ja tarpeet
 • 5. Johdon katselmus
 • ja auditointi
 • riittävyys
 • toimivuus
 • tehokkuus
 • vaikuttavuus
 • 3. Toteutus ja toimintatavat
 • organisaatio, käytännöt, työympäristö
 • viestintä
 • koulutus
 • dokumentointi
 • palautejärjestelmät
 • oppiminen
 • 4. Seuranta, arvioinnit ja
 • korjaavat toimenpiteet
 • tarkastukset
 • mittarit
 • tutkinnat

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

Turvallisuusjohtamisen keinot

dupont safety principles
DuPont Safety Principles
 • Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa.
 • Turvallisuus on linjajohdon vastuulla.
 • Työympäristön vaarat on hallittava.
 • Turvalliset työtavat ovat työnteon edellytys.
 • Turvalliset työtavat vaativat koulutusta.
 • Turvallisuutta on arvioitava säännöllisesti.
 • Turvallisuuspuutteet on korjattava välittömästi.
 • Turvallisuus on elämäntapa.
 • Turvallisuus on tuloksellista.
 • Turvallisuus syntyy ihmisistä ja välittämisestä.

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

Turvallisuusjohtamisen keinot

case konepaja 1 tapaturmatonta vuotta
Case Konepaja: 1½ tapaturmatonta vuotta!
 • Kokemuksia:
 • johdon tuki tarpeen
 • asennemuutos
 • motivointi tärkeää
 • jatkuvuus
 • Johdon näkyvä mukanaolo
 • Teemajulisteet
 • Turvallisuuskoulutuksen lisääminen
 • Tiedotuksen lisääminen
 • Turvallisuusaloitekampanja
 • Yksilökohtainen nolla tapaturmaa -kilpailu
 • Työn vaarojen selvitys -riskianalyysi
 • Ohjeiden uudelleen tarkastelu
 • Työlupamenettelyt, turvatoimet
 • 100-prosenttinen henkilösuojainten käyttö
 • Vaaratilanteiden tutkiminen

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

riskien arviointi ehk isi vakavan tapaturman
Riskien arviointi ehkäisi vakavan tapaturman

Konekorjaamon työryhmä teki puristintyön riskikartoituksen Ifin koulutusohjelman yhteydessä. Merkittäväksi riskiksi tunnistettiin puristimelta sinkoavat kappaleet. Puristimen ympärille hankittiin kartoituksen perusteella suojaverkko. Verkon ansiosta vältettiin vakava tapaturma, kun irtonainen kappale sinkoutui puristustyön yhteydessä suojaverkkoon. Verkon takana ollut työntekijä selvisi vammoitta.

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

slide16

Ifin turvallisuuspalkinto 2002”Nolla tapaturmaa käytännön tasolla”

 • Borealis Polymers Oy:n menestystekijät
 • Johtaminen
 • Asenteet
 • Riskikartoitukset
 • Työntekijät mukana
 • Läheltäpiti-tapaukset
 • Toimenpiteet toteutetaan

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

ty suojeluvastuu
Työsuojeluvastuu

Työsuojelu on osa yritystoimintaa, joten päävastuu niin yritystoiminnasta kuin työsuojelusta on työnantajalla.

 • ”Työnantaja on velvollinen
 • tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
 • ottamaan huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.
 • huolehtimaan siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla organisaation kaikkien osien toiminnassa.” Työturvallisuuslaki

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

Turvallisuusjohtamisen keinot

johdon ty suojeluteht v t
Johdon työsuojelutehtävät
 • Ylin johto
 • luo periaatteet ja politiikan
 • asettaa päämäärät ja tavoitteet
 • organisoi
 • varaa resurssit
 • Keskijohto
 • huolehtii turvallisuuden ohjeistuksesta
 • vastaa koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta
 • organisoi
 • välittää tietoa
 • valvoo työsuojelun edellytyksiä
 • Työnjohto
 • valvoo työolojen, koneiden, laitteiden, työvälineiden ja työmenetelmien turvallisuutta
 • opastaa turvalliseen työhön

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

turvallisuusjohtamisen haasteita
Turvallisuusjohtamisen haasteita

Kansainvälistyminen

Yrityskansalaisuus

Verkostot, kumppanuus

Muutosnopeus

Työntekijöiden muuttuneet tarpeet, vapaa-ajan merkitys

Työmatka- ja elämysriskit

Uudistuva lainsäädäntö

EU-muutokset

Nollatapaturma-ajattelu

Asenteet, inhimilliset tekijät

Isojen ja pienten yritysten turvallisuus - kuilun kasvaminen?

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo

turvallisuusjohtamisen itsearviointi

10.

Suojaimia käytetään ja riskinottoa ei esiinny.

Turvallisuusjohtamisen itsearviointi

Puutteita

Parannettavaa

Kunnossa

Esimerkillinen

1. Tunnen yrityksen turvallisuusperiaatteet ja -päämäärät.

2. Tiedän organisaationi turvallisuustason ja -käytännöt.

3. Yrityksen työturvallisuusriskit on arvioitu kattavasti.

4. Turvallisuustyölle on varattu riittävät resurssit.

5. Osallistun turvallisuustyöhön (tavoitteet, tarkastukset, kokoukset).

6. Saan riittävästi turvallisuuskoulutusta.

7. Seuraan mittareita (tapaturmat, kustannukset, työtyytyväisyys jne).

8. Vaaratilanteet tutkitaan ja puutteet korjataan.

9. Hallitsemme muutokset, vaaralliset työt sekä hätätilanteet.

21.10.2006 Riskienhallinta-asiantuntija Jaana Salo