slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centers Dating 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Centers Dating 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Centers Dating 2012. Moderátor: Sylvie Kalinová. Dotace pro obce a města. Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.). Národní veřejné zdroje. Podpora obnovy a rozvoje venkova (poskytovatel dotace MMR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centers Dating 2012' - cherokee-koch


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Centers Dating 2012

Moderátor: Sylvie Kalinová

dotace pro obce a m sta

Dotace pro obce a města

Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.)

n rodn ve ejn zdroje
Národní veřejné zdroje
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova

(poskytovatel dotace MMR)

 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

(poskytovatel dotace MMR)

 • Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

(poskytovatel dotace MMR)

n rodn ve ejn zdroje1
Národní veřejné zdroje
 • Program podpory bydlení

(poskytovatel dotace MMR)

 • Program prevence kriminality

(poskytovatel dotace MVČR)

 • Zvýhodněné úvěry na výstavbu nájemních domů

(poskytovatel SFRB)

 • Jednotlivé krajské programy podpory rozvoje regionů

(poskytovatel dotace – jednotlivé krajské úřady)

dotace ze struktur ln ch fond eu
Dotace ze strukturálních fondů EU
 • REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY
 • Na úrovni NUTS II – celkem 7 ROP NUTS II
dotace ze struktur ln ch fond eu1
Dotace ze strukturálních fondů EU
 • PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (SZIF)
 • Pro obce je zaměřena OSA III. - podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově (pro malé obce oblast III.2.1. – obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby)
dotace ze struktur ln ch fond eu2
Dotace ze strukturálních fondů EU
 • OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)
 • Prioritní osy:

1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

2- ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

3 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE

4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

5 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

7- ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

dotace ze struktur ln ch fond eu3
Dotace ze strukturálních fondů EU
 • OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

A INOVACE (OPPI)

 • Pro obce a města je aktuální program NEMOVITOSTI
 • Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu.
 • Velikost podlahové plochy objektu, který je předmětem Projektu, musí být minimálně
 • 500 m2.
dotace ze struktur ln ch fond eu4
Dotace ze strukturálních fondů EU
 • OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OPLZZ)
 • Pro obce a města jsou aktuální popř. plánované následující oblasti podpory:

4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

(Kvalitní řízení, financování a goodgovernance v ÚSC)

3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

d kuji za pozornost
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

JMÉNO:ING. MIROSLAV KŠÍR

EMAIL: KSIR@KPWPROJECT.CZ

TEL:776 693 388

Děkuji za pozornost
slide11

Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Novela

Zákona o veřejných zakázkách

a elektronické nástroje obchodování

Milena Machová

slide12

Členové asociace APUeN

Poskytovatelé:

B2B Centrum, a. s., Praha

CLANROY, a. s., Praha

eCENTRE, a. s., Ostrava

ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha

eeeBID.comInc., o. s., Praha

KRC partners, s. r. o., Praha

NAR marketing, s. r. o., Ostrava

PPE.CZ, s. r. o., Ostrava

QCM, s. r. o., Brno

Sentinet, s. r. o., Ostrava

Valbek, s. r. o., Liberec

VORTAL CONNECTING BUSINESS CZ, s. r. o., Praha

Uživatelé:

Město Bruntál

Město Cheb

Město Tábor

HeinConsulting, s. r. o., Praha

Jan Hirsch

Ing. Antonín Polický

Miloslav Kaplan

Ing. Pavel Řihák

Ing. Karel Otýs

Ing. Ondřej Štrup

Mgr. Petr Mikšovský

Milan Pokorný

slide13

• Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.

• Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.

• Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.

• Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.

• Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky (tedy jednu).

• U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.

• Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.

• Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR.

• U veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem je povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.

• Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.

Co se týká uveřejňování, zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:

• Celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000,- Kč.

• Skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady.

• Odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky.

• Odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace

Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné v Vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení.

Novela ZVZ přináší následující významené změny

slide14

Elektronické nástroje

Profil zadavatele - Naplnění požadavků zákona na povinné uveřejňování informací o VZ, zvýšení transparentnosti – změna je součástí Novely ZVZ s platností od 1. 4. 2012

Elektronické tržiště státní správy - seznam vybraných komodit, 5 provozovatelů od

1. 4. 2012 pro ústřední orgány státní správy a podřízené organizace povinné, po zhodnocení ostrého provozu rozšíření pro další zadavatele. V případě využití e-tržiště pak není třeba vytvářet Profil zadavatele, je tímto nahrazen.

Elektronické aukce – Specializované aukční portály - prověřená metoda snižování cen, zefektivnění způsobu nákupu, snížení transakčních nákladů, transparentní výběr dodavatele – zatím nepovinné, po 1. 4. 2012 pak povinné pouze v případě, že u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení e-aukcí, případně na základě interních příkazů a směrnic.

Centrální zadávání - Nadstavba procesních nástrojů, analýza a průběžný dohled, centrální administrace, centrální zadávání - pro centrální orgány státní správy povinnost od 1. 7. 2012 pro vybrané položky

Procesní nástroje - Elektronizují celý proces VZ, zavádí řád do VZ, zkracují lhůty, snižují náklady na administraci, zvyšují transparentnost a kredibilitu organizace, umožňují vyhodnocení a audit VZ, snižují pořizovací ceny, umožňují zavedení systému centr. nákupu

Komoditní burza – Standardizované promptní i termínované obchody s možností přístupu širokého spektra oprávněných osob. Komoditní burza zajišťuje včasné a seriózní plnění standardizovaných burzovních obchodů využitím garančního systému burzy

slide15

Úspory dosažené při použití elektronických nástrojů

Neustále roste role elektronických nástrojůve výběrových řízeních a elektronických aukcích. Pro firmy soukromého sektoru může tento způsob obchodování znamenat vysoké úspory finančních prostředků a snižování provozních nákladů. Pro veřejnoprávní subjekty je to, kromě ekonomického efektu, významný prostředek pro omezení korupčního prostoru.

 • Elektronické aukce: průměr 15 %, nejvíce 77,2 %, transakční úspora času a ostatních nákladů je 54 % (snížení administrativy, opakované aukce, kopírování)
 • Elektronická tržiště: průměr 15 %, nejvíce 67 %, maximální dostupnost dodavatelů dané komodity na trhu, transakční úspora 30 % (zjednodušení administrativy, databáze dodavatelů)
 • Centalizovaný nákup: průměr 18 %, nejvíce 67 %, výhoda centralizace podřízených organizací, či slučování malých obcí
 • Komoditní burza:průměr 12 %, v oblasti státní a veřejné správy převážně energie
 • Elektronické nástroje lze využít nejen pro nákup, kde je jejich využití zatím nejčastější, ale také pro pronájem a prodej.
slide16

Přednosti použití elektronických nástrojů

●Transparentní obchodování

● Zadávání veřejných zakázek bez chyb

● Úsporu finančních prostředků

● Přípravu a kompletní organizaci výběrových řízení (nákupů – pronájmů - prodejů)

● Snižování provozních nákladů

● Elektronizaci veřejných zakázek

● Evidenci a kontrolu nákupů a prodejů

● Omezení korupčního prostoru

● Rovné podmínky pro všechny

● Transparentnost celého procesu

●Zdokladovatelnost veškeré komunikace

● Výběr vhodných dodavatelů (zájemců) na základě zadaných podmínek

● Úsporu času

● Zajištění aktuálně nejvýhodnější ceny na trhu

● Dodržení požadované úrovně kvality

● Opakovatelnost v určitých intervalech či obdobích

● Upozornění na chybu přes kontrolu zadaných podmínek

●Vytvážení zdravého konkurenčního prostředí

● Otevřenost a přístup veřejnosti (dodavatelé, zájemci, kupující)

slide17

APUeN– Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických

nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, o. s.Šrobárova 14/1869, Praha 10, PSČ 101 00Milena Machová - ředitelka asociace

www.apuen.cz, machova@apuen.cz, tel: +420 606 302 637

slide25

Zpeněžování majetku ve státní správě v současnosti

Standardně používaná výběrová řízení - obálky

Vysoká administrativní náročnost

Finanční ztráty

Nejisté výsledky

Neprůhlednost

Obavy z manipulací

Zdlouhavý schvalovací proces

Napadání ze strany účastníků

Více obálek od jednoho účastníka

slide26

Důvody pro prodej

 • Snaha o větší využití všech dotačních zdrojů – peníze nad rámec rozpočtu obce = navýšení a podpora rozpočtu obce nebo resortu v jehož vlastnictví je zbytný majetek
 • Vysoké náklady na provoz a údržbu majetku určeného k prodeji
 • Nízká efektivita provozu v závislosti na výnosu z majetku určeného k prodeji
 • Problémoví uživatelé – nájemci majetku určeného k prodeji, kde se jedná zejména o nájemce, kteří neplní podmínky nájemní smlouvy (hlavně tzv. neplatiči)
slide27

Nutnost zpeněžování zbytného majetku = nutnost využití moderních a transparentních nástrojů pro zpeněžování.

slide28

Proč dražit?

Stanovisko MMR: „Dražba je jeden z nejtransparentnějších způsobů zpeněžení majetku, který je ze stran obcí dosud málo využíván, a kterým je možné v mnoha případech docílit vyšší „kupní“ ceny“.

Eliminace podezření ze spekulativního prodeje!

slide30

Aukční systém pro elektronické aukce

Elektronická aukce = Technologie pro maximalizaci transparentnosti Vašich prodejů

Aukce je specializovaný SW systém vyvinutý dlouhodobou intenzivní spoluprací mezi CLANROY a.s a NAR Marketing jako zcela unikátní nástroj pro on-line elektronické aukce, kdy nabídka je podávána (na základě ověřené registrace) přes internet. Systém je založen na SW ProE.biz, na kterém je postaven princip nákupních elektronických aukcí, který je dnes běžně užíván v rámci potřebných úspor dodavatelských vztahů (elektronická tržiště, nákup materiálu a služeb, zdravotnictví..viz nedávné usnesení vlády o využívání elektroniky při nákupu výpočetní techniky…)

VÝHODY ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ!

 • Maximální výnos pro prodávajícího – jediná reálná tržní cena
 • Online řešení
 • Okamžitý výsledek
 • Naprostá průhlednost prodeje (lze zajistit i veřejný náhled do aukční síně)
 • Možnost přenesení nákladů na prodej na kupujícího (vítěze)
 • Časová úspora
 • Odbourání nutnosti fyzické přítomnosti (všech zúčastněných)
 • Nabídky posuzovány okamžitě po ukončení elektronické aukce
 • Eliminace většího počtu nabídek od jednoho účastníka
 • Výhoda schvalování (vyhlašovatel má stále právo neodsouhlasit vítěze elektronické aukce)
slide31

Elektronické aukce

 • 1. Online nadstavba pro výběrová řízení dle zákona 173/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • 2. Zpeněžení práva na uzavření kupní smlouvy dle metodiky zpracované společností CLANROY v souladu s ISO a obchodním zákoníkem
 • Dosud zrealizovány od roku 2008 elektronické aukce pro různé navrhovatele ve finančním objemu přes 600 mil. Kč
 • Klienty Ministerstvo vnitra, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká televize, Hypoteční banka…..
 • Eliminace nákladů pro prodávajícího (nižší administrativní náklady, většina procesů se odehrává na internetu a prostřednictví e-mailové korespondence
 • Používán zcela nový aukční systém postavený na využití dlouhodobě osvědčeného SW Proe.biz se stejným zabezpečením jaký dnes používají bankovní systémy
 • CLANROY dosahuje nejvyššího navýšení oproti vyvolávací ceně v uplynulých 3 letech v České republice
slide34

První příhoz: 2:44 před koncem

Doba trvání aukce: 48 minut

Počet příhozů: 16

Celkové navýšení: 1.300.000,-

Nejlepší nabídka: 4.000 000,-

% navýšení vyvolávací ceny: 48%

slide37

Proč elektronické aukce

 • Jednoduchost – umožňují jednoduchým způsobem realizovat prodej majetku jak pro zadavatele tak pro účastníky. Veškeré smluvní vztahy kromě ceny jsou předem definovány
 • Transparentnost – maximálně transparentní prostředí pro zadavatele i všechny účastníky, kteří se on – line účastní nebo si on- line kontrolují vlastní aukci s možností okamžitě zvážit či přehodnotit podanou nabídku s partnery či vedením společnosti – AUKČNÍ SÍŇ UMOŽŇUJE I NÁHLED VEŘEJNOSTI V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZADAVATELE
 • On – line výstupy - okamžitě po aukci jsou k dispozici výsledky jak pro zadavatele, tak i pro účastníky. Současně je vytvořen archiv,který je trvale přístupný
 • Bezpečnost – stejné zabezpečení software jako bankovní systémy včetně náhradního páteřového serveru
 • Úspora – jak času tak i nákladů díky jednoduchému přístupu po internetu bez nutnosti fyzické účasti na aukci
slide38

Proč elektronické aukce

Protože kvůli aukci nemusíte opouštět svůj

byt nebo kancelář, máte v každém okamžiku

kontrolu nad tím co se právě děje s  Vaším

obchodním případem, vše proběhne

jednoduše, rychle,a spolehlivě v ověřeném a

transparentním prostředí a dosáhneme

maximálních výsledků.

slide39

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovímepři osobní schůzce, případně na tel. čísle 800 372 929 (800 DRAZBY)

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Dana Hunčovská

CLANROY a.s.

www.clanroy.cz

spolupr ce na tvorb region ln ch inova n ch strategi podpora konkurenceschopnosti kraj

Spolupráce na tvorbě Regionálních inovačních strategiíPodpora konkurenceschopnosti krajů

Ing. Robert Bártůředitel Odboru regionálních kanceláří

slide41

Naše zkušenosti s regionálními projekty

-- Spolupráce na 27 rozvojových projektech regionálních partnerů (kraje, města, …)

-- Celorepubliková i mezinárodní působnosta zkušenosti

-- Podpora inovací a konkurenceschopnosti ČR

-- Spolupráce s podnikateli, municipalitami, VaV

slide42

Zdroje informací pro podporu regionů

-- Evropská legislativa a směrnice

-- Analýza konkurenceschopnosti ČR (MPO, 2011)

-- Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV, 2011)

-- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (MPO, 2011)

-- Závěrečná zpráva (z projektu EF-TRANS, Technologické centrum AV ČR, 2010)

-- Exportní strategie České republiky 2012-2020 (MPO, 2011)

-- Národní inovační ekosystém (MPO, 2011)

-- Nová koncepce MSP 2014-2020 (MPO, 2012)

-- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020

-- Regionální inovační strategie jednotlivých krajů

slide43

Co nabízíme pro zlepšení konkurenceschopnosti krajů

 • -- Metodická spolupráce na tvorbě Regionálních inovačních strategií a Strategií konkurenceschopnosti
 • -- Jednotná struktura strategických dokumentů a podpora Benchmarkingu krajů
 • -- Regionální, nad-regionální, mezinárodní zkušenosti
 • -- Naše služby jsou zdarma
slide44

Děkuji za pozornost…Ing. Robert Bártů

robert.bartu@czechinvest.org

+420/724-938-969

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky

optimalizace nakl d n s nemovit m majetkem1
Optimalizace nakládání s nemovitým majetkem
 • Provoz (centrální X lokální, garance)
 • Efektivní využití (výnosy z pronájmů)
 • Investice (racionalizace)

Spolupráce více odborů úřadu

p edstaven projektu
Představení projektu

Spokojená obec