บุญญ
Download
1 / 88

บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. โรงเรียนในฝัน...กับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา. โรงเรียนใน ฝัน...กับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา. บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. บุญญ ลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บุญญ ลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.' - cher


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

โรงเรียนในฝัน...กับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา


โรงเรียนในฝัน...กับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

บุญญลักษณ์ พิมพาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.


บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.


การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนการพัฒนาบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้


บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.


สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551

ความสามารถ

ในการใช้

ทักษะชีวิต

ความสามารถ

ในการ

แก้ปัญหา

ความสามารถ

ในการสื่อสาร

ความสามารถ

ในการใช้

เทคโนโลยี

ความสามารถ

ในการคิด


รักชาติ

ศาสน์ กษัตริย์

อยู่อย่าง

พอเพียง

มุ่งมั่น

ในการทำงาน

ซื่อสัตย์สุจริต

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

8 ประการ

รัก

ความเป็นไทย

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มีจิตสาธารณะ


บันได 5 ขั้น

5. การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม

(Learning to Serve)

4. การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร

(Learning to Communicate)

3. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้

(Learning to Construct)

2. การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ

(Learning to Search)

1. การเรียนรู้ตั้งคำถาม

(Learning to Question)

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร - การเรียนรู้ - การประเมินผล


การพัฒนาคุณธรรม

นำวิชาการ”

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน


การสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้เด็กผ่านกระบวนการฝึกนิสัย

5 ห้องชีวิต

ห้องนอน

ห้องน้ำ

ห้องแต่งตัว

ห้องอาหาร/โรงอหาร

ห้องทำงาน/ห้องเรียน


การยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล

1. ติดตามให้โรงเรียนทำงานเต็มที่

บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร.

พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ


green

clean

safe

ชื่นตา ชื่นใจ

2. แข่งขันกันปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนใหม่

โรงเรียนที่ดี ...

ห้องสุขาสะอาด

สะอาด สีสดใส


3. เร่งสร้างความตระหนักให้กับเด็ก ม.6 สร้างชื่อเสียงเพื่อถิ่นฐานบ้านเกิด

คะแนนต่ำ เพราะมีที่เรียนแล้ว หรือไม่ตรงสายที่เรียน

คะแนนสูง เพราะแรงจูงใจ และตรงสายที่เรียน


4. ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้Forget me not

ครูศิลปะ

ครูพละ

ครูเกษตร


สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และโรงเรียนในฝัน

บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.

คุณภาพผู้เรียน


ปัจจัยสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการสำคัญ สำหรับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

1

ระบบเรียนรู้

ระบบดูแลนักเรียน

2

ระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน

3


สมรรถนะสำคัญ 5 ประการสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551

ความสามารถ

ในการใช้

ทักษะชีวิต

ความสามารถ

ในการ

แก้ปัญหา

ความสามารถ

ในการใช้

เทคโนโลยี

ความสามารถ

ในการสื่อสาร

ความสามารถ

ในการคิด


รักชาติ สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

ศาสน์ กษัตริย์

อยู่อย่าง

พอเพียง

มุ่งมั่น

ในการทำงาน

ซื่อสัตย์สุจริต

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

8 ประการ

รัก

ความเป็นไทย

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

มีจิตสาธารณะ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

21st Century Learning

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร- การเรียนรู้ - การประเมินผล

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร- การเรียนรู้ - การประเมินผล

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

การรับความรู้

Acquisition

80%

บูรณาการ

ความรู้

Integration

ประยุกต์ใช้

ความรู้

Application

10%

10%

Dr. James Gallager

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร- การเรียนรู้ - การประเมินผล

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารและสนับสนุนควรดำเนินการ

34%

33%

บูรณาการ

ความรู้

Integration

การรับความรู้

Acquisition

ประยุกต์ใช้

ความรู้

Application

33%

Dr. James Gallager

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร- การเรียนรู้ - การประเมินผล

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การเรียนรู้อย่างมีความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

บูรณาการ

ความรู้

Integration

การรับความรู้

Acquisition

ประยุกต์ใช้

ความรู้

Application

Dr. James Gallager

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร- การเรียนรู้ - การประเมินผล

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


โรงเรียนที่ดี ...การเรียนรู้อย่างมีความหมาย

การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

Creating an Environment that Facilitates Learning

7 ชั่วโมงที่มีคุณค่าต่อเด็ก

ระบบดูแล


2การเรียนรู้อย่างมีความหมาย

ระบบดูแล


ระบบดูแลการเรียนรู้อย่างมีความหมาย


สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบันสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน


ระบบเรียนรู้สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

ระบบดูแลนักเรียน

ระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน


3สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

ระบบบริหารจัดการและสนับสนุน

ห้องเรียนคุณภาพ/โรงเรียนคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายใน

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

etc

ระบบบริหาร


โรงเรียนสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบันของเราเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับใด?สพป/สพม.จะยกระดับโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างไร?

ระบบบริหาร


What schools are for ?สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

ระบบเรียนรู้

หลักสูตร - การเรียนรู้ - การประเมินผล


Where to Next?สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

3

ระบบบริหาร


Or…สถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

3

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหาร


หลักสูตรสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ออกแบบการ

เรียนรู้

Positive Discipline

ICT ห้องเรียน

ICT โรงเรียน

CAR

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

(ID Plan)

ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน(Based-Line)เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ

กิจกรรมสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ห้องเรียน

คุณภาพ

Outside in

Inside out

มาตรฐานการศึกษาชาติ

บริหารการเปลี่ยนแปลง

บริหารฐานโรงเรียน(SBM)


คุณภาพผู้เรียนสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน

ระบบเรียนรู้

ระบบดูแลนักเรียน

ระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน


ประชาคมอาเซียนสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบัน


ASEANสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบันมาแน่ !

ถ้าเราปรับตัวและเตรียมตัวประเทศไทย/คนไทย

ก็อยู่ร่วมและอยู่รอดกับอาเซียนได้

แบบนี้...

เด็ก

ไทย

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เมื่อวันนี้ เราเลือกได้เราจะเลือกแบบไหน ?อยู่ร่วม...แบบพอไหวหรือ อยู่รอด..แบบสบายๆ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


2015 เราเลือกได้

ประเทศ

ไทย

ผู้ใหญ่

ไทย

คน

ไทย

เด็ก

ไทย

ASEAN

ASEAN

ประเทศ

ไทย

คน

ไทย

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN


2015 เราเลือกได้

ประเทศ

ไทย

คน

ไทย

ผู้ใหญ่

ไทย

เด็ก

ไทย

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ASEAN

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คุณธรรมในการบริหารการศึกษา Moral Purpose in Education

 • ยกระดับคุณภาพโดยรวม (Raising the Bar)

 • ลดช่องว่างระหว่างคุณภาพสูงกับคุณภาพต่ำ

  (Closing the Gap)


Current issues of education
Current Issues of Education

 • จากนโยบายรัฐบาลสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต

 • ภาพสำเร็จปี 2556 - โรงเรียนคุณภาพ

 • จุดเน้น สพฐ.2556


จากนโยบายรัฐบาล

สู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จากนโยบายรัฐบาลสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานจากนโยบายรัฐบาลสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา

การสร้างโอกาสทางการศึกษา

การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

การวิจัยเพื่อปรับการเรียนการสอน/พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของ ปชช.

การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต

ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน

จากการประมวลความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 2พบว่า ภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ควรประกอบด้วย

1) ภาพลักษณ์นักเรียน

2) ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษา

3) ภาพลักษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4) ภาพลักษณ์สถานศึกษา

5) ภาพลักษณ์การบริหารจัดการของ สพท./สพฐ.


1. ภาพลักษณ์นักเรียนภาพลักษณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต

ภาพลักษณ์นักเรียน : ตั้งมั่นในคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนาความรู้

ใจมั่นคงเป็นสุข ยึดมั่นความเป็นไทย ก้าวมั่นสู่อนาคต

 • ดี: ตั้งมั่นในคุณธรรม โดยมีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รังเกียจการทุจริตทุกระดับ และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 • เก่ง: มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ โดยมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัย ใฝ่เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์


1. ภาพลักษณ์นักเรียน (ต่อ)

 • มีสุข : ใจมั่นคงเป็นสุข โดยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง

 • ความเป็นไทย : ยึดมั่นความเป็นไทย โดยมีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • เทคโนโลยี : ก้าวมั่นสู่อนาคต โดยใช้ภาษาอย่างน้อยสองภาษา ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


2 (ต่อ). ภาพลักษณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • หลักสูตรที่ตอบสนองต่อศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง

 • เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมือง และความเป็นไทย

 • หลักสูตรมีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและพร้อมสู่สากล

 • หลักสูตรสามารถนำไปสู่อาชีพได้จริง


3 (ต่อ). ภาพลักษณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ บริหารและจัดการศึกษา

 • เป็นคนเก่งมีความรู้ในวิชาชีพของตนเอง พร้อมพัฒนาตนเอง

 • แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 • เป็นคนดี มีจิตสำนึก มีใจพร้อมให้บริการ


ภาพลักษณ์ (ต่อ)ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติงานตามหน้าที่เต็มเวลา เต็มความสามารถ

 • ใช้ทักษะการสื่อสารทางบวก เสริมแรง รับฟัง ตอบรับการฟัง ให้กำลังใจ

 • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง

 • ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจ ในความเป็นไทย


4 (ต่อ). ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา

 • เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 • มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการจัดการศึกษา

 • มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

 • มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเรียน

 • การสอน


ภาพลักษณ์ (ต่อ)ของสถานศึกษา

 • มีทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาอย่างเพียงพอ

 • เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • ชุมชนภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วม จัดการศึกษา

 • มีจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์


5 (ต่อ). ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ.

 • มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการ

 • มีบุคลากรพอเพียงมีความรู้ความสามารถ

 • และเต็มใจบริการ

 • มีการกระจายอำนาจ และบริหารจัดการตาม

 • หลักธรรมาภิบาล (ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)

 • ส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างใน และนอกหน่วยงานและต่างกระทรวง


5 (ต่อ). ภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการของ สพท. / สพฐ. (ต่อ)

 • ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการอย่างที่มีประสิทธิภาพ

 • ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน


ภาพสำเร็จ ปี (ต่อ)2556โรงเรียนคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


(ต่อ)าพสำเร็จปี2556

โรงเรียนคุณภาพ

คิด

วิเคราะห์

ให้ดี

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้น ๑๐ ประการ (ต่อ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๑ (ต่อ)

นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น

โดยผลการทดสอบระดับชาติ

(O-Net) เพิ่มขึ้น

อย่างน้อยร้อยละ3

(Student Achievement)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๒ (ต่อ)

เด็กปฐมวัยทุกคน

ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

(EQ :Emotion Quotient)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๓ (ต่อ)

นักเรียนชั้น ป.๓ ทุกคน

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียนชั้น ป.๖ ทุกคน

อ่านคล่อง เขียนคล่อง

คิดเลขคล่อง และ มีทักษะการคิด ขั้นพื้นฐาน

(Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๔ (ต่อ)

นักเรียนทุกคน

มีความสำนึกในความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง

(Sufficiency & Public Mind)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๕ (ต่อ)

นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ

(Excel to Excellence)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๖ (ต่อ)

ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๗ (ต่อ)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน

(Southern – Border Provinces)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๘ (ต่อ)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

(ASEAN Community)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๙ (ต่อ)

สถานศึกษาทุกแห่ง

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

(Quality School)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


จุดเน้นที่ ๑๐ (ต่อ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า


แผนการพัฒนาโรงเรียนในฝันแผนการพัฒนาโรงเรียนในฝัน

แผนที่กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (Strategy Map)

นักเรียน

กระบวนการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

การเรียนรู้

&

การพัฒนา

งบประมาณ

&

ทรัพยากร

 • PBB/ Block Gantt *Balanced Scorecard

 • Progress Report ( Quarterly report )

ภาคี เครือข่าย/

พัฒนาระบบเครือข่าย

คุ้มค่า


ระบบคุณภาพแห่งองค์กร “ LSQA ”2555-2556

ระบบคุณภาพแห่ง สพฐ.

“ OBECQA ”

2556-2557

ระบบคุณภาพแห่ง

lab school Project

“LSA Award ”2556-2557

ระบบคุณภาพแห่งชาติ“ TQA ” 2557-2558ผู้บริหาร/กระทรวง

ครู

นักเรียน

โรงเรียนดีเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของพวกเรา

ทุกคน

ชุมชน

ผู้ปกครอง

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า--รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


บูรณา การหลักสูตร

ลดเนื้อหาและเวลาเรียน


อะไรบ้างที่

โครงการสนับสนุนโรงเรียน


การพัฒนาคุณธรรม

นำวิชาการ”

บุญญลักษณ์ พิมพา โครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.


Lab school symposium 2013
การจัดสัมมนา Lab School Symposium 2013

 • พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 รวม 6 จุด

 • ภาคเหนือ

 • ภาคกลาง

 • ภาคตะวันออก

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

 • ภาคใต้


สนับสนุนงบประมาณ

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ด้วยระบบ TQA / อาเซียน

ข่าวสารจากwww.labschools.net

www.labschools.com


การส่งมอบโครงการโรงเรียนในฝันการส่งมอบโครงการโรงเรียนในฝัน

ระยะเวลา:กรกฎาคม-สิงหาคม 2556

สถานที่:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

/เมืองทองธานี


ขอบคุณการส่งมอบโครงการโรงเรียนในฝัน...สวัสดี


ad