Ustav i r avnopravnost polova - PowerPoint PPT Presentation

chenoa
ustav i r avnopravnost polova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ustav i r avnopravnost polova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ustav i r avnopravnost polova

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Ustav i r avnopravnost polova
104 Views
Download Presentation

Ustav i r avnopravnost polova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ustav iravnopravnost polova Dr Marijana Pajvančić

 2. Opšte odredbe Ustava • Koncept zajednice • Vladavina prava • Socijalna pravda • Laička država • Nediskriminatorna terminologija

 3. Opšte odredbe Ustava • Garantovanje ravnopravnosti žena i muškaraca • Obaveza države da vodipolitiku jednakih mogućnosti • Priznavanje međunarodnog prava • Integrativna klauzula • Primat međunarodnog prava

 4. Osnovne odredbe – ljudska prava • Neposredna primena Ustava • Eksplicitna garancija neposredne primene međunarodnog prava • Tumačenje ljudskih prava saglasno međunarodnim standardima • Zaštita dostignutog nivoa prava • Dostignuti nivo prava ne može se smanjivati

 5. Osnovne odredbe – ljudska prava • Jednakost pred zakonom • Pravo na jednaku zakonsku zaštitu • Pravo na sudsku zaštitu • Pravo na međunarodnu zaštitu

 6. Osnovne odredbe – ljudska prava • Zabrana diskriminacije po polu • Direktna • Indirektna • Posebne mere • Postizanje ravnopravnosti • Nediskriminatorni karakter mera • Temporarno dejstvo

 7. Osnovna prava • Zabrana trgovine ljudima (čl. 26) • Zabrana prinudnog rada, a seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje lica u nepovoljnom položaju smatra se prinudnimradom (čl. 26) • Pravo azila i zbog progona zasnovanog na pripadnosti polu (čl. 57)

 8. Osnovna prava • Podsticanje uvažavanja razlika • Podsticanje i uvažavanje razlika koje se odnose na etnički, kulturni, jezički ili verski identitet obično izostaje identitet prema pripadnosti polu • Zabrana izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje • Obično izostaje zabrana širenja mržnje s obzirom na pripadnost polu

 9. Pravo na rad • Posebna zaštita žena na radu i posebni uslovi rada • Jednaka naknada za rad jednake vrednosti • Vrednovanje kućnog rada

 10. Brak i porodica • Slobodni pristanak budućih supružnika osnov zaključenja braka • Građanski brak • Ravnopravnost muškarca i žene • Zaključenju braka • Za vreme trajanja braka • Raskid braka • Vanbračna i bračna zajednica su izjednačene

 11. Sloboda rađanja i roditeljska prava • Sloboda odlučivanja o rađanju dece • Država podstiče rađanje dece i pomaže roditeljima • Ravnopravnost u roditeljskim pravima i obavezama • Izdržavanje • Vaspitavanje • Obrazovanje • Ograničenje / oduzimanje roditeljskih prava • Odluka suda • Interes deteta • U skladu sa zakonom

 12. Posebna zaštita - • Posebna zaštita majke. porodice, samohranih roditelja • Posebna podrška i zaštita majki pre i posle porođaja

 13. Zdravstvena zaštita iz javnih prihoda • Jemstvo zdravstvene zaštite iz javnih prihoda • ako je ne ostvaruju po drugom osnovu • Zaštita obuhvata • trudnice • majke tokom porodiljskog odsustva, • samohrani roditelji sa decom do .... godine • stare

 14. Socijalna zaštita građana i porodice • Opšta garancija prava na socijalnu zaštitu • Građani • Porodica • Principi na kojima počiva zaštita • Socijalna pravda • Humanizam • Poštovanje ljudskog dostojanstva • Konkretna prava uređuje zakon

 15. Politički život – pravo na reprezentovanje • Garantovanje ravnopravne zastupljenosti polovau skupštini • Sadržaj prava i način ostvarivanja uređuje zakon