europejski fundusz rozwoju regionalnego w latach 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. Podstawy prawne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013' - chenoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawy prawne
Podstawy prawne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94;

podstawy prawne1
Podstawy prawne

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999;

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

archiwizacja 2007 2013
Archiwizacja 2007-2013

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 2015r. a ad. pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)

w latach 2007 2013 polska otrzyma
W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma:

Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro.

Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności.

Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych.

6

cel strategiczny rpo w
Cel strategiczny RPO WŁ

Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno - gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc

7

cele szczeg owe rpo w
Cele szczegółowe RPO WŁ

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego

Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego

Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich

Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich

Zwiększanie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ

8

typy dzia a w rpo w
Typy działań w RPO WŁ

IIOchrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

IInfrastrukturatransportowa

IIIGospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

I.1 Drogi

I.2 Kolej

I.3 Porty lotnicze

I.4 Miejski transport publiczny

I.5 Inteligentne systemy transportu

III.1 Wsparcie jednostek B+R

III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

III.4 Rozwój otoczeniabiznesu

III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna

II.1 Gospodarka wodno-ściekowa

II.2 Gospodarka odpadami

II.3 Ochrona przyrody

II.4 Gospodarka wodna

II.5 Zagrożenia środowiska

II.6 Ochrona powietrza

II.7 Elektroenergetyka

II.8 Gazownictwo

II.9 Odnawialne źródła energii

II.10 Sieci ciepłownicze

10

typy dzia a w rpo w1
Typy działań w RPO WŁ

VIOdnowa obszarów miejskich

VInfrastruktura społeczna

IVSpołeczeństwo informacyjne

VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej

VII

Pomoc Techniczna

VII.1 Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ

V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

V.2 Infrastruktura pomocy społecznej

V.3 Infrastruktura edukacyjna

V.4 Infrastruktura kultury

IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

IV.2 E-usługi publiczne

IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw

11

g wne grupy beneficjent w
Główne grupy beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

administracja rządowa,

parki narodowe i krajobrazowe,

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

jednostki naukowe,

instytucje kultury,

szkoły wyższe,

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),

partnerzy społeczni i gospodarczy,

organizacje pozarządowe,

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

instytucje otoczenia biznesu,

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

TBS,

spółki wodne,

przedsiębiorcy.

12

instytucje zwi zane z realizacj rpo w
Instytucje związane z realizacją RPO WŁ

Zarząd Województwa

Łódzkiego

Minister Rozwoju Regionalnego

WojewodaŁódzki

Minister Finansów

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny

Sekretarz Stanu

Podsekretarz Stanu

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Podsekretarz Stanu

Departament pełniący funkcję

Instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE

Komórki pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej RPO

Departament pełniący funkcję Instytucji Koordynującej RPO

komórka pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach RPO

Departament pełniący funkcję Instytucji

Audytowej

Urząd Kontroli Skarbowej

w Łodzi

Departament pełniący funkcję Instytucji Koordynującej RPO

13

dokumenty dotycz ce rpo w
Dokumenty dotyczące RPO WŁ

Regionalny ProgramOperacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (wniosek + umowa)

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (OSZiK)

Linia demarkacyjna

Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wzory Biznes Planów dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

14

dokumenty dotycz ce rpo w1
Dokumenty dotyczące RPO WŁ

Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Łódzkiego

Propozycje wskaźników autorskich dla Beneficjentów RPO WŁ

Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

15

szczeg owy opis osi priorytetowych rpo w
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WŁ

stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na tematmożliwości i sposobu realizacji projektów wramachposzczególnych osi priorytetowych RPO WŁ,

ułatwia potencjalnemu beneficjentowi prawidłoweprzygotowanie wniosku aplikacyjnego

wskazuje także:

- szczegółowe typy projektów, ujęte w działaniach,

- listę potencjalnych beneficjentów,

- system wyboru projektów.

16

przygotowanie projektu
Przygotowanie projektu

Identyfikacja i uszeregowanie potencjalnych projektów;

Uporządkowanie kwestii formalno – prawnych;

Dokładna analiza dokumentów programowych, ogłoszeń o konkursach, innych dokumentów związanych z realizacją projektu;

Zebranie dostępnych dokumentów planistycznych (plany, programy, strategie), niezbędnych danych statystycznych, pozwoleń;

Aktualizacja planów, strategii rozwoju – uwzględnienie w nich planowanych przedsięwzięć;

17

przygotowanie projektu1
Przygotowanie projektu

Analiza budżetu i źródeł finansowania;

Określenie harmonogramu realizacji projektu;

Wskazanie w instytucji osób odpowiedzialnych za poszczególne działania - stworzenie zespołu pracowników odpowiedzialnych za fundusze unijne;

Zapewnienie ciągłego dostępu do informacji dotyczących funduszy strukturalnych – analiza programów operacyjnych;

18

prace nad projektem
Prace nad projektem
 • Przygotowanie projektu nie jest tożsame z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie.
 • Punktem wyjścia powinien być dobry pomysł na projekt, a nie pieniądze do wykorzystania.
 • Źle przygotowany i nieprzemyślany projekt to strata czasu i pieniędzy.

19

przygotowanie projektu2
Przygotowanie projektu

Wcześniejsze planowanie i rozpoczęcie przygotowań - przygotowanie dobrego projektu wymaga czasu.

Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej należy traktować jako zakończenie procesu planowania i optymalizowania przedsięwzięcia pod kątem rzeczywistych potrzeb beneficjenta oraz wymagań wybranego instrumentu wsparcia.

Doświadczenie pokazuje, iż największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej uzyskują te wnioski, które są odzwierciedleniem skrupulatnie przeprowadzonego procesu przygotowania przedsięwzięcia, jeszcze na długo przed momentem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie.

20

trwa o projektu okres zobowi za
Trwałość projektu – okres zobowiązań

Projekt uważa się za całkowicie zakończony i rozliczony dopiero po zakończeniu okresu trwałości inwestycji.

Przez okres trwałości należy utrzymać cele projektu oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne objęte dotacją; nie można ich w tym czasie również dzierżawić lub wynajmować. Wymiana urządzeń, co do zasady, może nastąpić jedynie w przypadku zużycia i zamiany zamortyzowanych przedmiotów na nowe, spełniające co najmniej takie same parametry jak środki trwałe, nabyte w ramach projektu. Jeżeli dotacja przyznana została na nowe miejsca pracy, również muszą być one we wspomnianym okresie utrzymane.

21

etapy wyboru projekt w w trybie konkursu zamkni tego w ramach rpo w
Etapy wyboru projektóww trybie konkursu zamkniętego w ramach RPO WŁ

Ogłoszenie konkursu – otwarcie naboru wniosków

co najmniej 30 dni (ok. 25 dni roboczych)

Nabór wniosków

Zamknięcie naboru wniosków

45 dni roboczych

Ocena formalna

30 dni roboczych

Ocena projektów

Ocena merytoryczna

niezwłocznie

Przekazanie listy rankingowej ZWŁ

7 dni roboczych

Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania

50 dni roboczych

Podpisanie umów o dofinansowaniu projektów

22

kryteria wyboru projekt w
Kryteria wyboru projektów

Zestaw określonych warunków formalnych i merytorycznych, które projekt wniosku musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie ze środków wspólnotowych;

Mechanizm służący zapewnieniu prawidłowej i efektywnej realizacji programu operacyjnego i osiągnięciu jego celów.

23

kryteria wyboru projekt w dokumenty
Kryteria wyboru projektów - dokumenty
 • Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
  • Załącznik do Uchwały nr 4/08 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z dnia 11 marca 2008 r.;
  • Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;
 • Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

24

cie ka oceny projekt w i wykorzystania kryteri w
Ścieżka oceny projektów i wykorzystania kryteriów

ZŁOŻENIE

WNIOSKU

DRPO / COP

Kryteria

Kwalifikacji / Dopuszczające

Kryteria

Administracyjne

Kryteria

formalne

DRPO / COP

OCENA

FORMALNA

Kryteria Ogólne

OCENA MERYTORYCZNA

Kryteria Dostępu

Kryteria merytoryczne

Komisja Konkursowa

Kryteria ogólne

Kryteria szczegółowe

Zarząd Województwa Łódzkiego

WYBÓR

PROJEKTÓW

25

kryteria administracyjne
Kryteria administracyjne

KRYTERIA FORMALNE

29

kryteria og lne
Kryteria ogólne

KRYTERIA FORMALNE

30

kryteria dost pu
Kryteria dostępu

KRYTERIA MERYTORYCZNE

31

kryteria dost pu1
Kryteria dostępu

KRYTERIA MERYTORYCZNE

32

kryteria og lne1
Kryteria ogólne

KRYTERIA MERYTORYCZNE

33

kryteria og lne2
Kryteria ogólne

KRYTERIA MERYTORYCZNE

34

kryteria og lne3
Kryteria ogólne

KRYTERIA MERYTORYCZNE

35

kwalifikowalno wydatk w
Kwalifikowalność wydatków

Wydatek kwalifikowalny to wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub z publicznych źródeł krajowych.

36

kwalifikowalno wydatk w1
Kwalifikowalność wydatków
 • został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego,
 • jest zgodny z postanowieniami programu operacyjnego,
 • jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy odofinansowanie,
 • jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacja projektu,
 • został dokonany w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku,
 • został należycie udokumentowany,
 • nie podlega wyłączeniom.

37

zasady kwalifikowalno ci wydatk w
Zasady kwalifikowalności wydatków

Zasady określają warunki kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

W sprawach nieuregulowanych w Zasadach mają zastosowanie unormowania Krajowych wytycznychdotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013

38

zasady kwalifikowalno ci wydatk w1
Zasady kwalifikowalności wydatków

Uznanie danego projektu za kwalifikowalny do wsparcia w ramach RPO WŁ nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu będą uznane za kwalifikowalne.

Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych musi być realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w ramach którego jest realizowany tj.: w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych - w regionie, którego dotyczy dany program (NUTS II). Oznacza to, iż projekt współfinansowany w ramach RPO WŁ musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

39

zasady kwalifikowalno ci wydatk w2
Zasady kwalifikowalności wydatków

Co do zasady, wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez Beneficjenta, tj. podmiot z którym Instytucja Zarządzająca RPO WŁ / Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ. Przez wydatek poniesiony przez Beneficjenta uważa się także wydatek poniesiony przez jego jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaangażowane są wrealizację projektu.

W przypadku projektów realizowanych w ramach partnerstwa wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez dowolnego uczestnika partnerstwa.

40

zasady kwalifikowalno ci wydatk w3
Zasady kwalifikowalności wydatków

Co do zasady wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych do innego podmiotu, tj. doszło do wydatku w znaczeniu kasowym (miał miejsce rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych).

41

zasady kwalifikowalno ci wydatk w4
Zasady kwalifikowalności wydatków

Terminy poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu określa umowa o dofinansowanie, przy czym początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie została zawarta w późniejszym terminie.

Końcowa data kwalifikowalności zapisana w umowie o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona tylko w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie podpisanego z Beneficjentem. Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektu nie powinna wykraczać poza datę 30 czerwca 2015 r.

42

zasady kwalifikowalno ci wydatk w5
Zasady kwalifikowalności wydatków

Za niekwalifikowalne uznaje się, w szczególności następujące kategorie wydatków:

odsetki od zadłużenia, koszty kredytu,

koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu wyliczone zgodnie z ustawa o rachunkowości,

koszty prowizji w ramach zobowiązań finansowych,

wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu,

podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o ustawę o VAT,

pokrycie kosztów kar i grzywien, a także kosztów postępowań sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd,

pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych,

wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu,

koszty przeprowadzenia audytu projektu,

koszty nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy.

43

zasady kwalifikowalno ci wydatk w6
Zasady kwalifikowalności wydatków

Wydatki na zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej zprzygotowaniem projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli dokumentacja taka jest wymagana przez prawo krajowe bądź wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ. Dotyczy to w szczególności wydatków na:

- przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, prac geodezyjnych; badania geologiczne i archeologiczne,

- przygotowanie dokumentacji projektowej m.in.: koncepcji budowlanej, projektu budowlanego wraz z kosztami / wydatkami poniesionymi w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu architektonicznego i wykonawczego, studium wykonalności / biznes planu, dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, programu funkcjonalno - użytkowego, kosztorysu ofertowego, inwestorskiego, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej,

- plan rozwoju lokalnego.

Za wydatki kwalifikowalne mogą być także uznane wydatki na uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń (innych niż pozwolenia na budowę) oraz innych dokumentów, niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydatki poniesione na przygotowanie Projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych.

Ww. limit nie ma zastosowania do wydatków na przygotowanie Projektów dotyczących zabytków.

44

zasady kwalifikowalno ci wydatk w7
Zasady kwalifikowalności wydatków

Przez rezerwę na nieprzewidziane wydatki rozumie się środki przeznaczone na pokrycie kosztów działań niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania projektu, zleconych i wykonanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w trakcie jego trwania.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki jest kwalifikowana do wysokości 5% łącznych kosztów inwestycji, pod warunkiem ujęcia jej we wniosku o dofinansowanie projektu jako odrębnej kategorii kosztów.

45

zasady kwalifikowalno ci wydatk w8
Zasady kwalifikowalności wydatków

Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych, łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu.

Wynagrodzenia – koszty osobowe*

Koszty ogólne*

* dla typów projektów o charakterze nieinwestycyjnym, szkoleniowym, doradczym, etc

Wydatki związane z wdrażaniem projektu

Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi

Wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenia

Wydatki na promocję projektu

46

przygotowanie dokumentacji projektowej
Przygotowanie dokumentacji projektowej

Zapewnienie zgodności tytułów w różnych dokumentach;

Zapewnienie spójności danych w poszczególnych dokumentach i w obrębie każdego z osobna;

Przestrzeganie instrukcji przygotowania dokumentów.

47

studium wykonalno ci
Studium wykonalności

Narzędzie analityczne wykorzystywane w procesie planowania projektu;

Pokazuje jak projekt będzie funkcjonował przy z góry ustalonych założeniach;

Jest narzędziem wspierającym decyzje;

Weryfikuje możliwości wykonania projektu.

48

studium wykonalno ci1
Studium wykonalności
 • Podstawowy dokument opisujący projekt:
  • Podstawa oceny merytoryczno – technicznej;
  • Podstawa przygotowania wniosku o dofinansowanie.

49

zasady dotycz ce przygotowania studium wykonalno ci dla projekt w w ramach rpo w
Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach RPO WŁ

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów ochrony ziemi

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów ochrony powietrza

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie obiektów kubaturowych

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego

50

wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie

Forma przedstawienia projektu do realizacji,

Oferta podmiotu do wybranego źródła finansowania;

51

wniosek o dofinansowanie1
Wniosek o dofinansowanie

Przygotowanie wniosku wymaga poznania:

 • Struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu;
 • Odpowiednich procedur aplikacyjnych;
 • Zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników;
 • Technik przedstawienia projektu w formie wniosku (w tym zaakcentowanie treści docenianych przez podmiot przyznający dofinansowanie).

52

wniosek o dofinansowanie2
Wniosek o dofinansowanie

Żeby przygotować dobry wniosek, należy:

1. bardzo dobrze znać projekt, który będziemy opisywać,

2. dokonać analizy wszystkich potrzebnych do realizacji projektu środków,

3. poznać zasady aplikowania – cele konkursu, zasady rozliczeń, wymagany wkład własny itp.,

53

wniosek o dofinansowanie3
Wniosek o dofinansowanie

Wniosek to część zobowiązania umownego

Wniosek o dofinansowanie jest nierozerwalną częścią umowy o dofinansowanie - wszystkie opisy i deklaracje, zawarte w dokumentacji wnioskowej, stają się postanowieniami umownymi, wiążącymi strony.

Należy zwrócić uwagę na takie sformułowanie zapisów, które pozwolą na zdobycie punktów w ocenie merytorycznej, ale jednocześnie będą odpowiednie dla procesu inwestycyjnego czy samej działalności bieżącej beneficjenta. Nieprzemyślane opisy mogą prowadzić do znacznych trudności w rozliczeniu dotacji.

Beneficjent, ubiegający się o wsparcie, powinien zapoznać się z umową o dofinansowanie podczas opracowywania dokumentacji wnioskowej.

54

elementy wniosku o dofinansowanie
Elementy wniosku o dofinansowanie

Zgodność z politykami horyzontalnymi

Cel projektu

Opis projektu

Uzasadnienie projektu

Trwałość projektu

Potencjał wnioskodawcy i zarządzanie projektem

Powiązanie projektu z projektami realizowanymi z innych środków

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Źródła finansowania

Promocja projektu

55

wniosek o dofinansowanie b dy
Wniosek o dofinansowanie - błędy
 • Niewłaściwie przygotowany harmonogram realizacji projektu:
  • Brak zgodności z tabelą wskaźników, kosztami kwalifikowanymi oraz źródłami finansowania projektu;
  • Nieprawidłowo określone terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu, rozliczenia finansowego;
  • Nie branie pod uwagę terminów wynikających z Prawa zamówień publicznych;
  • Brak szczegółowego przedstawienia etapów realizacji projektu;

56

wniosek o dofinansowanie b dy1
Wniosek o dofinansowanie - błędy
 • Błędy we wskaźnikach osiągnięcia celów projektu:
  • Niewłaściwie określone lata realizacji inwestycji;
  • Wartości wskaźników nie zostały podane narastająco lub malejąco;
  • Wskaźniki nie są zgodne z opisem projektu we wniosku oraz załączoną dokumentacją techniczną;
  • Brak podanych wartości bazowych;
  • Nieodpowiednie źródło pozyskania informacji;
  • Brak właściwie opisanych sposobów monitorowania i pomiaru wskaźników osiągnięć;

57

wniosek o dofinansowanie b dy2
Wniosek o dofinansowanie - błędy
 • Błędy w budżecie projektu:
  • Kategorie kosztów niezgodne z wytycznymi;
  • Zbyt ogólne ujęcie kategorii wydatków;
  • Brak rozbicia kosztów na kwotę netto i kwotę VAT;
  • Brak podanej stawki podatku VAT;
  • Brak zabezpieczonych środków na realizację projektu;

58

wniosek o dofinansowanie b dy3
Wniosek o dofinansowanie - błędy
 • Błędy w budżecie projektu (c.d.):
  • Nieuwzględnienie kosztów promocji projektu;
  • Błędy rachunkowe;
  • Przekroczenie poziomu dofinansowania z EFRR;
  • Obliczanie poziomu dofinansowania od całkowitych kosztów projektu, a nie od kosztów kwalifikowanych;
  • Niewłaściwa wartość projektu;

59

wniosek o dofinansowanie b dy4
Wniosek o dofinansowanie - błędy
 • Niewłaściwe uzasadnienie wpływu projektu na polityki horyzontalne UE;
 • Niewłaściwa nazwa beneficjenta;
 • Nieprawidłowa klasyfikacja projektu;
 • Brak wykazanej trwałości projektu;

60

ad