innsynsrett n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innsynsrett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innsynsrett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Innsynsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Innsynsrett. Rett til innsyn i offentlige dokumenter. Introduksjon. Hva er innsynsrett? Privates rett til innsyn i forvaltningens dokumenter D okumentoffentlighet og møteoffentlighet Allmennhetens vs parters innsynsrett. Allmennhetens innsynsrett. Kort oppsummert:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innsynsrett' - cheng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innsynsrett

Innsynsrett

Rett til innsyn

i offentlige dokumenter

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

introduksjon
Introduksjon
 • Hva er innsynsrett?
  • Privates rett til innsyn i forvaltningens dokumenter
  • Dokumentoffentlighet og møteoffentlighet
 • Allmennhetens vs parters innsynsrett

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

allmennhetens innsynsrett
Allmennhetens innsynsrett

Kort oppsummert:

 • Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter
 • Absolutt unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt
 • Andre viktige hensyn tilsier at det kan gjøres unntak
  • Må vurdere meroffentlighet

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hensyn
Hensyn
 • For innsynsrett
 • Demokratihensyn
 • Kontrollhensyn
 • Rettssikkerhetshensyn
 • Informasjon
 • Styrker tilliten til det offentlige
 • Privates behov
 • Offl. § 1
 • Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s 24-27
 • Motinnsynsrett
 • Private interesser, særlig personvern
 • Offentlige interesser
 • Vanskeliggjør forvaltningens arbeid
 • De reelle vurderingene blir skjult

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hovedregel enhver har rett til innsyn
Hovedregel: Enhver har rett til innsyn

Grl § 100 (5)

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

slide6

Offl.

§ 3. Hovudregel

Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hvem har innsynsrett
Hvem har innsynsrett
 • Alle!
  • Må tas bokstavelig
  • Trenger ikke begrunne hvorfor man ønsker innsyn
  • Må kreves

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hva er det rett til innsyn i
Hva er det rett til innsyn i

”saksdokument, journalar og liknande”, jf. § 3

§ 4. Definisjonar

Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.

Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hos hvem kan man f innsyn
Hos hvem kan man få innsyn?
 • Loven gjelder for ”Staten, fylkeskommunane og kommunane, jf. § 2 (1) a” ++
 • ”hos vedkommande organ”, jf. § 3

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hvordan f r man innsyn
Hvordan får man innsyn?
 • Kreve: be om innsyn skriftlig eller muntlig, § 28 (1)
 • Identifikasjon, § 28 (2)
 • Hovedregel papirkopi eller elektronisk kopi
 • Offentlig elektronisk postjournal
 • Avslag kan påklages

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

unntaksregler
Unntaksregler
 • Hvorfor gjøre unntak?
 • Absolutte unntak – det må gjøres unntak
  • Offentlighet er straffbart
 • Fakultative unntak – det kan gjøres unntak
  • Meroffentlighet

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

absolutte unntak
Absolutte unntak

”Opplysningarsom er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnateknefrå innsyn.” jf. offl. § 13

 • Profesjonsbestemt taushetsplikt
 • Offentlige interesser
 • Private interesser, fvl. § 13
  • Personlige forhold
  • Forretningshemmeligheter mv
 • Gjelder de enkelte opplysninger
 • Bortfall ved samtykke, offl. § 13 (2)

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

fakultative unntak
Fakultative unntak
 • Det kan gjøres unntak
  • Rett for forvaltningen til å nekte innsyn
  • Men ingen plikt
 • Meroffentlighet må vurderes

§ 11. Meirinnsyn

Nårdeterhøvetilågjereunntakfråinnsyn, skalorganetlikevelvurdereågiheiltellerdelvisinnsyn. Organetbørgiinnsyndersomomsynettiloffentleginnsyn veg tyngreennbehovet for unntak.

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

slide14

Interne dokumenter, § 14

  • ”organinterne dokumenter”
   • Gjelder uavhengig av dokumentets innhold eller typen opplysninger
  • Dokumenter organet selv har utarbeidet og selv beholder
  • Ett organ: opptrer utad som en enhet

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

slide15

Unntak på grunn av dokumentets innhold

  • Nevnt i § 17 flg?
   • Eks. opplysninger av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser
   • Eks. dokumenter som gjelder statlige budsjettsaker
  • Meroffentlighet?

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

partsinnsyn
Partsinnsyn
 • Gjelder parter og deres representanter
  • Fvl § 2 e ”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder”
 • Hensyn
  • Partens rettsikkerhet
  • Partens behov for å vurdere klagemuligheter

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

hovedregel innsynsrett
Hovedregel: innsynsrett

§ 18.(partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter).

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. (...)

Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak.

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

slide18

Spørsmål om hva parten kan kreve innsyn i

  • Rett til innsyn i ”sakens dokumenter”
   • I den konkrete saken
   • Dokumenter
  • Enkeltvedtak

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

unntak fra parters rett til innsyn
Unntak fra parters rett til innsyn
 • Taushetsplikt etter fvl. § 13 hindrer ikke innsynsrett
 • Interne dokumenter
  • Likevel innsyn i faktiske opplysninger mv., § 18 c
 • Opplysningenes innhold
  • Utenrikspolitiske interesser
  • Forretningshemmeligheter
 • Meroffentlighet, jf. fvl. § 18 (2)

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

oppsummering
Oppsummering
 • Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter
 • Unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt
  • Forskjell på allmennheten vs parters
 • Andre viktige hensyn tilsier at det kan gjøres unntak
  • Må vurdere meroffentlighet

Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no