1 / 34

δαςη

δαςη. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

chen
Download Presentation

δαςη

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. δαςη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ

 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ • Άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος • Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». • Ν.3208/2003«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». • Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα δασοβιοκοινότητα και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

 4. ΟΡΙΣΜΟΙ Δασική έκτασηυπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ως δασικές εκτάσεις νοούνταικαι οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων (αρ. 3 ν.998/1979, ερμηνευτική δήλωση άρθρου 24 Σ).

 5. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναγκαία επιφάνεια εδάφους για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασηςνοείται η ελάχιστη εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη),έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης, λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος ορισμένης περιοχής. Τέτοια επιφάνεια θεωρείται η έχουσα ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.)

 6. ΟΡΙΣΜΟΙ Αραιά δασική βλάστηση Με τη πρόοδο της επιστήμης της δασικής οικολογίας έχει καθιερωθεί ο όρος «βαθμός συγκόμωσης» (ο βαθμός κάλυψης του εδάφους από τη βλάστηση) ως βασικό κριτήριο για την επίτευξη της δασοβιοκοινότητας και του δασογενούς περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη δασολογική επιστήμη το ποσοστό συγκόμωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 25%. Συνεπώς οι εκτάσεις με βαθμό συγκόμωσηςκάτω του 15% χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές, από 15% έως 25% (15%<Ε<25%) χαρακτηρίζονται δασικές και τέλος οι με βαθμό συγκόμωσης άνω του 25% χαρακτηρίζονται δάση

 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ • προβλέπεται ρητά στο Σύνταγμα (αρ. 24 § 1 εδ. ε’ και 117 § 3) και δύναται να επιτραπεί μόνον εφόσον προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση που την επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. • Δεν επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει μεταβολή του προορισμού δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή η εντός αυτών εκτέλεση έργων, ή η δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων, ή η παροχή άλλης διαρκούς εξυπηρετήσεως, εφ‘ όσον για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η παραχώρηση ή διάθεση ή η χρησιμοποίηση εδαφών, τα οποία δεν εμπίπτουν εις την έννοια των δασών ή δασικών εκτάσεων,

 8. Εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣΑΠΌ ΑΡ. 45 ΕΠ Ν. 998/1979 ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ:

 9. Θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά και να εκδίδονται όλες οι εγκρίσεις που απαιτούνται για κάθε επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση. Πχ. για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), δάσος ή δασική έκταση ορίστηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 ότι, με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η έγκριση επέμβασης, κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979, για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β, καταργείται αντικαθιστάμενη από την ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) στην οποία ενσωματώνονται οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών με αυτά της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ. (πχ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γνώμη της δασικής υπηρεσίας κλπ) Προϋποθεςεις για επεμβαςη ςε δαςη η δαςικες εκταςεις

 10. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τα δάση και αι δασικές εκτάσεις, για την αποτελεσματική και διαρκή προστασία τους, διακρίνονται αναλόγως προς την ωφελιμότητα και τις λειτουργίες, τις οποίες εξυπηρετούν ως ακολούθως: α) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι). Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

 11. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ β) Δάση και δασικές εκτάσεις που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επι των εδαφών και των υπογείων υδάτων, ως οι κείμενες εντός λεκανών απορροής χειμάρρων, οι υπερκείμενες πόλεων, χωρίων ή οικισμών, οι ασκούσες προστασία επί παρακειμένων φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή σημαντικών τεχνικών έργων (προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις). Αρχαία Ολυμπία

 12. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ γ) Δάση και δασικές εκτάσεις, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία από απόψεως παραγωγής δασικών προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσιμα ή παραγωγικά δάση και δασικές εκτάσεις). δ) Δάση και δασικές εκτάσεις που προσφέρονται για αναψυχή του πληθυσμού ή αποτελούν παράγοντα συνθηκών διαβιώσεως του και συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (δάση και δασικές εκτάσεις αναψυχής). Ζάππειο

 13. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Από της απόψεως της θέσεως των δασών και δασικών εκτάσεων σε σχέση προς τους χώρους ανθρώπινης εγκαταστάσεως και δραστηριότητος, διακρίνονται: α) Πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών. Πάρκο στο δήμο Βριλλησίων

 14. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ β) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες επί ζώνης πλάτους 1.000 μέτρων από της θαλάσσης, για όλες τις παράκτιες περιοχές της Χώρας (παραλιακά δάση), πεντακοσίων μέτρων γύρωθεν της όχθης των λιμνών (παραλίμνια δάση) και 200 μέτρων εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών. Δάσος Σκλήνθου / νήσος Σαμοθράκης

 15. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ γ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός ζώνης πλάτους 1.000 μέτρων εκατέρωθεν των εθνικών οδών και 200 μέτρων εκατέρωθεν επαρχιακών οδών.

 16. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ δ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και εις ακτίνα 3.000 μέτρων από του κέντρου τούτων. ε) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, ή μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς και σε ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από το κέντρο αυτών. Δάσος Νυμφαίας και το τουριστικό περίπτερο

 17. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ στ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός βιομηχανικών ζωνών ή στις παρυφές βιομηχανικών περιοχών και εντός ζώνης 1.000 μέτρων από της περιφερείας τούτων. ζ) Δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις κείμενες εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.

 18. Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις διακρίνονται από άποψη ιδιοκτησίας σε δημόσια και ιδιωτικά. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον κατά τις ειδικές προβλέψεις της εν γένει δασικής νομοθεσίας. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 19. Το άρθρο 24 § 1 εδ. δ’ του Συντάγματος (μετά την αναθεώρηση του 2001) εισάγει ρητή υποχρέωση του κράτους (διοίκησης) για τη σύνταξη δασολογίου και η τυχόν αδράνειά της χαρακτηρίζεται ως παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (ΣτΕ 2887/1997). • Προϋπόθεση για την κατάρτιση δασολογίου είναι η σύνταξη δασικών χαρτών. • Η διαδικασία της σύνταξης δασικών χαρτών αναλυτικά περιγράφεται στο ν. 3889/2010.

 20. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΩΝ Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών Οι δασικές περιοχές απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη. Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών λαμβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή ή η χρησιμοποίησή της, λόγω κλίμακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιμοποιείται και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.

 21. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΩΝ Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών Αρμόδια για την κατάρτιση του δασικού χάρτη είναι η Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας. Αν η κατάρτιση του δασικού χάρτη δεν μπορεί να γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η κατάρτισή του μπορεί να ανατίθεται, εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών και τέλος στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση και για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, αν οι εργασίες κατάρτισης του δασικού χάρτη δεν μπορούν να γίνουν από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών και η απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ανάθεση της κατάρτισης σε ιδιωτικά γραφεία δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, οι εργασίες κατάρτισης δασικού χάρτη εκτελούνται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών .

 22. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΩΝ Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Όταν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών, ύστερα από ανάθεση, θεωρείται από τη Διεύθυνση Δασών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται από το γραφείο αυτό, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεωρείται με τον ίδιο τρόπο το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την αρχική υποβολή του.

 23. Αναρτηςηδαςικωνχαρτων Αμέσως μετά τη θεώρησή του ο δασικός χάρτης αναρτάται με μέριμνα της αρμόδιας για τη θεώρηση Διεύθυνσης Δασών, μαζί με πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατ' αυτού, σε εμφανή θέση των γραφείων της Διεύθυνσης Δασών, στο οικείο Δασαρχείο και στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το δασικό ή δημοτικό υπάλληλο που διενεργεί την ανάρτηση και ένα μάρτυρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο του θεωρημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο δασικός χάρτης δημοσιοποιείται και μέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ, της οικείας Περιφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ο χάρτης παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο μέχρι την κύρωσή του.

 24. Αναρτηςηδαςικωνχαρτων Ανακοίνωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν αντιρρήσεις δημοσιεύεται: α. στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ, της οικείας Περιφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». και β. σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και μία τοπική, με φροντίδα και δαπάνη της Διεύθυνσης Δασών.

 25. Υποβοληαντιρρηςεων Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο. Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ημέρες για τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος.

 26. Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων; • Φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη. • Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

 27. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου: οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, και το εμβαδόν αυτής, τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου, και τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων και ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο κατά την εξέτασή τους.

 28. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα ή σε ειδικό έντυπο, και κατατίθενται αντίστοιχα: α. Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον του, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Όλες οι αντιρρήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προωθούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών εκτός αν την πρωτοβουλία της κατάρτισης δασικών χαρτών αναλάβει η εταιρία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» , οπότε προωθούνται ηλεκτρονικά στην εταιρεία.

 29. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα ή σε ειδικό έντυπο, και κατατίθενται αντίστοιχα: β. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέλους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα σε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΚΑ Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης το Κ.Ε.Π. αποστέλλει τις αντιρρήσεις μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τις συνοδεύουν στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

 30. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», ο δασικός χάρτης αποστέλλεται μαζί με τις αντιρρήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.

 31. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από τη Διεύθυνση Δασών μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων ή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παράδοση στη Διεύθυνση Δασών των αντιρρήσεων και των επεξεργασμένων από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στοιχείων Εφόσον απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης θεωρείται με τον ίδιο τρόπο το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την αρχική υποβολή του. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.

 32. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 3του ν. 998/1979 στις οποίες εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ο δασικός χάρτης έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως την έκδοση απόφασης επ' αυτών. Ο δασικός χάρτης, με αποτυπωμένες τις δασικές περιοχές της αρχικής κύρωσης και όσες συμπληρώθηκαν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση μετά την εξέταση των αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και κυρώνεται, ως προς τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή του, με απόφαση του τελευταίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 33. Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός ΠΕΚΑ, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη έκταση Μετά την, τμηματική ή ολική, κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση μόνο με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν μετά την κύρωση του δασικού χάρτη,

More Related