adapazari orman b lge m d rl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55
chelsea-levy

ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

170 Views
Download Presentation
ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KARACA İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

 2. SAYIŞTAY'IN TARİHÇESİ • Sayıştaya benzer görev yapan kuruluşların tarihi çok eskidir.devletle birlikte varlık kazanmışlardır. Devletin görevlerini yerine getiren büyük harcamalar yapması onu yapan harcamaları denetlemeye mecbur etmiştir. Böylece Sayıştaya benzer müesseseler doğmuştur. • Osmanlı devletinde bu işe çok önem verilmiştir. Osmanlılarda bütün para işleri defterlere kayıt yapılırdı. Bu defterler vasıtasıyla harcamaların Sayıştay vazifesi yapan kuruluşlar tarafından denetlenmesi mümkün olurdu. Osmanlılarda denetleme müessesinin nezaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu vazifeyi yerine getiren baş muhasebe Fatih Kanunnamesinde rastlanmaktadır.

 3. 1866 tarihinde Divan-ı Muhasebat (Sayıştay ) Nizaman namesi ile doğmuştur. Anayasa kuruluşu olduğu için idari kararlardan ve yargı hükümlerinden dolayı Danıştayın denetimine tabi değildir. Sayıştayın kuruluşunu işleyişini denetim usullerini mensupları ile hükümlerini 3/12/2010 tarih ve 6085 nolu kanunla düzenlenmiştir. • Sayıştay dairelerinde yürütülen yargılama işleri, saymanların hesapları konusunda raporlar üstünde bir hesap yargılaması şeklinde olur. Çeşitli belgeler incelenip değerlendirilerek yapılan harcamaların kanuna ve usule uygunluğu tespit edilir.

 4. Savaş yangın gibi sebeplerle belge ve kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine imkan bulunmadığını idare kurulları tutanakla tasdik ederse sayman elindeki delillerle yetinilerek yargılanır. Hesapların yargılanması sonucunda beraat, zimmet veya tazmin kararı verilir. • Sayıştayın yargı kararları üzerine temyiz karar düzeltilmesi ve yargılamanın iadesi yollarına başvurulabilir. Ancak bu başvuru Sayıştay içindeki görevli kendi organlarına olabilir. Sayıştay dışındaki başka bir yargı organına olamaz.

 5. Sayıştay yüksek mahkeme sayılmamaktadır. Anayasa, Sayıştayın kararlarına karşı başka yargı organına başvuruyu önlemiş ve kararlarının kesin olduğunu bildirmiştir. Sayıştayın idari görevleri; vize, tescil uygunluk bildirimi ve görüş bildirmelidir. • Yabancı ülkelerde de bizdeki Sayıştay müessesinin fonksiyonunu yerine getiren kuruluşlar mevcuttur.

 6. SAYIŞTAYIN TANIMI (Amaç ve Kapsam ) • Bu Kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin etkili,ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere Sayıştayın kuruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap yargılaması usullerini,mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini ve diğer özlük işlerini, Başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir.

 7. SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI ( TANIMLAR ) • b) Düzenlilik denetimi: Mali denetim ve uygunluk denetimini, • a) Sayıştay denetimi: Düzenlilik ve performans denetimini, • c) Mali denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi, • ç) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap veişlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi,

 8. d) Performans denetimi: Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini, • e) Hesap yargılaması: Kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla ilgili kanun yollarını, • f) Yargılamaya esas rapor: Sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen raporu, • g) Denetim raporu: Sayıştay raporlarına esas olmak üzere, denetim ve incelemeler sonucunda denetim grup başkanlıkları veya denetçiler tarafından hazırlanan raporu,

 9. ğ) Sayıştay raporu: Denetim ve incelemeler sonucu hazırlanarak Sayıştay Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan veya kamu idarelerine gönderilen raporu, • h) Sayıştay incelemesi: Sayıştayın kesin hükme bağlama ve denetim dışında kalan diğer çalışmalarını, • ı) Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketleri. • i) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

 10. j) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, • k) Kamu zararı: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kamu zararını, • l) Kamu kaynakları: Kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, para, alacak ve haklar, borçlanma suretiyle elde edilenler dahil her türlü değerler ile bağış ve yardımları, • m) Sayıştay denetçisi: Uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcısını, • n) Performans: Kamu idarelerince belirlenen hedef ve göstergelere ulaşma seviyesini, ifade eder.

 11. SAYIŞTAYIN GÖREVLERİ • MADDE 5- (1) Sayıştay; a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar. • b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. • c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. • ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

 12. SAYIŞTAYIN YETKİLERİ • MADDE 6- • (1) Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerinegetirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir. • (2) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.

 13. (3) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir. • (4) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir. • (5) Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

 14. SORUMLULAR ve SORUMLULUK HALLERİ • MADDE 7- • (1) Bu Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve sorumluluk halleri esas alınır. (2) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir. Kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile sonuçlandırılır.

 15. (3) Sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlüdür. • (4) Usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri tahakkuk ettiren, toplayan, harcayan ve bu işlemleri onaylayanlar, malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iş ve işlemleri yürütenlerin işlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde, sorumluluk bu kişiler hakkında da uygulanır. Bu durum yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiş ise sorumluluğa yöneticiler de ortak olur.

 16. (5) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. • (6) Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

 17. HESAPLARIN VERİLMESİ MUHASEBE BİRİMLERİNİN ve YETKİLİLERİNİN SORUMLULUĞU • MADDE 8- • (1) Kamu idarelerinin hesapları, muhasebe yetkilileri tarafından hazırlanarak üst yöneticiler veya görevlendirdiği harcama yetkilileri ile muhasebe yetkilileri tarafından denetime hazır bekletilir veya Sayıştayın bildireceği yere gönderilir. • (2) Bu hesaplara ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve belgelerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri Sayıştay tarafından belirlenir.

 18. (3) Hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk, hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında bulunan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisine aittir. • (4) Sayıştay denetimine tabi kamu idareleri, her hesap yılı başında muhasebe birimlerini, muhasebe yetkililerinin ad ve soyadlarını Sayıştaya bildirmekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde aynı şekilde Sayıştaya bildirilir.

 19. KAMU İDARELERİ ve GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU • MADDE 9- • (1) Sorumlular veya diğer ilgililer, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar. • (2) Sorumlular veya diğer ilgililerce verilemeyen veyagösterilemeyen belgeler ilgili kamu idarelerinden istenir. Sorumlular veya diğer ilgililer belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemeyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadır.

 20. (3) Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir. Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır.

 21. (4) Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki hükümler uygulanır. (5) Kamu idareleri ve görevlileri, denetim ve inceleme ile görevlendirilmiş olanlara her türlü hesap, bilgi, belge ve kayıtları ibraz etmek, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarının görülmesini sağlamak, görevin düzenli olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.

 22. (6) İlgili kamu idareleri bu madde hükümlerinin uygulanış ve sonucu hakkında Sayıştaya bilgi vermeye zorunludur. • (7) Yukarıdaki hükümlere uymayanlar ile 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarının gereklerini haklı bir sebebe dayanmaksızın tam olarak ve zamanında yerine getirmeyen ilgililer hakkında Sayıştayın istemi üzerine disiplin veya ceza kovuşturması yapılır.

 23. SORUMLULAR • 1050 Sayılı muhasebeyi umumiye kanununda ( Mülga) sorumlular ; • a- İta amiri • b- Tahakkuk memuru • c- Sayman • d- Kanunu’nu 22. Maddesinde belirtilen görevliler olarak sayılmıştır.

 24. 5018 sayılı kanunda ise sorumlular; • Siyasi acıdan bakanlar ve idari acıdan üst yöneticiler yanında harcama sürecinde idari ve mali acıdan; • a- Harcama Yetkilisi • b- Gerçekleştirme görevlileri • c- Muhasebe yetkilisi şeklinde sayılmıştır. • d- Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilileri • e- Taşınır Konsolide görevlileri

 25. 1- Bakanlar : • Bakanların görev ve yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas çerçeve anayasa ile düzenlenmiştir. • 2- Üst Yöneticiler : • KMYKK, Üst yöneticilerin ve bürokratik kademelerde görevli kişilerin sorumluluklarını idari sorumluluk çercevesinde ele alınmıştır. Üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Kanun’un 11. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, İl Özel idarelerinde Vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nda üst

 26. 3- Harcama Yetkilileri: • 5018 sayılı kanunun 11 ve 31. maddelerine göre; kamu idarelerinde bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Harcama yetkisini kullananlar harcama yetkilisidir. • 657 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtildiği gibi, amiri oldukları kuruluş ve hizmet biriminde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maliyedeki memurları takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulacakları da tabilidir.

 27. Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumludur. • Bu nedenle, harcama yetkilileri, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili diğer mevzuat uygunluğundan sorumludurlar.

 28. 4- Gerçekleştirme Görevlileri : • Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticiler arasında bir veya birden fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu şekilde görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

 29. Gerçekleştirme görevlileri, yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. Hizmetin yapılması veya malın teslim alınmasına ilişkin belgelerin tamamı mevzuata uygun şekilde hazır hale getirildikten sonra gerçekleştirme görevlileri arasından harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmiş olan belgeler üzerinde ön mali kontrol yapar. Ön mali kontrol süreci, mali karar işlemlerinin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 30. 5- Muhasebe Yetkilisi • Muhasebe yetkilisinin Adaylarının Eğitimi Sertifika verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesinde, muhasebe yetkilisinin taahhüt ve tahakkuk aşamaları tamamlanmış. Ödeme emri belgesi düzenlenmiş ve ön mali kontrolden geçerek ödemek üzere muhasebe birimine gelmiş bulunan gider ve muhasebe belgeleri ile ön ödeme belgeleri üzerinde, ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığı ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu ilgili mevzuatında belirtilen belgeler dışında belge aramayacağı ve sorumluğunun görevi gereği incelenmesi gereken belgelerle sınırlı olduğu belirtilmektedir.

 31. Bu çercevede muhasebe yetkilileri tarafından ödeme yapılmadan önce ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yapılacak kontroller; • a- Yetkililerin imzasının tamam olması. • b- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması. • c- Maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi • d- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin tam olması ile sınırlı olacaktır. • Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanmaz.

 32. Muhasebe yetkilileri ödeme emri eki belgelerinin ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre 5018 sayılı kanunun 33. maddesi hükmüne dayanarak merkezi yönetim harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin alınan mal veya hizmeti yada yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünde ve doğruluğundan sorumlu değildir.

 33. 6- Taşınır Kontrol Yetkilileri • Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisi tarafından görevlendirilirler. Kadrosu veya çalışma ünvanının ne olduğunun önemi yoktur. Görevlendirmeden kayıt ve işlemlerin usulüne göre yapacak bilgi ve niteliklere sahip olmalıdır. 5018 sayılı kanunun 48. maddesi hükmü gereğince taşınırların yönetiminden birinci derece sorumlu ve sayıştay denetiminde sorguya muhattap olacak tek kişi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bu sorumluluğun gereğinin taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri vasıtasıyla yerine getiriler.

 34. Taşınır kontrol yetkilileri; • 1- Taşınırların harcama yetkilisi adına teslim almak, vermek, muhafaza etmek, giriş ve çıkış kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmaktan. • 2 – Harcama biriminin malzeme ihtiyac planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine önerilerde bulunmaktan • 3 – Yönetim hesabı hazırlamak ve harcama yetkilisine vermekten sorumludurlar. • Taşınır kontrol yetkilileri sorumlulukları bulunan ambarda kasıt kusur ihmal ve tedbirsizlikleri nedeniyle kayıp ve noksanlıklarından dolayı doğrudan sorumludurlar.

 35. 7- Taşınır Konsolide Görevlileri: • Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini hazırlarlar. Mali sorumlulukları yoktur.

 36. DÖNEM SONUNDA GÖNDERİLECEK BELGELER • Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler ; • MADDE 573 • (1) Düzenlenen yönetim dönemi hesabı; defter, cetvel ve tablolar ile bu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanakları, hesap dönemi sonu itibarıyla görev başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından yönetim dönemi hesabı adı altında oluşturulacak bilanço ve ekleri bir dosya ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar, Sayıştaya gönderilir. Ancak, hesapları yerinde incelemeye alındığı duyurulan muhasebe birimleri, Sayıştaya gönderecekleri yönetim dönemi hesabı dosyasını, görevli Sayıştay denetçisine teslim etmek üzere aylık hesap belgeleri, cetvel ve tablolarla birlikte muhasebe biriminde bekletir.

 37. (2) Asılları Sayıştaya gönderilen yönetim dönemi cetvel ve tabloların yevmiye defteri hariç onaylı örnekleri Bakanlığa ve ilgili idareye gönderilir. • (3) Yönetim dönemi hesabı aşağıda sayılan defter, cetvel ve tablolardan oluşur: • a) Dönem sonu faaliyet raporu (Örnek: 34) • 1) Bilanço • 2) Gelir Tablosu • 3) Satışların Maliyeti Tablosu • 4) Sermaye Hareketleri Tablosu • 5) Nakit Akım Tablosu

 38. b) Geçici ve kesin mizanlar • c) Envanter defterinin bir örneği ve ekli tutanaklar • ç) İşletme bütçesi • d) Yevmiye defteri • e) Döner sermayeli işletmeler yıllık gayrisafi hasılat ve kâr bildirimi • f) Sayıştay ilamları cetveli (Örnek: 35) • (4) Yönetim dönemi hesabı dosyasına yukarıda açıklanan defter, rapor ve sayım tutanakları ile birlikte “Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste” (Örnek: 36 ) de eklenir.

 39. (5) Yönetim dönemi hesabı dosyasının Sayıştaya gönderilmesinden sonra, tespit edilecek hata ve noksanlıklara ilişkin olarak muhasebe birimlerince yapılması gereken düzeltmeler için Bakanlıktan izin alınır • (6) Sayıştay ilamları cetveline, Sayıştayca tazmin hükmedilen tutarlara ilişkin ilamın yılı ve numarası, borçlunun adı ve soyadı, sorumlular adına ortaklaşa ve zincirleme hüküm verilen hâllerde sorumluların ad ve soyadları, borç tutarı, ilamın kesinleştiği yıl, yapılan tahsilat, silme, düşme veya terkin işlemleri ile kalan borç tutarı sütun başlıklarına göre kaydedilir. Borçların izlenmesine ait son durum açıklama sütununda belirtilir. Sayıştay ilamları cetveli birer nüsha fazla düzenlenerek en geç hesap dönemi sonunda gerek merkezde gerekse yerinde incelemeye tabi muhasebe birimlerince yönetim dönemi hesabı dosyasından ayrı olarak bir yazı ile Sayıştaya gönderilir.

 40. Belgelerin saklanması • Genel bütçe kapsamında kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi ilgili idarenin muhasebe biriminde diğer idarelerin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi idarece saklanır.Bu belge ve bilgilerin sayışta ya gönderilmesi ve iadesi,saklanması,yok edilmesi esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Sayıştay tarafından belirlenir.Belgelerin saklanması madde 77 de belirlenmiştir.

 41. SORGU NEDİR CEVAP VERME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR ? Yargılamaya esas rapor; MADDE 48 • (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak mali yıl sonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenlenir.Ancak bu Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlar için mali yıl sonu beklenmez. Yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün (30 ) içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları dikkate alınmaz. • (2) Yargılamaya esas raporlar eki belgelerle birlikte Başkanlığa sunulur. Başkanlık bu raporları en geç onbeş ( 15 ) gün içinde hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderir.

 42. İLAMLARIN TEBLİĞİTAVZİHİ ve DÜZELTİLMESİ • MADDE 52 • (1) Sayıştay ilamları; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilir. • (2) Sayıştay dairelerinden veya Temyiz Kurulundan verilen kararlar müphem ise taraflardan her biri bunların tavzihini yahut tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaların sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesini isteyebilir. • (3) Tavzih veya düzeltme dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir.

 43. (4) Kararı vermiş olan daire veya kurul işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüshasını, tayin edeceği süre içerisinde cevap verilmek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüsha olarak verilir; bunlardan biri tavzih veya düzeltmeyi isteyen tarafa gönderilir. • (5) Görevli daire veya Kurulun bu husustaki kararı taraflara tebliğ olunur. • (6) Tavzih veya düzeltme, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.

 44. TEMYİZDE GECEN SÜRELER • TEMYİZ • MADDE 55- (1) Sayıştay dairelerince verilen ilamlar Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Bu Kurulca verilen kararlar kesindir. • (2) Sayıştay dairelerinin ilamları; • a) Kanuna aykırılık, • b) Yetkiyi aşmak, • c) Hesap yargılaması usullerine riayet etmemek, gibi sebeplerle, 52 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ilgililer tarafından temyiz olunabilir.

 45. (3) Temyiz süresi ilamın ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gündür. (60) gün • (4) Temyiz dilekçesiyle buna ekli evrak karşı tarafa tebliğ olunur. Cevap süresi tebliğden itibaren otuz gündür. Bu cevaplar temyiz edene tebliğ olunur. Temyiz eden buna onbeş gün içinde cevap verir. Bu cevaplar da karşı tarafa tebliğ olunur. Buna da onbeş gün (15) içinde cevap verilir. • (5) Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karşılık vermediği takdirde temyiz incelemesi yapılarak karara bağlanır.

 46. (6) Taraflar dilekçelerinde duruşma istediklerini belirtmişlerse veya Temyiz Kurulu lüzum görürse tarafları davet ederek savunmalarını dinler ve açıklama isteyebilir. Sorumlular diğer ilgililer ile birlikte açıklamalarda bulunabilirler. Taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. • (7) Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, bozar ya da Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kaldırır. Bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir.

 47. (8) Daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır. • (9) Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına ilişkin kararları, temyiz konusu ilam maddesindeki bütün sorumluları kapsar. • Temyiz başvuru dilekçesinde aşağıda belirtilen hususlar bulunur. • 1.Başvuruda bulunan kişinin adı soyadı.2.İlam nosu ve tarihi.3.İlgili hesabın adı ve yılı.4.Başvurunun konusu.5.Hangi kanun yoluna başvurulduğu baş vurmanın hukuki sebepleri.6.Varsa duruşma talebi.

 48. KESİNLEŞEN İLAMLARIN TAHSİLİ • İlamların infazı • MADDE 53- • (1) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün (90) içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur. • (2) İlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılıİcra ve iflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur

 49. MUHASBEDE YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER NELERDİR ? • Sayıştay ilamına kurumca kanuni süreler içersisinde temyiz için müracaatta bulunur.Temyiz kurulu cezayı onadıktan sonra ilamın hüküm tarihinden itibaren 90 gün içerisinde infazı yapılır.

 50. İlamların infazında ilk olarak idare sorumlulardan rıza ödeme talebini ilgillere tebliğ edilir.Sorumlular Sayıştay ilamları sonucu ortaya çıkan bedelin yatırılması halinde ise Sayıştay kanunun 53 maddesi uyarınca 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra iflas kanun hükümleri sonucu tahsilat yapılır. • 1-Rıza en tahsilat • 2-İcra yolu ile tahsilat • 3-Takas usulü tahsilat (Rızası dahilinde maaşından alacağının borcuna takas suretiyle maaşından mahsup edileceğinin bir yazı ile bildirilmesi gerekir.)