1 / 17

2.11.2012

2.11.2012. Téma: MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Pár obrázků Studijní text Zajímavosti z tématu Tajenka Slovo závěrem. 1.12 Měrná tepelná kapacita látky. Něco ke studiu….

chavi
Download Presentation

2.11.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2.11.2012 • Téma: • MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY • Pár obrázků • Studijní text • Zajímavosti z tématu • Tajenka • Slovo závěrem

 2. 1.12 Měrná tepelná kapacita látky

 3. Něco ke studiu…

 4. Teplo, které musí těleso k zahřátí přijmout, závisí na jeho hmotnosti a na tom, o kolik se má změnit jeho teplota, dále také na druhu látky.

 5. 2 nádoby, v jedné glycerol a v druhé voda o stejné hmotnosti! (ne objemu – glycerol je těžší) • Stejná počáteční teplota – 20 °C • Po 1 minutě vždy odečítáme z teploměru teplotu obou látek. • Přijaté teplo je stejné, avšak zjišťujeme, že glycerol má teplotu vyšší.

 6. Přijmou-li dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti stejné teplo, zvýší se jejich teplota RŮZNĚ! • Měrná tepelná kapacita látky: • Veličina, která nám slouží k porovnání, jaké teplo jsou různé látky schopny pojmout ke stejnému zvýšení teploty. • Značíme…c

 7. Měrná tepelná kapacita látky udává, kolik tepla přijme 1kg určité látky, aby se ohřál o 1°C. • Voda o hmotnosti 1kg se zahřeje o 1°C, přijme-li teplo 4,2kJ! • Platí:

 8. Z tohoto vztahu můžeme vyjádřit: • Udává se v jednotkách Joule na kilogram a Celsiův stupeň.

 9. Zajímavosti z tématu… • http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita • http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/578-merna-tepelna-kapacita • http://tahaky.lam.cz/f17.html • http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696b61h&key=323 • http://mvt.ic.cz/jedna/zfm-mt/zfm-mt-11.pdf !!! • http://if.vsb.cz/Veda/foto1/tepelna_kapacita.pdf

 10. Tajenka…

 11. 1) Typické české jídlo připravující se ve vroucí vodě. 2) …… Einstein 3) Nejznámější jezera v Chorvatsku. 4) Nepřesné pojmenovánítělesa, které se správně nazýváplanetka. 5) Občan, který není státním příslušníkem EU, EHS nebo ESVO je pro nás… 6) Náhrada orgánu nebo tkáně odborně. 7) Klávesa posouvající kurzor o více než jednu pozici… 8) Kdo pije čaj o páté?

 12. 1) Knedlík 2) Albert 3) Plitvická 4) Asteroid 5) Cizinec 6) Implantát 7) Tabulátor 8) Angličané

 13. Slovo závěrem… Objem tepla závisí na hmotnosti tělesa, druhu látky a počtu stupňů, o který se má látka zahřát. Měrná tepelná kapacita….c vzorec pro výpočet tepla.

More Related