pr vn a etick kodexy v neonatologii od starov ku po sou asnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost. MUDr. Lenka Tománková Neonatologické odd. FN Brno. STAROVĚKÉ CIVILIZACE. období infanticidy ( zabíjení dítěte )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr vn a etick kodexy v neonatologii od starov ku po sou asnost

Právní a etické kodexy v neonatologii od starověku po současnost

MUDr. Lenka Tománková

Neonatologické odd. FN Brno

starov k civilizace
STAROVĚKÉ CIVILIZACE
 • období infanticidy

( zabíjení dítěte )

 • toto období charakterizuje prakticky nulová hodnota dítěte, jež je chápáno jako předmět, je zcela závislé na rozhodnutí svých rodičů, přesněji svého otce

( TOLLERE INFANTEM )

bible star z kon
Bible – Starý zákon

Druhá kniha Mojžíšova, EXODUS

„ Ale farao všemu svému lidu rozkázal:

Každého syna, který se jim narodí,

hodíte do Nilu;

každou dceru nechte naživu. „

slide4

Taygetská skála

( Řecko )

Cloaca Maxima

( Řím )

msk pr vo
Římské právo

NUMA POMPILIUS  ( 716 - 673 př n.l. ) Královský zákon Lex regia, který se připisuje římskému králi Noma Pompiliovi, obsahuje ustanovení, že žádná těhotná žena nesmí být pochována, pokud nebyl plod z jejího těla vyňat.

NASCITURUS("ten, kdo se má narodit")

je dosud nenarozené dítě, které je způsobilé nabývat za podmínky, že se narodí živé, subjektivní práva

bible nov z kon
Bible – Nový zákon

Ježíš a děti

„ Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal…Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží…Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili. “

k es anstv a st edov k
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚK
 • Konstantin Veliký ( 306-337 )
 • za jeho vlády se křesťanství stalo státním náboženstvím, v této souvislosti byl vydán zákaz zabíjení dětí
 • začíná se objevovat zájem společnosti o děti , které se ocitly v nějaké nepříznivé situaci, budují se první nalezince ( 7.st nl Konstantinopol, 12.st. Řím ) a špitály
le tour d abandon historick baby box
„ věž pro opuštěné děti “ se užívala v některých městech do počátku 19.století. Byla instalována ve zdech institucí jako např. l'Hôpital des Enfans-Trouvés

( Pařížský nalezinec, 1811 )

již v 6.století byla v Trevíru před kostelem umístěna kolébka z mramoru, která sloužila ke stejnému účelu

Le Tour d'abandon ( = historický Baby box )
hotel dieu paris
Hotel Dieu Paris

- nejstarší charitativní špitál na světe

- byl založen roku 651

jan amos komensk 1592 1670
Jan Amos Komenský( 1592-1670 )

„ Takový je příští věk, jak jsou

vychováváni příští jeho občané. „

Činnost Jana Ámose Komenského je jeden z nejvýznamnějších obratů ve vztahu k dítěti a dětství vůbec. Nejenže přinesl mnoho nových a zásadních poznatků o dítěti, o péči o ně a jeho výchově, ale neobyčejně povýšil prestiž dětství nejen pro život a budoucnost každého dítěte, ale pro celou společnost.

osv censtv 18 stolet
OSVÍCENSTVÍ ( 18.století )
 • rodiče vstupují do života dítěte, snaží se jej formovat k obrazu svému
 • přirozené potřeby dítěte se dostávají do popředí
 • kde utrpení dítěte je zvlášť patrné, začínají vznikat snahy tyto děti zachytit, vstoupit do jejich života a pomoci jim

Francouzský konvent 1793 : všechny opuštěné děti jsou dětmi vlasti

Změny na Vídeňském dvoře v oblasti péče o děti ( důmyslný nalezenecký systém, kombinující problematickou ústavní péči s péčí pěstounskou ).

pra sk nalezinec
Pražský nalezinec
 • založen 1764
 • reforma o humanitních ústavech za císaře Josefa II., provedená v roce 1784, spojila funkčně porodnice s nalezincem a na základě toho byl zrušen roku 1789 Vlašský špitál, který sloužil jako nalezinec ve Vlašské ulici. Byl přestěhován do blízkosti kostela sv. Apolináře, při němž byla porodnice.
19 stolet
19. STOLETÍ
 • v tomto období se zvyšuje hodnota dítěte. Společnost usiluje o hlubší poznání života, vývoje dítěte a jeho potřeb.
 • vedle opuštěných a odložených dětí, dětí postižených, se stále více objevují ve středu pozornosti zaujatých jedinců i charitativních organizací děti zasažené velkou bídou a hlavně pak námezdní prací.
code civil ob ansk z kon k
CODE CIVIL (občanský zákoník )
 • Napoleon Bonaparte
 • vydán roku 1804, byl vzorem pro celou Evropu
 • Kniha I. „O osobách“ obsahuje předpisy o nabývání a pozbývání občanských práv, manželské právo, ustanovení o otcovské péči, adopci, pěstounství a poručenství.

- nejvíce se kontinuita starého a nového režimu zrcadlí v nerovném postavení muže a ženy.v manželství. Koncepce manželského práva je založena na převaze otcovské autority, která otci umožňuje vykonávat moc nad manželkou a dětmi.

20 stolet
20. STOLETÍ

Ženevská deklarace práv dítěte ( 1924 )

 • jsou v ní shrnuty velmi jednoduchým způsobem základní principy, chránící dítě před jakýmkoli nebezpečím, vykořisťováním i neštěstím, zajišťující mu optimální tělesný a mentální rozvoj, který má směřovat ku prospěchu lidství

Charta práv dítěte ( 1959 )

 • zahrnuto i právo dítěte na ochranu již před narozením
 • dítěti se tak postupně přiznávají všechna nebo téměř všechna práva ve shodě s Listinou lidských práv a svobod
mluva o pr vech d t te 1989
Úmluva o právech dítěte ( 1989 )

Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby ji postupně ratifikovaly téměř všechny státy světa a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii.Úmluva je u nás platnou právní normou, která je dokonce nadřazena zákonům.

 • Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

Právo na život a přežití

Právo na rozvoj

Právo na ochranu

Právo na účast

charta pr v d t v nemocnici
Charta práv dětí v nemocnici
 • tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace "National Association for the Welfare of Children in Hospital" (NAWCH) se sídlém v Londýně.
 • materiál v tomto znění podpořila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 1993
baby friendly hospital initiative bfhi
„Baby-Friendly Hospital Initiative“ (BFHI)

V roce 1989 vzniklo společné prohlášení Světové zdravotnické organizace a UNICEF Ochrana, prosazování a podpora kojení. Jeho záměrem bylo upozornit na významnou roli, kterou hrají zdravotníci při podpoře kojení. Hlavní zásady byly shrnuty do 10 kroků k úspěšnému kojení, které by se měly v porodnicích dodržovat. V ČR se tato iniciativa uskutečňuje již od roku 1992.

vztahy mezi rodi i a d tmi
Vztahy mezi rodiči a dětmi
 • práva a povinnosti, která mají rodiče s plnou způsobilostí k právním úkonům vůči svému nezletilému dítěti označuje zákon jako RODIČOVSKÁ ZODOPOVĚDNOST
 • ta obsahuje:a) právo dítě vychovávat, b) právo dítě zastupovat,c) správu záležitostí dítěte d) vyživovací povinnost, e) určení jména a příjmení dítěte.
d tsk pr va v m co sm m
Dětská práva - Vím co smím?
 • Máš právo využívat všech svých práv. Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, jakým hovoříš jazykem ani jakého jsi vyznání. Máš svá práva, i když jsi dítě!
 • Práva zajišťují každému člověku spravedlivé zacházení.
 • Každý člověk má svá práva - ty, tví rodiče, sourozenci, příbuzní, sousedé, přátelé! Všichni lidé na celém světě!
 • Svět je veliká skládačka složená z mnoha dílů.Všichni, i ty, jsme jeho součástí. Nezáleží na tom, zda jsi velký nebo malý, černý nebo bílý. Všichni jsou stejně důležití.
 • Protože i ty jsi důležitou součástí světa, měl bys vědět, co všechno smíš dělat, co všechno můžeš chtít. Máš svá práva. Máš také své povinnosti.
um l p eru en t hotenstv
Umělé přerušení těhotenství
 • Hippokratova přísaha

NEPODÁM NIKOMU SMRTÍCÍ PROSTŘEDEK, ANI KDYBY MNE O TO KDOKOLI POŽÁDAL A NIKOMU TAKÉ NEBUDU RADIT ( JAK ZEMŘÍT ). ŽÁDNÉ ŽENĚ NEDÁM PROSTŘEDEK K ABORTU.

kdy za n ivot
Kdy začíná život ?
 • Umělé přerušení těhotenství je staré jako lidstvo samo.
 • Právní, popř. mravně – morální hodnocení tohoto činu se v průběhu různých epoch kulturních dějin západu měnilo
 • Pro právní praxi je rozhodující odpověď na otázku, zda a jak dalece je živý plod považován za lidskou bytost
slide25
ANTIKA – živý plod nemá žádnou lidskou kvalitu a je podřízen právu otce
 • KŘESŤANSTVÍ – zastává názor, že početím dochází také ke vzniku duše, a tak se již fetus stává člověkem a je obrazem Boha. Záhuba dětského tělíčka před křtem je považována za vraždu
 • Zákon o útrpném právu ( Karel V., 1532 ) – za duší nadané se považovaly dostatečně vyvinuté zárodky
 • OSVÍCENSTVÍ – vypuzení plodu bylo trestáno vězením, byla možnost anonymního porodu
 • Říšský trestní zákoník ( 1872 ) – potrat byl definován jako vražda nenarozeného člověka, platný do pol. 20.st.
 • ZÁKON ČNR O UMĚLÉM PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ (66/1986 SB.)
asistovan reprodukce
Asistovaná reprodukce

Dne 25. července 1978 došlo v Oldhamu v Anglii k mimořádné události. Na svět přišla holčička jménem Louise Joy Brownová. Bylo to první dítě ze zkumavky.

slide27

Největším rizikem IVF je zvýšený počet předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti, a také zvýšené riziko vícečetných patologických těhotenství.

d ti na hranici ivotaschopnosti
Děti na hranici životaschopnosti
 • Počet narozených dětí v posledních letech klesl, ale procento nedonošených neklesá u nás ani nikde ve světě.
 • Současně pokrok v neonatologické péči posouvá hranici možné záchrany nezralého novorozence stále dál, a tak novorozenců s extrémně nízkou váhou přibývá.
 • V současnosti považujeme za hranici životaschopnosti plodu 24. týden těhotenství.
 • Vedle přežití je a bude v budoucnosti stejně důležitým aspektem neonatologické péče také kvalita života dítěte.
 • Neonatologická péče musí zahrnovat celou rodinu, neboť narození extrémně nezralého dítěte znamená velkou a dlouhodobou zátěž celé rodiny.