Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Download
1 / 57

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - nowe regulacje prawne - PowerPoint PPT Presentation


 • 707 Views
 • Uploaded on

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - nowe regulacje prawne. Edukacja włączająca w systemie edukacji. Podstawowym prawem człowieka jest edukacja. Niezależnie od rasy, płci, miejsca zamieszkania, czy stopnia niepełnosprawności. Deklaracja UNESCO z Salamanki stwierdza, że:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - nowe regulacje prawne' - chava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Edukacja w czaj ca w systemie edukacji l.jpg
Edukacja włączająca w systemie edukacji

Podstawowym prawem człowieka jest edukacja. Niezależnie od rasy, płci, miejsca zamieszkania, czy stopnia niepełnosprawności.

Deklaracja UNESCO z Salamanki stwierdza, że:

 • każde dziecko „ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia utrzymania odpowiedniego poziomu wykształcenia…”;

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które stawiają w centrum zainteresowania dziecko i są zdolne zaspokoić jego potrzeby;


Edukacja w czaj ca w systemie edukacji3 l.jpg
Edukacja włączająca w systemie edukacji

 • każde dziecko ma charakterystyczne indywidualne cechy, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania;

 • zwykłe szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa oraz wprowadzania w życie edukacji dla wszystkich, a więc i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających zarówno z niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej, jak i ze sprawności wybitnych.


Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych l.jpg
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

W myśl dotychczasowych przepisów – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną (nie mylić z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. niepełnosprawności przy powiatowych/miejskich centrach pomocy rodzinie).


Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych5 l.jpg
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

W edukacji włączającej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to:

 • uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (trudnościami w uczeniu się, np. dyslektycy);

 • uczeń przewlekle chory (ma najczęściej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez PCPR/MOPR);

 • uczeń posiadający opinię psychologiczno-pedagogiczną, inne orzeczenie, np. o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie;

 • inny uczeń potrzebujący pomocy psychologiczno pedagogicznej i wsparcia w nauce.


Edukacja w czaj ca w systemie edukacji6 l.jpg
Edukacja włączająca w systemie edukacji

W systemie polskiej edukacji, historycznie rzecz ujmując realizowano kolejno:

 • ideę tzw. „normalizacji” polegającą na uznaniu prawa (w dużym uproszczeniu) osób niepełnosprawnych intelektualnie do bycia traktowanymi z szacunkiem równym innym członkom społeczeństwa. W praktyce pojawiły się segregacyjne szkoły specjalne;

 • idea normalizacjiutorowała w dużym uproszczeniu drogę pojęciu integracji”nie – segregacji” - używanemu głównie w odniesieniu do dzieci..


Edukacja w czaj ca w systemie edukacji7 l.jpg
Edukacja włączająca w systemie edukacji

Oferowana dzieciom integracja oznaczała umieszczanie dzieci:

 • w zwyklej szkole w normalnym nurcie i programie nauczania, ze wsparciem lub bez specjalnej pomocy,

  2) w klasie specjalnej szkoły ogólnodostępnej, placówce (sosw, osw, orew)

  3) w szkole lub klasie integracyjnej ze sprawnymi rówieśnikami.

  Był to oczywiście postęp w stosunku do segregacyjnego systemu kształcenia, ponieważ daje szansę dziecku niepełnosprawnemu na naukę w lokalnej szkole bliskiej miejsca zamieszkania jego rodziny i na uczestnictwo – przynajmniej formalne – w życiu szkoły.


Edukacja w czaj ca szans dla wszystkich l.jpg
Edukacja włączająca – szansą dla wszystkich

Tak rozumiana integracja stworzyła możliwość dalszego kroku naprzód w postaci edukacji włączającej (inkluzyjnej)

Edukacja włączająca – jest ulepszoną, zoptymalizowaną integracją otwartą na ucznia.

Proces włączania wymaga zmian i modyfikacji zarówno w zawartości programów, podejściu nauczycieli, istniejących strukturach i strategiach nauczania oraz posiadania wspólnej wizji rozwoju systemu edukacji opartej na przekonaniu, że jesteśmy odpowiedzialni za edukację wszystkich dzieci w ogólnodostępnej szkole właściwej dla wieku dziecka.


Edukacja w czaj ca szans dla wszystkich9 l.jpg
Edukacja włączająca – szansą dla wszystkich

 • Jedna podstawa programowa – cel jeden dla wszystkich – matura i osiągniecie wyższego wykształcenia przez każdego ucznia, również tego, który ma specjalne potrzeby edukacyjne.

 • Kształcenie przez całe życie odnosi się do wszystkich uczniów również tych z upośledzeniem stopnia znacznego i głębokiego.

 • Szkoły specjalne odnoszą się jedynie do uczniów ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym.

 • Dążenie do umożliwienia przystąpienia do matury i osiągnięcia wyższego wykształcenia przez uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 • Dostępność kształcenia dla każdego młodego człowieka niezależnie od jego ograniczeń oraz dostęp do kształcenia ustawicznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Edukacja w czaj ca l.jpg
Edukacja włączająca

 • Wymaga tolerancji, akceptacji, poszukiwania przyczyn, twórczego i elastycznego myślenia (modyfikacji systemu oceniania, pracy z grupą rówieśniczą, stawiania osiągalnych celów edukacyjnych).

 • Wymaga przekonania, że różnorodność stanowi zawsze wartość dodaną.

 • Wymaga zrozumienia dla innego niż ogólnie przyjęty sposobu uczenia się, odejścia od utartych schematów, rutyny i stereotypowego myślenia.

 • Wymaga dodatkowej pracy/wysiłku od nauczycieli (indywidualna karta pracy, specjalistyczne pomoce, inna organizacja zajęć, dodatkowa pomoc w klasie, zapewnienie bezpieczeństwa, zniesienie barier, modyfikacji metod nauczania).


Edukacja w czaj ca11 l.jpg
Edukacja włączająca

 • Wymaga włączenia wiedzy nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych do programu wszystkich studiów pedagogicznych.

 • Podkreśla konieczność kształcenia ustawicznego nauczycieli.

 • Wymaga traktowania ucznia ze specjalnymi potrzebami jako wyzwanie pedagogiczne – nie jako problem.

 • Wskazuje, iż każdy może nauczyć się w szkole tego co jest dla niego dostępne/możliwe – odnoszenie procesu nauki do indywidualnych możliwości ucznia, nie zaś do programu nauczania.

 • Stawia na zespołową formułę pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.


Nauczyciele nowe wyzwania l.jpg
Nauczyciele – nowe wyzwania

 • Zapewnienie każdemu dziecku możliwie maksymalnego rozwoju zgodnego z jego potencjałem.

 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom dziecka i rodziny – sposobowi uczenia się.

 • Rozwijanie mocnych stron – wspieranie/kompensowanie słabych

 • Motywowanie do wysiłku – nagradzanie.

 • Poszukiwanie przyczyn – stawianie pytań – dialog pedagogiczny, konsultacje ze specjalistami.

 • Nie eliminowanie z zadań zbyt trudnych ale szukanie możliwości adaptacji zadań do możliwości dziecka.

 • Dostosowywanie wymagań programowych do potrzeb/możliwości dziecka.

 • Znalezienie czasu na pracę wychowawczą z grupą/rodzicami/ środowiskiem.


Edukacja w czaj ca nowe regulacje prawne l.jpg
Edukacja włączająca – nowe regulacje prawne

Zmiany dotyczą rozporządzeń:

1) w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

2) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

3) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach;


Nowe regulacje prawne l.jpg
Nowe regulacje prawne

4) zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

5) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

6) w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych;

7) w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych;

8) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

  1) szczególnych uzdolnień;

  2) niepełnosprawności;

  3) choroby przewlekłej;

  4) niedostosowania społecznego;

  5) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  6) specyficznych trudności w uczeniu się;

  7) zaburzeń komunikacji językowej;

  8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  9) niepowodzeń edukacyjnych;

  10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

  11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

  12) innych potrzeb dziecka.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej16 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi,

we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej17 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 • asystenta edukacji romskiej;

 • pomocy nauczyciela.

  Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej18 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

 • uczniom

  1) klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);

  2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

  6) porad i konsultacji.

  - rodzicom uczniów i nauczycielom

  1) porad i konsultacji;

  2) warsztatów i szkoleń.

  Zrezygnowano z klas wyrównawczych


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej19 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

- uczniom

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • porad i konsultacji.

  - rodzicom uczniów i nauczycielom

 • porad i konsultacji;

 • warsztatów i szkoleń.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej20 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Rodzaje zajęć:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej21 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

- zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej22 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

- Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa60 minut.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej23 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub placówce działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

2) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w:


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej24 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna -wpisana została w podstawę programową wychowania przedszkolnego),

- klasach I-IIIszkoły podstawowej– obserwacje i testy pedagogiczne, a także stosują inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

- gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej– doradztwo edukacyjno-zawodowe.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej25 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej26 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół.

Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu.

Spotkaniazespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej27 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja pracy Zespołu

Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki dla ucznia posiadającego:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

  (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii),

 • wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji)


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej28 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?

 • Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka;

  - o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia,

 • Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;

 • Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia.

  Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej29 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zadania Zespołu

1)ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

2)określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią częśćindywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej30 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

5) stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6) opracowuje plan działań wspierających


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej31 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznejudzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

 • dokonując ocenyokreśla wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem,w tym zalecane formy, sposoby i okresyudzielania uczniowidalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (po zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy oraz przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki);

 • ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

  8) zakłada i prowadziKartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej32 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:

- ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej33 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera:

- cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- działania realizowane z uczniemw ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- metody pracyz uczniem,

- działania wspierające wobec rodzicówucznia,

- zakres współdziałaniaz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej34 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla kogo zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia?

Dla ucznia posiadającego:

- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dla kogo nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia?

Karty nie zakłada się uczniowiposiadającemu:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej35 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Co zawiera Karta?

- imię (imiona) i nazwisko ucznia;

- nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy, do której uczeń uczęszcza;

- informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych;

- zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

- ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;

- terminy spotkań zespołu;

- podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej36 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor przedszkola lub szkoły wpisuje do Karty ustalone formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza datę i podpis.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki informuje na piśmie rodziców uczniao ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej37 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się i udziela na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu:

 • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gimnazja, szkoły specjalne różnych typów oraz placówki: 01.09.2011 r.

 • Szkoły podstawowe i szkoły ponagimnazjalne: 01.09.2012 r.


Rozporz dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej38 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wyjątek w tej regulacji:

W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012.

Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy.

Dyrektor, na tej podstawie planuje organizację pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji).

Analogicznie, rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.


Slide39 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach


Slide40 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne organizuje się

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

1) niesłyszących;

2)   słabo słyszących;

3)   niewidomych;

4)   słabo widzących;

5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

7)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Slide41 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży:

- z chorobami przewlekłymi,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z zaburzeniami zachowania,

- zagrożone uzależnieniem,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły naukę w szkole lub oddziale integracyjnym, mogą kontynuować naukę w szkole lub oddziale aż do ukończenia szkoły danego typu.


Slide42 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne może być prowadzone dla uczniów, którzy rozpoczną naukę od dnia 1.09.2012 r.:do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy :

1)    18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

2)   21. rok życia - w przypadku gimnazjum;

3)    23. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Dla uczniów, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych do dnia 31 sierpnia 2012 r.:

1) 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;

2) 21. rok życia - w przypadku gimnazjum;

3) 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.


Slide43 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

W szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej:

- obligatoryjniew przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi;

- możliwość zatrudnienia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;

Dyrektorprzedszkola lub szkołyustala zajęcia, które, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele i specjaliści, o których mowa powyżej.


Slide44 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Zadania dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w zakresie współorganizowania kształcenia specjalnego:

- prowadzą zajęciaedukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działaniai zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET);

- prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistamipracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

- uczestniczą, w miarę potrzeb,w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycielioraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

- udzielają pomocy nauczycielomprowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.


Slide45 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Nauczyciele i specjaliściprowadzący zajęcia z uczniem,w ramach pracy zespołu, dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- niepełnosprawnego,

- niedostosowanego społecznie,

- zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

 • opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET),

 • dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzebymodyfikują IPET.


Slide46 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:- zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, - rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku:1) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,2) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 3) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

- formy i metody pracy z uczniem,

- ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej orazwymiar godzin,

- zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb;

- działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami.


Slide47 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Sprawdzian i egzaminy zewnętrzne:

 • dostosowanie warunków i formsprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności;

 • dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

  w gimnazjach:od 01.09.2011 r.

  w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych: od 01.09.2012 r.


Slide48 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne organizuje się na zasadach określonych w niniejszych rozporządzeniach:

 • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 01.09.2011 r.

 • Gimnazja: 01.09.2011 r.

 • Szkoły specjalne wszystkich typów oraz oddziały specjalne: 01.09.2011 r.

 • Placówki (art. 2 pkt. 3, 3a, 5 i 7 USO): 01.09.2011 r.

 • Szkoły podstawowe: 01.09.2012 r.

 • Szkoły ponadgimnazjalne: 01.09.2012 r.


Slide49 l.jpg

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

W odniesieniu do uczniów, dla których opracowywane były indywidualne programy edukacyjne, na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zespoły są obowiązane dokonać wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniówi dostosować IPET do nowych regulacji:

- Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gimnazja, szkoły specjalne wszystkich typów, oddziały specjalne oraz ośrodki - do 30.09.2011 r.

- Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne- do 30.09.2012 r.


Slide50 l.jpg

Zmiany zawarte są również w rozporządzeniach: kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

1) w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek

publicznych

2) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

oraz szkół publicznych

3) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

5) w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej


Rozporz dzenie w sprawie rodzaj w i szczeg owych zasad dzia ania plac wek publicznych l.jpg
Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymiw zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do tych szkół oraz w zakresie organizowania i udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli tych szkół.


Rozporz dzenie w sprawie ramowych statut w publicznego przedszkola oraz szk publicznych l.jpg
Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych

Organizacja pracy:

W oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych w zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki, stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. Liczebność oddziałów:

 • nie określa się minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnychw oddziałach specjalnych i oddziałach integracyjnych, co daje organom prowadzącym możliwość dostosowania liczby uczniów w oddziale do możliwości środowiskowych i lokalowych;

 • liczba uczniówpodczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicyzorganizowanej w szkole integracyjnej lub specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły integracyjnej lub specjalnej.


Rozporz dzenie w sprawie ramowych statut w publicznego przedszkola oraz szk publicznych53 l.jpg
Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych

Zespół:

 • umocowanie Zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadania zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 • Zespół tworzy się w publicznych przedszkolach i szkołach.

  Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży

 • Statut przedszkola i szkoły powinien określać formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Slide54 l.jpg

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • doprecyzowanie pojęcia specyficzne trudności w uczeniu się:

  „przez specyficzne trudności w uczeniusię należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego”.

 • zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych;


Slide55 l.jpg

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie śródrocznego promowania ucznia kl. I i II szkoły podstawowejw ciągu roku szkolnego bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodzica;

 • pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie pozostawienia w tej samej klasie ucznia kl. I-III szkoły podstawowej, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rodzica;

 • zwolnienie ucznia z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie są objęci tym obowiązkiem).


Slide56 l.jpg

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • zwiększenie kompetencji szkoływ zakresie dostosowaniawarunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia – dostosowanie warunków następuje na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej:

  w gimnazjach: 01.09.2011 r.

  w szkołach podstawowych: 01.09.2012 r.

  w szkołach ponadgimnazjalnych: 01.09.2012 r.

  Szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Slide57 l.jpg

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • - zmiana dotychczasowej formuły wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościamiw uczeniu sięw celu dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych:

  - opinia wydawana będzie nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian,

  - określony został sposób postępowania w przypadku ubiegania się o opinię w terminie późniejszym,

 • wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny.

  Prezentacja opracowana została m. in. w oparciu o materiały szkoleniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej wydane w ramach projektu systemowego „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Danuta Zakrzewska


ad