1 / 11

פרויקט גמר - אלקטרוניקה

פרויקט גמר - אלקטרוניקה. נושא : גלאי פני שטח. מגישים : איתי זילכה אראל מלמד. מטרת הפרויקט. מטרת הפרויקט היא גילוי עצמים בשטח והצגתם על גבי מסך המחשב. תיאור כללי.

chava
Download Presentation

פרויקט גמר - אלקטרוניקה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. פרויקט גמר - אלקטרוניקה נושא : גלאי פני שטח מגישים : איתי זילכה אראל מלמד

 2. מטרת הפרויקט • מטרת הפרויקט היא גילוי עצמים בשטח והצגתם על גבי מסך המחשב. תיאור כללי • חיישן המרחק יוצב על ציר המנוע צעד . המערכת תבצע סריקה מרחבית של כ180 מעלות. המערכת מחשבת בעזרת תוכנה בשפת C את המיקום היחסי של העצמים ומציגה אותם על גבי מסך המחשב

 3. תרשים מלבנים של המערכת סיום \ תפריט

 4. תרשים חשמלי סיום \ תפריט

 5. א) חיישן מרחק • חיישן מרחק מסוג GP2D12 תפקיד החיישן במערכת זו הוא להמיר את המרחק שבין החיישן עצמו לבין עצם בסביבתו - לאות חשמלי. עוצמת האות פרופורציונית למרחק זה. • בתרשים מוצגת דוגמא של המרת מרחק בזווית ההחזרה , את זווית ההחזרה ניתן ל"חוש" בעזרת מערך חישנים. סיום \ תפריט

 6. R1 R2 Vo Lm324 Vin ב) מגבר LM324 • המתח שהתקבל על ידי החיישן הוא נמוך יחסית אזי הוא מועבר למגבר. • אנו יכולים לקבוע איזה הגבר יתקבל במוצא אם רק נשנה את ערכי הנגדים. אנחנו השתמשנו בנגדים שווים משום שרצינו שמתח המוצא יוגבר פי שתיים. סיום \ תפריט

 7. ג) מגבר אות 0804ADC • תפקיד מגבר האות הוא לקבל את האות מהמגבר - במקרה הנוכחי אות מתח אנלוגי, ולהעביר אותו לתת-מערכת העיבוד המבצעת את אלגוריתם הפעולה. • מערכת העיבוד ממומשת באמצעות מחשב, להמיר את האות האנלוגי מהחיישן לאות ספרתי. סיום \ תפריט

 8. ד) 157LS74 • (מולטיפלקסר) מרבב מסוג 74Ls157 • תפקיד המרבב הוא לקבל את הערך הדיגיטלי שהתקבל בממיר - ולהעבירו למחשב. • למרבב יש ארבע יציאות ושמונה כניסות מידע. לכן הוא מחלק את המידע לשתי מילים בעלות ארבע ביט כל אחת. בכל פעם הוא מעביר מילה אחת לתוך המחשב. החלוקה הזו נעשית בעזרת רגל ה Select. (על פי התרשים המצורף). סיום \ תפריט

 9. מנוע צעד • מנוע צעד בנווי ממסילה ובה מגנטים זעירים המצויים במרחקים קבועים זה מזה • המנוע מרוכב מאלקטרו-מגנטים זעירים , מתקדם אל המגנט הבא בכל פעם שהוא מקבל פולס חשמלי • יתרונו של מנוע צעד הוא שפעולתו מבוצעת בדייקנות ע"י המערכת האלקטרונית סיום \ תפריט

 10. דוחף זרם 293L • משמש כדוחף זרם למנוע • בעזרת המחשב הוא שולט על סיבובי המנוע • מונע התחממות המעגל כתוצאה מצריכת זרם גדולה סיום \ תפריט

 11. סיום תרשים מלבים ADC0804 74LS157 תרשים חשמלי חיישן מרחק מנוע צעד LM324 L293 יציאה

More Related