1 / 16

Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,

Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω. Παραδείγματα Εφαρμογής. ΗΧΟΣ. Καθηγ. Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης Δρ Δέσποινα Ιμβριώτη, Υπ. Δρ Κοσμάς Δενδρινός,

Download Presentation

Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Φυσικά - Ερευνώ και Ανακαλύπτω Παραδείγματα Εφαρμογής ΗΧΟΣ Καθηγ. Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης Δρ Δέσποινα Ιμβριώτη, Υπ. Δρ Κοσμάς Δενδρινός, Υπ. Δρ Ουρανία Γκικοπούλου, Δρ Σοφία Στράγκα, Δρ Ματθαίος Πατρινόπουλος, Δρ Εμμανουήλ Αποστολάκης, Υπ. Δρ Σαράντος Οικονομίδης, Δρ Βασίλειος Δημόπουλος

 2. ΤΑΞΗ Ε΄ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ1: Πώς Παράγεται ο Ήχος ............................…….. 144 ΦΕ2: Διάδοση του Ήχου ………………………………… 147 ΦΕ3: Ανάκλαση του Ήχου ………………….……………….150 ΦΕ4: Απορρόφηση του Ήχου ……………………..……… 153 ΦΕ5: Άνθρωπος και Ήχος – το Αφτί μας ……………... 155 ΦΕ6: Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία …..……….…..... 158

 3. Διάδοση του Ήχου

 4. Προγραμματισμός Διδασκαλίας Προετοιμασία• οργάνωση μαθητών σε ομάδες • καταγραφή των απαραίτητων πειραματικών υλικών • σχηματοποίηση της διαθεματικής συστημικής ανάλυσης / συσχέτισης του θέματος (από τον/την εκπαιδευτικό) Από το Βιβλίο Δασκάλου •μελέτη θεωρίας (σελ.191-195) • επισήμανση διδακτικών στόχων • μελέτη επισημάνσεων φύλλου εργασίας (σελ.199-201) Χρονικός Καταμερισμός •Έναυσμα Ενδιαφέροντος (~ 15% του χρόνου) •Διατύπωση υποθέσεων (~ 10% του χρόνου) •Πειραματισμός (~ 45% του χρόνου) •Καταγραφή Συμπερασμάτων (~ 20% του χρόνου) •Γενίκευση, Εμπέδωση (~ 10% του χρόνου)

 5. Οργάνωση

 6. Έναυσμα Ενδιαφέροντος Παρατηρώ, Ενδιαφέρομαι Από το Τετράδιο Εργασιών (σελ.147) Τετράδιο Εργασιών

 7. Συζητώ, Προβληματίζομαι, Υποθέτω Διατύπωση Υποθέσεων Από το Τετράδιο Εργασιών (σελ147) Τετράδιο Εργασιών

 8. Πειραματισμός Πειραματίζομαι Από το Τετράδιο Εργασιών (σελ.147-148) Τετράδιο Εργασιών

 9. Συμπεραίνω, Καταγράφω, Εφαρμόζω Διατύπωση Συμπερασμάτων Μετά από συζήτηση Τετράδιο Εργασιών (σελ. 148)

 10. Πειραματισμός Πειραματίζομαι Από το τετράδιο Εργασιών (σελ.148-149) Τετράδιο Εργασιών

 11. Συμπεραίνω, Καταγράφω, Εφαρμόζω Διατύπωση Συμπερασμάτων Μετά από συζήτηση Τετράδιο Εργασιών (σελ. 149)

 12. Συμπεραίνω, Καταγράφω, Εφαρμόζω Διατύπωση Συμπερασμάτων, Εφαρμογές Από το Τετράδιο Εργασιών (σελ.149) Τετράδιο Εργασιών

 13. Γενίκευση, Εμπέδωση Γενικεύω, μικροΕρμηνεύω, Συσχετίζω, Εμπεδώνω Από το Βιβλίο Μαθητή (σελ.91-92) Γενίκευση Βιβλίο Μαθητή (σελ.91-92)

 14. Γενίκευση, Εμπέδωση Γενικεύω,μικροΕρμηνεύω, Συσχετίζω, Εμπεδώνω μικροΕρμηνείες Από το Βιβλίο Μαθητή (σελ. 90,91) Βιβλίο Μαθητή

 15. Γενίκευση, Εμπέδωση Γενικεύω, μικροΕρμηνεύω, Συσχετίζω, Εμπεδώνω Συσχετίσεις Βιβλίο Μαθητή (σελ. 84,91,93)

 16. Γενίκευση, Εμπέδωση Γενικεύω, μικροΕρμηνεύω, Συσχετίζω, Εμπεδώνω Εμπέδωση Βιβλίο Μαθητή (σελ. 103)

More Related