Wetgeving:
Download
1 / 41

Actuele wetgevingsprojecten: - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Wetgeving: springplank, kader of keurslijf? Workshop lustrum congres NMV 20 april 2015 Mr. J.M. Bosnak van Nieuwenhuizen Partners.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Actuele wetgevingsprojecten:' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Actuele wetgevingsprojecten
Wetgeving: springplank, kader of keurslijf?Workshop lustrum congres NMV20 april 2015Mr. J.M. Bosnakvan Nieuwenhuizen Partners


Actuele wetgevingsprojecten

De kracht van het instrument is er immers in gelegen dat het zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

Minister Donner, kst 2003-2004 29528 2


Actuele wetgevingsprojecten
Actuele wetgevingsprojecten: zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

 • Implementatie richtlijn

 • “kwaliteitsbrief “ minister

 • Innovatieagenda rechtsbestel minister 3.1

  • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/31/innovatieagenda-rechtsbestel.html

 • VVD plan voor wettelijke verankering mediation

  • http://www.nmi-mediation.nl/over_mediation/mediation_wetgeving/vvd-plan_mediation.php


De europese mediationrichtlijn de implementatie

De Europese mediationrichtlijn: zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.De Implementatie


Actuele wetgevingsprojecten

RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

van 21 mei 2008

betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken


Artikel 1 doel
Artikel 1-Doel : zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

1. Deze richtlijn heeft ten doel

 • de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik van bemiddeling/mediation aan te moedigen

 • en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen bemiddeling/mediation en behandeling in rechte.


Preambule 2
Preambule (2): zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

Nederlandse tekst:

Het beginsel van toegang tot de rechtspleging is van fundamentele betekenis

Engelse tekst:

The principle of access to justice is fundamental


Actuele wetgevingsprojecten

Persbericht Min.v.Just. 24-10-2008 ( zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.gefin. rechtsbijstand):

…..dat toegang tot het recht breder is dan toegang tot de rechter. Nog te vaak is het beleid gericht op de optimale toegang tot de advocaat en de rechter in plaats van de toegang tot een oplossing van het probleem


Artikel 1 werkingssfeer
Artikel 1- werkingssfeer zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

 • Grensoverschrijdende

 • Burgerlijke en handelszaken,

 • mits “arbitrabel” (1020.3 Rv)


Actuele wetgevingsprojecten

MAAR: zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

Anders dan voor het verschoningsrecht, dat een bijzondere bevoegdheid creëert voor de mediator en dat daarom in het wetsvoorstel is beperkt tot informatie over rechten en verplichtingen die ter vrije beschikking van partijen staan, is er bij de regeling van de verjaring in het wetsvoorstel niet voor gekozen om een stuiting van de verjaring te beperken tot rechten en verplichtingen die ter vrije beschikking van partijen staan. Een mediation stuit dus de verjaring van een rechtsvordering, ook als die rechtsvordering betrekking heeft op rechten en verplichtingen die niet ter vrije beschikking van partijen staan.

Memorie van antwoord EK 7 december 2011


Actuele wetgevingsprojecten

Preambule (8): de bepalingen van deze richtlijn betreffen uitsluitend bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen, doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op interne bemiddelings-/mediation procedures toe te passen


Artikel 3 definities
Artikel 3: definities uitsluitend bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen, doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op interne bemiddelings-/mediation procedures toe te passen

 • „bemiddeling/mediation”:

  een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken


Vervolg definities
Vervolg definities: uitsluitend bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen, doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op interne bemiddelings-/mediation procedures toe te passen

b) „bemiddelaar/mediator”: een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling /mediation te leiden,…..

Van belang voor artikel 6 (tenuitvoerlegging), 7(verschoningsrecht) en 8 (stuiting verjaring):

Wie is die mediator?????


Artikel 4 kwaliteit
Artikel 4: kwaliteit uitsluitend bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen, doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op interne bemiddelings-/mediation procedures toe te passen

1.De lidstaten bevorderen …. De opstelling van vrijwillige gedragscodes en de naleving ervan door de bemiddelaars/mediators en de organisaties die bemiddeling/mediation verlenen, alsmede de ontwikkeling van andere doeltreffende kwaliteitscontrole mechanismen betreffende het verlenen van bemiddeling/mediation.


Actuele wetgevingsprojecten

2.De lidstaten bevorderen de basis-en vervolgopleiding van bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een doeltreffende, onpartijdige, en bekwame bemiddeling/mediation wordt gewaarborgd.


Artikel 5 gerechtelijke verwijzing
Artikel 5: gerechtelijke verwijzing bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

In Nederland thans adequaat geregeld?


Artikel 6 tenuitvoerlegging vaststellingsovereenkomst
Artikel 6: tenuitvoerlegging vaststellingsovereenkomst bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

 • Art 87.3 Rv (proforma cvpp)

 • Nieuw: artikel 279: analoge regeling voor verzoekschriften

 • Notariële akte

  Taak notaris volgens jurisprudentie/wet op het notarisambt meer dan marginale toetsing!

  Oplossing: wijziging Wet o/h Notarisambt.


Voor de fijnproevers
Voor de fijnproevers: bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

 • Art.1069 Rv: arbitraal schikkingsvonnis

 • ”Anwaltsvergleich” ?


Artikel 7 vertrouwelijkheid
Artikel 7: vertrouwelijkheid bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

Twee aspecten:

 • Contractueel

 • Tegenover de rechter/arbiter (verschoningsrecht)


A contractuele geheimhoudingsplicht
A: Contractuele geheimhoudingsplicht bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

= de relatie tussen partijen en de mediator onderling.

Constructie NMI-mediationovereenkomst: bewijsovereenkomst.

Hierover niets in de richtlijn of implementatiewet geregeld!


Actuele wetgevingsprojecten

Quid, wanneer een der partijen geheimhoudingsplicht schendt? bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een Hof Amsterdam18 december 2003 LJN AR5527Hof Amsterdam 22 februari 2011zaaknummer 200.043.879/02 en 200.062.694/01 Afweging waarheidsplicht 21 RV vs. belang vertrouwelijkheid bij mediation

VERTROUWELIJKHEID IN NL BIJ MEDIATION NIET GEWAARBORGD!!!


B verschoningsrecht
B: verschoningsrecht bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

Hoe de kring van verschoningsgerechtigden te beperken?

 • Wetsontwerp: beperkingen liggen in de procedure zelf (sub 8 MvT).

 • Beperking tot grensoverschrijdende mediations? (advies Commissie Burgerlijk Procesrecht)

 • Kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde?

 • REGISTER


Kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde
Kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

Terug naar definitie mediator met een link naar kwaliteitseisen: op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze

 • Criteria

 • Toetsbaarheid


Artikel 8 verjaring
Artikel 8: verjaring bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een

Artikel 3:316,4:

De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door mediation

Wanneer vangt mediation aan? Hierover niets geregeld in wetsontwerp.


Actuele wetgevingsprojecten

Preambule (15):…. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen op het ogenblik dat zij een specifieke actie ondernemen om de bemiddelings-/mediation procedure in te leiden.


Actuele wetgevingsprojecten

Artikel III wetsontwerp( overgangsrecht): overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen

Deze wet is niet van toepassing op mediations die beginnen voor het tijdstip van het in werkingtreden van deze wet.Voor de toepassing van deze bepaling wordt een mediation geacht te zijn begonnen indien een mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator is gesloten en enige handeling is verricht ter uitvoering daarvan


Actuele wetgevingsprojecten

Vervaltermijnen? overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen


Kwesties niet geregeld in de richtlijn
Kwesties, niet geregeld in de richtlijn: overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen


Actuele wetgevingsprojecten

 • Verschoningsrecht partijen overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen

 • Vertrouwelijkheid processtukken

 • Wettelijke eisen vorm mediationovereenkomst?

 • Houdbaarheid mediationclausule

 • Verplichte vermelding in dagvaarding?

 • Wettelijke verplichte mediation?

 • Vermindering griffierecht bij mediation?


Geen verschoningsrecht partijen leemte
Geen verschoningsrecht partijen: overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen leemte?

 • Vergelijk UMA en UNCITRAL Model Law

 • Biedt artikel 179,2 rechtsvordering soelaas?

  ….behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven.

 • Instellen “ vertrouwenskamer” bij gerechtelijk college?


Actuele wetgevingsprojecten

(on)toelaatbaarheid informatie uit mediation in procedure overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen

Jurisprudentie hof Amsterdam vs Belgisch systeem


Wettelijke eisen mediationovereenkomst
Wettelijke eisen mediationovereenkomst overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen

 • Schriftelijkheid?

  • Verschoningsrecht

  • Tijdstip stuiting


Houdbaarheid mediationclausule hr 21 01 2006 ljn au3724
HOUDBAARHEID MEDIATIONCLAUSULE ? overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen HR 21-01-2006 LJN AU3724


Actuele wetgevingsprojecten

3.4 Het gaat hier om geschillen tussen twee particulieren, die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.


Actuele wetgevingsprojecten

Naar Nederlands recht kan de die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.precontractuele goede trouw verplichten tot voortonderhandelen. Mag men dan een contractuele clausule eenvoudig aan zijn laars lappen?


Verplichte vermelding in dagvaarding verzoekschrift
Verplichte vermelding in dagvaarding/verzoekschrift? die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.

Pro:attendering

Contra: pro forma ritueel


Wettelijk verplichte mediation
Wettelijk verplichte mediation? die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.


Alassini arrest hvj eu c 317tm320 08
Alassini arrest HvJ EU die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.C-317tm320/08

Hof toetst verplichte buitengerechtelijke geschillenprocedure aan beginselen van

 • Doeltreffendheid:

  • Niet bindend

  • Niet vertragend

  • Schorsing verjaring

  • kosteloosheid

 • Gelijkwaardigheid (ten opzichte van nationaal recht)

 • Effectieve rechtsbescherming

 • Indien nodig voorlopige maatregelen mogelijk

  Niet toegestaan: uitsluitend online toegang.


Plaats van mediationwetgeving in het wettelijk systeem
Plaats van mediationwetgeving in het wettelijk systeem: die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.

 • Systematisch? (Wetsvoorstel implementatie richtlijn)

 • Aparte kaderwet / afdeling? (Belgisch systeem)


Actuele wetgevingsprojecten

 • Voorstel Wackie Eysten: die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.

  …. een aparte plaats…in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarvoor zou een speciale titel kunnen worden opgenomen in het Vierde Boek, dat dan het opschrift arbitrage en mediation zou moeten krijgen.


Tenslotte
Tenslotte die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.

Wat is ons oordeel over de richtlijn en het wetsvoorstel tot implementatie?

Ook van toepassing op administratief- en bestuursrechtelijke zaken?

Strafzaken?