europejski panel test w biznesowych european business test panel ebtp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44
charo

Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) - PowerPoint PPT Presentation

157 Views
Download Presentation
Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europejski Panel Testów BiznesowychEuropean Business Test Panel (EBTP) Konferencja 23.10.2006 r. Ministerstwo Gospodarki

 2. Program: • Cele i organizacja EBTP • Panel w Polsce • Udział polskich firm w konsultacjach EBTP • Wyniki konsultacji • Materiały promocyjne Komisji Europejskiej. • Strona EBTP już w języku polskim!

 3. Cele i organizacja EBTP Europejski Panel Testów Biznesowych European Business Test Panel (EBTP) • Inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach Interaktywnego Kształtowania Polityki • DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej – Panel inicjatywa wspólna PC i KE

 4. Cele i organizacja EBTP • Co to jest Panel? • Cele EBTP • Organizacja EBTP - rola Komisji Europejskiej - rola państw członkowskich - krajowy koordynator EBTP

 5. Co to jest Panel ? • 3600 firm europejskich 187 dla Polski – minimum • Statystyczna reprezentatywność • Co to jest matrix ?

 6. Matrix 0 - 9 10 – 49 50 -249 250 + RAZEM

 7. Czym jest Europejski Panel Testów Biznesowych (EBTP)? • Innowacyjne przedsięwzięcie - Komisja Europejska zasięga opinii bezpośrednio od firm. • Prosty i szybki sposób pozyskiwania miarodajnych, praktycznych danych dotyczących funkcjonowania firm, bezpośrednio od nich. • Zapewnienie bezpośredniego wkładu firm w proces kształtowania polityki.

 8. Jakie konsultacje w ramach Panelu? Konsultacje EBTP mogą dotyczyć • projektów unijnych aktów prawnych obejmujących różne dziedziny działalności gospodarczej, • istniejących regulacji, np. pod kątem uproszczenia stosowanych procedur lub zmniejszenia kosztów administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw, • zagadnień bardziej ogólnych, jak funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

 9. Co daje firmom udział w Panelu? • Członkowie EBTP - są informowani we wczesnej fazie procesu kształtowania polityki o niektórych zasadniczych kwestiach stanowiących przedmiot dyskusji na szczeblu wspólnotowym, które mogą mieć wpływ na biznes, - mają te informacje zanim decyzje zostaną podjęte.

 10. Co daje firmom udział w Panelu? • Unikalna możliwość wyrażenia opinii wprost do Komisji Europejskiej na temat ewentualnego pozytywnego lub negatywnego wpływu propozycji legislacyjnych na działalność biznesu. • Wskazanie KE w jakim stopniu propozycje mogą wpłynąć na - zwiększenie czy obniżenie: kosztów, obciążeń administracyjnych, biurokracji, - poprawę środowiska funkcjonowania firm.

 11. Jak prowadzone są prace Panelu? • Badania prowadzone za pośrednictwem ankiet umieszczonych on-line na serwerze Komisji Europejskiej • Kwestionariusze - krótkie i proste - dostępne w języku polskim - wypełnienie ankiety: 15-20 minut • maksimum 6-8 konsultacji rocznie

 12. Organizacja prac Panelu • Zarządzanie Panelem Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi. • koordynator krajowy - współpraca z organizacjami biznesowymi, - odpowiedzialny za stworzenie i funkcjonowanie panelu na szczeblu krajowym.

 13. Organizacja prac Panelu • Tematy konsultacji proponowane przez Komisję Europejską - program prac Komisji - akceptowany przez państwa członkowskie, - projekty kwestionariuszy – opracowanie: odpowiednie służby Komisji np. konsultacje nt. VAT – DG ds. Podatków i Unii Celnej • Komitet Sterujący EBTP – Bruksela – koordynatorzy krajowi i służby Komisji.

 14. Organizacja prac Panelu • Konsultacje EBTP – dla firm członków Panelu - zarejestrowanych na serwerze Komisji Europejskiej. • Rejestracja - kontakt: krajowy koordynator - strona internetowa EBTP • Przy rejestracji firmy podają podstawowe informacje ich dotyczące.

 15. Organizacja prac Panelu Dane podawane przez firmy podczas rejestracji: nazwa przedsiębiorstwa, adres, miejscowość, kod pocztowy, państwo w jakim przedsiębiorstwo ma siedzibę (Polska); liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie; do ilu krajów UE, poza własnym krajem, przedsiębiorstwo regularnie sprzedaje produkty i usługi; imię i nazwisko osoby do kontaktu; adres e‑mail tej osoby i jej numer telefonu; język konsultacji (można wybrać język polski); sektor działalności przedsiębiorstwa wg. klasyfikacji NACE, Polska Klasyfikacja Działalności jest zharmonizowana z NACE

 16. Dane podawane podczas rejestracji • Interpretowanie wyników poprzez ich grupowanie do poszczególnych kategorii (państwo, sektor działalności i wielkość przedsiębiorstwa) • Dostęp do formularza rejestracyjnego – niekodowane połączenie – protokół zwykły http • Po przesłaniu formularzy – dane zapisywane w bezpiecznej, chronionej bazie danych – Centrum Danych Komisji Europejskiej

 17. Organizacja prac Panelu • Firma - rejestracja na serwerze Komisji europejskiej http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp • Krajowy koordynator – zatwierdzenie zgłoszenia – zmiana danych dotyczący firmy • Komisja Europejska – przydzielenie nazwy użytkownika i hasła potrzebnych do udziału w konsultacjach

 18. Panel w Polsce • Stan wypełnienia Panelu • Różnica: limit Komisji Europejskiej/Eurostatu a Panel krajowy w Polsce • Rekrutacja członków Panelu

 19. Stan wypełnienia Panelu • Czerwiec 2006 r. – rejestracja 187 firmy – wypełnienie liczbowego limitu Komisji Europejskiej/Eurostatu • Aktualnie: 188 firm członków Panelu w Polsce

 20. Limit KE/Eurostatu a Panel krajowy

 21. Rekrutacja do Panelu Organizacje: - pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” - Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - 119 izb branżowych, blisko 20 regionalnych izb przemysłowo-handlowych

 22. ZAPRASZAMY DO PANELU • Słabiej reprezentowane sekcje, firmy najmniejsze zatrudniające do 9 osób • Każda firma z sekcji objętych Panelem oczekiwana przez Komisję Europejską - przyznany limit firm Panelu krajowego – jedynie minimum

 23. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP • 2005 • 2006 • Konsultacje planowane

 24. Udział polskich firm w konsultacjach - 2005 • Maj 2005 r. – możliwość rejestracji • Konsultacje 2005 - 25.05.2005 jakość regulacji (do 31.12.2005) - 14.06.2005 - 15.07.2005 różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - 15.07.2006 – 30.09.2005 koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat)

 25. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 25.05.2005 - 31.12.2005 r. jakość regulacji • Liczba firm uczestników: - polscy przedsiębiorcy na drugim miejscu po niemieckich (następnie Holandia, Dania, Włochy) • Bardzo dobry odsetek polskich firm 53,5 % (średnia europejska 27%)

 26. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 14.06.2005 - 15.07.2005 różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - czołówka odpowiadających krajów: Niemcy, Holandia, Dania, Polska, Węgry - frekwencja polskich firm 40,5% (EU 27%)

 27. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2005 15.07.2006 – 30.09.2005 koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat) Czołówka krajów: Polska, Niemcy, Holandia, Dania, Węgry Frekwencja polskich firm – 47% (EU 20%)

 28. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP - 2006 Możliwość transgranicznego rozliczania strat 20.01.06 – 20.02.06 • Obciążenia administarcyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT (Niemcy, Polska, Holandia, Dania, Finlandia; odsetek firm polskich 44,9%) • Odsetek odpowiedzi Polska 45%; UE 19%

 29. Udział polskich firm w konsultacjach EBTP -2006 • Dostępność i efekty zachęt podatkowych dla badań i rozwoju (B+R) w Unii Europejskiej 14.03.2006 – 15.04.2006 czołówka krajów: Niemcy, Holandia, Polska, Czechy, Wielka Brytania odsetek odpowiedzi polskich firm 25,9%

 30. Konsultacje planowane • Komitet sterujący EBTP - 13.11.2006 r. - 2 projektowane konsultacje DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej

 31. Wyniki konsultacji • Dostęp do wyników • 2005 • 2006

 32. Dostęp do wyników • Strona internetowa EBTP - statystyczne ogólne wyniki - szczegółowa analiza wyników (sprawozdanie) – po zakończeniu prac przeprowadzających ją służb Komisji • Kształtowanie polityki – proces długotrwały

 33. Wyniki konsultacji 2005 Jakość regulacji prawnych 80% respondentów: koszty dostosowania zbyt wysokie Najkosztowniejsze: dostosowanie do przepisów dotyczących zatrudnienia, podatków i rachunkowości

 34. Wyniki konsultacji 2005 Jakość regulacji prawnych cd. Wynik: ustalenie priorytetów w ramach prac nad zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw wynikających z prawa wspólnotowego

 35. Wyniki konsultacji 2005 Różnorodność w miejscu pracy oraz antydyskryminacja - 83% badanych firm odnosi korzyści z polityki antydyskryminacyjnej, choć wdrożyło ją tylko 50% z nich Wynik: można zrobić więcej w celu zmiany świadomości i podejścia. Kluczowa rola w promowaniu różnorodności w miejscu pracy – organizacje pracodawców.

 36. Wyniki konsultacji 2005 Koszty administracyjne związane z przygotowaniem danych statystycznych dotyczących wewnątrzspólnotowego handlu towarami (Intrastat) 70% respondentów - raportowanie na potrzeby systemu Intrastatu uciążliwe.

 37. Wyniki konsultacji 2005 System (Intrastat) cd. Konsultacje EBTP – pierwszy krok w badaniu obciążeń Krok kolejny: pogłębione badania - urzędy statystyczne w niektórych państwach członkowskich

 38. Wyniki konsultacji 2006 Możliwość transgranicznego rozliczania strat Wyniki w trakcie opracowania

 39. Wyniki konsultacji 2006 Obciążenia administracyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT • Własny kraj - procedura zwrotu podatku na podstawie ósmej dyrektywy postrzegana jako obciążenie

 40. Wyniki konsultacji 2006 Obciążenia administracyjne wynikające z obowiązków dotyczących podatku VAT cd. • Inne PC - obowiązki wynikające z podatku VAT w innym PC stanowią relatywnie większą trudność niż w rodzinnym kraju.

 41. Wyniki konsultacji 2006 Dostępność i efekty zachęt podatkowych dla badań i rozwoju (B+R) w Unii Europejskiej Zachęty podatkowe - korzystają głównie duże firmy - brak wpływu na lokalizację ośrodka BR - znaczący wpływ na wartość dodaną badanych firm i ich konkurencyjność; umiarkowany wpływ na wydajność firm

 42. Materiały promocyjne Komisji Europejskiej • List Komisarza McCreevy • Broszury/ulotki 500 sztuk • Plakaty50 sztuk40X60 cm

 43. Materiały promocyjne Komisji Europejskiej Komisja Europejska - Związek Rzemiosła Polskiego - Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług - Konfederacja Pracodawców Polskich - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

 44. Strona internetowa EBTP http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp Już w języku polskim!