slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การแต่งกายของนักเรียน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

การแต่งกายของนักเรียน - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

การแต่งกายของนักเรียน. วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุดนักเรียน. การแต่งกายของนักเรียน. วันพฤหัสบดี แต่งชุดพลศึกษา. การแต่งกายของนักเรียน. วันศุกร์ แต่งชุดผ้าไทย. หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอน. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มเติม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การแต่งกายของนักเรียน' - charo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การแต่งกายของนักเรียนการแต่งกายของนักเรียน

วันจันทร์ – วันพุธ

แต่งชุดนักเรียน

slide2
การแต่งกายของนักเรียนการแต่งกายของนักเรียน

วันพฤหัสบดี

แต่งชุดพลศึกษา

slide3
การแต่งกายของนักเรียนการแต่งกายของนักเรียน

วันศุกร์

แต่งชุดผ้าไทย

slide4

หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มเติม
 • แนวการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริม
 • การปกครองท้องถิ่น
 • แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทำงานของสมองเป็นหลัก (BBL-Brain Base Learning)
slide6
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • การบริหารจัดภายในศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ

มีความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรภายในศูนย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์โดยมุ่งให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด

slide7

2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์

 • สภาพตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย บริเวณในศูนย์ และภายนอกศูนย์มีความสะอาด มีระเบียบ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่รองรับขยะ
 • น้ำดื่ม ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ ศูนย์อยู่ห่างจากแหล่งมลพิษต่างๆ
slide8

3. ด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร

 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะโดยการเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ
slide9

4. ด้านการมีส่วนร่วม

 • เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์ ภาครัฐ หรือเอกชน สถานบันการศึกษา และองค์ศาสนา เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ภายในศูนย์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
slide10

5. ด้านคุณภาพในการให้บริการเด็กปฐมวัย

 • การให้การบริการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา
ad