robert kr l rkral @met mff cuni cz
Download
Skip this Video
Download Presentation
Robert Král rkral @met.mff.cuni.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Robert Král rkral @met.mff.cuni.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Robert Král rkral @met.mff.cuni.cz. Fyzika materiálů II Zotavení a rekrystalizace 3. část. Počítačové modelování žíhání. Průmyslové termomechanické zpracování  potřeba dosahování vhodné mikrostruktury , textury a vlastností materiálu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Robert Král rkral @met.mff.cuni.cz' - charles-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
robert kr l rkral @met mff cuni cz
Robert Krá[email protected]

Fyzika materiálů IIZotavení a rekrystalizace3. část

po ta ov modelov n h n
Počítačové modelování žíhání
 • Průmyslové termomechanické zpracování  potřeba dosahování vhodné mikrostruktury, textury a vlastností materiálu
 • Po dlouhou dobu empirický přístup - nyní nedostatečný
 • nedostatečná schopnost předpovědi
 • vysoké náklady na experimenty v průmyslovém rozsahu.
 • Potřeba modelů s dobrými fyzikálními základy.

Vysoká složitost technologických procesů + omezená znalost procesů při žíhání (annealing)  modelování dlouhodobý úkol.

Dosud navržené modely

 • Mikromodely – popis:
  • jednotlivých subprocesů - deformace nebo žíhání nebo částí:
  • zotavení, rekrystalizace, růst zrn
 • Makromodely
  • modelování celého procesu
  • možnost využití a propojení několika mikromodelů
mikromodely
Mikromodely
 • Ideální model
 • analytický
 • na fyzikálních principech přesně popisujících procesy žíhání aj.
 • přesná předpověď výsledné mikrostruktury, textury a kinetiky.

Problémem je

 • vlastní složitost procesů, ale především
 • heterogenita.

Nukleace primární rekrystalizace/ nástup sekundární rekryst.

 katastrofické události

 • závisejí na heterogenitách, ne průměrné mikrostruktuře

JMAK + podobné přístupy

 • pouze širší popis procesů
 • nemohou popsat v plné šíři rekryst. v reálných materiálech
 • potřeba počítačového modelování procesů.

Na rozdíl od analytického řešení nemožnost ověření výsledku

 vyšší nebezpečí chybného výsledku  obezřetnost při hodnocení výsledků.

mikromodely1
Mikromodely
 • Častá výhrada k modelování žíhání v minulosti:
 • Modelování nedává žádné signifikantní předpovědi.

Skutečnost

 • model neodhalí mechanismy na škále menší než jeho jednotka
 • pracuje s kompletní mikrostrukturou, uvažuje kooperativní efekty s dalekým dosahem a heterogenity

 schopnost odhalení nových jevů.

Dále může odhalit oblasti kde je třeba další expertimentální nebo teoretická práce, pokud modelování určitého procesu vede k výsledkům, které jsou v rozporu s aktuálním chápáním problému.

Rostoucí porozumění jevům + vyšší výkon počítačů

 význam modelování trvale roste

monte carlo simulace
Monte Carlo simulace
 • Tzv. Pottsův model
 • materiál rozdělen na mnoho diskrétních bodů
 • tyto body jsou centra malých objemů materiálu
 • jsou umístěny na pravidelné mřížce
 • uvnitř každého bloku je materiál homogenní
 • blok nemá vnitřní strukturu

Každému bloku je přiřazeno číslo dle jeho orientace,

zrno může obsahovat jeden nebo více bloků

Hranice zrna charakterizována čísly (orientacemi) sousedních bloků, např. 4/6, 3/9 atd.

Páry čísel specifikují energii hranice.

Nejjednodušší případ - energie hranic typu X/X rovná 0, energie X/Y má stejnou hodnotu všechna X a Y

(rozumná aproximace pro vysokoúhlové hranice)

Obr. Základ Monte Carlo simulace

monte carlo simulace 2
Monte Carlo simulace (2)
 • Model funguje následujícím způsobem
 • náhodně vybrán blok + náhodně přeorientován
 • pokud E0 je změna akceptována
 • E>0  reorientace akceptována s pravděpod. exp(-E/kT)

K reorientaci uvnitř zrna nedojde (vysoký nárůst energie).

Na hranici zrna může k reorientaci dojít

 posun hranice zrna, viz obr.,

Obr. Migrace hranice zrna v modelu Monte Carlo

 • Energie interakce mezi bloky se stejnou orientací je 0 a mezi bloky s různou orientací je 1
 • energie konfigurace vlevo je o 2 vyšší než energie vpravo
 • vznik síly snižující zakřivení hranice
monte carlo simulace 3
Monte Carlo simulace (3)
 • V průběhu simulace zrna rostou

+ vykazují při tom řadu vlastností typických pro růst zrn, viz vpravo.

Pole velikosti 200x200 bodů

 • již realistické mikrostruktury, dole

Model funguje i v rozšíření na 3D,

na rozdíl od 2D třeba uvažovat interakci až s 3. nejbližšími sousedy

monte carlo simulace 4
Monte Carlo simulace (4)

Model přes svou jednoduchost v dobré shodě s experimentem:

 • Použití model k simulování efektu částic sekundární fáze
 •  část bloků částice
 • přiřazení čísla odlišného od všech ostatních
 • přeorientace zakázána
 • energie rozhraní částic rovná energii hranice zrna.

Celková energie pole vlevo (na hranici) je o 2 jednotky menší než pole vpravo (uvnitř zrna)

Obr. Histogram velikosti zrn z 2D Monte Carlo simulace srovnaný s experimentálními daty pro Al

monte carlo simulace 5
Monte Carlo simulace (5)

 mezi částicí a hranicí zrna existuje přitažlivá síla (pinning force).

Změna objemu částic v materiálu FV(volume fraction) při konst. objemu (velikosti) jedné částice + počáteční zrna 1 blok velká

 • růst zrna se zastaví při velikosti závislé na objemu částic:

kde c1, c2 jsou konstanty.

Toto odpovídá hodnotám předpověděným analyticky pro slitiny s velkým objemem částic za předpokladu že počáteční velikost zrna je mnohem menší než vzdálenost částic (spíše neobvyklý případ)

 silná korelace mezi částicemi a hranicemi zrn.

Simulace abnormálního růstu zrn vložení extrémně velkého zrna (velká část velikosti celého pole) do mikrostruktury se stagnujícím normálním růstem zrn.

limity monte carlo simulace
Limity Monte Carlo simulace

Hlavní výhoda modelu Monte Carlo - inherentní jednoduchost

 • v nejjednodušší formě dává realistické mikrostruktury pouze při zadání energie rozhraní.

Limitní případ – bloky jsou jednotlivé atomy

+ zadání správného meziatomového potenciálu

 simulace procesů při žíhání v atomovém měřítku.

Metoda Monte Carlo je nejúspěšnější při použití v co nejjednodušší formě (např. růst zrn v jednofázovém materiálu)

 • model vyžaduje velmi malé množství vstupů

Aplikace metody na složitější problémy (rekrystalizace)

 • nutno zahrnout více předpokladů (analytických či empirických)
 • jednotkové bloky modelu musí mít větší počet atributů
 • rolí modelu je především rámec, který umožní zahrnout efekty mikrostrukturní heterogenity
 • model konkuruje počítačovým Avramiho modelům (viz dále) které vycházejí z analytických či empirických předpokladů a používají počítač ke studiu efektů heterogenit
celul rn modely
Celulární modely

Předpoklad - nejmenší důležitá mikrostrukturní jednotka (sub)zrno  mikrostruktura reprezentována jako celulární struktura.

2-D pole zrn  zrna mohou být reprezentována pouze vrcholy

 • zmenšení objemu dat v počítači

Např. pole vpravo má 150x150=22500 mřížových bodů.

Obsahuje cca 100 zrn s přibližně 6-ti stranami  zhruba 200 vrcholů.

Pokud je rychlost pohybu hranic zrn kontrolována pohybem vrcholů a mobilita hranic zrn je vyšší,

spočteme sílu kterou hranice působí na vrchol a určíme jeho pohyb.

V prvním přiblížení přitom zanedbáme zakřivení hranice.

Po vytvoření počáteční mikrostruktury je následující vývoj určen deterministicky rovnicemi pro pohyb stěn a vrcholů zrn.

celul rn modely 2
Celulární modely (2)

V průběhu žíhání se vrcholy mohou dostat do kontaktu

 příslušný proces musí být součástí simulace.

Vrcholy pohyb dolů/nahoru

po dotyku směr vpravo/vlevo

Simulace růstu zrn v tenkém kovovém pásku.

Vývoj zrn stagnuje ještě před dosažením „bambusové“ struktury

Zrna se třemi stranami mají tendenci se zmenšit a zaniknout

celul rn modely 3
Celulární modely (3)

V předchozím modelu γGBizotropická – vyhovuje pro růst zrn. Simulace nukleace rekrystalizace  nutná modifikace zohledňující orientaci zrn a subzrn.

Nízkoúhl. hranice zrn + energie a pohyblivost závislé na orientaci

 model vyhovuje pouze pro materiály s vysokýmγSF(např. Al)

 • Je vygenerována mikrostruktura

(2D síť zrn a subzrn)

 • subzrna jsou reprezentována

vrcholy Nia je uložena jejich pozice + identifikace sousedů

 • každé subzrno - přiřazeno číslo Oi reprezentující kryst. orientaci.

Možné různé distribuce orientací.

Jediný omezující předpoklad modelu:

 každý vrchol spojuje 3 hranice zrn, neomezené prostor. rozložení

= pružný rámec pro subzrna jakékoli prostorové a úhlové distribuce.

celul rn modely 4
Celulární modely (4)
 • možnost vytvářet mikrostruktury které jsou dostatečně realistickou reprezentací deformovaných nebo zotav. materiálů.

Model vyžaduje zadání energií a mobilit hranic zrn.

Je definována orientace zrn  známe úhly vzájemné orientace

 • při známém vztahu mezi úhlem a energií známe i energii.

Pro malé úhly (cca do 15°) – vhodná Read-Shockleyho rovnice.

Pro větší úhly většinou bráno γGB = const.

Mobilita nízkoúhlové hranice

 • záleží na vzájemné orientaci
 • nedostatek experiment. dat/teorie  používány různé vztahy

Testování správnosti modelu:

Dobrá shoda simulace pole zrn s vysokoúhlovými hranicemi s výše uvedenou 2D Monte Carlo simulací.

opakov n read shockleyho rovnice
Opakování – Read-Shockleyho rovnice

Stěna dislokací vytváří maloúhl. hranici zrna. Vzdálenost jednotlivých rovin stejná a rovna h úhel na hranici θ = b/h .

Při tomto uspořádání se pole dalekého dosahu jednotlivých dislokací vyruší ve vzdálenosti od hranice rovné řádově h.

 energie hranice subzrna bude rovná součtu energií jednotlivých dislokací, z nichž každá je rovna (na jednot. délku)

Na jednotkovou délku hranice subzrna připadá 1/hneboli θ/bdislokací  energii na jednotkovou plochu hranice subzrna γGB, můžeme vyjádřit v závislosti na úhlu hranice subzrna θ = b/h.

Kde jsme zavedli a .

celul rn modely 5
Celulární modely (5)

Ukázka aplikace modelu pro simulaci nukleacerekrystalizace v deformovaném materiálu.

Proces nukleace rekrystalizace

 • není zadán do modelu
 • je důsledkem prostorových a úhlových heterogenit počáteční mikrostruktury.

Efekt částic (pinning) = nukleace stimulovaná částicemi  také možné studovat pomocí tohoto modelu.

Zásadní vliv má počáteční mikrostruktura deformovaného materiálu = největší problém při tomto druhu simulací.

po ta ov avramiho modely
Počítačové Avramiho modely

Hlavní problém při předpovědi kinetiky a struktury zrn

= prostorová nehomogenita procesů nukleace a růstu

 • použití analytických vztahů pro nukleaci a růst

+ počítačové simulování efektů prostorové distribuce

 • realističtější model pro rekrystalizaci + výhoda rychlého začlenění nových poznatků ohledně nukleace a růstu.

Zárodky jsou umísťovány uvnitř krychle danou rychlostí

+ dále rostou dle analytických vztahů

 • v určitém okamžiku se vzájemně dotknou.

Mikrostruktura stanovena z 2D řezů – hrubá síť bodů, možnosti:

A – do oblasti nevrůstá žádné zrno (nerekrystalizováno), OK

B – do oblasti vrůstá jedno zrn (vnitřek zrna), OK

C – do oblasti vrůstá více zrn, tj v oblasti se nachází hranice zrna

 • je třeba další analýza:
 • plocha původní sítě je rozdělena na dvě
 • v obou plochách je zopakováno vyšetření na možnosti A, B, C
po ta ov avramiho modely 2
Počítačové Avramiho modely (2)

Proces se opakuje tak dlouho, dokud

 • se bod sítě nenachází uvnitř zrna nebo
 • se nedosáhne maximálního rozlišení sítě  tento bod je označen jako hranice zrna, viz obr.

Rekursivní algoritmus je velmi efektivní

 • snižuje množství zrn testovaných v

každém iterativním kroku.

Typické mikrostruktury vytvořené tímto modelem viz níže – 3D Avramiho simulace s místně nasycenou (site-saturated) nukleací.

Zde bylo uvažováno více než 104 zárodků

 z hlediska statistiky dostatečný počet pro vytvoření smysluplné distribuce velikosti zrn.

po ta ov avramiho modely 3
Počítačové Avramiho modely (3)

Náhodná distribuce zárodků  kinetika dle očekávání podobná analytickým modelům JMAK

Simulace kinetiky rekrystalizace pro konstantní rychlost nukleace

(n=4)

a pro místně nasycenou (site-saturated) nukleaci

(n=3)

po ta ov avramiho modely 4
Počítačové Avramiho modely (4)

Modely umožňují změnu prostorové distribuce zárodků

 • vliv na JMAK exponenty – pokles s pokračující rekrystalizací:

Tento pokles ve shodě s analytickými předpoklady.

Vysoká flexibilita simulace

 • možnost změny mnoha

parametrů

 • možnost studovat efekty
 • současného zotavení
 • změn rychlostí růstu zrn
 • efektů částic a rozpuštěných

atomů (pinning) na hranice zrn

Test simulace = výsledná struktura zrn  srovnání simulace s experimentálně zjištěnou distribucí velikosti zrn.

po ta ov avramiho modely 5
Počítačové Avramiho modely (5)

Srovnání simulace s experimentálně zjištěnou distribucí velikosti zrn.

 experimentální distribuce obecně většinou širší než simulovaná

 • symetrie nejsou zcela shodné

Ani při nehomogenní distribuci nukleačních míst není shodaperfektní + i určité rozdíly v geometrii mikrostruktury  pravděpodobně ne zcela realistický pohyb vrcholů zrn směrem k rovnováze v simulaci.

Nicméně – tento typ simulací = velmi účinný nástroj pro práci s nehomogenitami při rekrystalizaci.

Model = rámec umožňují rychlé začlenění mikromodelů s menším měřítkem pro zotavení a nukleaci rekrystalizace

 význam modelů tohoto typu bude dále růst

makromodely
Makromodely

Kvantitativní modely termomech. zpracování na fyzikálním základě

 • v praktickém použití pro oceli
 • ve vývoji pro hliníkové slitiny

Model pro válcování za horka, vpravo.

Obsahuje 5 interagujících submodelů:

 • Mikrostruktura

Klíčový submodel – interaguje přímo se všemi ostatními submodely.

Zde je reprezentován jediným parametrem S.

V praxi více parametrů – velikost (sub)zrna, hustota dislokací, textura.

 • Deformace

Parametry deformace spolu s mikrostrukturou a vhodnými konstitutivními rovnicemi  deformační napětí při tváření. (constitutive equation – vztah mezi napětím a deformací)

makromodely 2
Makromodely (2)
 • Mechanika

Napětí při vysokoteplotní deformaci, technické parametry zařízení, rozměry materiálu, požadovaná redukce

 • nastavení zařízení, potřebná síla
 • velikost tepla dodaného tvářením do submodelu teplota
 • Teplota

Teplota není stejná ve všech místech materiálu, ovlivněna

 časem

 geometrií zařízení

 vrstvami oxidů a lubrikantů

Výpočet teploty – metoda konečných prvků (finite elements method).

strukturn submodel
Strukturní submodel

Z ostatních submodelů vstupují externí proměnné

 deformace, rychlost deformace, čas

 • teplota

S využitím vhodných rovnic předpovídá změny mikrostruktury

 • hustota a struktura dislokací
 • velikost (sub)zrn a textura
 • fázové transformace.
 • dynamické při válcování
 • statické mezi a po válcování, viz

V obr. - dva strukturní parametry

 • pro primární zrna
 • sekundární fázi.

Počáteční struktury primární a sekundární fáze = struktura ingotu

Při válcování dynamické zpevnění a odpevnění. Mezi jednotlivými průchody statické žíhání  struktura pro další průchod + finální.

Parametry  deformační submodel  výpočet deform. napětí.

aplikace pro oceli
Aplikace pro oceli

Makromodel obdobný jako výše cca od 1990 užíván v průmyslu.

Na obr. předpověď změny velikosti zrna při válcování 20mm C-Mn oceli, 15% redukce při průchodu, 20 s mezi průchody.

Velikost zrna při průchodu zmenšena.

Při prvních průchodech kompletní rekrystalizace,

později částečná.

Při velikostech zrna

100 μm nárůst zrn mezi průchody.

Srovnání: 5x nižší rychlost rekrystalizace:

 • rekrystalizace částečná ve všech průchodech
 • výsledná velikost zrn přesto velmi podobná

= necitlivost výhodná pro průmyslové použití

aplikace pro hlin kov slitiny
Aplikace pro hliníkové slitiny

Modely méně vyvinuté než pro oceli z důvodu:

 • před rekrystalizací akumulace deformace v několika průchodech
 • mikrostruktura a textura silněji závislé na historii (austenit/ferit

transformace v ocelích může vymazat předchozí strukturu)

 • kritický vliv částic druhé fáze na mikrostrukturu a texturu

Předpověď rekrystalizovaného podílu a velikost zrna při válcování 5.5 mm Al-1%Mg.

Po průchodu

1 a 2 nedochází k rekrystalizaci

3 a 4 dochází k částečné rekryst.

5 a dále dochází k plné rekrystalizaci při každém průchodu.

ad