2556 1 3 2556 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน PowerPoint Presentation
Download Presentation
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน. 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน' - charles-houston


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2556 1 3 2556

โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2556ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

slide2
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 • 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • 3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
  • 3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  • 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง
slide3
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 • 3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • 3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
 • 3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
 • 3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
 • 3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
slide4
วัตถุประสงค์
 • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี
slide9
เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืมเข้าสู่การทำสัญญากู้ยืม
2556 1
เลือกปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
20 3 20 3 4
อายุเกิน 20 ปี ทำเฉพาะข้อ 3ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ทำข้อ 3 และข้อ 4
slide16
กรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์สัญญากรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์สัญญา
slide17
กรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกัน
slide18
กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาตำบลกรอกข้อมูลเพื่อค้นหาตำบล
slide19
เลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้องเลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้อง
slide20
เลือกความสัมพันธ์ และกรอกหมายเลขโทรศัพท์
slide21
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง
slide22
ข้อที่ 4 เฉพาะนิสิตที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
click2
Click เลือกผู้แทนโดยชอบธรรม
slide25
กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นกรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
slide26
กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบันของนิสิต
slide28
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

พิมพ์ออกมาจำนวน 3 ชุด

slide29
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ต้องมีบาร์โค้ด ทั้ง 2 ข้าง ของสัญญา

slide30
กรอกเพิ่มโดยใช้ ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น
 • วันที่ ทำสัญญา..................
 • ทำขึ้น ณ................จังหวัด.....................
 • ระหว่าง กยศ. โดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
 • ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือวันที่...........
slide31
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
slide32
กรอกเพิ่มโดยใช้ ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น
 • เบอร์โทรศัพท์..................(ที่โทรติดต่อได้)
 • วันออกบัตรประชาชนและวันหมดอายุ
 • สถานที่ออกบัตร เช่น อ.ระแงะ หรือ เขตบางเขน
slide33
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
slide34
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ผู้กู้ยืม ลงลายมือชื่อนิสิต

ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม

ผู้ค้ำประกัน คือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูนิสิต หากนิสิตอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ในช่องผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

slide35
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ช่องผู้กู้ยืม ให้ลงลายมือชื่อนิสิต

ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม

พยาน 2 คนต้องไม่ใช้นามสกุลเดียวกันกับนิสิตหรือผู้ค้ำประกัน

slide36
เอกสารประกอบสัญญา
 • สัญญาจำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ชุด
  • ผู้กู้ยืม (นิสิต)
  • ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด
  • ผู้กู้ยืม (นิสิต)
  • ผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ชุด
 • (ในกรณีที่ไปทำสัญญาที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตไม่ต้องใช้สำเนาประกอบ)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 3 ชุด
slide37
กำหนดส่งสัญญา

ตั้งแต่วันที่

8 -26 กรกฎาคม 2556

งดติดต่อ

วันเสาร์ - อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่งที่ห้อง 303 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต

slide38
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินค่าเทอมได้ที่เว็ปไซต์ studentloan

slide39
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

เลือกธนาคารกรุงไทย

slide40
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม

slide41
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม

slide42
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

เลือก กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

slide43
ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

ดูวันที่การโอนเงินค่าเล่าเรียน(ด้านซ้าย)

ค่าครองชีพ(ด้านขวา)

slide44
การขอเงินคืนกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดไปก่อนการขอเงินคืนกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดไปก่อน
 • เตรียมเอกสาร อย่างละ 1 ชุด
  • สำเนาใบเสร็จรับเงิน KU2
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ส่งพร้อมสัญญา
 • นิสิตจะได้รับเงินประมาณ เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป
slide45
การนัดพบครั้งต่อไป
 • ส่งสัญญา
  • วันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2556
 • ส่งแบบคำยืนยันกู้ยืมเงินภาคปลาย
  • เดือนกันยายน 2556
 • ส่งรายงานการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย
  • สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
slide46
ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย
slide47
ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย
slide48
สิ่งที่ต้องจำ

เทอมต่อไปห้ามจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนยกเว้น นิสิตที่กู้เฉพาะรายเดือน

homepage
แนะนำ Homepage

www.regis.ku.ac.th

พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน

พิมพ์ใบเกรด

พิมพ์ใบเสร็จแจ้งหนี้ KU2

homepage1
แนะนำ Homepage

www.go.sa.ku.ac.th

webpage
แนะนำ webpage

www.go.sa.ku.ac.th

facebook
Facebook

กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต