ความสนใจ ความในใจ ความคิด ความฝัน ความแตกต่าง - PowerPoint PPT Presentation

charisse-lennox
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความสนใจ ความในใจ ความคิด ความฝัน ความแตกต่าง PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความสนใจ ความในใจ ความคิด ความฝัน ความแตกต่าง

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
ความสนใจ ความในใจ ความคิด ความฝัน ความแตกต่าง
69 Views
Download Presentation

ความสนใจ ความในใจ ความคิด ความฝัน ความแตกต่าง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ความสนใจความในใจความคิด ความฝันความแตกต่าง

 2. มหาสารคาม นามนี้คือ “ตักสิลานคร” เมืองแห่งการศึกษา

 3. 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด (MahaSarakham : City Library) 2. เพื่อศึกษาแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายในการ หาแหล่งสนับสนุน 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด (City Library)

 4. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ หัวหน้าหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) 2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 4. ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมจำนวน 12 ท่าน ได้มาโดยวิธีเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 5. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ หัวหน้าหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ 1. อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) 2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 4. ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมจำนวน 12 ท่าน ได้มาโดยวิธีเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 6. มีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้มีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ 1. วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3. สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ 3.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.3 ด้านหน่วยงานที่ให้ความร่วมือและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3.4 ด้านงบประมาณ 3.5 ด้านกลุ่มประชากรผู้ใช้บริการ 3.6 ด้านรูปแบบการให้บริการ

 7. มีขั้นตอนดำเนินงาน (ต่อ) • 4. เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสัมภาษณ์และใช้เครื่องบันทึก • การสัมภาษณ์ • 5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย จากแบบสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ • 6. สรุปผลการวิจัย

 8. มีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้มีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ • 4. เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสัมภาษณ์และใช้เครื่องบันทึก • การสัมภาษณ์ • 5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย จากแบบสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ • 6. สรุปผลการวิจัย

 9. (แนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด Maha Sarakham : City Library) 1. ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ทุกหน่วยงานเห็นด้วยและอยากให้เมือง มหาสารคามมีการจัดทำโครงการเมืองแห่งห้องสมุดเพื่อการเข้าถึงและ ใช้ทรัพยากร ห้องสมุดร่วมกัน 2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ทุกหน่วยงานที่เป็นแกนหลักและมีความพร้อม ด้านให้บริการห้องสมุดประชุมความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านงบประมาณ ในการจัดหาทรัพยากร ห้องสมุดร่วมกันไม่ให้เป็นภาระหน่วยงานใดหน่วย งานหนึ่ง

 10. 3. ด้านหน่วยงานและบุคลากร มีคณะกรรมการร่วมกันทุกหน่วยงานที่ให้บริการ โดยมีหน่วยงานกลางที่เป็นแกนหลักเพื่อเป็นการบริหารงานที่เป็นเอกเทศจาก ระบบให้บริการแบบเดิมเสนอให้ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 4. ด้านงบประมาณ ทุกหน่วยงานควรมีการจัดตั้งงบประมาณสมทบในการจัดซื้อ จัดหามวลทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละปีตามความสามารถขององค์กร แต่ให้อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม(MK Park) ซึ่งบริหารงานโดยองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักด้าน งบประมาณ

 11. 5. ด้านกลุ่มประชากรผู้ใช้บริการทุกคนที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด มหาสารคามสามารถใช้บริการได้ทุกจุดบริการที่แหล่งสารสนเทศติดตั้งอยู่ 6. ด้านรูปแบบการให้บริการ มีการกำหนดระเบียบการให้บริการโดยคณะกรรมการ จากหน่วยงานหลัก และรูปแบบที่ให้บริการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือใช้เครื่อง ยืม-คืนหนังสือระบบอัตโนมัติบนเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุดซึ่ง ตั้งอยู่ทุกมุมเมืองมหาสารคาม และสามารถให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบน เว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, Tablet และSmartphone ได้

 12. (แหล่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด) โดยเรียงลำดับ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 13. (ต้นแบบการพัฒนาสู่เมือง แห่งห้องสมุด Maha Sarakham : City Library) มีความต้องการจุดบริหารจัดการตรงกลางเป็นคลังสำหรับจัดเก็บสารสนเทศห้องสมุดร่วมกัน ดังภาพ ประกอบ 1 และกระจายเครื่องสืบค้น ยืม คืน อัตโนมัติเป็นตู้ไปวางกระจายตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของเมืองมหาสารคาม

 14. บรรณารักษ์พึงเป็นอยู่เพื่อบริหารจัดการความเท่าเทียมของการใช้มวลทรัพยากรร่วมกันในสังคมบรรณารักษ์พึงเป็นอยู่เพื่อบริหารจัดการความเท่าเทียมของการใช้มวลทรัพยากรร่วมกันในสังคม ขอบคุณครับ