slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. คณะเทคนิคการแพทย์. AMS-Cops. คณะเทคนิคการแพทย์. สายวิชากายภาพบำบัด. สายวิชาเทคนิคการแพทย์. กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต. กลุ่มวิชาเคมีคลินิก. กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก. กลุ่มวิชากล้ามเนื้อและกระดูก.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง' - chantrea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ชุมชนนักปฏิบัติ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

คณะเทคนิคการแพทย์

AMS-Cops

slide2
คณะเทคนิคการแพทย์

สายวิชากายภาพบำบัด

สายวิชาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

กลุ่มวิชาเคมีคลินิก

กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก

กลุ่มวิชากล้ามเนื้อและกระดูก

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

กลุ่มวิชาระบบประสาท

กลุ่มวิชากุมารศาสตร์

กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต

slide4
สมาชิก

รศ.ดร.สมชาย รัตนทองคำ ที่ปรึกษา

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ประธาน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ รองประธาน

รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล กรรมการ

รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา กรรมการ

ผศ.ลิ่มทอง พรมหมดี กรรมการ

ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ กรรมการ

ผศ.ดร.อลงกต เอมะสทธิ์ กรรมการ

นายสมศักดิ์ สุดสาย กรรมการ

นายวศิน พรหมคลัง กรรมการ

อาจารย์ ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล กรรมการและเลขานุการ

slide5
แรงบันดาลใจ
 • ต้องการให้นักศึกษาเรียนอย่างเข้าใจ มีความสนใจและกระตือรือร้นใน
 • การเรียน
 • ต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความต้องการ (ภายในกรอบ
 • ของผู้สอนที่วางไว้ให้หลวมๆ) ของผู้เรียนอย่างแท้จริง
 • การที่ผู้เรียนได้ลงมือทำเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เป็นการ
 • ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ให้กับนักศึกษาในระยะยาวต่อไป
 • แรงกระตุ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ
 • ต้องการให้มีรูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ
slide6
รูปแบบการทำงานของ AMS-Cops

กระตุ้นให้เกิด SCL ขึ้นภายในคณะ โดยเริ่มจากการใช้การเรียนการสอน SCL ของสมาชิกภายใน corps ก่อน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกใน corps ปรับปรุง นำไปใช้ ประเมิน

การตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เผยแพร่ กระตุ้นและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะทดลองใช้การเรียนการสอนแบบ SCL ในบางหัวข้อที่เหมาะสม

slide7
การจัดการเรียนการสอนแบบ SCL ของ AMS-Cops

ลักษณะการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์

ทฤษฎี

ปฏิบัติการ

slide8
ทฤษฎี
 • บรรยาย 45 นาที
 • กิจกรรมกลุ่ม 15 นาที เพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่บรรยาย
 • ส่งตัวแทนตอบคำถาม
 • ประเมินผล Quiz, exam, attitude

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

 • บรรยายโดยนักศึกษาไม่มีส่วนร่วม
 • การส่งตัวแทนตอบคำถาม ไม่ได้สะท้อนว่าเป็นการเรียนของทุกคนในกลุ่ม
 • ไม่มีการประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม
slide9
ปฏิบัติการ
 • การสอนภาคปฏิบัติของวิชาชีพ แม้ว่าจะมีลักษณะของปฏิบัติการที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมคือ นักศึกษาต้องมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี
 • ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ SCL จึงเน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจากสื่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ให้ตามลักษณะของรายวิชา
slide10
สื่อการเรียนการสอน

แผ่นภาพ แสดงลักษณะของเซลล์พร้อมคำบรรยาย

แสดงขั้นตอนการพิสูจน์ชนิดแบคทีเรีย

ตารางคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรีย

สาธิต เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

เชื้อแบคทีเรีย

การทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวแบบต่างๆโดยการเคลื่อนไหว

กรณีศึกษา นักศึกษาร่วมกันอภิปราย การวิเคราะห์ การประมวลข้อมูล การแปลผล และสรุป รวมทั้งการวางแผนร่วมกัน

slide11
เอกสารประกอบการสอน
 • สไลด์ประกอบการบรรยาย
 • E-learning
 • website
 • VDO
 • เว็บบอรด์
slide12
กิจกรรมกลุ่ม

ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้

อภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันให้อาจารย์และสมาชิกในกลุ่มฟัง

ซักถามและปรับความเข้าใจให้ตรงกัน

slide13
ประเมินผล คะแนนการนำเสนอ ทำรายงาน สอบและ attitude

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

 • ไม่มีการประเมินการทำกิจกรรมกลุ่มในบางรายหัวข้อ
 • ไม่มีความหลากหลายของสื่อในบางรายหัวข้อ
 • ไม่มีความหลากหลายของรูปแบบในบางรายหัวข้อ
 • ไม่มีการประเมินว่านักศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ดีด้วยสื่อหรือรูปแบบใด
slide18
ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • มีเป้าหมายเดียวกันคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
 • มีความเข้าใจเรื่องการเรียนการสอนแบบ SCL
 • สมาชิกเห็นการพัฒนาของกระบวนการคิด การเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ชัดเจนจากการสอนแบบ SCL
slide19
ผลสัมฤทธิ์ที่ภาคภูมิใจ
 • ความกระตือรือร้นของสมาชิกในการนำ SCL มาใช้
 • เห็นการพัฒนาของกระบวนการคิด การเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่ได้จาก
 • การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ชัดเจน
 • สามารถกระตุ้นให้อาจารย์ท่านอื่นๆ นำการเรียนการสอนแบบ SCL
 • ไปใช้มากขึ้น
 • กลุ่มสามารถทำได้ตามแผนที่การทำงานที่ตั้งไว้
slide20
ความใฝ่ฝัน
 • อาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ SCL
 • เข้าถึงผู้เรียน โดยสื่อที่ผู้เรียนคุ้นเคยและใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด เป็นกันเองที่สุด เหมือนได้พูดคุยวิชาการแบบไม่เครียดกับเพื่อนหรือพี่ ที่บ้านของตัวเอง
slide21
ความต้องการความช่วยเหลือจากเครือข่ายใหญ่
 • อยากให้มีการจัดอบรมเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้ในวัยรุ่น และ
 • วัฒนธรรมการเรียนรู้ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน
 • คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศึกษาดูงาน cops อื่นในเครือข่าย
ad