slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANIZACJE I INSTYTUCJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE. Wykonanie: Anna Piepke Barbara Kusz. Organizacja społeczna. zbiór pozycji społecznych i sieci wiążących je stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACJE I INSTYTUCJE' - chantale-holland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE

Wykonanie:

Anna Piepke

Barbara Kusz

slide2

Organizacja społeczna...

 • zbiór pozycji społecznych i sieci wiążących je stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.
 • grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów.
 • zrzeszenie powołane dla realizacji określonych celów i zmierzające do tych celów w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków, ekonomię wysiłku, racjonalny podział pracy między członków, ujednolicone kierownictwo
 • zespół metod i sposobów efektywnego osiągania celów
 • sposoby zarządzania ludźmi oraz kierowania różnymi środkami działania, harmonizowanie wysiłków i sprawdzanie ich wyników i wpływu na osiągnięcie celu.
slide3

Rodzaje organizacji społecznych...

 • Formalne - duże grupy wtórne utworzone z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu celów np. firma lub uczelnia

Podstawowe elementy:

 • podział ról- hierarchia władzy
 • system informacji- zasady współdziałania
 • Nieformalne są to grupy pierwotne np. rodzina, grono przyjaciół

Podstawowe elementy:

 • zbiorowość nieprzewidziana przez organizacje formalne
 • kodeks postępowania ich członków oparty na zwyczajach, normach, wartościach grupowych, stereotypach.
slide4

Cechy organizacji formalnych...

Chociaż każda organizacja formalna jest specyficzna łączą je jednak pewne podobieństwa są nimi:

 • Celowe i racjonalne planowanie, pod pewnymi względami jest to najbardziej charakterystyczna cecha organizacji . Schemat organizacji uwypukla rolę racjonalności , kładąc nacisk na dopasowanie środków i celów
 • Sformalizowanie, struktura formalna organizacji odróżnia ją od innych typów grup. Wymagania formalne często spisuje się w postaci dokumentu będącego statusem organizacji
instytucja
Instytucja...

termin wprowadził Herbert SpencerOdnosi się on do:

 • trwałych elementów ładu społecznego (np. rodzina, własność, prawo)
 • uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (np. nauka, szkolnictwo, sądownictwo),
 • uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (np. małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż)
 • niektórych organizacji formalnych pełniących określone funkcje (np. szpital, więzienie, fabryka, urząd).
instytucja spo eczna
Instytucja społeczna...
 • system urządzeń zapewniający zaspokajanie potrzeb, kontrolujący postępowania członków grupy, zapewniający trwałość stosunków społecznych
 • uregulowane i usankcjonowane formy działalności (np. szkolnictwo)
 • uznane sposoby rozwiązywania problemów współpracy współżycia.
funkcje i zadania instytucji spo ecznych
Funkcje i zadania instytucji społecznych...
 • zaspokajanie potrzeb członków danej zbiorowości i realizacja celów grupowych
 • funkcja integracyjna
 • funkcja regulacyjna
 • zapewnienie ciągłości zbiorowości
podzia instytucji
Podział instytucji...
 • formalne- powstające w sposób prawny
 • nieformalne - powstające spontanicznie
rodzaje instytucji spo ecznych
Rodzaje instytucji społecznych...
 • polityczne - zdobycie, utrzymanie oraz sprawowanie władzy (partie polityczne, parlament, rząd).
 • ekonomiczne - produkcja i dystrybucja dóbr i usług oraz obrót pieniądza (Giełda Papierów Wartościowych, firmy handlowe, zakłady przemysłowe).
 • religijne - relacje człowieka z istotą wyższą, zaspokajają potrzeby duchowe (kościoły, sekty)
 • socjalne - do rozwiązywania problemów społecznych lub zaspokajania potrzeb (organizacje charytatywne)
 • wychowawcze (kulturalne) - wychowanie i edukacja młodego pokolenia, przekazywanie dziedzictwa kulturowego (szkoła, filharmonia, muzeum, kino, teatr)
instytucje totalne
Instytucje totalne...
 • stwarzają dla osób z nią związanych rodzaj odrębnego świata, rządzącego się własnymi prawami i odseparowanym od reszty społeczeństwa mniej lub bardziej szczelnymi barierami.
 • ograniczony charakter symbolizuje fizyczne bariery umożliwiające kontakt ze światem wewnętrznym (zamknięte drzwi, wysokie mury)
 • swą organizację wewnętrzną opierają na ingerencji we wszystkie sfery życia ich członków, ścisłej nad nimi kontroli, przy jednoczesnym braku kontroli ze strony społeczeństwa
instytucje totalne dziel si na
Instytucje totalne dzielą się na...
 • powołane do opieki nad osobami niedołężnymi i nieszkodliwymi, takie jak domy opieki, przytułki
 • zakłady opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnego życia a zarazem niebezpiecznych dla społeczeństwa: szpitale psychiatryczne, sanatoria
 • zajmujące się ochroną społeczeństwa przed szkodzeniem mu w sposób świadomy: więzienia,
 • powołane do określonych zadań technicznych, mające charakter czysto instrumentalny: jednostki wojskowe
 • przeznaczone dla osób, które wycofały się z aktywnego życia oraz miejsca kontemplacji religijnej: klasztory
slide12

Biurokracja...

Biurokracjajest formalną struktura zarządzającą odpowiedzialną za planowanie, nadzór i koordynowanie pracy różnych segmentów organizacji. Według Webera biurokrację charakteryzuje kilka istotnych cech, które wymienimy poniżej.

slide13

Cechy biurokracji według Maxa Webera...

 • Specjalizacja i podział pracy
 • Hierarchia
 • Przepisy i regulacje
 • Bezosobowość
 • Formalne, spisane korekty i dokumenty
 • Kompetencje techniczne i awans
 • Personel administracyjny
slide14

Specjalizacja i podziała pracykażdy członek organizacji ma określony zakres obowiązków co powal mu właściwie funkcjonować. Prowadzi to do rozwoju szczególnej biegłości w pracy jednostki, co wzmaga skuteczność organizacji jako całości.

Hierarchia w większości dużych organizacji hierarchia ma postać piramidy, w której więcej władzy przypada mniejszej liczbie jednostek.

Przepisy i regulacje większość organizacji posiada zbiór przepisów i regulacji kierujących zachowaniem pracowników. Tworzone jest to po to aby wprowadzić element stabilności i przewidywalność do działań biurokracji.

Bezosobowość biurokraci traktują zazwyczaj każdego „klienta” jako „sprawę”, a nie osobę. Biurokrata powinien podejmować działania na podstawię przepisów i regulacji a nie kierować się własnymi uczuciami.

slide15

Formalne, spisane kartoteki i dokumenty działania organizacji są komunikowane i rejestrowane w formie pisemnej. Dokumenty- uporządkowane najczęściej w kartoteki- ułatwiają parce organizacji w razie zmian personelu czy jego nieobecności.

Kompetencje techniczne i awans pracownicy organizacji powinni wykazywać kompetencje techniczne w wykonywaniu obowiązków. Ponieważ w organizacji stosuje się kryteria kompetencji technicznej, podział pracy i zhierarchizowaną strukturę wewnętrzną, pracownicy mogą spodziewać się awansu. Do awansu przyczyniają się czynniki starszeństwa i zasług.

Personel administracyjny organizacje często zatrudniają wyspecjalizowane grupy pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z osiągnięciem konkretnego celu organizacji, lecz zapewniają jej prawidłowe działanie.

slide16

Niektóre ograniczenia biurokracji...

 • Nieskuteczność
 • Zmiana celów
 • Rozrost biurokracji
 • Sztywność
 • Oligarchia