Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups
Download
1 / 34

Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups. Tramper-Stranders G. A.,C.K van der Ent ,T. F. W. Wolfs,J.L.L. Kimpen,A. Fleer, U. Johansen,H.K. Johansen and N.Hoiby DENMARK Clin Microbiol Infect 2008;14:935-941.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups' - channing-padilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups

Pseudomonas aeruginosa diversity in distinct paediatric patient groups

Tramper-Stranders G. A.,C.K van der Ent ,T. F. W. Wolfs,J.L.L. Kimpen,A. Fleer, U. Johansen,H.K. Johansen and N.Hoiby DENMARK

Clin Microbiol Infect 2008;14:935-941


Farkli ped yatr k hasta gruplarinda pseudomonas aerug nosa e tl l

FARKLI PEDİYATRİK HASTA GRUPLARINDA patient groupsPSEUDOMONAS AERUGİNOSA ÇEŞİTLİLİĞİ

Prof.Dr. E.İnci Tuncer

Arş.Gör.Dr.Oya Akkaya


Genel b lg ler bakterilerde genotip ve fenotip
GENEL BİLGİLER patient groupsBakterilerde genotip ve fenotip

 • Bir mikroorganizmanın özellikleri kalıtımın temel yapıtaşı olan genlerle nesilden nesile geçer

 • Genler, kromozom ya da kromozom dışı genetik elementler boyunca sıralanırlar ve canlının tüm özelliklerini belirler

 • Bir canlının sahip olduğu genlerin tamamı veya DNA’sının baz sıralaması, o canlının genotipini (genetik yapısını) oluşturur

 • Bakteri DNA’sı tek bir molekülden yapılmıştır ve bakterinin kromozomu olarak ta adlandırılır


 • Genlerin tamamı her zaman çalışır durumda değildir patient groups

  • Örneğin belli besin maddelerinin kullanımı için gerekli enzimlerin sentezini kontrol eden genlerin birçoğu

   • Sadece o maddenin varlığında çalışır

 • Genlerdeki genetik bilginin ifade edilmesi sonucu

  • Canlının gözle görülebilen spesifik özellikleri yani fenotipi oluşur


Fenotipik de i im
Fenotipik değişim patient groups

 • Diğer canlılarda olduğu gibi mikroorganizmalarda da fenotip, genotip ile çevre koşullarının karşılıklı ilişkileri sonucu oluşur

 • Mikroorganizmalarda gözlenen değişmelerin büyük bir kısmı farklı çevre koşullarının etkisi ile farklı fenotiplerin ortaya çıkmasından kaynaklanır

 • Hangi genin ifade edileceğinin ve ayrıca nasıl ifade edileceğinin belirlenmesinde ısı, pH, kültürün yaşı ve nem gibi bakterilerin yaşadığı ortam koşullarının etkisi vardır


Kistik fibrozis
Kistik fibrozis patient groups

 • Otozomal resesif geçiş gösteren ve Avrupa ülkelerinde yaklaşık 3200 canlı doğumda bir görülen bir hastalıktır

 • Kistik fibrozis (KF) geni 7. kromozomun uzun kolunda yerleşmiş bir gendir

  • Klor kanalında, epitelyal hücrelerde sodyum ve su transportunda rol oynar

  • Bu nedenle hem bu gen hem de ürünü olan protein CFTR (cyctic fibrosis transmembrane conductance regulator) olarak adlandırılır

  • Değişik basamaklarda mutasyonlar gösterebilir


Kistik fibrozis 2
Kistik fibrozis patient groups2

 • Kistik fibrozis, epitelyal yüzeyi olan pek çok organ ve sistemi tutar

 • En sık olarak akciğer, pankreas, intestinal mukozal glandlar, karaciğer, reprodüktif sistem ve ter bezlerini etkiler

 • KF’ de bu organ ve sistemlerde epitelyal yüzeyde anormal iyon transportu olur

 • Epitelyal hücrelerde geçirgen olmayan klor kanalı ve sodyum pompası bu organ lumenlerinde biyokimyasal ve biyoelektriksel anormalliklere yol açmakta ve intraluminal sekresyonlarda yoğunlaşma olmaktadır

 • Bu anormal yoğun sekresyon ise kanallarda tıkanmaya yol açmaktadır.


Kistik fibrozis 3
Kistik fibrozis patient groups3

 • Kistik fibrozisli hastalarda CFTR yokluğuna veya fonksiyonel yetersizliğine bağlı olarak

  • klor reabsorbsiyonu normalden daha az gerçekleşir ve bu da terdeki sodyum ve klor miktarının genelde 60 mEq/L den çok olmasına neden olur

  • Bu nedenle bu hastalar çok kolay dehidratasyona girebilirler ve sıcağa karşı tahammülsüzlük gösterirler


Kistik fibrozis 4
Kistik fibrozis patient groups4

 • P.aeruginosa, KF hastalarının solunum yollarında en sık saptanan patojendir

  • Ama ne şekilde kazanıldığı tam olarak açıklanamamıştır

 • KF hastalarında infeksiyona yol açan suş infeksiyon sürecince doğal fenotipten KF fenotipine dönüşmektedir(nonmukoid ve hareketliden, mukoid ve hareketsize)

 • İnfeksiyon süresince belli bir suşu taşıyan hastaların varlığı, infeksiyonun çevresel bir kaynaktan kazanıldığını düşündürmektedir


Kistik fibrozis 5
Kistik fibrozis patient groups5

 • Tedavi

  • İnfeksiyonun alevlenmesi sırasında ve kolonizasyonun eradikasyonu için yapılır

 • Devamlı nebulize antibiyotikler etkilidir

 • Kronik P.aeruginosa kolonizasyonundan korunması gerekmektedir


GİRİŞ patient groups

 • Pseudomonas aeruginosa,kistik fibrozis (KF)’li hastalardaki kronik pulmoner infeksiyonların en sık sebebidir

 • KF’ li hastalarda P.aeruginosa infeksiyonlarına yatkınlık vardır

 • KF’deki mutant CFTR (Cystic Fibrosis Transmembran Regülatör) proteinler nedeniyle hücreler P.aeruginosa’ya bağlanamaz ve öldüremez

 • Pulmoner akışkan tabakanın volümü düşer ve elektrolit oranı değişir

  • Bu da mukusun viskozitesinin artmasına ve saydamlığının bozulmasına neden olur


 • Mukus tabakasında ise aljinat üretimi bozulur ve mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • P.aeruginosa immunkomprimize veya savunma defekti olan hastalarda infeksiyon yapar

 • Önce epitele yapışıp sekresyon üretir

 • Sonra bu sekresyon, hücrelerin sinyal iletimini engeller

 • Konakta doku yıkımı ve immün cevap gelişir

 • Buna karşı P.aeruginosa elastaz, fosfolipaz C ve ekzotoksin A üretir

 • KF’ li hastalarda akut infeksiyon yüksektir


 • KF’li hastalardaki kronik mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olurP.aeruginosa infeksiyonundan belli bir bakteriyel bir genotip sorumludur

 • Bu genotip hastalar arasında yayılmadan da sorumludur

 • Bu genotipe epidemik suş veya klon denir

 • KF ’li hastalar P.aeruginosa infeksiyonuna çok duyarlıdır


 • KF dışında bazı hasta grupları da mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olurP.aeruginosa infeksiyonuna duyarlıdır. Bu hastalıklar:

 • CSOM (Kronik süpüratif otitis media) ’li çocuklarda daha önce geçirdikleri akut ataklar sonucunda iç kulak epitelinde hasar oluşur

  • P.aeruginosa hasarlı epitele yapışır ve biyofilm oluşturur

 • Üriner sistemde de üretral kateterle epitel hasarı oluşur ve P.aeruginosa hasarlı epitele yapışır

 • YBÜ’nde yatan hastalarda da pnömoni ve sepsise neden olur

  • Yoğunbakım pnömonisinin sebebi, ventilatörün respiratuvar epitelede hasara yol açması ve daha sonra oral ve gastrik materyalin mikro-aspirasyonudur


 • Primer ve sekonder immunyetmezlikli olanlarda da mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olurP.aeruginosa infeksiyonlarına eğilim yüksektir

 • Burada P.aeruginosa’ya karşı immun cevap sadece nötrofillerin toplanmasıyla değil T-lenfositlerle de sağlanır

 • KF ’li olmayan hastalarda P.aeruginosa infeksiyonlarına eğilim tam açıklanamamıştır

 • Yapılan bazı çalışmalarda YBÜ’nde ve üroloji servislerinde MDR-P.aeruginosa birçok salgında tanımlanmıştır


 • Bu çalışmada ise; mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

  • 5 farklı pediyatrik hasta grubunda

   • P.aeruginosa infeksiyonlarına duyarlılık ve

   • P.aeruginosa’nın klon oluşturması araştırılmıştır


Materyal ve metodlar
Materyal ve metodlar mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

5 pediyatrik hasta grubu bu çalışmada kullanılmıştır.

 • 1. grup : 29 tane KF’ li hasta grubu olup ilk defa balgam kültüründe P.aeruginosa pozitif olan hastalardan oluşmuştur

 • 2. grup: 27 tane KF ’li hasta grubu olup kronik P.aeruginosa infeksiyonu olan ve %50 ’sinden çoğunda balgam kültüründe P.aeruginosa pozitif olan hastalardan oluşmuştur

 • 3. grup: 34 tane tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu olan veya anatomik defekti olan hastadan oluşmuştur

 • 4. grup: 43 tane (CSOM) Kronik süpüratif otitis media’lı hastadan oluşmuştur

 • 5. grup: 24 tane immün defekti olan ve YBÜ’ nde yatan kazanılmış P.aeruginosa infeksiyonu olan hastadan oluşmuştur


K lt r ve duyarl l k testleri
Kültür ve duyarlılık testleri mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • Hastalardan swablarla alınan örnekler kültür için kanlı ve EMB agara ekildi ve 24-48 saat inkübe edildi

 • P.aeruginosa hem konvansiyonel yöntemlerle yani koloni morfolojisiyle ve pozitif oksidaz reaksiyonu ile hem de Phoenix BD otomatize sistemiyle identifiye edildi

 • Aynı zamanda otomatize sistemle ve disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testleri yapıldı

 • Otomatize sistemin tanımlayamadığı örnekler API 20 NE ile tanımlandı ve MIC değerleri E-testle belirlendi

 • Sonuçlar CLSI kriterlerine göre yorumlandı

 • Fenotipik olarak farklı olan örneklerden birer koloni -80 °C’de saklamaya alındı


PFGE mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • İzolatlar arasında % 80 homoloji olduğu görüldü


Anti ps domonal antibiyotiklere invitro diren
Anti-psödomonal antibiyotiklere invitro direnç mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • Duyarlılık testleri, kullanılan antibiyotiklere %15 direnç olduğunu ortaya koymuştur

 • 25 örnek sadece 1 antipsödomonal antibiyotiğe dirençli, 5 örnek ise birden çok ilaca dirençlidir.

 • Tüm anti-psödomonal antibiyotiklere dirençli bir örnek yoktur

 • En yüksek direnç oranı UTI grupta, sonra sırasıyla CSOM ve KF kronik grubundadır

 • Bu direnç oranları KF-1 ve YBU hastalarında da aynıdır

 • Farklı hasta kategorilerinde belirgin bir direnç paterni gösterilememiştir


Kistik fibrozisli hastalarda kronik p aeruginosa infeksiyonu
Kistik Fibrozisli hastalarda kronik P.aeruginosa infeksiyonu mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • 14 tane KF klon taşıyıcısı, 13 tane klon taşımayan ve başka genotipe sahip olan hastadan daha yaşlıydı

 • Bu 13 tane farklı genotipli klonun 2 tanesinin klonla ilişkili olabileceği görüldü

 • Klonal örnek taşıyıcılarının infeksiyonlarının, diğerlerinin infeksiyonundan uzun sürdüğü gürüldü

 • Aynı klondan olan bakterilerin birkaç fenotipik görünüm sergileyebileceği gösterildi

 • Mukoid ve nonmukoid örneklerin aynı hastaya ait olabileceği görüldü ve

  • Klonal genotip taşıyanlardaki direnç oranları diğer genotip taşıyanlardan daha yüksekti


Tart ma
Tartışma mutasyonlarla nonmukoid tipten mukoid fenotipe dönüşüm olur

 • P.aeruginosa infeksiyonunun olduğu 5 farklı hasta grubunda

  • Farklı fenotipler ve direnç paternleri gözlenmiştir

 • P.aeruginosa örneklerinin çoğu aynı genotiplidir

 • KF’li hastalar arasında yaygın olan klonal örnekler, diğer hasta gruplarında rastlanmamıştır

 • Bu çalışmada P.aeruginosa eğilimi olan hasta grupları araştırılmıştır

 • Çünkü KF’li hastalar için klonalite önemlidir


 • KF, epitel hücrelerindeki CFTR proteinlerinin kaybıyla ilgili intrensek bir bozukluktur

 • Hastalarda P.aeruginosa infeksiyonu olması için epitelyal hasar gereklidir

 • P.aeruginosa hasarlı akciğer, iç kulak veya üriner sistem epiteline oturur

 • Elektrolit bozukluğu, inflamasyon ve hipervisköz mukus gibi bozukluklar da infeksiyona zemin hazırlayan diğer sebeplerdir


 • KF’li hastalarda nonmukoid formdaki ilgili intrensek bir bozuklukturP.aeruginosa’nın ilk kolonizasyonu erken dönemde eradike edilebilir

 • Ama arkasından aynı veya farklı genotipte P.aeruginosa ile yeniden kolonizasyon oluşur

 • Bu kolonizasyon antibiyotiklerin penetrasyonuna engel olduğu için

  • artık eradikasyon pek mümkün olmaz ve bu kolonizasyon kronik infeksiyonla sonuçlanır


 • Klonal ilgili intrensek bir bozuklukturP.aeruginosa ile kolonize olan KF’li hastalarda tipik akciğer infeksiyonu ortaya çıkar

 • KF-1 grupta 29 hastadan sadece 2’sinde klonal genotiple infeksiyon görülmüştür

 • Diğer gruptaki P.aeruginosa infeksiyonları antibiyotik tedavisiyle eradike edilebilir ama

  • Yeniden bulaş olursa predispozisyon nedeniyle yeniden infeksiyon olabilir

 • Eradikasyon başarısız olursa bakteri konağa adapte olur ve kalış süresi uzar


 • Hastalar arasındaki temas ilgili intrensek bir bozuklukturP.aeruginosa’nın geçişini ve yayılımını kolaylaştırır

 • Bu durum birlikte yaz kampına alınan KF’li hastalar arasında gösterilmiştir


 • Bu çalışma için hasta grubu 2005 yılında KF’li hastaların belirlenmesiyle oluşturulmaya başlanmış

 • Klonal örnekli infeksiyonların çoğu bu tarihten önce oluşmuş

 • İnfeksiyonlar öksürükle yayılmış

 • KF’li hastalarda hava yoluyla, solunum sekresyonlarıyla veya kontamine malzemeyle geçiş riskinin

  • Diğer hasta gruplarından daha sık olduğu görülmüş

 • Bu çalışmada KF’li hastalar diğer hastalardan ayrılmamış ve

  • Diğer hastalarla KF’li hastalar arasında bulaş için ortam oluşmuş


 • Klonal örnekler KF’li hastalarda kolonize olmaya daha fazla yatkındır

 • Klonal örnekler arasında antimikrobiyal direnç gelişimi ve farklı direnç paternleri gözlenmiştir

 • KF’li gruplar içinde antimikrobiyal direnç diğer gruplarla hemen hemen aynıdır

 • Mukoidite ise küçük bir KF’li hasta grubunda gözlenmiştir


 • Aynı klondan olan fazla yatkındırP.aeruginosa örnekleri

  • Ülkeler arasında ve KF merkezlerinde bile farklılıklar gösterir

 • Bu yüzden farklı fenotipte görünenler aynı klondan olabilir

 • Klonal P.aeruginosa’nın bazen virulansı düşebilir

  • Bu durum konağın immun cevabına karşı korunmak için bir stratejidir

 • Klonal olmayan örneklerin KF’li olmayan grupta hastalık oluşturduğu gözlenmiş

 • KF’li hastalarda P.aeruginosa’nın kolonize olmasında genetik yapısı ve virulans faktörleri önemlidir


 • P.aeruginosa fazla yatkındır farklılıkları PFGE yöntemiyle gösterildi

 • PFGE, multilokus sekans tiplemesinden daha ayırtedicidir

 • Hem eski hem de yeni tekniklerin kullanılması

  • Gelecekteki çalışmalara ve klon epidemiyolojisini daha iyi anlamaya ışık tutacaktır


 • Çalışmadaki fazla yatkındırP.aeruginosa’ların sadece %2.5’i MDR’dir

 • Genellikle antimikrobiyal ajanlara direnç düşüktür

 • En yüksek ilaç direnç oranları üroloji hasta grubunda rastlanmıştır

 • Siprofloksasin’e direnç %10’dur

 • CSOM, UTI ve KF kronik grupta ilaç direnci, daha önceki antibiyotik kullanımıyla açıklanmıştır

 • Bulunan antibiyotik direnç verileri Avrupa örneklerinde daha düşüktür

 • Bu düşüklüğün sebebi de sıkı antibiyotik reçeteleme politikasıyla açıklanmıştır


 • KF’li kronik grupta klonal örnekler arasında antibiyotik direnci

  • Diğer örneklerden daha yüksektir

 • Ayrıca klonal örnek taşıyan hastalar daha yaşlıdır ve

  • Bu ilaç direncinin vücutta antibiyotik birikmesiyle orantılı olabileceği ileri sürülmüştür

 • Ama klonal P.aeruginosa örneklerinin

  • Önceki antibiyotik tedavisiyle ilgili olmayan bir ilaç direnç mekanizması da vardır


Sonu olarak
Sonuç olarak direnci

 • P.aeruginosa infeksiyonuna duyarlı 5 farklı pediyatrik hasta grubunda (toplam 202 hasta)

  • Fenotip ve genotipte geniş bir farklılık tespit edildi

 • KF kronik grup örnekleri arasında benzerlik çoktu

 • Klonal P.aeruginosa sadece KF’li hastalarda görüldü

  • Diğer hasta gruplarına bulaşı görülmedi

 • KF’li hastaların henüz yeterince açıklanamayan bir yatkınlıkla

  • Klonal P.aeruginosa ile kolonize olduğu açıklandı


ad