Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
kba Aa}^M PowerPoint Presentation

kba Aa}^M

131 Views Download Presentation
Download Presentation

kba Aa}^M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Paaz9 kba Aa}^M

  2. hmaaromaddgaar

  3. AQyaaipka

  4. Da^@TrAaOrnasa-

  5. Daikyaa DakpoTI

  6. baZ[-

  7. ibajalI ka kama jaananaovaalaa

  8. nalasaajaI

  9. rMgasaaja

  10. karIgar