ISPS sikring og Beredskap - PowerPoint PPT Presentation

isps sikring og beredskap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISPS sikring og Beredskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISPS sikring og Beredskap

play fullscreen
1 / 17
ISPS sikring og Beredskap
211 Views
Download Presentation
chaney
Download Presentation

ISPS sikring og Beredskap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ISPS sikring og Beredskap Liv Grethe Bryne – Hydro Olje & Energi / HMS / Beredskap & Security

 2. ISPS sikring og Beredskap • Security < > safety • Krav og retningslinjer • ISPS • Trusselnivåer • Krise og beredskap

 3. Safety < > Security Safety Security • Tilsiktet, ulovlig, vinnings hensikt • Uhell, ulykke, ikke tilsiktet hendelse

 4. Eksempler på sikringsbrudd- • Overtredelse av driftsprosedyrer med konsekvenser for security • Overtredelse av adgangsbestemmelsene • Vinningsforbrytelser • Rusmiddelmisbruk/smugling • Tilfeldig skadeverk/sabotasje mot infrastruktur, forsyninger, materiell og IT-systemer • Industrispionasje • Introduksjon av fremmedlegemer • Bombetrusler • Organisert kriminalitet • Terrorangrep

 5. Krav • Petroleumsloven – kap 9 • Energiloven – kap 6 • Sivilforsvarsloven – Industrivernpliktige bedrifter • Objektsikkerhetsforskriften – under utarbeidelse • Forskrift om terrorsikring av havner og skip (basert på EU forordning 725 / ISPS koden) • ADR – kap 10 • Interne selskapskrav

 6. Retningslinjer • DSB: ROS analyse for kommunene • OLF 091 – Anbefalte retningslinjer for sikring av materiell og forsyninger i oljeindustrien • OLF 003B – Sikringskontroll og brukerkomiteer ved helikopterterminaler • FG – Innbruddsikring for næringslivet • Europanorm EN 50 131- Alarmsystemer

 7. Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip, flyttbare boreinnretninger og i havner • EU forordning 725/2004 og International Ship and Port Facility Security code (ISPS) • Skip over 500 brt i internasjonal trafikk • Havner / terminaler som betjener slike skip • PS: Ny forskrift på vei – basert på EU forordning 065 / Port Security – utvidelse av ”ISPS”-området

 8. ISPS koden • ISPS kodens ulike nivåer / prinsipper – • Nivå 1 • Nivå 2 • Nivå 3 • Har ditt selskap konkrete planer for et økt trusselnivå?

 9. ISPS < > Ikke-maritime foretak • Kan foretak som ikke er underlagt ISPS bestemmelsene lære noe av disse? • Adgangskontroll • Sårbare områder/operasjoner • Last, leveranser, forsyninger • Overvåking og kontroll

 10. ISPS < > Ikke-maritime foretak • Hva mangler i ISPS koden med tanke på egensikring? • Informasjonssikring; beskyttelse av selskapet forretningsfortrinn, strategier, kommunikasjon etc • Personell sikring (delvis); Rutiner for ansettelser, opplæring, reiseaktiviteter, avslutte arbeidsforhold

 11. Trusselnivåer (Et uoffisielt forsøk på å matche ulike nivåer…. )

 12. Hva er en krise? • Krisen kommer overraskende • Mangel på kontroll • Vitale interesser står på spill • Mange aktører • Tidspress • Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen • Fokus på kortsiktige løsninger • Usikkerhet • Mangel på informasjon • Intens interesse og oppfølging fra utenforstående

 13. Security kriseberedskap • En god security kriseberedskap forutsetter at grunnleggende sikring er på plass: • Personell • Fysisk / Adgang • IT / kommunikasjon • Logistikk • Sårbare operasjoner/områder Grunnsikringen må være funksjonell

 14. Fra trussel til hendelse • Fare --- ----- ------ ------ ------ -> Ulykke, hendelse ?

 15. Security kriseberedskap • Er noe annerledes for en beredskapssituasjon som skyldes security? • Varsling • Bekjempelse • Redning • Evakuering • Normalisering

 16. Oppsummering • Security < > safety • Krav og retningslinjer • ISPS • Trusselnivåer • Krise og beredskap • Takk for oppmerksomheten!