Metodick apar t logistiky
Download
1 / 27

Metodický aparát logistiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Metodický aparát logistiky. Jaromír Štůsek. Postupy k řešení problému. Empiricko – intuitivní – založený na: zkušenostech z čehož vyplývá: Vhodný pro opakující se situace Intuici – okamžitá dispozice řešitele = úspěch Logický úsudek –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metodický aparát logistiky' - chaney-morris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metodick apar t logistiky

Metodický aparát logistiky

Jaromír Štůsek


Postupy k e en probl mu
Postupy k řešení problému

 • Empiricko – intuitivní – založený na:

 • zkušenostech z čehož vyplývá:

  • Vhodný pro opakující se situace

 • Intuici – okamžitá dispozice řešitele = úspěch

 • Logický úsudek –

  • Časově ohraničené informace (nemusí být v paměti již pro vyřešení problému)

  • Neschopnost zformulovat správný závěr za každých okolností


Znaky tohoto p stupu
Znaky tohoto přístupu

 • Subjektivnost – rámec individuálních zkušeností

  • Obtížně porozumění postupu a závěrů jinou osobou

 • Neformalizovanost

  • Neexistence dokumentace postupu řešení

  • Nemožnost dokázat správnost vyvozených závěrů


2. Algoritmický – založený na exaktních zpravidla matematických metodách

Hlavními znaky jsou:

 • Formalizace úlohy – systémové řešení problému – modelové řešení

 • Kvantitativní vyjádření – pomoci modelů tzn. Objektivnost a jednoznačnost postupu

 • Algoritmizace - tvorba stabilních postupů


3. Heuristický – založený na hledání postupů a metod pro řešení nových a neznámých problémů

Hlavními znaky:

 • Algoritmický přístup – doplněn o nedeterministické kroky řešení – možnost návratu na začátek řešení úlohy

 • Vědomá integrace intuitivních a exaktních metod př.

  • Intuitivní formulace variant řešení doplněné a ověřené exaktními postupy a metodami

  • Možnosti simulace –

  • Expertní systémy


V b r metod pro e en v logistice
Výběr metod pro řešení v logistice pro řešení nových a neznámých problémů

Na základě:

 • Druhu rozhodování

  • Jistoty - vhodné exaktní metody spojené s algoritmickým přístupem

   • Metody operačního výzkumu

   • Metody matematicko-statistické

   • Metody založené na modelování

  • Neurčitosti – nové neřešené problémy – neznáme pravděpodobnost chování

   • Metody s heuristickým přístupem

   • Expertní metody – rozhodování se převádí na dru rozhodování za nejistoty

  • Nejistoty – metody tvořivého myšlení – brainstorming, delfská metoda, hodnotová analýza


2. Druhu problému či fáze řešení pro řešení nových a neznámých problémů

 • Analýza procesů

  • Matematické statistické metody

  • Operačního výzkumu

  • Systémová analýza

  • Teorie grafů

  • Systémové inženýrství

 • Řízení a vyhodnocování procesů

  • Metody nákladových propočtů

  • Analýza užitku


Systematick p stup
Systematický přístup pro řešení nových a neznámých problémů

Charakterizován:

 • Shromáždění všech vstupních informaci

 • Utřídění informací do tabulek a formulářů

 • Prověření a zpracování informací

 • Provedení rozboru a výpočtů

 • Prezentování výsledků

  Problém je řešen:

 • Od celku směrem k detailnímu problému týkajících se jednotlivých částí

 • Řešení se postupně spřesňuje

 • Varianty a faktory jsou podrobeny objektivnímu hodnocení pomoci kritérií a škál


Metoda faktorov anal zy
Metoda faktorové analýzy pro řešení nových a neznámých problémů

Vícerozměrné statistické analýzy:

 • Tvorba hypotéz

 • Systematizující intuitivní přístup

 • Výhoda tam

  • Kde složitost vztahů vede k tvorbě nevhodných subjektivních formulací hypotéz

 • Cílem faktorové analýzy je odvodit hypotetické veličiny – faktory z množství pozorovaných proměnných

 • Faktory jsou neměřitelné veličiny jevů – stojící v pozadí a odhalují se až analýzou


 • Zkoumáme jaká je nejjednodušší struktura která dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Výsledkem faktorové analýzy jsou faktorové matice

  • Řádky - pozorované jevy

  • Sloupce - faktory

  • Jednotlivé hodnoty udávají, do jaké míry je ten jev vysvětlen společným faktorem – většinou se pozorovaný jev dá vysvětli více společnými faktory

  • Využívá se korelační matice


Metodick postup projektov n logistick ho syst mu
Metodický postup projektování logistického systému dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Zpracování strategie logistického systému podniku

  • Přístup – prognostický

   • Metody – prognostické přístupy

    • Explorativní – vycházející ze známých tendencí a určující možnosti a směry vývoje objektu prognozy

    • Normativní - vycházejí z daných cílů a hledají varianty cest – k dosažení těchto cílů

    • Integrální – spojující oba předchozí


Prognostick metody
Prognostické metody dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Metoda analogie – přenos závěrů z jednoho objektu na druhý

  • Analogie biologická – zákonitosti vývoje organismu – pořadí vývoje vývojových cyklů

  • Analogie historická – hledání podobnosti vývoje prognózovaného jevu s jiným jevem jež proběhl v minulosti

 • Metoda brianstormingu – expertní metoda založená na diskusi expertů


Prognostick metody1
Prognostické metody dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Metoda delfská – expertní metoda – porovnávání prognózních odhadů odborníků

 • Metoda extrapolace – metoda prodlužování historických jevů

 • Metoda modelového generování prognostických variant – vyjádření vztahů

  • Vývojových ukazatelů – vývoje daného systému

  • Zpracování variant předpokládaného vývoje

  • Přechod od cílové varianty rozvojových představ (které nejsou např. realizovatelné) až směrem k návrhové variantě – vyjadřuje koncepční záměr


Projektov n log syt m
Projektování log.sytémů dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

2. Navržení a zpracování projektu logistického systémů

 • Přístup systémový

  • Metody – systémového modelování – expertní systémy, simulace

  • Přístup systematický – dílčí metody pro rozmisťování, určování kapacit, počty výrobních prostředků, počty pracovníků


Projektov n log syst mu
Projektování log. systému dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

3. Realizace logistického systému podniku

 • Přístup systematický

  • Metody pro slaďování činností

   • Metody síťových grafů

   • Gantuv diagram apod.

    4. Rutinní provoz log.systému

 • Přístup kombinovaný

  • Metody - controllingu


S ov graf
Síťový graf dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Hranově orientovaný síťový graf

  • Znázornění činnosti se používá ohodnocené orientované hrany -šipkami

  • Uzly představují okamžik začátku a konce činnosti

  • Možné použit fiktivní ohodnocené hrany – fiktivní činnosti


S ov graf1
Síťový graf dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

 • Uzlově orientovaný síťový graf

  • Znázornění činností - představují ohodnocené uzly

  • Orientované hrany představují závislosti mezi činnostmi

  • Nejrozšířenější způsob znázornění


Uzly a hrany s ov ho grafu

1 dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

uzel

hrana

2

ohodnocení hrany

2

6

9

4

5

4

3

3

Uzly a hrany síťového grafu


 • Pravidla pro tvorbu síťových grafů dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

  • Musí mít začátek (okamžik zahájení práce) a jediný konec

  • Všechny činnosti musí být propojeny

  • Činnosti musí postupovat jen jedním směrem

  • Časové údaje musí být u všech činností uvedeny ve stejných jednotkách

  • Složité činnosti (dílčí operace) mohou probíhat paralelně

  • Možno doplnit fiktivními činnostmi


Metoda cpm critical path method deterministick metoda
Metoda CPM (Critical Path Method) dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data) - deterministická metoda

 • Rozložení složité činnosti do řady dílčích činností a vymezit uzlové body mezi jedn.činnostmi

  • Hranově definovaný síťový graf

  • Činnosti – dílčí aktivity které je třeba provést

   • Probíhají sériově

   • Paralelně - zde mohou existovat fiktivní činnosti (čas trvání je 0)

  • Uzly – okamžik zahájení či ukončení činností

   • Výchozí uzel je 0 a ostatní 1,2,3….


 • Vytvoření síťového grafu (strukturní diagram) dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

  • Věcnou a časovou návaznost mezi jedn.činnostmi

 • Získání základních časových hodnot

  • Vychází se z objemu prací a norem

 • U každé činnosti se určí:

  • Nejdříve možný začátek ti(0)

  • Nejdříve možný konec tj(0) = ti(0) + yij

  • Nejpozději nutný začátek ti(1) = tj(1) – yij

  • Nejpozději nutný konec tj(1)

  • Mezi body ti(0) a tj(1) jsou možné posuny činností


 • Na základě uvedených časových hodnot se stanoví dostatečně přesně reprodukuje a vysvětluje daný jev (data)

  • Kritická cesta a rezervy u těch činností, které neleží na kritické cestě

  • Kritická cesta je sled činností , které je nutno dodržet a které nemají žádnou časovou rezervu

 • Provedení analýzy kritické cesty

  • Možnosti zkrácení


Metoda pert program evalution and review technique stochastick metoda
Metoda PERT (Program Evalution and Review Technique– stochastická metoda

 • Cílem je dát objektivní podklady pro odhad pravděpodobností dodržení termínu složitých programů a projektu

 • Dobu trvání jednotlivých činností nelze přesně určit (existuje určitá pravděpodobnost) např. při řízení projektů, ve výzkumu a vývoji apod.


 • Postup stejný jako u CPM pouze rozdíl je: stochastická metoda

  • Při plánování časového trvání (čas náhodná proměnná)

   • Čas nejpravděpodobnějšího trvání činností (m) (vyskytuje se nejčastěji – modus)

   • Čas nejkratšího trvání činností (a) (optimistický odhad)

   • Čas nejdelšího trvání činností (b) (pesimistický odhad)

   • Všechny tyto hodnoty jsou zatížený určitou chybou

  • Očekávaný čas trvání činností te – střední hodnota proměnné a spolu s rozptylem charakterizuje rozdělení náhodné proměnné

 • Rovněž se propočítávají časy nejdříve možný začátek(Te) a nejpozději nutný konec (TL)


V po et nejpravd podobn j doby trv n
Výpočet nejpravděpodobnější doby trvání stochastická metoda

to + 4tn + tp

T =

6

Kde : to – optimistická délka trvání činnosti

tn – normální

tp - pesimistická


Ganttův diagram stochastická metoda

 • (též harmonogram, úsečkový diagram)

 • Slouží ke kalendářnímu plánování

 • K evidenci plnění prací

 • Každá činnost dva a více řádků – plán a skutečnost


ad