slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หน่วยตรวจสอบภายใน PowerPoint Presentation
Download Presentation
หน่วยตรวจสอบภายใน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

หน่วยตรวจสอบภายใน - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

หน่วยตรวจสอบภายใน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. โครงการพัฒนาหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดทำรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524. โดยนางสาวจริยา สุทธิเดช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน. การตรวจสอบภายใน คืออะไร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หน่วยตรวจสอบภายใน' - chaney-franks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดทำรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524

โดยนางสาวจริยา สุทธิเดช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

slide2

การตรวจสอบภายใน คืออะไร

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น และช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

slide3

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

slide4

ความสำคัญของการตรวจสอบภายในความสำคัญของการตรวจสอบภายใน

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน (Transparency)

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ทำให้ส่วนราชการได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

slide5

ความสำคัญของการตรวจสอบภายในความสำคัญของการตรวจสอบภายใน

 • ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) ของส่วนราชการซึ่งจะทำให้มีทิศทางมุ่งสู่ประโยชน์ และเป้าหมายโดยรวม
 • ให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบได้
slide6

ความสำคัญของการตรวจสอบภายในความสำคัญของการตรวจสอบภายใน

 • เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด
 • 6. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในส่วนราชการ ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน
slide7

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน

ประกอบด้วย

1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และการดำเนินงาน 2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงาน ที่องค์กรกำหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้น 3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้

slide8

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน

4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร

slide9

ประเภทของการตรวจสอบภายในประเภทของการตรวจสอบภายใน

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

slide10

งานตรวจสอบภายใน

 • แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
 • การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
 • การให้คำปรึกษา (Consulting Service)
slide11

การให้ความเชื่อมั่น-บทบาททั่วไปการให้ความเชื่อมั่น-บทบาททั่วไป

 • ประกอบด้วย
 • การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)
 • การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
slide12

ให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการเงิน

การใช้ทรัพยากร 3Es

slide13

การให้ความเชื่อมั่น-บทบาทพิเศษการให้ความเชื่อมั่น-บทบาทพิเศษ

 • ประกอบด้วย
 • การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)
 • การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (Performance Auditing)
 • การตรวจสอบพิเศษ หรือ การตรวจสอบสืบสวน (Special
 • Auditing or Investigative Auditing)
slide14

ให้คำปรึกษา

การให้คำแนะนำ และให้บริการ ที่เกี่ยวข้องแก่องค์กร

ลักษณะและขอบเขตของงานเป็นไปตามความตกลงร่วมกัน

เพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ

ตัวอย่างเช่น การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การอำนวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการฝึกอบรม

และการพัฒนาระบบงาน

slide15

ความสัมพันธ์อันดีกับ Audit Commitee

การขอให้สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบเฉพาะกิจเกินแผนปกติให้แจ้ง Audit Committee และรายงานประชุมร่วม

slide16

งานตรวจสอบภายในให้อะไรแก่องค์กรงานตรวจสอบภายในให้อะไรแก่องค์กร

 • สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารต่อการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • ให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • 3. ผู้บริหารสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
slide17

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่

1. การพัฒนางานให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เน้น การตรวจสอบเพื่อการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายในต้องคิดเยี่ยงผู้บริหาร

2. การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องเลือกกิจกรรม การตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงก่อนรวมทั้งวางแผนและกำหนดเทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม

slide18

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่

 • การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประชุม ประสานกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายนอก ทั้งในการวางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจสอบ อันมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

4. การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ดี สนับสนุนการป้องกันปัญหาโดยการปลุกจิตสำนึกการควบคุมภายใน ด้วยตนเองของบุคลากรภายในองค์กร

slide19

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่

5. การใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมัยใหม่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ช่วยปฏิบัติงานของตน เช่น การสืบค้นติดตามสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมและเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย การจัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

slide20

Learn to walk before you run.

“เรียนด้วยการก้าวไปก่อนที่จะวิ่ง”

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://iau.vec.go.th