Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia
Download
1 / 26

V Krajowa Konferencja Piel?gniarek Medycyny Pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia – potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych pracownika w odpowiedzi na współczesne wyzwania zawodowe. V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V Krajowa Konferencja Piel?gniarek Medycyny Pracy' - chanel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V krajowa konferencja piel gniarek medycyny pracy

Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia – potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych pracownika w odpowiedzi na współczesne wyzwania zawodowe.

V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy

pt. „Zdrowie Pracujących – Współczesne Zagrożenia”,

mgr psychologii Małgorzata Moczulska, PSYCHOPLASTYKON

Gdańsk, 26.04.2013 r.


Przyczyny rosn cego znaczenia umiej tno ci interpersonalnych
PRZYCZYNY ROSNĄCEGO ZNACZENIA pracowników ochrony zdrowia UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

 • zwiększająca się ilość problemów zdrowotnych, pojawiające się trudne do leczenia choroby zakaźne, choroby wynikające

  z niewłaściwego stylu życia, choroby cywilizacyjne, choroby psychiczne, starzenie się społeczeństwa

 • rozwój nauk - medycyny, biologii, technologii, ekonomii- konieczność dokonywania trudniejszych wyborów, rozwiązywania problemów i dylematów etycznych, sytuacji konfliktowych

 • emigracje, imigracje, migracje - przemieszczanie się po całym globie- mieszanie się ras, nacji, kultur i religii

 • ujawnianie się i pogłębianie kontrastów między bogatymi

  i biednymi, rośnie bezrobocie i bezdomność

 • przyspieszenie tempa życia powoduje zapotrzebowanie na szybki obieg informacji i prawidłową komunikację

 • coraz większa potrzeba uporządkowania praw związanych

  z ochroną zdrowia obywateli i profesjonalistów realizujących to zadanie


Charakter pracy w sektorze ochrony zdrowia
CHARAKTER PRACY pracowników ochrony zdrowia W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

1. bliskie i częste kontakty z ludźmi

 • zhierarchizowany układ zależności,

 • konieczność kontaktu z wieloma osobami zaangażowanymi

  w ten sam problem,

  2. codzienny kontakt z chorobą

 • obcowanie z ludźmi potrzebującymi pomocy,

 • z osobami cierpiącymi, przeżywającymi silne emocje, specyficznymi partnerami komunikacji,

  3. częste sytuacje stresowe, wymóg ciągłej czujności

  4. ciągłe wystawienie na żądania

  5. niska możliwość kontrolowania otoczenia, sytuacje nieprzewidywalne


Symptomy wypalenia zawodowego

1. pracowników ochrony zdrowia To nie tak, że ja nie chcę pomagać innym, ja nie jestem w stanie

nic nikomu dać.

2. Zacząłem czuć niechęć do wszystkich potrzebujących mojej pomocy i nie umiem tego ukryć.

3. Nie nadaję się już do tej pracy.

1. WYCZERPANIE EMOCJONALNE

2. DEPERSONALIZACJA

3. NIESPEŁNIENIE

W ROLI ZAWODOWEJ

SYMPTOMY WYPALENIA ZAWODOWEGO


Przeciwdzia anie skutkom wypalenia zawodowego
PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM pracowników ochrony zdrowia WYPALENIA ZAWODOWEGO

 • W sferze rozwoju osobistego:

 • zadaniowe nastawienie do rozwiązywania problemów,

 • asertywny monolog wewnętrzny,

 • konstruktywne strategie radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętność relaksacji w pracy oraz efektywnego odpoczynku po pracy,

 • poznanie swoich reakcji i troska o samego siebie,

 • aktywność fizyczna.

  2. W sferze relacji międzyludzkich:

 • troska o dobre relacje interpersonalne w miejscu pracy,

 • profesjonalna obsługa pacjenta,

 • stosowanie adekwatnych do sytuacji modeli komunikacji,

 • postawa asertywna.


V krajowa konferencja piel gniarek medycyny pracy
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – Program Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

 • Cel programu:

  Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez wyposażenie pracowników medycznych

  w wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania powstawania i rozwoju objawów wypalenia zawodowego.


Badania wst pne diagnozuj ce skal zjawiska wypalenia zawodowego
Badania wstępne – diagnozujące skalę zjawiska wypalenia zawodowego

Badania ankietowe na próbie liczącej 460 pielęgniarek, pracujących na oddziałach, przeważnie w systemie zmianowym (68,7% osób).

Poziom zagrożenia ryzykiem wypalenia zawodowego wg samooceny badanych:

 • 73,5 % badanych potwierdziło występowanie

  u siebie objawów wypalenia zawodowego ,

 • 26,5 % badanych nie zauważyło u siebie żadnych objawów.


Dane zebrane z ankiet dotycz ce objaw w wypalenia zawodowego
Dane zebrane z zawodowegoankiet, dotyczące objawów wypalenia zawodowego

Badani wskazali u siebie następujące symptomy:

 • 58,7 % uczucie nieprzerwanego zmęczenia,

 • 33,0 % częste bóle głowy,

 • 27,8 % bezsenność,

 • 23,0 % trudności z koncentracją,

 • 20,0 % agresja,

 • 17,2 % zaburzenia pokarmowe,

 • 9,8 % unikanie kontaktu osobistego.


Wnioski z otwartych wypowiedzi ankietowanych
Wnioski z otwartych wypowiedzi ankietowanych zawodowego

 • Powinno być więcej warsztatów tego rodzaju.

 • Powinny być takie zajęcia obowiązkowo dla przełożonych.

 • Potrzebne są psychologiczne konsultacje indywidualne.

  (mgr Anna Raj – koordynator programu)


V krajowa konferencja piel gniarek medycyny pracy

Badanie ankietowe skuteczności warsztatów zawodowego

z profilaktyki wypalenia zawodowego wśród Pracowników Ochrony Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Gdańsku

styczeń 2011 – marzec 2012 r.

Grupa eksperymentalna – 200 osób/125 osób

Grupa kontrolna – 100 osób/35 osób

w sześciu szpitalach regionu

(badania własne, mgr M. Moczulska – prowadząca warsztaty)


Moja praca jest
Moja praca jest … przyszłości?

Wspieranie pracownika poprzez rozwijanie jego kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych
Wspieranie pracownika poprzez rozwijanie jego kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych

 • nauka modelu komunikacji asertywnej (H. Fensterheim)

  i empatycznej (M. Rosenberg) – budowanie i zastosowanie konstruktywnych komunikatów,

 • nauka stosowania skutecznych strategii pracy nad własnymi emocjami (J. Gross).


Model asertywny
Model asertywny komunikacyjnych i emocjonalnych


Model empatyczny empatia nakierowana na w asn osob
Model empatyczny – empatia nakierowana komunikacyjnych i emocjonalnychna własną osobęStrategie pracy nad rozwojem i ekspresj w asnych emocji
Strategie pracy nad rozwojem komunikacyjnych i emocjonalnychi ekspresją własnych emocji

Każdy proces emocjonalny jest rozłożony

w czasie: zaczyna się, trwa i kończy w określonym momencie. To, jaki będzie skutek pracy nad emocjami, zależy od momentu, w którym włączymy działania regulujące emocje: przedwykształceniem się emocji (strategie głębokie – reinterpretacje sytuacji), czy pojej wykształceniu się (strategie płytkie – tłumienie i udawanie innej emocji).


Skutki stosowania strategii g bokich
Skutki stosowania strategii głębokich komunikacyjnych i emocjonalnych

 • reinterpretacje poznawcze, przyczyniają się do braku powstania emocji niepożądanej, przez co powodują obniżenie pobudzenia emocjonalnego, obniżenie kosztów fizjologicznych, niższy poziom doświadczania emocji negatywnych, nie wymagają od pracownika stałego monitorowania własnych stanów emocjonalnych - lepsze funkcjonowanie spostrzegania i pamięci oraz lepsze relacje międzyludzkie.


Skutki stosowania strategii p ytkich
Skutki stosowania strategii płytkich komunikacyjnych i emocjonalnych

 • tłumienie jednej emocji niepożądanej i udawanie innej - pożądanej, niesie za sobą duże koszty fizjologiczne w postaci pobudzenia, oraz koszty poznawcze - słabsza pamięć, co daje, w efekcie, gorsze funkcjonowanie interpersonalne

  i przyspiesza rozwój objawów wypalenia zawodowego.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę. komunikacyjnych i emocjonalnych