slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STOWARZYSZENIE ROS-E PowerPoint Presentation
Download Presentation
STOWARZYSZENIE ROS-E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

STOWARZYSZENIE ROS-E - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

STOWARZYSZENIE ROS-E. Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny, podejmując działania na rzecz grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STOWARZYSZENIE ROS-E


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stowarzyszenie ros e

STOWARZYSZENIE ROS-E

Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny, podejmując działania na rzecz grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych.

slide3
Regionalny Ośrodek na terenach popegeerowskich działa od listopada 2003 r. jako samodzielny podmiot prawny (zarejestrowany w KRS). W roku 2005 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
dzia alno stowarzyszenia
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
 • reintegracja społeczna i zawodowa
 • edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu
 • rozwój i promocja idei Ekonomii Społecznej, przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich
 • podejmowanie działań na rzecz pobudzenia aktywności społecznej i demokracji lokalnej
 • program „Wolontariatu na wsi”
programy stowarzyszenia
Programy Stowarzyszenia

Program pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych – CIS dla terenów wiejskich” finansowanego ze środków Programu PHARE 2002 SSiG RZL, realizowany od września 2004 do lipca 2005. Był pierwszym samodzielnym programem Stowarzyszenia. Rezultatem realizacji tego programu było zarejestrowanie pierwszego w Polsce CIS-u na obszarach wiejskich

slide6

Kurs prawa jazdy

Warsztaty gastronomiczne

Warsztaty ogólno-budowlane

Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej

Warsztaty techniczne

Warsztaty rolnictwa ekologicznego

Warsztaty i kursy (program PHARE 2002):

slide7
Oraz:
 • kurs pilarza
 • kurs operatorów wózków widłowych
 • kurs komputerowy
 • kurs zielarstwa
 • kurs przedsiębiorczości
 • kurs języka angielskiego
 • kurs języka niemieckiego
slide8
W marcu 2005 roku został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania EFS, projekt na utworzenia i działalności pierwszego w Polsce CIS-u dla obszarów wiejskich.
 • Jednym z mierzalnych rezultatów programu finansowanego ze środków PHARE 2002 było zarejestrowanie w II połowie 2005 roku trzech spółdzielni socjalnych na terenach wiejskich
 • W lipcu 2005 roku, Wojewoda Wielkopolski Stowarzyszenie ROS-E uzyskało status Centrum Integracji Społecznej (od 21.07.2005 r. do 20.07.2008 r.)
centrum integracji spo ecznej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • Celem działalności Centrum jest przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych do powrotu na rynek pracy poprzez udział w zajęciach warsztatów zawodowych oraz zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem. Całość Programu Centrum jest skonstruowana w taki sposób, aby pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu wiedzy zawodowej wcześniej nabytej, oraz nabyciu dodatkowych umiejętności zawodowych i umiejętności społecznych z zakresu motywacji, skutecznych metod poszukiwania pracy, technik autoprezentacji.
warsztaty aktywizacji spo ecznej
WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Tą formą zajęć objęci są wszyscy uczestnicy Centrum, obejmują one:

 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • spotkania indywidualne i warsztatowe z terapeutą
warsztaty psychologiczne
Warsztaty psychologiczne:

1) zagadnienia z zakresu komunikacji międzyludzkiej

2) zasady funkcjonowania w grupie społecznej

3) rozwoju osobistego, głównie poprzez rozpoznawanie własnych potrzeb, możliwości i lęków

warsztaty z doradc zawodowym
Warsztaty z doradcą zawodowym:

1) zajęcia integracyjne

2) docieranie do osobistych celów

3) motywacja, motywy działania, potrzeby

4) hierarchia potrzeb, potrzeby i sposoby ich realizacji, mapa życia

5) potrzeby i oczekiwania w konfrontacji z możliwościami i potencjałem

warsztaty aktywizacji zawodowej
WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W ramach Centrum uruchomione zostały następujące warsztaty:

 • warsztat gastronomii
 • warsztat agroturystyki
 • warsztat budowlany
 • warsztat rękodzieła
 • warsztat krawiecki
 • kurs przedsiębiorczości
warsztaty aktywizacji zawodowej1
WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • Ponadto uczestnicy Centrum kierowani są na staże w celu praktycznej nauki zawodu.
 • Uczestnicy korzystają również z dodatkowych kursów i szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości np.: kurs florystyczny, fryzjerski, wikliniarski, hodowli ślimaków, kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy, obsługa kas fiskalnych.
centrum ekonomii spo ecznej
Centrum Ekonomii Społecznej

CES, to przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Socjalno – Edukacyjny „Dla Ludzi i Środowiska” w Chudobczycach, w ramach Partnerstwa „Ekonomia Społeczna w Praktyce”, IW EQUAL, którego administratorem jest FPW Barka. CES rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006r. i stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną stowarzyszenia. W przyszłości ma stać się odrębną, samofinansująca się  instytucją.

centrum ekonomii spo ecznej1
Centrum Ekonomii Społecznej

Do podstawowych zadań Centrum, wynikających ze strategii, należy zaliczyć działania związane i skierowane bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych programu, m.in.: Organizacja szkoleń branżowych, specjalistycznych dostosowanych do potrzeb, preferencji i umiejętności beneficjentów; Pomoc o charakterze doradczym i konsultacyjnym; Pośrednictwo pracy; Kierowanie na staże i praktyki;

centrum ekonomii spo ecznej2
Centrum Ekonomii Społecznej

Zadania CES-u w odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej: Wsparcie dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych oraz udzielanie pomocy istniejącym już spółdzielniom socjalnym; Organizacja i nadzorowanie Konkursu Grantowego; Utworzenie sieci spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych; Stworzenie platformy wymiany doświadczeń;

 Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju i edukacji członków spółdzielni socjalnych;

centrum ekonomii spo ecznej3
Centrum Ekonomii Społecznej

Mając na uwadze obszar w który funkcjonuje Centrum, potrzeby i oczekiwania beneficjentów CES Kwilcz prowadzi obecnie działalność w zakresie:

 Organizacji, przygotowywania i prowadzenia spotkań w ramach Klubów Integracyjnych.

 Przygotowywania i organizacji Grup Samokształceniowych w Marszewie i we Władysławowie.

 Rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia infrastruktury technicznej w Klubach Integracyjnych.

 Pomocy w bieżących sprawach klubowiczów m.in. prawnej, psychologicznej.

 Organizacji warsztatów i szkoleń.

centrum ekonomii spo ecznej4
Centrum Ekonomii Społecznej

 Prace związanych z tworzeniem biznes planów dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, prowadzenie indywidualnych spotkań i rozmów.

 Pomocy istniejącym spółdzielniom socjalnym.

 Współpracy z partnerami społecznymi m.in. z lokalnym samorządem, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie, Zespołem Szkół w Kwilczu i Luboszu proboszczem parafii w Kwilczu i Luboszu.

 Tworzenia lokalnego partnerstwa

wsp praca lokalna
WSPÓŁPRACA LOKALNA

Stowarzyszenie podejmuje współpracę z lokalnym samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z gminy Kwilcz, Lwówek, Międzychód. Aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności poprzez świadczenie nieodpłatnych usług, wspieranie działalności charytatywnej oraz udział w lokalnych imprezach jak Festyn w Luboszu czy Dni Kwilcza.

problemy
PROBLEMY

Problemy związane z realizacją Programów ES na terenach wiejskich:

 • zasoby lokalowe, które ograniczają liczbę osób objętych programem
 • Słabo rozwinięta przedsiębiorczość, niewiele podmiotów gospodarczych działających na obszarach działalności Stowarzyszenia
 • utrudnienia komunikacyjne
 • niska mobilność i motywacja beneficjentów
 • świadczenie pracy na czarno (szczególnie sezonowe prace polowe)
kontakty
Biuro CIS

Chudobczyce 27

64-423 LUBOSZ

 • Anna Cąkała
 • Asystent zarządu
 • Tel. 061 29 10 663
 • Krystyna Dorsz
 • Prezes Zarządu
 • Tel. 061 29 11 741
KONTAKTY

www.rose.org.pl

e-mail: rose.chudopczyce@wp.pl