Rpo wm 2007 2013 podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011
Download
1 / 23

RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011. Plan prezentacji . Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013. Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013 Cele na 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011' - chandler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rpo wm 2007 2013 podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011


Plan prezentacji
Plan prezentacji

Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji

Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013.

Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013

Cele na 2011 r.

Warszawa,


Stan realizacji rpo wm na dzie 31 grudnia 2010 r
Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r.

*wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem „zatwierdzony” zostało wprowadzonych 1 027 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 5 067 mln zł.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programu:

złożono 4 512 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość 15 241 mln zł,

złożono 3 430 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 14 045 mln zł,

w trakcie oceny merytorycznej jest653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 1 641 mln zł,

zatwierdzono do realizacji 1 070 wniosków* na kwotę dofinansowania(środki unijne) 5 059 mln zł, co stanowi 70 %alokacji na lata 2007-2013

podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem 4 310 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 4 200 mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata 2007-2013,

Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 6 662 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 5 987 mln zł,

wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 2 316 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji 2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata 2007-2013.

Warszawa,


Stan realizacji Programu na dzień 31.12.2010 r.(w ujęciu wartościowym* i ilościowym)* środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej)

Warszawa,


Warto zawartych um w o dofinansowanie projektu
Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu

+273

+538

+278

+165

+537

+358

+365

+ 50

5

Warszawa,

10 czerwca 2014


Warto zatwierdzonych wniosk w o p atno w ramach programu
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu

+101

+310

+198

+186

+210

+120

+51

+ 58

6

Warszawa,

10 czerwca 2014


Liczba zatwierdzonych wniosk w o p atno
Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Programu

+99

+295

+287

+205

+208

+236

+151

+ 161

7

Warszawa,

10 czerwca 2014


Cel certyfikacji rodk w w ramach rpo wm 2007 2013 na 2010 r przyj ty przez rad ministr w
Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów

Warszawa,


Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Warszawa,


Zmiany w rpo wm b d ukierunkowane na realizacj nast puj cych cel w
Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizację r.następujących celów:

 • dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania,

 • dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego,

 • realokację środków między priorytetami RPO WM,

 • ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników,

 • tzw. zmiany techniczne,

 • włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM,

 • realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji)

Warszawa,


Podzia krajowej rezerwy wykonania dla regionalnych program w operacyjnych
Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Warszawa,


Kierunki alokacji rodk w z krajowej rezerwy wykonania
Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania Programów Operacyjnych

Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to:

 • infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym )

 • odnawialne źródła energii;

 • innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP);

 • projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne)

 • JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania 5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka - 10 mln Euro).

Warszawa,


Kierunki alokacji rodk w z dostosowania technicznego
Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego Programów Operacyjnych

Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety:

 • III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK).

 • IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej)

 • VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM  powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych)

Warszawa,


Wska niki strategiczne dla rpo wm 2007 2013
Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Programów Operacyjnych

Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE)

Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu 1.593.000.000 euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok. 6.316.245.000 PLN).

Warszawa,


Wska niki strategiczne dla rpo wm 2007 20131

Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 661 134 297,50 PLN

Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013

Warszawa,


Wska niki strategiczne dla rpo wm 2007 20132
Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE)

Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 229 558 983,72 PLN

Warszawa,


Cele na rok 2011
Cele na rok 2011 certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

 • Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku

 • Skuteczne renegocjacje RPO WM

 • Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych)

 • Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich

 • Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych)

 • Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3)

Warszawa,


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

Warszawa,


Wykorzystanie rodk w
Wykorzystanie środków certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości 1.469.441 tys. zł(99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości 1.477.189 tys. zł), w tym:

1.386.297 tys. zł środków budżetu środków europejskich („7”)(99,97% limitu w wysokości 1.386.657 tys. zł);

Limit wynosił 1.228.129 tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości 158.528 tys. zł, w tym:

- 107.745 tys. zł w dniu 20 października 2010 r.

- 006.500 tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r.

- 039.853 tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r.

- 004.430 tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r.

Wszystkie środki zostały przyznane.

38.336 tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej („8”)(88,13% limitu w wysokości 44.507 tys. zł)

44.808 tys. złśrodków dotacji celowej w formie współfinansowania („9”)(97,36% limitu w wysokości 46.025 tys. zł)

Warszawa,


Realizacja projekt w kluczowych stan na dzie 31 12 2010 r
Realizacja projektów kluczowych certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)(stan na dzień 31.12. 2010 r.)

Warszawa,


Warto zawartych um w rodki ue w mln z alokacji stan na 31 12 2010 r
Wartość zawartych umów certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)(środki UE w mln zł) - % alokacjistan na 31.12.2010 r.

Warszawa,


Harmonogram przegl du i renegocjacji rpo wm
Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

22

Warszawa,

10 czerwca 2014


Harmonogram przegl du i renegocjacji rpo wm1
Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne)

23

Warszawa,

10 czerwca 2014


ad