sp rrf rd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spärrfärd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spärrfärd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Spärrfärd - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Spärrfärd. Vagnuttagning och A-fordonsfärd slås ihop och kallas i JTF för spärrfärd. Reglerna för spärrfärd finns i JTF framtagna för de olika trafikeringssystemen H, M och S. Om inte särskilt system anges i utbildningsmaterialet gäller reglerna samtliga system. Allmänt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spärrfärd' - chandelle-daria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sp rrf rd
Spärrfärd

Vagnuttagning och A-fordonsfärd slås ihop och kallas i JTF för spärrfärd.

Reglerna för spärrfärd finns i JTF framtagna för de olika trafikeringssystemen H, M och S.

Om inte särskilt system anges i utbildningsmaterialet gäller reglerna samtliga system.

allm nt
Allmänt

Sammanslagningen innebär att JTF ställer krav på ordergivning till spärrfärd oavsett vilka fordon som ingår. Uppdelningen i A-fordonsfärd och vagnuttagning beroende på om fordonstyp sker inte i JTF.

Som tillsyningsman för en spärrfärd ska jag förse mig med aktuell sträckorder. Idag innehåller spärrfärdssättet enbart småfordon. Jag har inte haft möjlighet att ut någon sträckorder.

Som tågklarerare är jag skyldig att kontrollera att spärrfärden har giltiga säkerhetsorder innan jag får lämna starttillstånd till den.

Därför meddelar jag tågklareraren att jag saknar säkerhetsorder i samband med vår avstämning av innehållet i den förplanerade körplanen.

allm nt1
Allmänt

JTF har för spärrfärd i system M slopat säo:s begränsning på max 25 tons totalvikt vid spärrfärd efter tåg om arbete skall bedrivas intill spärrfärdssättet.

Möjligheten att på fjb sträcka framföra ”Vagnuttagning och A-fordonsfärd för transport” över flera stationssträckor är slopad i JTF. En spärrfärdssträcka får omfatta högst en bevakningssträcka.

Möjligheten att tillåta tågfärd att passera felaktig infartssignal - mellansignal eller i de fall infartssignal saknas passera driftplatsgränsen med hjälp av signalvakt och flaggning (säo § 52.2-3) är slopad i JTF.

Möjligheten att ta linjeblockeringen ur bruk (SÄO § 71) är slopad i JTF.

planera sp rrf rd
Planera spärrfärd

Säo:s blankett S1 ersätts i JTF av en ny blankett. Det är blankett nummer 29 ur JTF bilaga 5 Blanketter, och den kallas ”körplan för spärrfärd”.

uppgifter i k rplan
Uppgifter i körplan
 • Körplanen skall även ange om:
 • en gränsdriftplats till spärrfärdssträckan kommer att vara stängd under tiden för spärrfärden
 • ett eller flera småfordon ingår i spärrfärdssättet
 • spärrfärdssättet består av enbart småfordon
 • tillsyningsmannen även är förare
 • resande skall medfölja.
 • I körplanen har även lagts till några uppgifter (åtgärder vid vägskyddsanläggning samt ev. besiktningar som skall göras innan spärrfärden får avslutas) som kan bli aktuella om arbete skall bedrivas i anslutning till spärrfärden.
 • För varje spärrfärd skall det finnas en körplan som skall innehålla följande uppgifter:
 • En unik beteckning som trafikledningen tilldelar spärrfärden
 • vilken bevakningssträcka och vilket spår på bevakningssträckan som berörs av spärrfärden
 • spärrfärdssträckans gränspunkter
 • plats där spärrfärden ska börja
 • Plats där spärrfärden skall sluta
 • spärrfärdens start och sluttid

I system M skall det anges i körplanen om en driftplats som utgör gränspunkt till spärrfärdssträckan är obevakad.

anordna sp rrf rd
Anordna spärrfärd

Start och sluttider får ändras efter överenskommelse, Säo:s krav på att verksamheten skall starta före den planerade sluttiden är borttaget i JTF.

Hej tillsyningsman Andersson, för spärrfärd 1234 på bevakningssträckan mellan A-stad och B-stad vi är lite sena idag och skulle behöva starta efter den planerade sluttiden, går det bra?

Tågklareraren A-stad, ja det går bra.

anordna sp rrf rd1
Anordna spärrfärd

Innan spärrfärd ges starttillstånd skall tågklareraren om möjligt ställa den närmaste huvudsignalen till kör.

Om starttillstånd måste lämnas trots att signalen inte kan visa kör gäller reglerna för passage av signal i stopp!

 • JTF har för spärrfärd i system H infört ett krav som innebär att tillsyningsmannen omedelbart skall anmäla till tågklareraren när spärrfärdsättet kommit in på bevakningsträckan från en bevakad driftplats.
 • Anmälan skall ske när spärrfärdssättet:
 • har passerat utfartsblocksignal som visar kör
 • endast består av småfordon och har passerat utfartsblocksignal, även om den visar stopp
system h

Jag är tillsyningsman, när spärrfärdsättet har passerat utfartsblocksignalen i kör skall jag omedelbart anmäla detta till tågklareraren.

System H

Jag är tågklarerare, tillsyningsmannen ringde för att påminna mig om att avspärra bevakningssträckan.

system h1

Jag är tillsyningsman, idag består mitt spärrfärdsätt av enbart småfordon. Jag ska alltid göra en anmälan till tågklareraren när spärrfärdssättet har passerat utfartsblocksignalen.

Kravet på anmälan gäller

även efter ett medgivande att passera utfartsblocksignalen i stopp.

Tillsyningsmannen ringde och berättade för mig, som är tågklarerare, att spärrfärdssättet hade lämnat den bevakade driftplatsen.

System H
genomf ra sp rrf rd
Genomföra spärrfärd

Jag har fått mitt starttillstånd för spärrfärden och får inte byta färdriktning så länge jag är kvar på den bevakade driftplatsen. Skulle det ändå vara nödvändigt så krävs ett särskilt tillstånd från tågklareraren.

Jag som tågklarerare ger nu spärrfärden ett starttillstånd.

Plattform

avsluta sp rrf rd
Avsluta spärrfärd

Om en spärrfärd skall avslutas på en stängd driftplats skall detta ha planerats i förväg.

För att erhålla medgivande att passera infartssignalen i stopp samt för att avsluta min spärrfärd när jag kommit in på den stängda driftplatsen skall jag ringa till en i körplanen angiven kontakttågklarerare.

Stängd driftplats

s rfall sp rrf rd efter t g
Särfall – Spärrfärd efter tåg

”Spärrfärd efter tåg” får i JTF inte anordnas i system H.

s rfall passage av huvudsignal som visar stopp
Särfall – Passage av huvudsignal som visar ”stopp”

För att passera huvudsignal i ”stopp” krävs medgivande från tågklareraren. Medgivandet får bara ges för en huvudsignal i taget om inte annat anges. Utan medgivande får signalen inte passeras.

Säo:s möjlighet (§ 70.2) för tågklareraren att i samma medgivande kunna medge spärrfärd i system H att passera mellansignal och utfartsblocksignal i ”stopp” är slopat.

Medgivande får bara ges för en huvudsignal i taget om inte annat anges.

Säo:s möjlighet (§ 70.2) för tågklareraren att i samma medgivande kunna medge spärrfärd i system M att passera mellansignal och ytterplacerad utfartssignal i ”stopp” slopat.

Medgivande får bara ges för en huvudsignal i taget om inte annat anges.

Säo:s möjlighet (§ 70.3) för en spärrfärd att tillåtas passera huvudsignaler i ”stopp” på obevakad driftplats utan anmälan och medgivande från tågklareraren är slopat i spärrfärd system M

system h stoppsignalspassage
System HStoppsignalspassage

Medgivande 2

inhämtas vid utfartsblocksignalen

Medgivande 1

inhämtas vid mellansignalen

Undantag för spärrfärd i system H, om ett spärrfärdsätt står vid mellansblocksignal som visar ”stopp” kan tågklareraren i samma medgivande ge medgivande för spärrfärden att passera samtliga mellanblocksignaler på spärrfärdssträckan. Detta är endast tillåtet då spärrfärden skall gå mot den inställda blockriktningen eller då bevakningssträckan är avspärrad på grund av annan trafikverksamhet.

system m stoppsignalspassage
System MStoppsignalspassage

Medgivande 1

inhämtas vid mellansignalen

Medgivande 2

inhämtas vid den

ytterplacerade utfartssignalen

system m
System M

För att få passera en eller flera huvudsignaler í ”stopp” på obevakad driftplats kräver JTF ett medgivande från en tågklarerare. Medgivandet får gälla samtliga huvudsignaler som visar ”stopp”. Utan medgivande från tågklareraren får signalerna inte passeras.

Tillsyningsmannen anmäler till tågklareraren för någon av bevakningssträckans gränsdriftplatser att infartssignalen visar ”stopp”.

Obevakad driftplats

Innan jag som tågklarerare för en av bevakningssträckans gränsdriftplatser får lämna medgivande att passera huvudsignal på obevakad driftplats i ”stopp” måste jag kontrollera om driftplatsen har blivit bevakad.

s rfall sp rrf rd vid tillf lliga researrangemang
Särfall – Spärrfärd vid tillfälliga researrangemang

Infrastrukturförvaltaren får medge att resande följer med spärrfärd vid tillfälliga researrangemang.

Denna möjlighet kan användas när det inte är möjligt att köra tåg exempelvis till och från linjeplatser i system H eller M.

Linjeplats

Spärrfärd

sp rrf rd kunskapstest
Spärrfärd Kunskapstest

Nu har du gått igenom bilagan spärrfärd och det är dags för en liten kunskapstest!En del frågor är inte nya, därför har vi inte gått igenom dem i den här utbildningen.

slide21

En bevakningssträcka

En spärrfärdssträcka får som mest omfatta?

Sträckan från en bevakad driftplats till nästa obevakade driftplats

Sträckan mellan två obevakade driftplatser

Sträckan från en bevakad driftplats till nästa bevakade driftplats

slide22

Med vilka andra trafikverksamheter som befinner sig inne på spärrfärdssträckan skall en tillsyningsman vid spärrfärd samråda?

1

Tågfärd

2

E-skydd

3

Växling

5

6

S-skydd

Spärrfärd

4

L-skydd

A-skydd

7

slide23

Tillsyningsmannen kontaktar tågklareraren för en avstämning av den förplanerade körplanen strax innan spärrfärden beräknas starta.

Vilken/vilka av nedanstående uppgifter får vid behov ändras efter överenskommelse i samband med avstämningen?

Spärrfärdens starttid och sluttid

Spärrfärdssträckans gränspunkter

Om spärrfärdssättet enbart består av småfordon

Om tillsyningsmannen även är förare

Spärrfärdens beteckning

slide24

Vad gäller för en spärrfärds sträckorder. Markera de påståenden nedan som du anser är korrekta?

Tillsyningsmannen får alltid denna sträckorder av tågklareraren.

Tillsyningsmannen ska förse sig med så aktuell sträckorder som möjligt.

Om tillsyningsmannen saknar säkerhetsorder som gäller för spärrfärden ska tågklareraren delge tillsyningsmannen dem.

En spärrfärd får aldrig påbörjas utan att tillsyningsmannen stämt av sträckordern med tågklareraren.

Sträckordern gäller inte färder med sth under 40.

slide25

Vid vilket/vilka tillfällen skall tillsyningsmannen anmäla till tågklareraren att spärrfärdssättet har passerat en utfartsblocksignal?

Alltid, oavsett fordonskombination om spärrfärdssättet har passerat utfartsblocksignalen i ”kör”.

Om spärrfärdssättet består av enbart storfordon och utfartsblocksignalen efter medgivande passerats i ”stopp”.

Om spärrfärdssättet består av enbart småfordon och utfartsblocksignalen efter medgivande passerats i ”stopp”.

slide26

Vilket hastighetsbegrepp och vilken största tillåtna hastighet (Sth) gäller om det pågår mer än en spärrfärd på spärrfärdssträckan?

Hel siktfart, Sth 40 km/tim

Hel siktfart, Sth 30 km/tim

Halv siktfart, Sth 40 km/tim

slide27

Vilket hastighetsbegrepp och vilken största tillåtna hastighet (Sth) gäller om det pågår ett A-skydd på spärrfärdssträckan?

Hel siktfart, Sth 40 km/tim

Hel siktfart, Sth 30 km/tim

Halv siktfart, Sth 40 km/tim

slide28

Vilken största tillåtna hastighet (Sth) gäller vid passage av plankorsningar om spärrfärdssättet enbart består av småfordon?

Sth 70 km/tim

Sth 40 km/tim

Sth 20 km/tim

slide29

Vilket av följande alternativ är rätt när det gäller passage av huvudsignal som visar ”stopp” på en obevakad driftplats (i system M)?

Spärrfärd får passera samtliga signaler som visar ”stopp” på obevakad driftplats utan medgivande från tågklareraren

Medgivande krävs från tågklareraren för passage. Medgivandet får gälla samtliga signaler på den obevakade driftplatsen.

Medgivande krävs från tågklareraren för passage. Medgivandet får bara ges för en huvudsignal i taget.

slide30

Spärrfärd efter tåg får i JTF anordnas….

Enbart i system H

Både i system M och system H, dock inte efter resandetåg

Enbart i system M

slide31

En spärrfärd inom ett D-skydd får inte framföras med högre hastighet än…

Sth 40 km/tim

Sth 70 km/tim

Sth 30 km/tim

slide32

Vad gäller för spärrfärd inom ett D-skydd före passage av huvudsignal eller dvärgsignal som visar ”stopp” och som inte utgör gräns för delområdet?

Visar signalen ”stopp” skall tillsyningsmannen stanna spärrfärden och kontakta huvudtillsyningsmannen för att inhämta medgivande att passera signalen.

Medgivande att passera signalen krävs bara om det på samma delområde förekommer andra trafikverksamheter som tillsyningsmannen haft samråd med.

Huvudsignaler och dvärgsignaler som inte utgör gräns för ett delområde får passeras oavsett signalbild.

slide33

Vilken åtgärd skall tillsyningsmannen vidta om en spärrfärd med enbart småfordon avslutas på en bevakad driftplats och fordonen inte direkt förs undan?

Omedelbart kortsluta spårledningen med kontaktdon. Kortslutningen får inte hävas förrän spärrfärdssättet skall föras undan eller starta som en ny spärrfärd.

Omedelbart framför och bakom spärrfärdssättet sätta upp hindertavlor så att de syns på 200 meters avstånd.

Anmäla till operativ arbetsledning var (på vilken driftplats och vilket spår) spärrfärdssättet står uppställt.