srbija projekat reforme propisa i a nalize e fekata p ropisa obuka o analizi efekata propisa aep n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zajednički projekat Svetske banke , Vlade Srbije i SIDA o reformi propisa i AEP u Srbiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zajednički projekat Svetske banke , Vlade Srbije i SIDA o reformi propisa i AEP u Srbiji

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Zajednički projekat Svetske banke , Vlade Srbije i SIDA o reformi propisa i AEP u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation

Zajednički projekat Svetske banke , Vlade Srbije i SIDA o reformi propisa i AEP u Srbiji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Srbija: Projekat reforme propisa i Analize Efekata PropisaObuka o analizi efekata propisa (AEP) 3. Upravljanje celokupnom zbirkom propisa: Giljotina propisa Zajednički projekat Svetske banke, Vlade Srbije i SIDAo reformi propisa i AEP u Srbiji

 2. Pregled Alati zaorganizovanje (svih) postojećih propisa • Deregulacija, simplifikacija i reorganizacija procesa • Kodifikacija, prilagođavanje i konsolidacija • Klauzule o preispitivanju i isteku važnosti, etapno ukidanje, sruši i izgradi • “Giljotina” propisa • Pitanja, diskusija o važnosti za druge sisteme analize efekata (AE)

 3. Bolja regulativa i reforma propisa – Povezani stubovi (iz BERR 2008-09 - UK) Rad sa ministarstvima i zakonodavcima na simplifikaciji i modernizaciji postojećih propisa Komunikacija Poboljšati dvosmerni dijalog sa spoljašnjim svetom Pokazujući šta radi vlada i kako ćemo svi mi zajedno raditi na tome da se stvari promene Propisi Rad sa ministarstvima i zakonodavcima naunapređenju postupka sastavljanja novih propisa i načina njihove primene Tok Kultura Rad sa ministarstvima i zakonodavcima napromeni stavova i pristupa pripisima i njihovom usmeravanju ka proceni rizika Source: UK’s Department for Business, Enterprise, and Regulatory Reform (BERR), now called Department for Business, Innovation and Skills (BIS).

 4. Troškovi poštovanja propisa (za kompanije) Troškovi poštovanja propisa Direktni finansijski troškovi Realni finansijski troškovi Administrativni troškovi • Proističu iz administrativnih delatnosti koje bi kompanijeimale čak i da nema propisa • Proističu iz aktivnosti koje kompanije imaju samo zato što postioji zakonska obaveza. Transfer novca u javnu upravu (porezi, carine itd.) Izmene procesa proizvodnje ili proizvoda Administrativno opterećenje

 5. Zašto se preispituju svi propisi? • Ovde opisanim alatima i pristupima može da se dođe do dijagnoze, rešenja u okviru administrativne/proceduralne reforme ili pravnog rešenja za unapređenje kvaliteta svih postojećih propisa (setite se intervencione logike). • Ako se uspešno primene, mogu da za posledicu imaju manje opterećenjekompanija i drugih relevantnih interesnih grupai da firmama i građanima daju veću sigurnost.

 6. Sređivanje skladišta propisa … angažovanjem boljeg zakonodavca

 7. Deregulacija je … jedan od načina regulisanja Zapamtite: Deregulacija = Regulacija

 8. Deregulacija Potpuno ili delimično izbacivanje nekog propisa iz određenog sektora/oblasti

 9. Simplifikacija Usklađivanje postojećih propisa sa ciljem da se smanje birokratija i administrativno opterećenje

 10. Administrativnasimplifikacija Administrativna simplifikacija podrazumeva sečenje crvene trake. Crvena traka (birokratija) proističe iz previše propisa koji mogu biti suvišni ili birokratski, čime se sprečava i usporava rad donosioca odluke. Birokratija obično podrazumeva popunjavanje nepotrebnih obrazaca i poštovanje prevelikog broja administrativnih procedura i ispunjavanje zahteva kao šro je slučaj sa dozvolama. “ … administrativno opterećenje se odnosi na troškove poštovanja zakona u smislu podnošenja zahteva za izdavanje dozvola, popunjavanje formulara, kao i na troškove izveštavanja i obaveštavanja u upravi …” [OECD 2009]

 11. Administrativnasimplifikacija (2) Administrativna simplifikacija može da se odnosi na bilo koji kompletinstrumenatakao što su: • Oblici koordinacije među različitim upravama u cilju ubrzavanja procesa donošenja odluka • Preoblikovanje administrativnog procesa (prilagođavanje ili izbacivanje nepotrebnih koraka) • Jedan šalter za sve • Propisivanje roka za davanje odgovora (na primer, u slučaju dozvola) krajnjim korisnicima • IT rešenja (e-vladai web portali) • Korišćenje običnog jezika

 12. Reorganizacija procesa Alat koji se koristi sa ciljem da se promeni i poboljša kvalitet/kvantitet informacionih transakcija koje zahtevaju administrativne formalnosti/procedure. Reorganizacijom procesa se redizajniraju ili ukidaju administrativni procesi (kao oni za dobijanje saglasnosti ili dozvole) kako bi se smanjili ili ukinuli zahtevi, a time njihovi troškovi. Za to je potrebnodetaljno analizirati svaku fazu administrativne procedure, zahtevanih formalnostii za njih potrebnog vremena. Reorganizacija procesa se obično primenjuje kada treba smanjiti troškove poštovanja propisa i skratiti vremeza otpočinjanje nekog posla i investicionih projekata.

 13. Reorganizacija procesa (2) • U nekim slučajevima, reorganizacija procesa radi jednostavnijeg dobijanja dozvola i saglasnosti podrazumeva uvođenje principa “ćutanje znači pristanak”, po kome se administrativni zahtevi moraju ispuniti u određenom rokukoji je poznat krajnjim korisnicima. Ako rok prođe, data administrativna procedura će se smatrati zaključenom. • Ostale posledice reorganizacije procesa su: • Prebacivanje ovlašćenja običnm obaveštenjem (tj. potrebno je samo poslati obaveštenje o početku aktivnosti); • Spajanje razlilčitih, srodnih dozvola, čime se izbegava dupliranje troškova poštovanja propisa i odlazak različitim državnim organima; • Uvođenje roka se često dovodi u vezu sa već opisanim pravilom da je ćutanje pristanak; • Šira i bolje primena IT alata u cilju ubrzavanja procedura i bolje transparentnosti.

 14. Kodifikacija Ukidanje kompleta propisai njihova zamena samo jednim, novim propisom. To je processakupljanja i preispitivanja propisa iz određene oblasti, obično po predmetu, i njihovog svrstavanja u pravni kodeks. U takve kodekse se skupljaju postojeći pisani zakon, statuti i sekundarni propisi u cilju sastavljanja jedinstvenog pravnog teksta koji predstavlja najpotpuniji normativni izvor u datom sektoru.

 15. Prilagođavanje Od postojećih propisa se sastavlja jedan, novi tekst zajedno sa svim izmenama i dopunama koje se smatraju korisnim. Taj tekst , zatim, podleže zakonodavnom procesu koji postaje obavezan. Ovo je vrlo slično kodifikaciji, samo što u ovom slučaju,tekst nije jedini način da se skupe sva važeća pravila u sektoru, već i alat za uvođenje neophodnih izmena tih pravila. Ti amandmani mogu da budu znatno iznadobične simplifikacije procedure.

 16. Konsolidacija U mnogim zemljama OEBS-a, ovaj termin se koristi za označavanje skupa nekog postojećeg pravnog akta i svih njegovih potonjih izmena i dopuna u jedan jedinstveni dokument. Za razliku od kodeksa, konsolidovani tekst nema nikakav pravni status, već služi samo kao pomoć građanima i firmama da znaju koji propisi su na snazi.Znači, konsolidacijom se ne stvara nikakav novi pravni instrument. Konsolidacijom seamandmani samo skupljaju na jedno mesto i ne uvode se nikakve nove izmene(ni stvarne ni formalne) (i po tome se razlikuje od prilagođavanja).

 17. Problem…. “Zakoni nikad ne umiru” (bar ne prirodnom smrću)

 18. Problem (2) Loši zakoni su kao plastične kese bačene u more …

 19. Problem (3) Posledecenijanagomilavanjazakona tipa “naredba i kontrola”, savremene države se suočavaju sa orgomnim zadatkom preispitivanja i ažuriranja zadužbine zakona, pravila i drugih instrumenata.

 20. Klauzula o preispitivanju iisteku važnosti Postoje dve mogućnosti za smanjenje broja propisa koji više nisu u funkciji: • Klauzula o preispitivanju: U tekst zakona uneti klauzule oautomatskompreispitivanju kojima sa nalaže ispitivanje delotvornosti u uspešnosti propisa.Ovakvim klauzulama se obično obezbeđuje preispitivanje propisa posle definisanog roka ili se utvrđuje da će konkretni propis ostati na snazi sve dok se ne preduzmu konkretne mere za njegovu izmenu ili poništavanje. • Klauzule o isteku važnosti: Postaviti automatski rok važnosti jednog ili više propisa. Na taj način se obezbeđuje pravno preispitivanje posle isteka tog roka.Klauzulama o isteku važnosti se sprečava nekontrolisano nagomilavanje nedelotvornih propisa.

 21. Etapno ukidanje • Poništavanje ili uništavanjenekog zakona pravnim aktom. To ukidanje može biti eksplicitno onda kada se to bukvalno izjavljuje u potonjem aktu, iliimplicitno, kada taj novi zakon sadrži odredbu koja je u suprotnosti ili sukobu sa odredbom iz prethodnog zakona. • Prilikom etapnog ukidanja, propisi se grupišu prema datumu usvajanja, a onda se preispitaju. Propisi za koje se odluči da su dobri se prerade, dok se oni, za koje se smatra da više nisu korisni, progresivno ukidaju. Ovde postoji izvesna sličnost sa sistemima giljotine propisa.

 22. Sruši i izgradi Kompletnaanalizapravnog sistema, ponovno razmatranje njegovih načelai interakcije među zakonodavcima. Glavna razlika između alata sruši i izgradi i svih drugih alata je to što on ne podrazumeva selektivnu, fokusiranu reviziju manje-više velikog dela propisa, već kompletno preispitivanje cele zadužbine propisa u skladu sa novim, drugačijim principima. Zato sruši i izgradi nije običan instrument i predstavlja izuzetno rešenjekoje se primenjuje samo u izuzetnim okolnostima (na primer, posle neke katastrofe ili rata)

 23. “Jedan tekst” (neinovativan) Kodeksi(inovativan) “sektorski kodeksi”, osim “velikih” (građanski, krivični, proceduralni itd.): npr.: kodeks životne sredine, kodeks zakona o svojini,itd, itd, itd. Preispitivanje(razlikuje se od Giljotine) Pravila “zalaska sunca” (oročenog isteka važnosti) Ovi alati se mogu učvrstiti preko sistema“giljotine” Kako smanjiti tu zbirku propisa? Sistem giljotinase vraća na “teret dokaza” za zadržavanje propisa!

 24. Giljotina propisa: Proces simplifikacije u okviru strategije sveobuhvatne reforme propisa Giljotina je vladin, brz i sistematičan proces prebrojavanja, preispitivanja, ukidanja i/ili reorganizovanja propisa. Njeni ciljevi su: • Popis celokupne zbirke propisa • Eliminacijanepotrebnih propisai (možda) simplifikacijapropisa koji nisu po meri poslovanja Cilj dodatnog mehanizma giljotine je još: • Ne samo kodifikovanje, VEĆ i simplifikacija birokratijei bolji ekonomski efekat propisa; • Uključuje interesne grupe, procenjuje efekte propisai koristi druge alate reforme propisa; • Lansiranje održivog procesa za buduću kontrolu kvaliteta ipravnu sigurnost

 25. Zašto je giljotina ozbiljna vežba? Potrebno vam je: • Politička podrška • Saradnja svih ministarstava i vladinih agencija, ALI i “autonomno” preispitivanje • Uključenje Parlamenta • Popispostojećih propisa • Multidisciplinarni pristup

 26. Rizici skopčani sa Giljotinom • Možete “giljotinirati” i nešto što je još uvek korisno • Niste “giljotinirali” dovoljno!

 27. Giljotina: mogući redosled § § § § § § § § Zahtev sa visokog mesta svim zakonodavcima da do određenog roka podmesu spiskove svih selektovanih licenci/propisa koji su pod njihovom kontrolom § § Spisak licenci, dozvola &propisa za firmeKvantifikacija roškova poštovanja propisa primenom standardnog troškovnog modela Prvi pregled Mogući kriterijumi pregledaa : • Legalnost • Potreba • Delotvornost • Prilagodljivost tržištu • Admin povraćaj troškova Agencije i ministarstva Nezavisni odbor (koordinacija ministarstava) Drugi pregled Odborkoji uključuje firme i druge zainteresovane Treći pregled(radionica o validaciji) • Preostale važeće licence se prevode u pravni elektronski registar • Nove/ojačane procedure se koriste za pregled novih licenci i reviziju zakona koji daju previše diskrecije državnim ahencijama Preporuke preispitivanja idu u Kabinet/Parlament na “zbirnu” saglasnost Pristup su prvo koristili u Švedskoj, Koreji i Meksikuo. Kasnije su ga razvili i doterali Jacobs & Associates kao i FIAS

 28. AEP i Giljotina AEP: ex ante čišćenje bazena za novi dotok propisa

 29. Preispitivanje zbirke – Glavna pitanja Ključni izazovi u preispitivanju zaliha propisa: Teško je promeniti administrativnu kulturuprodukcije i primene propisa zbog: • ograničenih kapaciteta, • čvrstih interesa, • malog stepena transparentnosti i • složenosti postojećeg pravnog sistema.  Alati za preispitivanje zbirke propisa bolje deluju kada se njihova primena zamisli u okviru srednjoročne i dugoročne perspektivei ugradi u rad na sveobuhvatnoj reformi propisa.