Stabilizace sester ve zdravotnick ch za zen ch r
Download
1 / 31

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009. Nejzávažnější problém NEJEN zdravotnictví v ČR. Nedostatek sester Dotazníkovým šetřením mezi sestrami bylo zjištěno, že problémem nejsou pouze mzdy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR' - chance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stabilizace sester ve zdravotnick ch za zen ch r

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Tisková konference MZ ČR dne 24. 4. 2009


Nejz va n j probl m nejen zdravotnictv v r
Nejzávažnějšíproblém NEJEN zdravotnictví v ČR

 • Nedostatek sester

 • Dotazníkovým šetřením mezi sestrami bylo zjištěno, že problémem nejsou pouze mzdy.

 • Řešením je roční příprava legislativních a exekutivních změn připravených MZ ČR ve spolupráci s dalšími rezorty, profesní organizací a zaměstnavateli.

 • Stabilizace sester a zvýšení jejich počtu je prioritou MZ ČR, protože souvisí s bezpečím a kvalitou zdravotní péče.


V sledky et en mezi sestrami
Výsledky šetření mezi sestrami

 • Sestry nejsou spokojeny a poukazují zejména na to, že:

 • jsou špatně finančně ohodnoceny,

 • nejsou nositelkami výkonů, tedy i finančních prostředků do zdravotnických zařízení,

 • nemají dostatečné kompetence a uznání veřejnosti,

 • jsou špatně zařazovány podle Katalogu prací,

 • v nepřetržitém provozu jsou znevýhodněné při hrazení nemocenské,

 • jsou zatížené poplatky za registraci a celoživotní vzdělávání,

 • jim nevyhovuje délka systému kvalifikačního a specializačního vzdělávání,

 • nemají vytvořené vhodné podmínky pro práci při mateřské dovolené a zajištění dětí.


Anal za sou asn ho stavu kolik sester chyb a z jak ch daj vych z me
Analýza současného stavu:Kolik sester chybí a z jakých údajů vycházíme?

 • V prosinci 2008 chybělo cca 1 090 sester.

 • Situace s nedostatkem všeobecných sester je regionálně odlišná.

 • Největší problémy jsou v Praze - koncem roku 2008 zde chybělo 531 sester.

 • Z ostatních regionů jsou to pak Moravskoslezský (110), Středočeský (92), Pardubický (66) a Královéhradecký kraj (57).

 • (Zdroj: ÚZIS, MPSV)


Anal za sou asn ho stavu migrace v eobecn ch sester 2004 2009
Analýza současného stavu: Migrace všeobecných sester (2004 – 2009)

 • Počet vydaných potvrzení pro práci v zahraničí 1 193

 • Počet vydaných rozhodnutí pro výkon povolání

 • cizinců v ČR 162

  • státy mimo EU - Ukrajina

 • Počet vydaných rozhodnutí pro výkon povolání

 • cizinců v ČR od roku 2004 3 010

  • státy v EU - většina ze Slovenska

  • (Zdroj: uznávací jednotka MZ ČR)


Anal za sou asn ho stavu n zk finan n ohodnocen
Analýza současného stavu: Nízké finanční ohodnocení

V tabulce uvádíme přehled vývoje finančního ohodnocení sester v letech 2007 a 2008:


Anal za sou asn ho stavu vzd l v n
Analýza současného stavu:Vzdělávání

 • Zdravotnický asistent

 • 2004 - vznik nového studijního programu na SZŠ – zdravotnický asistent (4 roky studia)

 • 2008 - první absolventi - z 3000 nástup do praxe 211, ostatní šli mimo obor nebo studovat dále

 • Zdravotnický asistent má důležitou roli ve zdravotnickém týmu, a to pod dohledem všeobecné sestry. Např. zajistit základní ošetřovatelskou péči, podílet se i na specializované péči apod.

 • Všeobecná sestra

 • VOŠ - všeobecná sestra (3 roky studia)

 • VŠ - všeobecná sestra (3 roky studia)

 • Oba vzdělávací programy jsou obsahově stejné a splňují podmínku EU 4 600 hodin z toho 50 % praxe.

 • Všeobecná sestra - specialistka

 • Akreditované specializační vzdělávání (až 3 roky studia - 640 hod.)

 • Magisterské vzdělávací programy (2 roky studia)


Anal za sou asn ho stavu p ehled d lky vzd l v n
Analýza současného stavu:Přehled délky vzdělávání

Aby byla sestra sestrou může studovat až 10 let!


Vo versus v duplicitn syst m
VOŠ versus VŠDuplicitní systém

 • Vyšší odborná škola - přijato 991 studentů, z toho 812 zdravotnických asistentů, dalších 56 studentů se zdravotnickým vzděláním (88 %).

 • VŠ - do denní formy studia bylo přijato 645 studentů, z toho 567 (88 %) absolventek oboru diplomovaná sestra na VOŠ

 • do kombinované formy studia bylo přijato 556 studentů, z toho

 • má zdravotnické vzdělání 552 (99 %).


Shrnut anal zy sou asn ho stavu
Shrnutí analýzy současného stavu

 • 3 okruhy problémů:

 • Finanční ohodnocení

 • Dlouhé a duplicitní vzdělávání

 • Postavení, kompetence, pracovní podmínky


Finan n ohodnocen
Finanční ohodnocení

 • Zlepšení finančního ohodnocení

 • navýšení mzdových indexů nelékařů o 180 %

 • 15% nárůst výše platů


Finan n ohodnocen proveden opat en
Finanční ohodnocení - provedená opatření

 • Zohlednění práce sester v „Seznamu zdravotních výkonů“ - navýšení mzdových indexů nelékařů.

 • Tabulka navýšení mzdových indexů nelékařských pracovníků dle jednotlivých stupňů kvalifikace:

 • Tzn. práce nelékaře je ohodnocena téměř dvojnásobně než před tím!


Finan n ohodnocen p ipravovan opat en
Finanční ohodnocení - připravovaná opatření

 • Navýšení platů nejpozději od 1. 7.2009 o 15 % prosestry rozpočtových a příspěvkových organizacích, u ostatních zdravotníků o 7 %.

 • Faktem je, že platy v obchodních společnostech sledují platy v příspěvkových organizacích.

 • Připravovaná opatření:

  • zvýšení tarifních platů,

  • zavedení speciálního příplatku pro zdravotnické pracovníky,

  • úprava Katalogu prací – přesun všeobecné sestry do vyšší platové třídy.


V voj platu u sestry v 8 platov t d s 10letou prax
Vývoj platu u sestry v 8. platové třídě s 10letou praxí

+ 2450 Kč

+3,5 % (nárůst tarifu) +3,5 % (příplatek)

+ posun platové třídy


V voj platu u sestry v 9 platov t d s 3letou prax
Vývoj platu u sestry v 9. platové třídě s 3letou praxí

+ 2410 Kč

+3,5 % (nárůst tarifu) +3,5 % (příplatek)

+ posun platové třídy


Finan n ohodnocen dopady p ipravovan ch opat en
Finanční ohodnocení- dopady připravovaných opatření

 • Kalkulace dopadů na zdravotnická zařízení

  Rok 2009 - cca 1 miliarda korun - projednáno se zdravotními pojišťovnami, kompenzace bez destabilizace zdrojů veřejného zdravotního pojištění.


Vzd l v n
Vzdělávání

 • 2. Dlouhé a duplicitní vzdělávání

 • zavedení nové profese „Praktická sestra“ místo zdravotnického asistenta a stanovení kompetencí

 • zkrácení odborné přípravy všeobecné sestry a odstranění duplicit ve vzdělávání

 • zkrácení a financování specializačního vzdělávání

 • zjednodušení a financování celoživotního vzdělávání


N vrh mz r projedn v n s m mt
Návrh MZ ČR projednávání s MŠMT

 • Základní oš. péče

 • Spec. oš. péče

 • Vys. spec. oš. péče

Nemá kompetence

k samostatnému

výkonu povolání

Nemá kompetence

k samostatnému

výkonu povolání

Kompetence

Kompetence

Kompetence

NYNÍ

NYNÍ

Aby byla sestra sestrou, musí studovat minimálně 7 let, ale také až 10 let

Základní

ošetřovatelská

péče

 • Základní oš. péče

 • Spec. oš. péče

 • Vys. spec. oš. péče

Kompetence

Kompetence

NÁVRH

NOVĚ – sestra po 4 letech, maximálně po 7 letech


Specializa n vzd l v n
Specializační vzdělávání

 • Zjednodušen vstup do specializačního vzdělávání

 • - hned po škole, umožněno zkrátit délku v letech

 • Příklad: Při započtení základního modulu (80 hodin) lze absolvovat studium např. pro obor dětská sestra do 18 měsíců.

 • 2.Připravená redukce počtu specializací, racionalizace a zkrácení studia úpravou nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

 • Zkrácení délky specializačního vzdělávání ze 3 let na 2 roky

 • Zohlednění dosažení vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání (dnes není vysokoškolsky vzdělaná sestra specialistkou)


Financov n specializa n ho vzd l v n reziden n m sta
Financování specializačního vzdělávání - rezidenční místa

 • Na rok 2009 financování specializačního vzdělávání z dotačního programu „Rezidenční místa“:

 • částka pro nelékaře – 170 mil. Kč na 1 rok

 • podpořeno 16 oborů pro více jak 1900 rezidenčních míst

 • 1) Obory podpořené částkou 100 000 Kč v celkové délce vzdělávání


Financov n specializa n ho vzd l v n reziden n m sta1
Financování specializačního vzdělávání - rezidenční místa

2) Obory podpořené částkou 70 000 Kč v celkové délce SV


Celo ivotn vzd l v n
Celoživotní vzdělávání rezidenční místa

 • 1. Novelizace vyhlášky č. 321/2008 Sb., o kreditech

  • snadnější získání požadovaného počtu kreditů zejména cestou e-learningových kurzů a seminářů pořádaných zdravotnickým zařízením

 • 2. Snížení správního poplatku ze vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu z 500 Kč na 100 Kč

  • projednáno s Ministerstvem financí ČR

   3. Financování celoživotního vzdělávání

  • 500 mil. Kč z fondů EU na období 3 let


Financov n celo ivotn ho vzd l v n
Financování celoživotního vzdělávání rezidenční místa

 • Na celoživotní vzdělávání budou čerpány finanční prostředky z fondu ESF na dva projekty zaměřené na nelékařské zdravotnické pracovníky. Jeden bude zaměřen na odborné a druhý na komunikační dovednosti.

Specializační vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

0

0

NYNÍ

53 000 000

Specializační vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

NOVĚ

170 000 000

170 000 000

na 1 rok


 • 3. Postavení, kompetence, pracovní rezidenční místa podmínky

 • zvýšení kompetencí praktické sestry oproti dnešnímu povolání zdravotnického asistenta

 • zvýšení kompetencí všeobecné sestry

 • sestra - nositelka zdravotních výkonů dle Sazebníku výkonů

 • pracovní podmínky:

  • stabilizační příplatek zdravotním asistentům

  • úprava úhrady nemocenské

  • úprava podmínek pro založení školky a dotační podpora přímořízených organizací


Pos len kompetenc sester
Posílení kompetencí sester rezidenční místa

 • 1. Zvýšení kompetencí sester novelou příslušné vyhlášky č.424/2004 Sb., o činnostech nelékařských pracovníků)

 • Příklad: Rozšíření kompetencí všeobecné sestry o péči o děti od 3 let věku.

 • 2. „Sestra nositelka výkonu“

  • provedena revize Sazebníků výkonů

  • vytipováno cca 170 výkonů, jejichž nositelem může být sestra

  • z toho 50 nejdůležitějších výkonů bude obsahem novely Sazebníku do konce roku 2009

 • Příklady: Lokální ošetření rány, edukace v úvodu hemodialýzy,edukace a reedukace pacienta s diabetem mellitem


Pos len kompetenc sester1
Posílení kompetencí sester rezidenční místa

 • Nedostatek dětských sester řešíme:

 • rozšířením kompetencí všeobecné sestry o péči o dítě od 3 let věku,

 • zkrácením specializačního vzdělávání,

 • usnadnění přístupu do specializačního vzdělávání a jeho financováním.


Zm na zdravotnick ho asistenta na praktickou sestru
Změna zdravotnického asistenta na praktickou sestru rezidenční místa

 • Zdravotnický asistent

 • 4leté středoškolské vzdělání

 • Pracuje celý život pod odborným dohledem – působí minimální zájem o toto povolání

 • Chce-li pracovat bez dohledu – minimálně další 3leté studium na všeobecnou sestru

 • Nelze zařadit výše než do 8. platové třídy

 • Praktická sestra

 • 4leté středoškolské vzdělávání

 • Pod odborným dohledem pouze do doby dokončení roční certifikovaného kurzu, poté posílení kompetencí (základní ošetřovatelská péče bez odborného dohledu)

 • Posun v platové třídě do 9. platové třídy – lepší finanční ohodnocení


Akutn e en nedostatku zv en po tu zdravotnick ch asistent v praxi
Akutní řešení nedostatku: zvýšení počtu zdravotnických asistentů v praxi

 • Rok 2008 - první absolventi - z počtu 3000 nástup do praxe pouze 211 - ostatní šli mimo obor nebo studovat dále motivace navýšením kompetencí

 • Návrh: poskytnutí finanční dotace pro zdravotnické asistenty, kteří nastoupí do zdravotnického zařízení

  • stipendia nebo podpora zajištění odborné praxe pro udržení tohoto typu zdravotnického pracovníka ve zdrav. zařízení.

 • Cílem je:

  • přilákat do praxe a odstranit akutní nedostatek sester

  • začlenit je do zdravotnického týmu

  • vytvořit prostředí stupňovité péče

  • podpořit zdravotnická zařízení, která přistupují proaktivně k systemizaci péče


Hrada pracovn neschopnosti
Úhrada pracovní neschopnosti zdravotnických asistentů v praxi

 • Odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu v době pracovní neschopnosti.

 • Příklad:

 • Sestra ve směnném 12hodinovém provozu (týdenní pracovní doba 37,5)

 • 3 x 12 = 36

 • Ostatní zaměstnanci (týdenní pracovní doba 40)

 • 3 x 8 = 24

 • Společným úsilím Ministerstva zdravotnictví a České asociace sester byl MPSV předán podnět ke srovnání značné nerovnosti při krácení dávek nemocenského v karenční době prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti při rovnoměrně a nerovnoměrně stanovené pracovní době v směnných nelékařských pracovníků.

 • Nyní předložen návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk 743).


Opat en pro rok 2009 vytvo en podm nek pro n vrat z md
Opatření pro rok 2009 zdravotnických asistentů v praxi- vytvoření podmínek pro návrat z MD

 • Nedostupnost služeb péče o děti komplikuje sestrám návrat do praxe.

 • novela vyhlášky upravující hygienické podmínky pro provozování školky -umožnění zřízení školky při nemocnici- k 1. 8. 2009

 • dotační titul pro přímo řízené organizace - zřízení a provozování školky pro děti zaměstnanců

 • zlepšit podmínky pro návrat sester zpět do povolání - finanční podpora vzdělávacích a adaptačních programů


Rekapitulace
REKAPITULACE zdravotnických asistentů v praxi

 • Finanční ohodnocení - zvýšení platu o 15 %

 • - navýšení tarifních platů

 • - příplatek pro zdravotnické pracovníky

 • - změna zařazování do katalogu prací

 • - sestra nositelka výkonu

 • Dlouhé a duplicitní vzdělávání

 • - změna systému vzdělávání sester

 • - zkrácení specializačního vzdělávání

 • - snadnější celoživotní vzdělávání

 • - snížení poplatku za registraci

 • - financování specializačního a celoživotního vzdělávání

 • Postavení, kompetence, pracovní podmínky

 • - posílení kompetence (všeobecných a praktických sester)

 • - odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu při PN

 • - vytvoření podmínek pro návrat z mateřské dovolené


ad