corporate finance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Corporate Finance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Corporate Finance

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Corporate Finance - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Corporate Finance. Dividende. Dividendebeslutninger. Aksjeselskaper betaler vanligvis ut en del av det årlige overskuddet til sine aksjonærer. Generalforsamlingen bestemmer om det skal betales utbytte, og i så fall hvor mye (innenfor aksjelovens bestemmelser).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Corporate Finance' - chance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dividendebeslutninger
Dividendebeslutninger
 • Aksjeselskaper betaler vanligvis ut en del av det årlige overskuddet til sine aksjonærer.
 • Generalforsamlingen bestemmer om det skal betales utbytte, og i så fall hvor mye (innenfor aksjelovens bestemmelser).
 • Skal et selskap betale høy eller lav dividende?
 • Om overskuddet isteden holdes tilbake i bedriften, vil aksjekursene stige. Dermed vil aksjonærene istedenfor kontanter (dividende) få realisert en kursgevinst når aksjene selges.
 • Problemstillingen er også et finansieringsspørsmål:Tilbakeholdt overskudd vil lette egenkapitalfinansiering framfor gjeldsfinansiering.
perfekte kapitalmarkeder
Perfekte kapitalmarkeder
 • Aksjonærene kan kjøpe og selge aksjer, og de kan «kopiere» en hvilken som helst kontantstrøm fra foretaket.
 • Ønsker en aksjonær et høyere utbetalingsforhold (større dividende), kan selskapet enten øke dividendeutbetalingene, eller aksjonæren kan isteden selge noe av sin aksjebeholdning, og derved oppnå kontantene.
 • På tilsvarende måte kan aksjonæren «redusere» den utbetalte dividenden for det samme beløp som han heller ville hatt som kursgevinst.
 • Så lenge aksjonærene selv kan kopiere et hvilket som helst potensielt dividendemønster, vil de ikke være villige til å betale ekstra for et bestemt mønster.
 • En bedrifts dividendepolitikk er derfor uten betydning for verdien av en bedrifts egenkapital.
separasjon
Separasjon
 • Dersom dividendepolitikken ikke har betydning for en bedrifts verdi, kan investeringsbeslutningene treffes uavhengig av dividendebeslutningene.
 • Har heller ikke gjeldsgraden betydning for verdifastsettelsen, betyr dette at investeringsbeslutningene kan treffes helt uavhengig av dividende- og finansierings –beslutningene.
 • Lønnsomheten av en investering er m.a.o. upåvirket om den finansieres med tilbakeholdt overskudd, ny egenkapital eller gjeld.
 • Det er bare drifts- eller real –forholdene som har betydning for en bedrifts verdi.
imperfeksjoner i kapitalmarkedet
Imperfeksjoner i kapitalmarkedet
 • Det kan være billigere å benytte tilbakeholdt overskudd (ikke-utbetalt dividende) til nyinvesteringer framfor å utstede nye aksjer, og på den måten skaffe ny egenkapital.
 • Slike emisjonskostnader kan være betydelige, og taler for tilbakeholdelse av overskuddet.
 • Likeledes er det også kostnader forbundet med selve utbetalingen av dividenden, noe som også taler for tilbakeholdelse.
 • Imidlertid taler transaksjonskostnadene ved kjøp/salg av aksjer både for og imot høy dividende.
 • Personer med høyt konsum vil ønske høy dividende for å slippe å selge aksjer, mens personer med mindre kontantbehov vil ønske lav dividende for å slippe å måtte investere i flere aksjer.
dividende som signal
Dividende som signal
 • Mange aktører i finansmarkedene sitter inne med svært begrenset informasjon om de enkelte selskapene.
 • Dividenden blir av mange oppfattet som et signal, og f.eks. en økning i dividendeutbetalingene kan bli oppfattet som et signal om bedre framtidsutsikter for bedriften.
 • En mer langsiktig strategi kan dessuten medføre at dividenden har et stabilt mønster. F.eks. vil meget høy dividende kunne føre til offentlige reaksjoner, økte lønnskrav fra de ansatte, økt konkurranse, etc.
 • Empiriske undersøkelser har vist at bedriftene stort sett utbetaler en fast andel av overskuddet i dividende, men at andelen øker i nedgangstider og synker i oppgangstider, slik at dividendebeløpet er forholdsvis stabilt.
skatter
Skatter
 • Skattesatsene bestemmes hvert år av Stortinget.
 • I tillegg foretas det relativt ofte revisjoner (større og mindre) av skattesystemet.
 • Når dividenden er fradragsberettiget for selskapet og skattepliktig for mottaker, spiller kommuneskatten ingen rolle hvis begge har samme kommuneskatteprosent.
 • Om aksjeselskapenes inntektsskatt til staten er lik aksjonærenes marginale skattesats ved statsskatteligningen, spiller statsskatten heller ingen rolle for dividendeutbetalingene.
 • Skattereformen i 2006 skapte et dividendenøytralt skattesystem.
konklusjon
Konklusjon
 • Igjen må en forsiktig konklusjon bli at en ved fastsettelsen av dividendeutbetalingene forsøker å minimalisere kostnader ved dividendeutbetalinger kontra nyutstedelse av aksjer, men at dividendebeslutningene kan separeres fra investeringsbeslutningene.
 • Vi kan også forsiktig konkludere med at kapitalkostnaden er uavhengig både av gjeldsgraden for selskapet før investeringen, og graden av gjeldsfinansiering av prosjektet selv.
 • Kapitalkostnaden er også uavhengig av egenskaper ved selskapets avkastning før investeringen.
 • Ofte blir kapitalkostnaden justert for gjeldsfinansiering, inflasjon, usikkerhet og/eller skatt.
 • En kan unngå slike justeringer av kapitalkostnaden og kun benytte risikofri kapitalkostnad.
 • Da må en isteden justere kontantstrømmene for gjeld, skatt, inflasjon og usikkerhet.
 • Dette er kanskje også det tryggeste og mest oversiktlige metoden. Forutsetningene for å benytte justerte kapitalkostnader er vel så restriktive som forutsetningene som ligger bak bruk av en ren kapitalkostnad.