Role vysokoškolského pedagoga ve WBL - PowerPoint PPT Presentation

role vysoko kolsk ho pedagoga ve wbl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Role vysokoškolského pedagoga ve WBL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Role vysokoškolského pedagoga ve WBL

play fullscreen
1 / 10
Role vysokoškolského pedagoga ve WBL
138 Views
Download Presentation
chana
Download Presentation

Role vysokoškolského pedagoga ve WBL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WWW.CAREERMARKET.CZ Role vysokoškolského pedagoga ve WBL PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 12.12.2007

  2. WWW.CAREERMARKET.CZ Tématická struktura: …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU • Základní změny v obecném pojetí znalostí a v přístupu k jejich hodnocení. • Změny v komunikaci se studentem, spoluzodpovědnost za průběh personalizovaného studia a spolupráce s ostatními subjekty. • Nová role pedagoga v kontextu interních podmínek vysoké školy a nové vzdělávací formy.

  3. WWW.CAREERMARKET.CZ Změny v přístupu ke znalostem • konec předávání „hotových“ obsahů, informací a znalostí na VŠ • každá lidská bytost disponuje jedinečným a ne zcela využitým znalostním potenciálem - aktualizace znalostí je základní podmínkou rozvoje vědních disciplin • kreativita je přidanou hodnotou znalostí • v informační společnosti globální společenská znalost zahrnuje znalosti uložené v hlavách zaměstnanců a v počítači a jeho databázi, dále pak v celosvětovém webu a v síti vysokých škol a jejich vědeckých partnerů. • vedle znalostí a kompetencí získaných ve FV, je potřeba akreditovat i znalosti a kompetence získané v rámci NFV a IFV • osobou vysoce kvalifikovanou a vzdělanou je v informační společnosti ta, která je schopna definovat soubor dovedností a znalostí, které potřebuje pro svou současnou i budoucí pozici

  4. WWW.CAREERMARKET.CZ Změna v komunikaci se studenty WBL • profil studujících v programu WBL v mnoha směrech nekoresponduje s tradičním profilem univerzitních studentů • žijeme ve světě okamžitého spojení - 380 miliónů lidí na světě používá internet ( zrychlení v komunikaci) • v informační společnosti komunikujeme přes hranice - hranice kulturní, funkční nebo odvětvové • komunikace ve vzdělávacím prostředí přestává být výlučně vertikální (více diskusí, konzultací, od přednáškového stylu učení k učení interaktivnímu), je obou(více-)směrná

  5. WWW.CAREERMARKET.CZ Spoluzodpovědnost vyučujícího zaprůběh a výsledek studia WBL Je dána: 1.Tripartitní (bilaterální) smlouvou 2.Schváleným přehledem učení 3. Vytvořením obsahu studia • oborově obecné a specifické dovednosti: • oborově obecné dovednosti • profesně specifickédovednosti • funkčně specifickédovednosti • profesní profil ( existuje- neexistuje- bude určen) 4. Jeho podílem na managementu kvality

  6. WWW.CAREERMARKET.CZ Vytvoření interních podmínek pro WBL • Stanovení foremhodnoceníazpůsobů dokumentacepokroku ve studiu a studijních efektů : • rychléorientačnípozorování (“quickscan”) a přehled učení • studijní portfolio • projektová dokumentace,dokumentace vyučovaných kurzů a výstupů • Stanovenízpůsobilostia úrovňovýchdeskriptorůpro všechnymoduly • Učebnínástroje a opory speciálněupravenépro potřeby WBL studentů • Přímá podporastudentůzajištěná ve spolupráci s tutory z VŠ i z pracoviště • Akreditačnípostupy

  7. WWW.CAREERMARKET.CZ Vliv externích podmínek na roli pedagoga ve WBL Identifikace studujících: - individuálně studující - studijní skupiny ve firmě Potencionální studenti WBL: • nemají možnost kombinovat studijní činnosti s pracovnímia rodinnými závazky • mají kvalifikaci získanou převážně z pracovní zkušenosti bez formálního uznání vysokoškolskou institucí • potřebují specifické vzdělání ve vztahu ke konkrétní práci/ výkonu konkrétní funkce • jsou znevýhodněni v přístupu ke vzdělání ( věk, etnický původ, zdravotní znevýhodnění aj.)

  8. Nutnost užší spolupráce s pracovní sférou v daném odvětví (otevřenost VŠ) Podíl nakoordinaci personalisované cesty studiem a kontinuity WBL programu Nové formy administrace WBL programu WWW.CAREERMARKET.CZ Nové aspekty v roli VŠ pedagoga ve WBL …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU

  9. WWW.CAREERMARKET.CZ Outreach aktivity vysokých škol …KOMUNIKACE… BRÁNA K VÝZKUMU Outreach aktivity: • angažovanost VŠ v oblasti výzkumu a vývoje; • řízení praxí a projektů studentů v terénu (ve firmách, organizacích) • konzultace výstupů a absolventských prací; • spolupořádání odb.seminářů, konferencí, vzdělávacích projektů

  10. WWW.CAREERMARKET.CZ Prostor pro otázky… Děkuji za pozornost.