Download
1 / 47

[ 중국과 중국어 ] - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

[ 중국과 중국어 ]. [ 중국과 중국어 ]. [ 중국과 중국어 ]. 1. 중국의 이해. 국 명 : 중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) 국 기 : 오성홍기 ( 五星紅旗 ) 인 구 : 약 13 억 민족구성 : 한족 ( 漢族 )+ 소수민족 (55 개 ) 수 도 : 북경 ( 北京 ) 행정구역 : 4 개직할시 ,5 개자치구 ,22 성 ,2 특별행정구 면 적 : 960 만 km ². [ 중국과 중국어 ]. 2. 중국어의 이해. 중국어의 명칭 :. 중국어 , 한어 , 보통화.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' [ 중국과 중국어 ]' - chaman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

[중국과 중국어]


[중국과 중국어]


[중국과 중국어]

1. 중국의 이해

 • 국 명:중화인민공화국(中華人民共和國)

 • 국 기:오성홍기(五星紅旗)

 • 인 구:약 13억

 • 민족구성:한족(漢族)+소수민족(55개)

 • 수 도:북경(北京)

 • 행정구역:4개직할시,5개자치구,22성,2특별행정구

 • 면 적:960만 km²


[중국과 중국어]

2. 중국어의 이해

 • 중국어의 명칭 :

중국어, 한어, 보통화

 • 중국어의 구성 :

한자 + 발음

한자(간체자)

발음(한어병음)

우리말

사랑하다


[중국과 중국어]

문자 : 한자(간체자와 번체자)

간체자 : 중국식 약자로 중국에서 사용( 1964년 간체자 총표 발간 )

번체자 : 한국, 대만 등지에서 사용

(번)

(간)

발음 : 한어병음

영어의 알파벳 26자로 만든 발음표기로 성 모(자음)와 운모(모음)가 있다.

성모+운모 운모


[중국과 중국어]

성조

중국어(한자)를 읽을 때 그 한자가 가지고 있는 고유한 음높이로 4가지가 있다.

제1성

(

)

제2성

(

)

제3성

(

)

제4성

(

)

어순

주어 + 서술어 + 목적어


[발음과 성조]

Ⅰ. 한어병음

중국어(한자)의 발음을 표기할 때 사용 하는 것으로 영어의 알파벳을 이용하며성모와 운모가 있다.

1. 성모 : 우리말의 자음과 비슷한 것으로 모두 21개가 있다.

2. 운모 : 우리말의 모음과 비슷한 것으로 단운 모, 복운모, 결합운모 등 3가지가 있다.


1. 성모 b.p.m.f와 오늘 공부할 운모들...

[ 성모 b.p.m.f에 해당하는 우리말 자음은? ]

b

p

m

f

ㅃ,ㅂ

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

o

i

ie

u

a

ai

ei

en

아이

에이

오어

이예


발 음 연 습 no.1

a

ai

ei

en

(아)

(아이)

(에이)

(언)

b

b

a

b

ai

b

ei

b

en

(ㅃ.ㅂ)

ai

p

ei

p

en

p

a

p

p

(ㅍ)

m

a

m

ai

m

ei

m

en

m

(ㅁ)

f

f

a

f

f

en

ei

(ㅍ)

a

ai

ei

en

단독표기


발 음 연 습 no.2

o

i

ie

u

(오어)

(이)

(이예)

(우)

b

b

o

b

i

b

ie

b

u

(ㅃ.ㅂ)

o

i

p

ie

p

u

p

p

p

(ㅍ)

m

o

m

i

m

ie

m

u

m

(ㅁ)

f

f

o

f

u

(ㅍ)

o

ye

wu

yi

단독표기


2. 성모 d.t.n.l와 오늘 공부할 운모들...

[ 성모 d.t.n.l에 해당하는 우리말 자음은? ]

d

t

n

l

ㄸ,ㄷ

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

i

ou

ong

uo

an

ang

e

eng

으어

어우

우워


발 음 연 습 no.1

an

ang

e

eng

(안)

(앙)

(으어)

(엉)

d

d

an

d

ang

d

e

d

eng

(ㄸ,ㄷ)

ang

t

e

t

eng

t

an

t

t

(ㅌ)

n

an

n

ang

n

e

n

eng

n

(ㄴ)

l

l

an

l

ang

l

l

eng

e

(ㄹ)

an

ang

e

eng

단독표기


발 음 연 습 no.2

i

ou

ong

uo

(이)

(어우)

(옹)

(우워)

d

d

i

d

ou

d

ong

d

uo

(ㄸ,ㄷ)

ou

t

ong

t

uo

t

i

t

t

(ㅌ)

n

i

n

ou

n

ong

n

uo

n

(ㄴ)

l

l

i

l

ou

l

l

uo

ong

(ㄹ)

yi

ou

ong

wo

단독표기


3. 성모 g.k.h와 오늘 공부할 운모들...

[ 성모 g.k.h에 해당하는 우리말 자음은? ]

g

k

h

ㄲ,ㄱ

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

uo

uai

uei

uang

e

ai

ao

ua

으어

아이

아오

우와

우워

우와이

우웨이

우왕


발 음 연 습 no.1

e

ai

ao

ua

(으어)

(아이)

(아오)

(우와)

g

g

e

g

ai

g

ao

g

ua

(ㄲ,ㄱ)

ai

k

ao

k

ua

k

e

k

k

(ㅋ)

h

e

h

ai

h

ao

h

ua

h

(ㅎ)

e

ai

ao

wa

단독표기


발 음 연 습 no.2

uo

uai

uei

uang

(우워)

(우와이)

(우웨이)

(우왕)

g

g

uo

g

uai

g

ui

g

uang

(ㄲ,ㄱ)

uai

k

ui

k

uang

k

uo

k

k

(ㅋ)

h

uo

h

uai

h

ui

h

uang

h

(ㅎ)

wo

wai

wei

wang

단독표기


4. 성모 j.q.x와 오늘 공부할 운모들...(1)

[ 성모 j.q.x에 해당하는 우리말 자음은? ]

j

q

x

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

iou

in

ian

i

ia

iao

ie

이야

이야오

이예

이여우

이옌


발 음 연 습 no.1

i

ia

iao

ie

(이)

(이야)

(이아오)

(이예)

j

j

i

j

ia

j

iao

j

ie

(ㅈ)

ia

q

iao

q

ie

q

i

q

q

(ㅊ)

x

i

x

ia

x

iao

x

ie

x

(ㅅ)

yi

ya

yao

ye

단독표기


발 음 연 습 no.2

iou

in

ian

(이여우)

(인)

(이엔)

j

j

iu

j

in

j

ian

(ㅈ)

in

q

ian

q

iu

q

q

(ㅊ)

x

iu

x

in

x

ian

x

(ㅅ)

you

yin

yan

단독표기


4. 성모 j.q.x와 오늘 공부할 운모들...(2)

[ 성모 j.q.x에 해당하는 우리말 자음은? ]

j

q

x

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

üe

üan

ün

iang

ing

iong

ü

이양

이용

위에

위엔


발 음 연 습 no.1

iong

iang

ing

(이양)

(잉)

(이용)

j

j

iang

j

ing

j

iong

(ㅈ)

ing

q

iong

q

iang

q

q

(ㅊ)

x

iang

x

ing

x

iong

x

(ㅅ)

yang

ying

yong

단독표기


발 음 연 습 no.2

ü

üe

üan

ün

(위)

(위에)

(위엔)

(윈)

j

j

u

j

ue

j

uan

j

un

(ㅈ)

ue

q

uan

q

un

q

u

q

q

(ㅊ)

x

u

x

ue

x

uan

x

un

x

(ㅅ)

yu

yue

yuan

yun

단독표기


5. 성모 zh.ch.sh.r와 오늘 공부할 운모들...

[성모 zh.ch.sh.r에 해당하는 우리말 자음은?]

zh

ch

sh

r

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

uan

uen

(i)

en

ong

u

uo

uei

(으)

우워

우웨이

우완

우원(운)


발 음 연 습 no.1

(i)

en

ong

u

(으)

(언)

(옹)

(우)

zh

zh

i

zh

en

zh

ong

zh

u

(ㅈ)

en

ong

u

ch

ch

ch

ch

i

ch

(ㅊ)

en

sh

sh

i

sh

sh

u

(ㅅ)

r

r

i

r

en

r

r

u

ong

(ㄹ)

en

wu

단독표기


발 음 연 습 no.2

uo

uei

uan

uen

(우워)

(우웨이)

(우완)

우원(운)

zh

zh

uo

zh

ui

zh

uan

zh

un

(ㅈ)

ui

uan

un

ch

ch

ch

ch

uo

ch

(ㅊ)

ui

uan

sh

sh

uo

sh

sh

sh

un

(ㅅ)

r

r

uo

r

ui

r

r

un

uan

(ㄹ)

wo

wei

wan

wen

단독표기


6. 성모 z.c.s와 오늘 공부할 운모들...

[ 성모 z.c.s에 해당하는 우리말 자음은? ]

z

c

s

[ 오늘 배울 운모와 우리말 음은? ]

e

en

ou

uei

uo

(i)

ai

ao

(으)

아이

아오

으어

어우

우웨이

우워


발 음 연 습 no.1

(i)

ai

ao

e

(으)

(아이)

(아오)

(으어)

z

z

i

z

ai

z

ao

z

e

(ㅉ)

ai

c

ao

c

e

c

i

c

c

(ㅊ)

s

i

s

ai

s

ao

s

e

s

(ㅆ)

ai

ao

e

단독표기


발 음 연 습 no.2

en

ou

uei

uo

(언)

(어우)

(우웨이)

(우워)

z

z

en

z

ou

z

ui

z

uo

(ㅉ)

ou

c

ui

c

uo

c

en

c

c

(ㅊ)

s

en

s

ou

s

ui

s

uo

s

(ㅆ)

en

ou

wei

wo

단독표기


Ⅱ. 성 조

각 음의 고(高), 저(低), 승(升), 강(降)

종류 :1성, 2성, 3성, 4성, 경성

[성조 연습]

m`

m1

m2

m3

q[

q{

q}

q]

xi`n

xi1n

xi2n

xi3n


[단어를 이용한 성조 연습]

[ 1성 + 1성 ]

x%ng q%

f4i j%

비행기

요일

c`n ji`

ch[n ti`n

참가

[ 1성 + 2성 ]

su% r1n

ch[ ji5

설날

비록

d`ng r1n

x%n w5n

뉴스

당연


[ 1성 + 3성 ]

h4i b2n

qi`n b&

연필

칠판

k`i sh&

x%n k}

수고하다

시작

[ 1성 + 4성 ]

g`o x*ng

y% yu3n

병원

기쁘다

y%n w7i

y%n yu7

음악

-때문에


[ 1성 + 경성 ]

g4 ge

xi[ xi

쉬다

형,오빠

y% fu

zh% dao

알다


[ 2성 + 1성 ]

sh^ ji`n

zu9 ti`n

어제

시간

hu^ ji`

qi1n ti`n

그저께

집에가다

[ 2성 + 2성 ]

y9u j{

t9ng x{e

급우

우체국

z{ qi{

hu^ d1

대답

축구


[ 2성 + 3성 ]

m5n k0u

m5i y0u

없다

입구

p^ng gu0

m1o b&

사과

[ 2성 + 4성 ]

xu5 xi3o

b{ cu-

좋다

학교

h1n ji3

y^ d*ng

반드시

겨울방학


[ 2성 + 경성 ]

pi1n yi

sh5n me

무엇

싸다

m^ng zi

p5ng you

친구

이름


[ 3성 + 1성 ]

hu0 ch4

l2o sh%

선생님

기차

h2o ch%

B5i j%ng

북경

맛있다

[ 3성 + 2성 ]

l| y9u

M5i gu9

여행

미국

q& l1i

y& qi1n

이전

일어나다


[ 3성 + 3성 ]

li2ng di2n

k6 y&

할수있다

두시

li2o ji6

shu& gu0

과일

이해하다

[ 3성 + 4성 ]

k6 sh*

m6i l*

그러나

예쁘다

k2o sh*

y& h-u

이후에

시험


[ 3성 + 경성 ]

n2i nai

ji6 jie

언니

할머니

x& huan

z6n me

어떻게

좋아하다


[ 4성 + 1성 ]

d3 ji`

xi3 ti`n

여름

여러분

mi2n b`o

q* ch4

자동차

[ 4성 + 2성 ]

q] ni1n

w7n t&

작년

문제

r7n w5i

y* zh&

줄곧

여기다


[ 4성 + 3성 ]

di3n y&ng

d* ti6

지하철

영화

di3n n2o

H3n y}

중국어

컴퓨터

[ 4성 + 4성 ]

p3o c3i

z3i ji3n

김치

안녕!

xi3n z3i

ji7 sh3o

소개하다

지금


[ 4성 + 경성 ]

d8ng xi

d3i fu

의사

물건

g3o su

du8 shao

얼마

알려주다


Ⅲ. 성조의 변화

1. 3성의 성조 변화

3성 + 3성

⇒ 2성 + 3성

n& h2o

예)

3성 + 1,2,4

⇒ 반3성 + 3성

l2o sh%

예)

※단,성조표기는바뀌지 않음


1. b](不)의 성조 변화

b]

+

4성

b{

b]q]

⇒b{q]

예)


2. y%(一)의 성조 변화

y%

+

1성·2성·3성

y*

y%b`n

⇒y*b`n

예)

y%

+

4성

y^

y%d*ng

⇒y^d*ng

예)


노래로 배우는 한어병음 .1

Li2ng zh% l2oh}

li2ng zh% l2oh} li2ng  zh% l2oh} p3o de ku3i   p2o de ku3i y% zh% m5iy0u  y2njing y% zh% m5iy0u  w5iba zh4n q^gu3i   zh4n q^gu3i


노래로 배우는 한어병음 .2

Ti1nm*m*D7ng L*j[n

Ti1nm*m* n& xi3ode ti1nm&m* h2oxi3ng hu`r k`i z3i ch[nf4ng li k`i z3i ch[nf4ng li z3i n2li z3i n2li ji3nguo n& n& di xi3or9ng zh7y3ng sh9ux% w0 y*sh^ xi2ngbuq&


노래로 배우는 한어병음 .2

`  z3i m7ngli  m7ngli m7ngli ji3nguo n& ti1nm* xi3o de du8 ti1nm* sh* n& sh* n& m7ngji3n de ji]sh* n& z3i n2li z3i n2li ji3nguo n&n& di xi3or9ng zh7y3ng sh9ux% w9 y*sh^ xi2ngbuq&`  z3i m7ngli


ad