medi tor k pz s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediátor képzés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediátor képzés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Mediátor képzés - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Mediátor képzés. Kártérítés. Kártérítés fogalma. A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása. A polgári jogi felelősség tárgya olyan a társadalomra káros és veszélyes magatartások, ami ellen jogrendszerünk védelmet kíván nyújtani. Vagyoni szankciót alkalmaz, amely

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mediátor képzés' - chaim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medi tor k pz s

Mediátor képzés

Kártérítés

k rt r t s fogalma
Kártérítés fogalma
 • A polgári jogi felelősség legfontosabb és leggyakoribb megnyilvánulása.
 • A polgári jogi felelősség tárgya olyan a társadalomra káros és veszélyes magatartások, ami ellen jogrendszerünk védelmet kíván nyújtani.
 • Vagyoni szankciót alkalmaz, amely
  • a kárral egyenlő mértékű és
  • a károsultat illeti.
 • A célja, hogy a károsultat - amennyire lehetséges - olyan helyzetbe hozza, mintha be sem következett volna a kár.
k rt r t si alakzatok
Kártérítési alakzatok
 • „aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni." -általános szabály
 • Speciális alakzatok:
  • a veszélyes üzem,
  • a gyermekek által okozott kár,
  • az állatok által okozott kár,
  • az épületről lehulló tárgyak által okozott kár,
  • új alakzatok - külön törvényekben.
szerz d sen k v li k rokoz s
Szerződésen kívüli károkozás
 • Nincs elvi különbség a között, hogy a károkozó és a károsult szerződéses kapcsolat volt-e.
 • A szerződésen kívüli (deliktuális) károkozás szabályait kell alkalmazni a szerződésszegéssel okozott (kontaktuális) kár megtérítésére is.
 • Különbségek:
  • a kártérítés a szerződésszegéssel okozott kár nem mérsékelhető méltányosságból
  • a károsultnak kötelező érvényesíteni kárigényét, ha a szerződést állami költségvetésből teljesítik.
a k rt r t s t ny ll si elemei
A kártérítés tényállási elemei
 • a károkozás jogellenes
 • a magatartás felróható legyen a károkozónak
 • okozati összefüggés
 • kár bekövetkezése
 • A kár bekövetkezte feltétlenül szükséges eleme, DE nem kell ún. ténylegesen felmerült kár, állhat elmaradt haszonból is.
a bizony t si teher
A bizonyítási teher
 • Ha sikertelen a bizonyítás, akkor ennek következményeit az adott fél viseli.
 • Speciális bizonyítási tehermegosztás:
  • A károsultnak azt kell csak bizonyítani, hogy kár érte, és hogy mekkora ennek összege, illetve az okozati összefüggést a károkozó magatartása és a kár között.
  • A károkozót terheli annak bizonyítása, hogy magatartása nem volt jogellenes, vagy nem volt felróható (tehát hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt).
kiment felel ss gi rendszer
Kimentő felelősségi rendszer
 • a jogellenességet és a felróhatóságot vélelmezni kell, és a károkozónak kell bizonyítani ezek hiányát.
 • "mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."
 • Kárenyhítési kötelezettség
t bbek ltali k rokoz s
Többek általi károkozás
 • Főszabály: egyetemlegesen tartoznak a kárt megtéríteni azok, akik azt közösen okozták.

= a károsult bármelyiktől követelheti a teljes kár megtérítését, egészen addig amíg az teljesen meg nem térült.

 • A károkozók elszámolnak – megtérítési igény
vesz lyes zem rt val felel ss g
Veszélyes üzemért való felelősség
 • Veszélyes üzem= csekély hiba is aránytalanul súlyos károkat eredményezhet.
 • A felelősség objektív jellegű: a felelősséget megalapozza a jogellenesség, a kár valamint a kettő között fennálló okozati összefüggés, vagyis a károkozó vétkessége nem feltétele a kártérítési felelősség megállapításának.
 • Kimentés:
 • a károkozónak két körülmény együttes fennállását kell bizonyítania: egyfelől, hogy a kárt elháríthatatlan ok idézte elő, másfelől, hogy ez az ok a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül esik.
 • Veszélyes üzemek találkozása:
  • Annak a veszélyes üzemnek az üzembentartója tartozik megtéríteni a kárt, amelyik magatartása felróható volt.
  • Ha a magatartás senkinek nem felróható, úgy ki-ki viseli a maga kárát.
a k rt r t s m dja
A kártérítés módja
 • A kártérítési kötelezettség = a felelős személynek a károsultat olyan helyzetbe kell hoznia, amilyenben a károsodás előtt volt.
 • 1. az eredeti állapot helyreállítása.
 • Kivéve:
  • az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges
  • azt a jogosult alapos okból nem kívánja.
 • 2. pénzbeli megtérítés.
 • 3. természetben való megtérítés.
 • 4. bíróság ezeket kombinálja.
 • A károsultnak a kártérítés módozatai között nincs választási lehetősége.
 • A károsult és a felelős személy viszonyának, valamint az eset körülményeinek és a törvényben előírt szempontoknak a figyelembevételével azt a kártérítési módot kell alkalmazni, amely a teljes jóvátétel elvének gyakorlati érvényesülését a legcsekélyebb sérelemmel és a legeredményesebben biztosítja, a törvény adta sorrend szerint.
 • A bíróság a kártérítés olyan módját is választhatja, amely ellen mind a károsult, mind a károkozó tiltakozik.
a k rt r t s m rt ke
A kártérítés mértéke
 • Teljes kártérítés elve
 • Káronszerzés tilalma
 • Kár: vagyoni és nem vagyoni rész.
 • Vagyoni rész
  • ténylegesen felmerült kár
  • elmaradt haszon
  • indokolt költségek.
 • Járadék -amennyiben a jövedelem kiesés a károsult vagy hozzátartozói tartását szolgálja.
nem vagyoni k r
Nem vagyoni kár
 • = a vagyonilag ki nem fejezhető, nem mérhető értékekben, az ún. személyiségi jogokban keletkezett kárt jelenti.
 • Nem közvetlen vagyoni hatással, hanem más módon befolyásolják a károsult életét.
 • Pénzben kell kifejezni azt a sérelmet, aminek alapvető jellemzője, hogy nem vagyoni jellegű.
 • Teljes kártérítés elve.