i nvesti ii n obliga iuni ofertele publice de v nzare de obliga iuni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I NVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni - PowerPoint Presentation
Download Presentation
I NVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

I NVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni - - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

I NVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni - . Corina Necula Director Direcția Monitorizare Investigare Comisia Națională a Valorilor Mobiliare România . Noțiuni introductive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I NVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni -' - chaeli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i nvesti ii n obliga iuni ofertele publice de v nzare de obliga iuni

INVESTIȚII ÎN OBLIGAȚIUNI - Ofertele publice de vânzare de obligațiuni -

Corina Necula

Director Direcția Monitorizare Investigare

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare România

no iuni introductive
Noțiuniintroductive
 • Obligațiunea este un titlu de valoare ce atestă existența unei datorii între două părți, respectiv emitent (debitor) și deținător (creditor). Emitentul acestui titlu de valoare se obligă să:

- plătească deținătorului o sumă fixă, periodică (cupon) pe întreaga durată de viață a acestuia sau, pentru obligațiunile cu cupon zero, să îl emită cu discount față de valoarea nominală;

- la maturitate să restituie principalul (să răscumpere titlul);

 • Obligațiunile pot fi emise de stat(government bonds), municipalități (municipal bonds or "munies"), de societăți comerciale(corporate bonds or "corporates"), etc.
pia a obliga iunilor n romania i
Piața obligațiunilor în Romania (I)
 • Prima emisiune publica de obligațiuni corporative a fost emisiunea International Leasing, lansata in 2000, iar primele emisiuni de obligațiuni municipale au fost lansate in 2001.
 • In total, au fost emise pana acum 113 oferte de obligațiuni din care 67 de emisiuni de obligațiuni municipale, 31 emisiuni de titluri de stat, 3 emisiuni de obligațiuni internaționale si 12 emisiuni de obligațiuni corporative.
 • Piața obligațiunilor este formată in prezent de obligațiunile listate la cota BVB, respectiv:

- 36 emisiuni de obligațiuni municipale,

- 20 emisiuni de titluri de stat,

- 2 emisiuni obligațiuni internaționale

pia a obliga iunilor n romania ii
Piața obligațiunilor în Romania (II)
 • În prezent, exista un mediu propice lansării ofertelor de obligațiuni, principalul argument este acela că, în cazul emisiunii de obligațiuni, emitentul este cel care stabilește condițiile creditului pe care îl obține de la investitori, in timp ce la creditul bancar, firma trebuie sa îndeplinească toate condițiile impuse de bancă.
 • Finanțarea prin piața de capital, inclusiv prin emisiuni de obligațiuni, oferă și alte beneficii și anume promovarea gratuită de care beneficiază emitentul de instrumente financiare prin oferta publica si creșterea prestanței in rândul partenerilor de afaceri.
 • Considerăm că segmentul obligațiunilor traversează acum un proces de creștere calitativă și cantitativă mai accelerat decât segmentul acțiunilor listate. Când bănci precum Raiffeisen sau BRD se implică pe piața de capital ca emitenți, semnalul nu poate fi decât pozitiv cu o probabilitate destul de mare ca peste câțiva ani să vorbim de emisiuni mult mai numeroase si mai diverse pe aceasta piață.
legisla ie
Legislație
 • Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
 • Regulamentul Comisiei Europene nr. 809/2004
 • Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind piața de capital
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • Ordonanța de Urgență nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • Alte reglementări ale operatorului de piață (B.V.B.)
generalit i
Generalități
 • Oferta publică de vânzare de obligaţiuni se iniţiază şi derulează similar cu cea de vânzare de acţiuni;
 • Pentru emisiunea de obligaţiuni este necesară:

- hotărârea AGEA, în cazul obligaţiunilor corporative

- hotărârea Consilierilor locali, în cazul emisiunilormunicipale;

 • Emisiunea obligațiunilor prin ofertă publică se realizează numai prin intermediul unei societăți specializate de intermediere numită societate de servicii de investiţii financiare (SSIF).
condi ii obligatorii pentru admiterea obliga iunilor la tranzac ionare pe o pia reglementat i
Condiţii obligatorii pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată(I)

emitentul trebuie să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

obligaţiunile trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite;

valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică de decât echivalentul în lei a 200.000 euro; acaestăprevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată;

condi ii obligatorii pentru admiterea obliga iunilor la tranzac ionare pe o pia reglementat ii
Condiţii obligatorii pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (II)

cu aprobarea CNVM se pot admite pe o piaţă reglementată obligaţiuni pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută anterior, dacă CNVM apreciază că pentru respectivele obligaţiuni se poate menţine o piaţă ordonată;

în situaţia unei emisiuni de obligaţiuni adresată publicului , care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere

documente necesare pentru apro bare unui prospect de ofert public de c tre cnvm

.

Documentenecesarepentru aprobare unui prospect de ofertă publică de către CNVM

documentele prevăzute la articolul 17 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

documentele care să ateste sarcinile care grevează activele societăţii;

documentele care atestă modul de garantare a împrumutului obligatar.

Observații:

În situaţia în care obligaţiunile sunt convertibile, prospectul de emisiune cuprindeinformaţii cu privire la perioada în care se va putea exercita opţiunea de conversie a obligaţiunilor în acţiuni şi mecanismul de conversie.

În cazul în care nu se optează pentru conversie, deţinătorul îşi păstrează toate drepturile aferente obligaţiunilor.

Deţinătorii de obligaţiuni îşi exercită dreptul de opţiune la conversia în acţiuni ale emitentului, prin depunerea unei cereri în acest sens la un intermediar care o transmite consiliului de administraţie al emitentului.

caz i ofert primar v nzare obliga iuni corporative partea i
Caz IOfertă primară vânzare obligațiuni corporative (partea I)

TIPUL OPERAŢIUNII: prospect simplificat de ofertă primară de vânzare de obligaţiuni adresată către investitorii calificaţi în conformitate cu art. 15 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

EMITENT: S.C. FORTUNA MOTOR S.A. Baia Mare (acţiunile societăţii nu sunt tranzacţionate pe piaţa de capital).

Informaţii privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. FORTUNA MOTOR S.A. Baia Mare

În cadrul AGEA din data de 24.09.2010, prin prezenţa acţionarilor ce au reprezentat 100% din capitalul social, s-au aprobat cu unanimitate de voturi, printre altele, următoarele: Se aprobă desfășurarea unei emisiuni de obligațiuni adresată investitorilor calificați în valoare de 1,8 mil de lei cu următoarele caracteristici:

caz i ofert primar v nzare obliga iuni corporative partea a ii a
Caz IOfertă primară vânzare obligațiuni corporative (partea a II-a)
 • Tipul ofertei: ofertă primară de vânzare de obligațiuni garantate a Emitentului cu număr fix de valori mobiliare oferite, fără opțiune de majorare pe parcursul derulării ofertei;
 • Valorile mobiliare care fac obiectul ofertei: obligațiuni nominative, neconvertibile, garantate, emiseînformădematerializată, evidențiateprinînscriereîn cont; Riscul de neplată a împrumutului obligatar și a dobânzii aferente este acoperit prin acordul de garantare emis de S.C. IFN Fortuna Leasing S.A. și prin acordul de garantare emis de S.C. Fortuna Motor S.A.
 • Valoarea totală a împrumutului: 1.800.000 RON
 • Numărul inițial de obligațiuni oferite:18.000 obligațiuni
 • Obligațiuni suplimentare:nu este cazul
caz i ofert primar v nzare obliga iuni corporative partea a iii a
Caz IOfertă primară vânzare obligațiuni corporative (partea a III-a)
 • Obligațiuni suplimentare:nu este cazul
 • Valoarea nominala: 100 RON
 • Subscrierea: oferta se adresează exclusiv investitorilor calificați
 • Rata dobânzii:dobânda recalculată semestrial conform formulei ROBOR 6M + 5,00% pentru primul și cel de-al doilea cupon și ROBOR 6M + 3,25% pentru următoarele cupoane până la scadența împrumutului
 • Durata împrumutului: 36 de luni de la data confirmării de către CNVM a primirii notificării privind rezultatele ofertei
 • Tranzacționarea:nu se intenționeazătranzacționarea la Bursa de ValoriBucurești, saupealtepiețereglementate din Româniasauinternaționale a obligațiuniloremise de S.C. FORTUNA MOTOR S.A.
 • Hotărârea AGEA din data de 24.09.2010 a fostpublicatăînM. Of. nr. 4194/05.10.2010.
caz i ofert primar v nzare obliga iuni corporative partea a iv a
Caz IOfertă primară vânzare obligațiuni corporative (partea a IV-a)
 • Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii:
 • Principalul: în primul an nu se vor face plăți pentru rambursarea principalului. Rambursarea principalului se va face în ultimele patru semestre, în tranșe egale, astfel: la sfârșitul fiecărui semestru din anii 2 și 3 ai ofertei, se rambursează câte 25% din principal;
 • Dobânda va fi plătită semestrial, deținătorilor de obligațiuni înregistrați la 15.04.2011, 14.10.2011, 16.04.2012, 15.10.2012, 15.04.2013 și ultima dată fiind a 1096 – zi de la data confirmării notificării de către CNVM;
 • Perioada de derulare a ofertei: 10 zile lucrătoare;
caz i ofert primar v nzare obliga iuni corporative partea a v a
Caz IOfertă primară vânzare obligațiuni corporative (partea a V-a)
 • Locurile de subscriere: subscrierea obligaţiunilor se va face în fiecare zi lucrătoare pe toată perioada de derulare a ofertei la sediul intermediarului.Oferta se consideră a fi încheiată cu succes dacă se subscriu cele 18.000 obligațiuni;
 • Modalitatea de alocare a obligaţiunilor în cadrul ofertei: conform principiului „primul venit – primul servit”;
 • Modalitatea de garantare a împrumutului: emisunea de obligaţiuni este garantată ;
 • Riscul de neplată este acoperit prin acordul de garantare emis de S.C. IFN FORTUNA LESING S.A. și prin acordul de garantare emis de S.C. FORTUNA MOTOR S.A..
caz ii ofert public primar de v nzare obliga iuni municipale partea i
Caz II Ofertă publică primară de vânzare obligațiuni municipale (partea I)
 • TIPUL OPERAŢIUNII: ofertă publică primară de vânzare de obligaţiuni
 • EMITENT: JUDEŢUL BIHOR
 • DATE CARACTERISTICE OFERTEI PUBLICE
    • SSIF Intermediar: BCR S.A. Bucureşti
    • Data depunerii documentaţiei: 26.11.2010
    • Număr de obligaţiuni obiect al ofertei: 814.000
    • Valoarea nominală la data emisiunii: 100 lei/obligaţiune
    • Valoarea nominală a emisiunii: 81.400.000 lei
    • Preţ de vânzare: 100 lei/obligaţiune
    • Număr minim de obligaţiuni subscrise: 1 obligaţiune
    • Rata dobânzii aferentă împrumutului obligatar: variabilă, calculată după formula ROBOR6M + 0,4%. Dobânda se calculează începând cu data decontării.
    • Maturitate: 17 ani
caz ii ofert public primar de v nzare obliga iuni municipale partea a ii a
Caz II Ofertă publică primară de vânzare obligațiuni municipale (partea a II-a)
 • Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii:
 • Principalul(valoarea iniţială a împrumutului) va fi rambursat în 34 rate semestriale, începând cu data de 15.06.2011.
 • Dobânda va fi plătită semestrial, prima dată fiind fixată pentru 15.06.2011.
 • Perioada de derulare a ofertei: 5 zile lucrătoare de la data iniţierii ofertei.
 • Oferta poate fi închisă anticipat în momentul în care au fost subscrise toate obligaţiunile obiect al ofertei.
 • Locurile de subscriere: subscrierea obligaţiunilor se va face în fiecare zi lucrătoare pe toată perioada de derulare a ofertei la sediile intermediarului menţionate în cadrul prospectului.
 • Modalitatea de alocare a obligaţiunilor în cadrul ofertei: În caz de suprasubscrierealocarea obligaţiunilor se va face „primul venit-primul servit” în ordinea înregistrării formularelor de subscriere.
 • Oferta se consideră încheiată cu succes în cazul în care se subscriu 768.119 obligaţiuni. În cazul în care nu se subscriu cel puţin 768.119 obligaţiuni, B.C.R. se obligă să achiziţioneze obligaţiuni în aşa fel încât oferta să fie încheiată cu succes.
caz ii ofert public primar de v nzare obliga iuni municipale partea a iii a
Caz II Ofertă publică primară de vânzare obligațiuni municipale (partea a III-a)
 • Modalitatea de garantare a împrumutului: Judeţul Bihor garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile proprii calculate conform Legii nr. 273/2006, aferente bugetelor locale pe anii 2010 - 2028. Cuantumul veniturilor cu care Judeţul Bihor garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente anilor 2010-2028, conform Acordului de garantare.
 • Piaţa reglementată pe care se intenţionează tranzacţionarea obligaţiunilor: JudeţulBihorvadepune la operatorul de piaţăcererea de admitereîntermen de celmult 30 de zile de la data de închidere a ofertei.La dosar existăacordul de principiu al B.V.B. privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. a obligaţiunilor emise de Judeţul Bihor care vor forma obiectul unei oferte publice de vânzare.