Dzia ania mpips na rzecz zwi kszania aktywno ci zawodowej os b 50 program solidarno pokole 50
Download
1 / 11

dr Elwira Gross-Go?acka Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej Toru?, 20 czerwca 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Działania MPiPS na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób 50+ Program „Solidarność pokoleń 50 +”. dr Elwira Gross-Gołacka Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Toruń, 20 czerwca 2011 r. Program „Solidarność Pokoleń 50+”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'dr Elwira Gross-Go?acka Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej Toru?, 20 czerwca 2011 r.' - chad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dzia ania mpips na rzecz zwi kszania aktywno ci zawodowej os b 50 program solidarno pokole 50

Działania MPiPS na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób 50+Program „Solidarność pokoleń 50+”

dr Elwira Gross-Gołacka

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Toruń, 20 czerwca 2011 r.


Program solidarno pokole 50
Program „Solidarność Pokoleń 50+”

 • Program Solidarność pokoleń… został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008 r.

 • Program obejmuje szerokie spektrum inicjatyw, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, osób po 50-tym roku życia.

 • Celem głównym Programu jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50%.

 • Działania zapewniające osiągnięcie założonego celu, podejmowane są na szczeblach centralnym, wojewódzkim oraz lokalnym.


Wdro enie programu
Wdrożenie Programu

 • Dokument Implementacyjny Programu jest dokumentem wykonawczym, przyjętym przez Radę Ministrów 5 stycznia 2010 r.

 • DI Programu zawiera:

  • zadania poszczególnych jednostek

  • harmonogram realizacji zadań

  • wstępny budżet zadań

 • Załącznik do dokumentu z działaniami realizowanymi przez województwa w ramach PO KL.


 • Koordynacja i monitorowanie programu
  Koordynacja i monitorowanie Programu

  • Koordynacja i monitorowanie realizacji Programu jest prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym celu został powołany Krajowy Koordynator Programu (KKP).

  • Rolą KKP jest:

  • monitorowanie realizacji działań zapisanych w Programie,

  • gromadzenie informacji z osiągania założonych celów i wskaźników realizacji,

  • przygotowywanie corocznych sprawozdań z realizacji Programu i przekazywanie ich Radzie Ministrów, Komisji Trójstronnej oraz Parlamentowi.


  Koordynacja i monitorowanie programu1
  Koordynacja i monitorowanie Programu

  • Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione, w styczniu 2011 br., Radzie Ministrów, Komisji Trójstronnej, Parlamentowi.

  • Sprawozdanie składa się z dwóch części:

   • część I zawierająca m.in.:

    cele i założenia Programu, opracowaną bazę wskaźników, źródła finansowania Programu, rekomendacje.

   • część II zawierająca wypełnione, przez instytucje odpowiedzialne za realizację zadań, karty sprawozdawcze.


  Stan realizacji programu
  Stan realizacji Programu

  Na lata 2008-2010 zaplanowano 14 zadań. Według stanu na dzień

  30 czerwca 2010 r. wykonano 10, a 4 są w trakcie realizacji.

  1. Zadania legislacyjne (9) dotyczą m.in.:

  • zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na FGŚP oraz FP za pracowników w wieku okołoemerytalnym,

  • zmniejszenia liczby dni choroby, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie, z 33 do 14,

  • ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, w tym także w wieku 50+.

   2. Pozostałe zadania dotyczą m.in.:

  • upowszechniania wiedzy na temat przepisów prawa pracy zakazujących jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność.


  Stan realizacji programu1
  Stan realizacji Programu

  • W okresie sprawozdawczym wydano na realizację Programu ponad 7 mld złotych.

  • Największy udział w poniesionych wydatkach na rzecz Programu ma finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 38,5% wszystkich wydatków.

  • Przeszkolono i podniesiono kwalifikacje blisko 106 tys. osób bezrobotnych, pracowników, pracodawców oraz osób niepełnosprawnych.


  Stan realizacji programu2
  Stan realizacji Programu

  • Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. przeszkolono 2300 pracowników publicznych służb zatrudnienia, podnosząc ich kwalifikacje w zakresie obsługi osób w wieku 50+ .

  • Uzyskano także szereg miękkich rezultatów, takich jak:

   • podniesienie świadomości zdrowotnej pracowników,

   • promowanie rozwiązań legislacyjnych,

   • podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji osób w wieku 50+,

   • doskonalenie umiejętności językowych i aktywnego poszukiwania pracy,

   • zmiana postawy osób starszych na rynku pracy z biernej (wycofanej) na bardziej aktywną.


  Pozosta e dzia ania
  Pozostałe działania

  • Dotacje dla organizacji pozarządowych.

   Priorytet: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w wieku 45+ na rynku pracy (realizacja II poł. 2011 r.)

  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  • Program systemowy pn. Wyrównywanie szans osób 50+ na rynku pracy


  Stan realizacji programu baza wska nik w
  Stan realizacji Programu – baza wskaźników

  • W III kw. 2010 r. wskaźnik zatrudnienia dla Polski – 34,9%. W porównaniu z 2007 r. –wzrost 0 5 pkt. procentowych.

  • Przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę 2008 r. – 59  2009 r. – 59,3

  • Wskaźnik zatrudnienia (55-64) 2008 r. – 31,6%  2009 r. 32,3%  II kw. 2010 r. – 32,9%

  • Udział osób w wieku 45-64 podnoszących swoje kwalifikacje 2008 r. – 1,4%  II kw. 2010 r. – 2,8%

  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (45-64) – 2008 r. – 18,4%  2009 r.- 18,2,%  II kw. 2010 r. – 18,9%

  • Liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat dokonywanych na PFRON2008 r. – 34 390  2009 r. - 33 747

  • Wskaźnik zatrudnienia kobiet (55-64) 2008 r. -20,7%  2009 r. – 21,9%  II kw. 2010 r. 23%

  • Udział dzieci w wieku 0-6 lat objętych opieką instytucjonalną 2008 r. – 37,1%  2009 r. - 39,1%

  • Średni wiek wychodzenia z rynku pracy 2008 r. – 61,4  2009 r. – 61


  Dr elwira gross go acka ministerstwo pracy i polityki spo ecznej toru 20 czerwca 2011 r

  Dziękuję za uwagę

  Elwira.gross-golacka@mpips.gov.pl