Trß ch¬i (X) vµ (O)
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

trß ch¬i (X) vµ (O). Hai đội chơi (Đội X và đội O ) chọn ô ngẫu nhiên để trả lời câu hỏi. Trả lời đúng một câu hỏi đằng sau một ô được 1 X hoặc 1 O. Đội nào trả lời đúng 3 câu hỏi thẳng hàng trước sẽ thắng cuộc. LUYỆN TẬP. 1. 2. 3. 1. X. O. 2. X. O. 3. X. O. 4. X. O. 4. 5. 6.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr ch i x v o

trß ch¬i (X) vµ (O)

 • Hai đội chơi (Đội X và đội O ) chọn ô ngẫu nhiên để trả lời câu hỏi.

 • Trả lời đúng một câu hỏi đằng sau một ô được 1 X hoặc 1 O.

 • Đội nào trả lời đúng 3 câu hỏi thẳng hàng trước sẽ thắng cuộc.


Tr ch i x v o

LUYỆN TẬP

1

2

3

1

X

O

2

X

O

3

X

O

4

X

O

4

5

6

5

X

O

O

6

X

X

O

7

7

8

9

8

X

O

9

X

O


Tr ch i x v o

Câu5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu dung dịch nước brom.

B. Amilozơ cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3


Tr ch i x v o

Câu 6: Một phân tử saccarozơ có

A. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ.

B. hai gốc  -glucozơ.

C. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ.

D. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ


Tr ch i x v o

Câu 7 : Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl format, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5


Tr ch i x v o

Câu 8.: Cho các phát biểu sau:

(1)Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

(2)Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;

(3)Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;

(4) Tinh bột và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit;

Phát biểu đúng là

A. (3) và (4). B. (1) và (3).

C. (1) và (2). D. (2) và (4).


Tr ch i x v o

Câu 9:

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

A. Mantozơ B. Glucozơ

C. Fructozơ D. saccarozơ


Tr ch i x v o

Câu 1 : Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ B. Glucozơ

C. saccarozơ D. Amilozơ


Tr ch i x v o

Câu 2 đisaccarit?: Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột có phản ứng màu với iot.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết -1,4-glicozit

(d) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e )Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là

A.4. B. 3. C. 2 D. 1


Tr ch i x v o

 • Câu 3 đisaccarit?:

 • Các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:

 • fructozơ, saccarozơ .

 • saccarozơ, tinh bột .

 • C. glucozơ, saccarozơ .

 • D. glucozơ, tinh bột .


Tr ch i x v o

Câu 4 đisaccarit?: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Tinh bột  X  Y  Z  metyl axetat.

Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H5OH.

C. CH3COOH, CH3OH.

D. C2H4, CH3COOH


Luy n t p
LUYỆN TẬP đisaccarit?


Tr ch i x v o

Dạng 1 đisaccarit?: Dựa vào phản ứng thuỷ phân

Bài 1: Thuỷ phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 270 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là:

A. 270,0g. B. 229,5g. C. 243,0g. D. 256,5g.

Bài 2: Nếu dùng một tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì thu được m kg glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 70%. Giá trị của m là:

A. 160,50kg. B. 150,64kg. C. 155,55kg. D. 165,60kg.

D. 256,5g

C. 155,55kg.


Tr ch i x v o

Dạng 2 đisaccarit?: Dựa vào phản ứng tráng bạc

Bài 3: Cho sơ đồ sau:

Saccarozơ dung dịch X Ag

Từ m gam saccarozơ điều chế được 972,0 gam bạc. Giá trị của m là:

A. 952,94g. B. 1242,74g. C. 621,37g. D. 1905,88g.

Bài 4: Thuỷ phân m gam bột ngô (có chứa 80% tinh bột), rồi cho toàn bộ sản phẩm thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 648,0 gam Ag. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Giá trị của m là:

A. 867,86g. B. 425,25g. C. 555,43g. D. 388,80g.

A. 952,94g.

A. 867,86g.


Tr ch i x v o

Dạng 3 đisaccarit?: Dựa vào phản ứng lên men

Bài 5: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg B.295,3 kg

C.300 kg D.350 kg

Bài 6: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 550g. B. 810g. C. 650g. D. 750g.

B.295,3 kg

D. 750g.


ad