1 / 9

Resan tillsammans...

Resan tillsammans. Politiska ledare och chefer Möten/diskussioner. Organisation som vi tror på!. En förvaltning Stark ledningsgrupp, tvärsektoriellt ”tänk” Kommunstyrelse med tre utskott, rutinärende Ks principbeslut, framtidsinriktat. Känna sig liten…. 2600 invånare En halv hockeyarena

chace
Download Presentation

Resan tillsammans...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Resan tillsammans... • Politiska ledare och chefer • Möten/diskussioner

  2. Organisation som vi tror på! • En förvaltning • Stark ledningsgrupp, tvärsektoriellt ”tänk” • Kommunstyrelse med tre utskott, rutinärende • Ks principbeslut, framtidsinriktat

  3. Känna sig liten… • 2600 invånare • En halv hockeyarena • Skola med 8 elever 9 mil bort • ”Leva under vatten….”

  4. Samarbeta! • Gemensamma funktioner • Kompetenser • Bättre ekonomi/bättre kvalitet

  5. Våga stå på…. • Delta! • Visa att vi finns och vill! • LTU

  6. Ensamkommande flyktingbarn 35 barn x 1900 x 365 = 24 miljoner Egen regi just nu = 20 miljoner Upphandling = 15 miljoner

  7. Solhem, äldreboende… • ”Allt under ett tak” • Samarbeta med VLL • Kvalitetshöjning • Ca 5 miljoner i kostnadsreducering

  8. Gå på djupet, göra läxan!

  9. Tack! caisa.abrahamssom@sorsele.se jan.ask@sorsele.se

More Related