1 / 32

MVS – potrebuje zmenu?

MVS – potrebuje zmenu?. Ľubica Galuščáková, 11.6.2014. V máji 2014 prieskum o poskytovaní MVS v knižniciach, ktoré sú členmi Národnej komisie pre služby (18) Len na vnútroštátnu medziknižničnú výpožičnú službu

chace
Download Presentation

MVS – potrebuje zmenu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MVS – potrebuje zmenu? Ľubica Galuščáková, 11.6.2014

 2. V máji 2014 prieskum o poskytovaní MVS v knižniciach, ktoré sú členmi Národnej komisie pre služby (18) • Len na vnútroštátnu medziknižničnú výpožičnú službu • Cieľ: informácia o súčasnom stave medziknižničných služieb, prípadná aktualizácia Zásad pre medziknižničnú službu (v r.2007)

 3. O aký druh medziknižničnej služby je v knižnici záujem: 1. Medziknižničná výpožičná služba 16 EDD 2 (UPJŠ Košice a SlPK Nitra) 2. Elektronické dodávanie dokumentov 10

 4. Zmeny v požiadavkách používateľov: Áno: 7 (EDD) Nie: 11 - „Používatelia majú záujem dostať sa k svojim požiadavkám čo najskôr, tak dávajú prednosť EDD“ • „záujem o vysokoškolské a kvalifikačné práce, elektronické dokumenty /el.zborníky“ • Ak má knižnica dokument prezenčne, „majú záujem aspoň o skrátenú výpožičnú dobu“

 5. Využívajú čitatelia službu EDD: Áno:17 Nie: 1 „Vynikajúce (veľmi dobrá a vyhovujúca služba) – obrovský prínos, šetrí: čas, peniaze, životné prostredie, ... zvyšuje kredit knižnice, ... maximálna spokojnosť ako používateľa (prijímateľa služby), tak zabezpečujúceho knihovníka (sprostredkovateľa služby).“

 6. Skúsenosti, pripomienky k službe EDD: Spokojnosť, dobré, uspokojivé – 10 knižníc Z dotazníkov: „Vynikajúce (veľmi dobrá a vyhovujúca služba) – obrovský prínos, šetrí: čas, peniaze, životné prostredie, ... zvyšuje kredit knižnice, ... maximálna spokojnosť ako používateľa (prijímateľa služby), tak zabezpečujúceho knihovníka (sprostredkovateľa služby)“. - „Snažíme sa objednávať z knižníc kde nie sú poplatky“ (2 knižnice) - „Doba vybavenia je rôzna, od 2-3 dní až po 1 mesiac. Kvalita kópií je rôzna. Poplatky z UK Bratislava sú dosť vysoké“.

 7. „Doba vybavenia je rôzna, od 2-3 dní až po 1 mesiac. Kvalita kópií je rôzna. Poplatky z UK Bratislava sú dosť vysoké“. • „uvítali by sme kratšiu dobu vybavenia a lepšiu kvalitu kópii“. - „problémom sú niekedy veľké súbory“

 8. Ktoré knižnice najčastejšie žiadate o službu EDD:Knižnice, ktoré boli uvedené ako prvé v poradí:

 9. Knižnice, ktoré boli uvedené ako druhé v poradí:

 10. Knižnice uvedené jako tretie v poradí: SNK Martin, ŠVK Košice, ŠVK Prešov, SLDK Zvolen, SlPK Nitra, UK SAV, UKF Nitra, KK Nitra, Galantská knižnica, KLF UK

 11. Poskytuje knižnica službu EDD: - áno – 16 - v prípade potreby – 1 - nie: 1 Má Vaša knižnica zodpovedajúce technické vybavenie pre službu EDD: - áno:15 - nie 3

 12. PoplatkyPoplatky pre čitateľov - výpožičky kníh

 13. Poplatky - reprografické kópie

 14. Poplatky – digitálne kópie

 15. Poplatky pre žiadajúce knižnice – výpožičky kníh

 16. Poplatky - reprografické kópie

 17. Digitálne kópie

 18. Navrhované poplatkypre knižnice – výpožičky kníh

 19. Kombinácie

 20. Reprografické kópie

 21. Kombinácie:

 22. Digitálne kópie

 23. Navrhované spôsoby platby

 24. Zásady pre medziknižničnú výpožičnú službu Všetky knižnice uviedli: Zásady vyhovujú Návrhy na zmenu a doplnenie 5. V MVS sa spravidla nepožičivajú tieto typy dokumentov - vypožičiavať dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch

 25. staré a vzácne tlače vydané do roku 1830 – rok by sa mohol aj posunúť minimálne do roku 1918 • vypožičiavať beletriu na študijné účely • Vypožičiavať učebnice • Vypožičiavať dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)

 26. Vypožičiavať monografické čísla časopisov • AV prílohy dokumentov a požičiavať ich s dokumentom, pričom žiadajúca knižnica zodpovedá za ich využívanie v súlade so zákonom /teda len prezenčne/“

 27. O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov v MVS rozhoduje požiadaná knižnica. - v prípade kníh určených len na prezenčné štúdium zvážiť možnosť požičať ich pre MVS s podmienkou skrátenej výpožičnej doby • Bod 6 „Zmeniť poradie žiadaniek – na prvom mieste umiestniť e-žiadanku, na druhom štandardné www formuláre, e-poštu. Klasickú žiadanku (poštovú) úplne obmedziť.“

 28. Bod 14 Požiadaná knižnica vybaví žiadanku žiadajúcej knižnice tým, že jej: Vráti žiadanku s oznámením, prečo nebola vybavená. Pri dôvodoch nevybavenia sa používajú štandardné kódy odpovedí. – vždy uviesť, prečo žiadanka nebola vybavená • Bod 15 Požiadaná knižnica vybavuje žiadanku MVS žiadajúcej knižnice v lehote najdlhšie do 5 dní - zmeniť na 3 dní / ak je to možné/.

 29. Bod 19. „Zásielky MVS musia byť riadne zabalené, knihy poslané doporučene, alebo poistené. Počas prepravy poštou za zásielku zodpovedá vždy tá knižnica, ktorá ju odoslala. – ako knižnica posielame poštu len 1. triedou. V prípade striktnej nutnosti posielať poštu doporučene, sú na zváženie poplatky od používateľov za poštovné či manipulačný poplatok... „

 30. Návrhy na doplnenie Zásad • „Viac posielať v elektronickej forme - úspora poplatkov + rýchlosť dodávania“ • „Garanciu organizácií za zverejnené www formuláre, ktoré sú v prevažnej časti nefungujúce“. • Ďalšie pripomienky: Žiadanka SNK – je potrebné zakaždým vypisovať celú adresu a ostatné údaje, systém si nepamätá a nedopĺňa automaticky podľa názvu knižnice

 31. Aj keď výrazné zmeny v požiadavkách na medziknižničné služby nie sú, predsa len je nárast požiadaviek na EDD. Knižnice aj čitatelia uprednostňujú tento druh služby • Nie všetky knižnice sú vybavené zodpovedajúcim technickým vybavením • Zamerať sa na rýchlosť a kvalitu služieb EDD • V návrhoch 7 knižníc uviedlo že chce poskytovať medziknižničnú výpožičnú službu aj naďalej bez poplatku (poštovné, balné), ďalšie 3 len v rámci rezortu (kraja) 3 recipročne a 10 navrhuje poplatok za poštovné.

 32. Digitálne kópie bez poplatku 17, návrh knižníc 13 +3 v rámci rezortu, 1 na základe reciprocity • Postupy v Zásadách knižniciam vyhovujú. Návrhy na zmenu sa týkajú hlavne vypopžičiavania jednotlivých typov dokumentov a vybavenia požiadavky na výpožičku, uprednostnenie elektronického dodávania dokumentov.

More Related