slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baza legală a reglementării PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baza legală a reglementării

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Baza legală a reglementării - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC. Metodologie de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 PROIECT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baza legală a reglementării' - chace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Metodologie de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2

PROIECT

slide2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Baza legală a reglementării

Metodologia de organizare şi desfăşurare astagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 23 (5) şi (6) al Legii 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

slide3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Care este grupul ţintă

Art. 1. (1) Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, elevii care au promovat, după caz, clasa a X-a sau clasa a XI-a a învăţământului special, pot opta pentru obţinerea certificării unei calificări profesionale de nivel 2, după efectuarea unui stagiu de pregătire practică în condiţiile reglementate de prezenta Metodologie.

slide4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Restricţii

Art.1. (2) Pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică, în vederea dobândirii unei calificării profesionale de nivel 2, pot opta absolvenţii ciclului inferior al liceului care nu continuă studiile ciclului superior al liceului imediat după absolvire, precum şi absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, care au întrerupt studiile ciclului superior al liceului.

(3) Pe perioada efectuării stagiilor de practică pentru dobândirea unei calificări profesionale de nivel 2, absolvenţii menţionaţi la aliniatul (2) nu sunt înscrişi şi nu urmează studiile claselor ciclului superior al liceului, indiferent de filieră sau forma de învăţământ. Aceştia pot urma ciclul superior al liceului după finalizarea stagilor de pregărire practică.

slide5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Relaţia cu alte reglementări privind certificarea

Art. 1. (4) Pentru elevii care urmează ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, organizat la absolvirea liceului, nu este condiţionată de certificarea unei calificării profesionale de nivel 2, conform prevederilor legale.

slide6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Justificarea efectuării stagiilor de pregătire practică

Art. 2. (1) Stagiile de pregătire practică au drept scop îndeplinirea condiţiilor de înscriere la examenul de certificare a calificării profesionale şi dobândirea unei calificări profesionale de nivel 2.

(2) Realizarea activităţilor prevăzute de stagiile de pregatire practică completează pregătirea profesională din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi asigură dobândirea tuturor competenţelor, ca rezultate ale învăţării, prevăzute de Standardul de Pregătire Profesională (SPP) corespunzător unei calificări de nivel 2.

slide7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Conţinutul stagiilor

Art. 3. (1) Stagiile de pregătire practică a elevilor cuprind ore de laborator tehnologic, predate de profesori de specialitate, şi ore de instruire practică, predate de maiştri-instructori de specialitate.

(2) Planurile de învăţământ corespunzătoare tuturor calificărilor, în care este prevăzut numărul de ore alocat stagiilor de pregătire practică, se aprobă prin ordin de ministru.

slide8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Durata stagiilor

Art. 4. (1) Stagiile de pregătire practică cuprind 720 de ore de pregătire.

(2) Prezenţa elevilor la toate orele de pregătire practică este obligatorie.

Condiţiile de defăşurare a stagiilor de pregătire practică

Art. 5. (1) Stagiile de pregătire practică se organizează astfel încât să fie asigurate condiţii optime pentru dobândirea rezultatelor învăţării prevăzute în curriculum. Acestea se pot organiza, după caz, atât în laboratoarele de specialitate şi în atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la agenţii economici parteneri în pregătirea profesională a elevilor.

(2) Orarul stagiilor de pregătire practică va fi elaborat în funcţie de programul de lucru al agenţilor economici parteneri şi de posibilităţile elevilor de a participa la pregătirea practică.

slide9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Perioada de desfăşurare

Art. 6. Stagiile de pregătire practică se desfăşoară respectând structura anului şcolar aprobată prin ordin de ministru. Perioada de desfăşurare a stagiului de pregătire practică este propusă de unitatea de învăţământ organizatoare, între 1 octombrie şi 30 iunie, şi aprobată de ISJ/ISMB.

slide10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Pregătirea la agenţii economici

Art. 7. Pregătirea practică la agenţii economici se organizează numai în condiţiile existenţei acordurilor de colaborare în acest sens, concretizate în convenţii privind efectuarea stagiului de pregătire practică, conform Ordinului MECT nr. 1702 din 06.08.2007, privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituţie publică de către elevii din învăţământul profesional şi tehnic

slide11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Aprobarea organizării stagiilor

Art. 8. Stagiile de pregătire practică se planifică anual şi fac parte din proiectul planului de şcolarizare propus de unităţile de învăţământ.

Etapele de aprobare sunt: elaborarea şi avizarea ofertei, înscrierea elevilor şi centralizarea înscrierilor, consilierea elevilor şi confirmarea deciziei finale a elevilor, transmiterea situaţiei finale privind înscrierile şi aprobarea proiectului planului de şcolarizare.

Art. 9. Stagiile de pregătire practică sunt organizate de unităţile de învăţământ în funcţie de calificarea care va fi dobândită, respectând legislaţia privind sănătatea şi securitatea în muncă.

slide12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Pregătirea şi evaluarea elevilor

Art. 10. (1) Pregătirea practică a elevilor va fi realizată şi coordonată de profesori de specialitate, de maiştri instructori şi de tutori din partea agenţilor economici.

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor se va face pentru fiecare modul pentru care s-au organizat activităţi de pregătire practică, cu note de la 1 la 10.

(3) Nota minimă de promovare a fiecărui modul prevăzut de stagiul de pregătire practică este 6.

(4) În cadrul orelor de pregătire practică, pot fi organizate, dacă este necesar, activităţi remediale pentru unii elevi, astfel încât aceştia să poată atinge, cel puţin, nivelul minim de performanţă necesar promovării.

slide13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Încadrarea cadrelor didactice

Art. 11. Încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea practică se face în funcţie de specializarea acestora şi prevederile planului de învăţământ. Orele predate sunt incluse în norma didactică, în cumul sau în plata cu ora, după caz.

Pe parcursul unui an şcolar un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o grupă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică.

slide14
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Procedura de creare şi gestionare a documentelor şcolare

Art. 12. (1) În baza cererilor aprobate de înscriere ale absolvenţilor pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică se constituie formaţiunile de studiu pentru fiecare calificare, în medie 25 elevi/grupă, dar nu mai puţin de 15 elevi/grupă şi nu mai mult de 30 elevi/grupă, iar secretarul unităţii de învăţământ consemnează în registrul matricol volumul si pagina unei noi partide, corespunzătoare programului de formare profesională de nivel 2 de calificare, respectiv stagiul de pregătire practică.

(2) Prezenţa şi rezultatele şcolare curente obţinute de elevi la pregătirea practică sunt înscrise într-un catalog întocmit în acest scop.

(3) Modulelor studiate vor fi trecute în documentele şcolare conform planului de învăţământ.

(4) Foaia matricolă eliberată la cerere va fi completată şi cu menţionarea stagiilor de pregătire practică realizate pentru fiecare modul.

(5) În raportările statistice ale unităţii de învăţământ, stagiile de pregătire practică vor fi asimilate programelor de formare profesională cu finalitate dobândirea de calificări profesionale de nivel 2.

slide15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Drepturile absolvenţilor stagiilor de pregătire practică

Art. 13. (1) La sfârşitul stagiului de pregătire practică elevii care au promovat toate modulele capătă dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 2.

(2) Certificarea calificării profesionale de nivel 2 se face conform metodologiei aprobate prin ordin de ministru.