Environmentalismus
Download
1 / 18

Environmentalismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Environmentalismus. Eva Moulíková a Tereza Janovská 3.B. Obecná c harakteristika politických ideologií. Politické ideologie mají čtyři základní funkce: napomáhají v objasňování politických jevů a politické praxe umožňují identifikaci s komplexním systémem hodnot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Environmentalismus' - ceri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Environmentalismus

Environmentalismus

Eva Moulíková

a

Tereza Janovská

3.B


Obecn c harakteristika politick ch ideologi
Obecnácharakteristika politických ideologií

 • Politické ideologie mají čtyři základní funkce:

  • napomáhají v objasňování politických jevů a politické praxe

  • umožňují identifikaci s komplexním systémem hodnot

  • umožňují identifikaci s danou sociální skupinou

  • poskytují základní východiska pro formulaci politického programu a jeho cílů

 • Termín ideologie poprvé zmínil Francouz Antoine Destutt de Tracy (roku 1795). Následně dostal negativní význam jako soubor iracionálních, nepraktických či falešných představ o světě.

 • Pro západní demokracii měl od 19. století zásadní význam vliv konzervativní, liberalistické a sociálně-demokratické ideologie. V evropském prostoru se výrazně uplatnily též ideologie komunismu, fašismu nebo anarchismu.


Vod do environmentalismu
Úvod do Environmentalismu

 • Jako politická teorie se ustálila počátkem 60. let minulého století.

 • Jedná se o politickou ideologii, jejíž program je zaměřen na ekologii, tedy ochranu životního prostředí, které je devastováno současným Západním životním trendem blahobytu a nadbytku.


Hlavn p edstavitel
Hlavní představitelé

 • V 60. letech se mnozí autoři začali věnovat problematice životního prostředí a poukazovali na nevyhnutelnost populační exploze, mezi nimi především:

  • ekolog Paul Ehrlich ve své knize The Population Bomb (1968)

  • někteří autoři hledají východisko v syntéze ekologie a východních náboženství (A. Naess, G. Snyder)

 • Objevují se ekologické nátlakové skupiny, jako Greenpeace, Earth First!, Friends of the Earth. V průběhu 80. let vnikají v mnoha evropských zemích strany zelených.

 • Nejznámějšími představiteli environmentalismu jsou bezesporu manželé Meadowsovi, kteří již v 70. letech varovali před lidskou expanzí ve své knize Meze růstu (1972), a na ní navazující knihou Překročení mezí (1995), ve které naznačili, že lidstvo již meze rozvoje a růstu překročilo, nebo se k tomu bezprostředně blíží.


 • Ekologie a environmentalismus
  Ekologie a environmentalismus

  • Pokud jde o význam těchto klíčových slov, lze odhalit značný rozdíl:

   • EKOLOGIE - totoslovo použil poprvé v roce 1858 Ernst Haeckel a postupně se vžilo pro označení podoboru biologie, zkoumajícího vzájemnou interakci mezi organismy a životním prostředím.V tomto smyslu můžeme ekologii chápat jako pozitivní vědu

   • Ekologie nicméně bývá chápána také jako oblast normativních doporučení, jak se má člověk chovat uprostřed přírody. V tomto druhém smyslu se již začínáme pohybovat v rovině politických soudů, která se běžně označuje jako environmentalismus.

   • ENVIRONMENTALISMUS je tak plně hodnotnou politickou ideologií, hlásící se k principům ekologie.


  Vnit n len n
  Vnitřní členění

  • Vnitřně můžeme ideologii dále diferencovat na:

   • radikální environmentalismus - představovaný ekoterorismem, ekoanarchismem a dalšími antisystémovýmy proudy

   • umírněný environmentalismus - lze dále rozčlenit na:

    • nátlaková hnutí (Hnutí Duha, Děti Země)

    • participující skupiny (Strany zelených, UNEP)

 • Na základě míry ideologizace lze také rozlišovat:

  • nábožensky-ideologickou rovinu (především radikální environ-mentalismus)

  • pragmatickou institucionálně-státní rovinuochrany přírody


 • Radik ln environmentalismus
  Radikální environmentalismus

  • Označovaný též jako hlubinný představuje silně ideologicky zabarvený proud s antisystémovýmy požadavky.

  • Vychází z eticky-náboženského přesvědčení, že příroda je posvátná, a proto je nutné ji chránit, nikoli pro lidi, ale pro ni samotnou. Důležitým momentem je zde „návrat k přírodě“ a omezení konzumu s cílem dosáhnout harmonie mezi člověkem a přírodou.

  • V radikálním environmentalismu se v konfrontaci s různými etickými, filosofickými a náboženskými myšlenkami ustalují některé další směry:

   • například ekofeminismu, ekomarxismus, ekoanarchismus

   • Tyto proudy usilují o přetvoření dosavadní společnosti ve jménu nejvyšších hodnot, jako je přežití lidstva či posvátnost přírody, což vede k vysoké míře agresivity.

   • Někteří autoři extrémní environmentalismus podrobují další kritice. Martin Lewis ve své knize Zelené mámení (1992) argumentuje, že pokud by byl uskutečněn, vedl by ke skutečné ekologické katastrofě.


  Um rn n environmentalismus
  Umírněný environmentalismus

  • - je představován poněkud optimističtějšími ideologickými proudy. Především je zde klíčová teze, že ekologický rozvoj lze zajistit správným rozhodováním státu

  • Silněji ideologizované a poněkud radikálnější křídlo nátlakových skupin lze spatřovat v Hnutí Duhasnažícím se prosadit svoji vizi blížící se ekologické katastrofy a její prevence.

  • Protipólem je pak v podstatě neideologická skupina Děti Zeměsnaží se řešit jednotlivé případy poškozování životního prostředí bez toho, aby vynášela mravní soudy o všeobecné prohnilosti moderní civilizace.

  • Participující skupiny jsou pak zelené strany. Tyto strany mají obvykle již ve svém programu zabudovány environmentální soubory ekonomických, vědeckých i politických názorů na problémy typu: jaderná energie, znečišťování ovzduší, ubývání fosilních paliv či globální oteplování, které se pak snaží uplatňovat ve státní politice.

  • Environmentalismus však může prosakovat i do jiných, standardních politických ideologií, čímž se opět ve státní politice uplatňuje.


  Kritika environmentalismu
  Kritika environmentalismu

  • Upozorňuění na existenci hranic limitujících možnosti expanze lidské společnost a diskuse ohledně environmentalismu, vyvolaly zápornou reakci.

  • Jako rozhodní odpůrci vystoupili například:

   • britský Fyzik John Maddox s knihou The Doomsday Syndrome (1972)

   • americký futurolog Herman Kahn, spoluautor knihy Things to Come (1972)

   • R. B. Fuller, autor knihy An Operating Manual for Spaceship Earth

    Ve svých pracích shodně uvádějí, že expanze moderní ekonomiky nepředstavuje žádnou hrozbu proživotní prostředí, naopak je v ní klíč, všech současnýchproblémů. John Maddox navrhuje řešit hrozbu hladu tím, že budou vykáceny deštné pralesy a uvolněná půda oseta! R.B. Fuller přirovnává zeměkouli k řiditelnému stroji a vyjadřuje přesvědčení, že všechny problémy budou vyřešeny pomocí počítačů.


  Kritika environmentalismu1
  Kritika environmentalismu

  • Jinou formu argumentace nalézáme v 80. letech u Rona Arnolda, autora knihy Ecology Wars (1987):

   • Lidská činnost a všechny její produkty jsou právě tak částí biosféry jako ptáci či velryby. Znečištění není proto nijak nežádoucí; je to přirozený důsledek života a práce. Negativistické a nekonstruktivní právní normy omezující průmyslové znečištění jsou právě tak hloupé, jako kdybychom chtěli krávám nařizovat, že nesmějí produkovat hnůj.


  Politika environmentalismu
  Politika environmentalismu

  • Manželé Meadowsovi vydali svou knihu Meze růstu již v roce 1972:

   • „Bude-li trvat současná tendence růstu světové populace, znečišťování, produkce potravin a vyčerpávání přírodního bohatství, bude někdy v průběhu příštích sta let na této planetě dosaženo mezí růstu. Nejpravděpodobnějším důsledkem bude náhlý a nekontrolovatelný pokles populace i průmyslové výroby“

  • Právě náhlý a nekontrolovatelný pokles populace i průmyslové výroby se stal klíčovým momentem pro hledání trvale udržitelného rozvoje.


  Program osn
  Program OSN

  • OSN se na počátku svého fungování nezabývala otázkami ekologických hrozeb. V 60. letech bylo podepsáno několik úmluv týkajících se znečištění moří v souvislosti s únikem ropy, ale mezinárodní společenství začalo skutečně reagovat na možné dopady rostoucího rozvoje až počátkem 70. let.

  • Z tohoto důvodu vznikl program na ochranu životního prostředí (UNEP), který vznikl na stockholmské Konferenci OSN v roce 1972.

   • Tento program má podporovat partnerskou spolupráci ve snaze nalézt způsoby, jakými by státy a národy mohly zvyšovat svou životní úroveň bez toho, aby musely ohrožovat životy budoucích generací.

  • Zapojování ekologických odhledů do hospodářského plánování však probíhalo příliš pomalu a celkový stav životního prostředí se nadále zhoršoval, navíc se zde objevili nové hrozby, jako ozónová díra či globální oteplování.

  • V 80. letech bylo podepsáno několik smluv a v roce 1983 vznikla Světová komise pro životní prostředí.

  • V roce 1987 pak předložila Komise ValnémushromážděníOSN koncepci trvale udržitelného rozvoje, jako alternativu ke stávajícímu přístupu, který byl založen pouze na dosažení hospodářského růstu.


  Agenda 21
  Agenda 21

  • Na KonferenciSpojenýchnárodů o životním prostředí a rozvoji (UNCED) (Rio De Janeiro, 1992), známé rovněž jako SummitZemě, se státy světa shodly na všeobecné koncepci rozvoje, který by byl šetrný k životnímu prostředí a zároveň zajistil ekonomický rozvoj.

  • Summit schválil:

   • Agendu 21 - akční plán definující rozvojové i environmentální cíle pro 21. Století

   • DeklaracizRia o životním prostředí a rozvoji, která stanoví práva a povinnosti států, a Zásady správy lesů, které obsahují směrnice pro udržitelné lesní hospodářství ve všech státech světa. Přítomní představitelé rovněž podepsali úmluvy týkající se klimatických změn a biodiverzity.


  V hody t to ideologie
  Výhody této ideologie

  • Environmentalismus má stejně jako jiné ideologie mnohé nevýhody i výhody. Environmentální politika je velmi důležitá pro budoucí generace. Že environmentalismus není nezanedbatelná ideologie je vidět na postkomunistických zemích, kde byla ekologie po dlouhou dobu opomíjena a ekologická krize je tam tak viditelnější. Postkomunistické země, do kterých ekologické snahy pronikly mnohem později, se obvykle potýkají s daleko většími ekologickými problémy, nicméně za posledních 10 let je zjevně viditelné zlepšení, především díky ekologickým programům politických stran. Environmentalismus je výhodou sám o sobě, zajišťuje nám lepší životní prostředí.


  V hody t to ideologie1
  Výhody této ideologie

  • Nesporně další výhodu je celkový pohled na budoucnost, snaha ošetřit přírodní zdroje pro budoucí generace. Rychlost technického vývoje v moderní společnosti přispívá k našemu individualismu a krátkozrakosti, takže nejsme schopni nějakého dlouhodobějšího a globálnějšího vhledu na zacházení s přírodou. Environmentalismus se nám snaží ukázat, jak je důležité šetřit s neobnovitelnými zdroji energie a energií vůbec či co nejméně znečišťovat životní prostředí. Environmentalismus počítá s budoucností.


  V hody a nev hody ideologie
  Výhody a nevýhody ideologie

  • Z dlouhodobého ekonomického hlediska je environmentalismus rovněž výhodný, protože nynější investice do ochrany životního prostředí se dlouhodobě vyplatí. Hospodářský rozvoj není trvale udržitelný, proto se snaží dosáhnout zásadního obratu v dosavadním pojetí rozvoje a učinit hlavním kritériem rozvoje jeho trvalou udržitelnost.

  • Na druhou stranu, státní politika vedená v duchu environmentalismu bývá daleko náročnější na finance, než politika vedená bez ohledu na životní prostředí, což v mnohých případech nahrává proti environmentalismu. Vezme-li však v potaz dlouhodobé důsledky takové politiky, musíme bezesporu přiznat, že ta environmentální je nejen výhodná, ale také se jeví jedinou možnou a nezbytnou cestou.


  V hody a nev hody ideologie1
  Výhody a nevýhody ideologie

  • Proti environmentalismu nahrávají jeho krajní radikální směry, které by mohly vést k totalitarismu. Tyto směry se snaží změnit myšlení lidí a dosavadní strukturu společnosti, což by mohlo vyvolat katastrofální důsledky. Ekologické smyšlení lidí je sice ještě třeba trochu „vypilovat“, ale mělo by se tak dít osvětou a v rámci stávajícího společenského systému.


  Z v r
  Závěr

  • Životní prostředí se nám zhoršuje před očima a environmentalismu nám nabízí cestu jeho ochrany, proto je velmi důležitou ideologií nejen pro státní politiku, ale i pro nás pro všechny. Jako politická ideologie je víceméně výhodný, uvědomíme-li si možné důsledky našeho jednání s životním prostředím a cestu k jedinému možnému východisku, které nám environmentalismus nabízí, a sice jeho ochranu..


  ad