Download
nieuwe plantenmonitoring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe plantenmonitoring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe plantenmonitoring

Nieuwe plantenmonitoring

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Nieuwe plantenmonitoring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nieuwe plantenmonitoring Baudewijn Odé

 2. Historie • Lange traditie (1900 - nu) • Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal • Nauwelijks herhalingen in zelfde jaar • Nauwelijks standaardisatie (werken met streeplijst) • Maar wel heel veel data!

 3. Gegevensbeschikbaarheid

 4. Mogelijkheden trendanalyse • Veel appels en peren • Beperkt zicht op trefkans van soorten • Weinig herhalingen (meest bij losse waarnemingen) • Risico vertekening door meer/minder waarnemersinspanning • Knelpunt: trends niet op korte termijn te genereren (10-25 jaar, 5x5km)

 5. Meetdoel Typische soorten • Nederland is gehouden aan gunstige SVI van Typische soorten • Risico dat de SVI van Habitattypen ook ongunstig is • Behoefte aan actuele trend- en verspreidingsinformatie (<10 jaar) • Eigenlijk behoefte aan een jaarlijkse update van de RL-status • Afgelopen jaren meegenomen in Verspreidingsonderzoek (km-gegevens, losse waarnemingen en gerichte actualisatie) • Nu niet afdoende

 6. Nieuw meetnet: Het Nieuwe Strepen • Doel is trends in aantal bezette 5x5 hokken • Meten per 1x1km, partieel onafhankelijk dubbel • Standaardisatie bezoek (te besteden tijd, periode) • Maar standaardisatie hoeft niet heel strikt; toepassing van occupancy modellen poetst systematische verschillen in methoden weg in de tijd (”standaardisatie achteraf”) • Alle soorten (incl. Typische soorten) • In 2011 proefjaar (heide) • Start in 2012 • 300 Km-hokken met natuurterrein én typische soorten • Gespreid over FG-regio’s • Niet heel recent al geïnventariseerd

 7. Veldmethode Het Nieuwe Strepen • Reserveer km-hok (liefst reeds gereserveerd hok) • Gebruik protocol (Beperkte tijdbesteding, binnen 2 weken veldseizoen, alle biotopen doorkruisen) • Gebruik streeplijst en streep alle zekere determinaties aan • Ook enkel bezoek mag, zelfs buiten te reserveren hokken

 8. Het Nieuwe Strepen 2012, Resultaat • 186 streeplijsten • 75 hokken 2/3x • 179 soorten/hok • 33.000 waarn. • 1226 soorten • 178 Typische s. • 100-120 soorten met betrouwbare trefkans/occ.

 9. Het Nieuwe Strepen 2012, Leermomenten • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan korte bezoeken (“inventarisatie is onvolledig”) • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan de (beperkte) standaardisatie (“protocol is moeilijk”) • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan herhaling (“voelt alsof je gecontroleerd wordt”) • Communiceer nut van tweede inventarisatie voor compleetheid en mogelijkheid om extra gegevens te verzamelen • Zorg voor meer hokken in de buurt van vrijwilligers • Benadruk ook belang van enkele bezochte hokken • Begin op tijd met beschikbaar stellen van te reserveren hokken en zorg dat Districtcoördinatoren zelf ook werven voor deelname • Om grip te krijgen op (zeldzamere) Typische soorten moet de deelname omhoog • Voor echt zeldzame soorten blijven aanvullende gerichte inventarisaties van belang

 10. Het Nieuwe Strepen 2013 • 500 km-hokken • Bij geselecteerd in slecht bezochte provincies • Nu al meer dubbele hokken (82, grijs) • Doelstelling 200 dubbel bezocht

 11. Resumerend • Hoopgevende ontwikkeling op vroegtijdiger trendinformatie • Betekent voor floristen meer standaardisatie (hoewel niet zo streng als andere NEM-meetnetten) • Door occupancy modelling kunnen we volstaan met beperkte standaardisatie veldwerk • Alleen succes alleen als we meer deelname genereren! • Voor echte zeldzame soorten moet aanvullend onderzoek worden gedaan

 12. Dank voor jullie aandacht!