Programa formativo de Xardinería e Viveirismo - PowerPoint PPT Presentation

programa formativo xardiner a e viveirismo cee pr ncipe felipe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programa formativo de Xardinería e Viveirismo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programa formativo de Xardinería e Viveirismo

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Programa formativo de Xardinería e Viveirismo
199 Views
Download Presentation

Programa formativo de Xardinería e Viveirismo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAMA FORMATIVOXARDINERÍA E VIVEIRISMOCEE PRÍNCIPE FELIPE

 2. Programa formativo xardinería e viveirismo O CEE PRÍNCIPE FELIPE É UN CENTRO DE TITULARIDADE PÚBLICA UBICADO DENTRO DAS INSTALACIÓNS DA CIDADE INFANTIL PRÍNCIPE FELIPE, CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES.

 3. Educación rica en valores, que favoreza a convivencia. • Funcionalidedas aprendizaxespara conseguir a inclusión social. • Traballo por competencias e intelixencias múltiples. • Atención personalizada. • Escolarización combinada. • Optimización dos recursos persoais e materiais. • Programas innovación. • Tránsito á vida adulta e inserción laboral • Implicación de toda a comunidade educativa. FINALIDADES ORIENTADORAS DO NOSO PROXECTO EDUCATIVO

 4. PROXECTO COOPERATIVA PONQUINCALLA ORGANIGRAMA OFERTA EDUCATIVA ACTUAL

 5. PROGRAMA FORMATIVO XARDINARÍA e viveirismo • A FORMACIÓN BÁSICA ten como referentes os currículos de infantil e primaria presentados baixounhametodoloxíamoi visual, activa e centrada no criterio de avaliación que queremos acadar. Programamos a partires de centros de interese e/ouproxectos. • O OBRADOIRO: NOVO CONTEXTO DE APRENDIZAXE. FORMACIÓN BÁSICA E OBRADOIROS. OBRADOIROS DO 1º NIVEL.

 6. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo OBRADOIRO DE REPROGRAFÍA OBRADOIRO DE COCIÑA OBRADOIRO DE AUTONOMÍA NO FOGAR OBRADOIROS DO 2º NIVEL. PRETALLERES PARA PROGRAMAS FORMATIVOS

 7. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo NECESIDADE DE DESENVOLVER AO MÁXIMO AS SÚAS CAPACIDADES (INTEGRAL) NECESIDADE DE ACADAR UNHA COMPETENCIA COMUNICATIVA FUNCIONAL ORDINARIA E/OU ALTERNATIVA NECESIDADE TER UN FUTURO NECESIDADE ACCEDER A CONTEXTOS RELACIONADOS CO TRABALLO: CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (OCUPACIONAIS), CENTROS PARA O EMPREGO CON APOIO…RD 87/2007 E A LISMI. NECESIDADE ACCEDER A CONTEXTOS DE OCIO E SERVIZOS DA COMUNIDADE (RELACIÓN SOCIAL) NECESIDADES DOS ALUMNOS CON NEAE

 8. PROGRAMA FORMATIVO XARDINeRÍAe viveirismo ACCESO Á FORMACIÓN LABORAL NO CEE PRINCIPE FELIPE FORMACIÓN LABORAL EXTERNA PROGRAMA FORMATIVO FP BÁSICA NO IES TRÁNSITO VIDA ADULTA ACCESSO Á COMPETENCIAS PROFESIONAIS

 9. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo DECRETO 114/2010 que establece a ordenación da FP en Galicia. ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se regula o cceso e admisión aos ciclos da FPB. DECRETO 107/2014 do 4 de setembro, pola que se regulan aspectos específicos…e se establecen os currículos. FPBÁSICA E PROGRAMA FORMATIVO

 10. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo FPBÁSICA VS PROGRAMA FORMATIVO

 11. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo DESEÑO DO PROGRAMA FORMATIVO DE AGROXARDINERÍA

 12. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo FPBÁSICA VS PROGRAMA FORMATIVO

 13. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo

 14. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo Desenvolvemos o programa formativo en 2 anos mínimo. No segundo ano será obrigatorio o módulo de formación complementario (cultura de traballo, seguridade e hixiene, o mercado laboral) e coordinarase a FCT (160 horas) para que os alumnos acaden as competencias adecuadas para o desempeño do traballo para o que están sendo formados. Certificada a superación deses módulos no centro, algún destes alumnos poderán acceder á FPB ordinaria ou prepararse a proba de acceso a ciclos e así quedan exentos da parte científico-tecnolóxica. DESEÑO DO PROGRAMA FORMATIVO DE AGROXARDINERÍA

 15. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo Currículo: Os módulos comúns e específicos Unidades Formativas Resultados Aprendizaxe (RA ) Criterios Avaliación (CA) +Contidos Básicos (BC) e Orientaciónspedagóxicas. DESEÑO DO PROGRAMA FORMATIVO DE AGROXARDINERÍA

 16. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo DOTACIÓN DO CENTRO PARA A IMPARTICIÓN DO PROGRAMA FORMATIVO AULA TALLER INVERNADOIRO ESPAZOS PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 17. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo TRABALLOS CURSO 2015-2015 XARDÍN ORIENTAL PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 18. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 19. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 20. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 21. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo TRABALLOS CURSO 2015-2015 ARTESANÍA PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 22. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo OS BENEFICIOS DESTA NOVA OFERTA EDUCATIVA, VALIDA O NOSO AUTOCONVENCEMENTO DE QUE SE VAI NO BO CAMIÑO. O SISTEMA PÚBLICO TEN QUE DESEÑAR ACCIÓNS E FACILITAR OS RECURSOS NECESARIOS PARA FORMAR PERSOAS ÍNTEGRAS, ÚTILES E FELICES. PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE

 23. PROGRAMA FORMATIVO XARDINERÍA e viveirismo GRAZAS PROGRAMA FORMATIVO NO CEE PRÍNCIPE FELIPE