slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

SKUPINA ČEZ. INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU. Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005. HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005' - cedric-craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SKUPINA ČEZ

INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONAANÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU

Jan Kanta

Poděbrady 15.3.2005

historick sp chy ez a distribu n ch spole nost p isp li k unik tn mu postaven skupiny ez
HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ
 • Dokončení reorganizace distribuce z regionálního na procesní uspořádání
 • Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ
 • Aktivní řízení regulatorní agendy
 • Optimalizace portfolia dceřiných společností
 • Optimalizace rozhraní výroby a tradingu
 • Unbundling
 • Sjednocení prodeje a příprava na liberalizaci trhu domácností
 • Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ
 • Skupina ČEZ je největší a nejstabilnější podnik v České republice
 • Podnik, který je schopen řídit nejkomplexnější integrační program v historii české ekonomiky
 • Český podnik s největším potenciálem expandovat akvizicemi do zahraničí
skupina ez je v znamn m hr em v evropsk m energetick m pr myslu podle instalovan kapacity

Top 10 společností podle instalované kapacity (k 31. 12. 2003) [GW]a počtu zákazníků[v milionech]

 • 1.
 • EdF
 • 1.
 • EdF

46,7

 • 2.
 • Enel
 • 2.
 • Enel

29,0

 • 3.
 • E.ON
 • 3.
 • E.ON

26,2

 • 4.
 • RWE
 • 4.
 • RWE

21,2

 • 5.
 • Iberdrola
 • 5.
 • Vattenfall

16,9

 • 6.
 • Endesa
 • 6.
 • Endesa

10,5

 • 7.
 • DEI
 • 7.
 • Electrabel

6,8

 • 8.
 • EnBW
 • 8.
 • Iberdrola

5,4

 • 9.
 • Skupina ČEZ*
 • 9.
 • EnBW

5,3

 • 10.
 • Vattenfall
 • 10.
 • Skupina ČEZ

4,9

SKUPINA ČEZ JE VÝZNAMNÝM HRÁČEM V EVROPSKÉM ENERGETICKÉM PRŮMYSLU PODLE INSTALOVANÉ KAPACITY...

; výroční správy

ez v porovn n s evropsk mi energetikami

EBIDTA marže (2003)

 • ROIC (2003)
 • Endesa
 • Enel
 • Skupina ČEZ
 • Iberdrola
 • Vattenfall
 • E.ON
 • EdF
 • RWE
 • Elektrabel
 • EnBW
ČEZ V POROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ENERGETIKAMI* …

V porovnání s evropskými energetikami* ČEZ vykazuje dobrou EBITDA marži, ale podprůměrnou návratnost investovaného kapitálu (ROIC) v procentech

; Thomson One Banker; Worldscope*10 největších energetických společností podle instalované kapacity

korpor tn c l je

ROIC Skupiny ČEZ

 • (Návratnost kapitálu investovaného do provozních aktiv)
 • Návratnost investice
 • do bankovních produktů
 • Současný ROIC
 • Skupiny ČEZ
 • Náklady na kapitál
 • více jak
 • 10%
 • Nejlepší konkurence
 • 2003
 • 2008
KORPORÁTNÍ CÍL JE …

… stát se jedničkou na energetickém trhu střední a jihovýchodní Evropy s návazností ukazatele ROIC alespoň 10%

hlavn mi innostmi skupiny ez budou v roba obchod a distribuce

Finance

Lidskézdroje

Strategie

Strategickýnákup

Řízenírizik

Regulačníagenda

ICTstrategie

Styk s

veřejností

Fúze &akvizice

Výroba elektřiny

Obchod

Distribuce

Klasická

Jaderná

Trading

Marketing & Prodej

Správa aktiv/

Provozovatel

Služby

IT

Nákup &

logistika

Zákaznické

služby

Správaelektroměrů

Telekomunikace

Správa budov

Výstavba a údržba ve výrobě

Výstavba a údržba v distribuci

...

HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE

Skupina ČEZ

Řídící funkce

Hlavníčinnosti

Podporahlavníchčinností

Vedlejšíčinnosti

v echny regiony reas budou hr t d le itou roli v r mci realizace vize 2008
VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008

Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů

vize 2008 bude dosa eno ve ty ech kroc ch

Současný stav

ČEZ

REAS 1

REAS 1

REAS 1

REAS 1

REAS 1

VIZE 2008 BUDE DOSAŽENO VE ČTYŘECH KROCÍCH

Vize2008

Postup transformace

2006 Právní unbundling

2005 Nové funkčnosti

2007 Finalizace/ Konsolidace

2004 Velký třesk

 • Řídící funkce projektu fungují
 • Veškeré řídící i podpůrné funkce fungují
 • Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPSjsou funkční, SZS je založena
 • Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční
 • Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti
 • Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu
 • Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční
 • Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen
 • Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej)
 • Prodejní licence sloučeny
 • Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS)
 • Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí
 • Distribuční licence sloučeny
 • Všechny firemní procesy jsou zefektivněny
 • Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány
 • Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny

Integrace

Unbundling

ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb

jak novelizace energetick ho z kona ovliv uje integraci skupiny ez
JAK NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA OVLIVŇUJE INTEGRACI SKUPINY ČEZ?

PRIMÁRNĚ DVĚMI ZÁSADNÍMI SKUTEČNOSTMI

Povinností oddělit provozovatele distribuční soustavy od ostatních licencovaných činností

Dokončením liberalizace trhu s elektřinou

 • 1
 • 2

a celou řadou dalších, již méně zásadních skutečností

jak je aktu ln postup transformace ovlivn n novelou energetick ho z kona
Transformace proběhne synchronizovaně pro jeden REAS

vklad části podniku

ČEZ Prodej

REAS

vklad části podniku

ČEZ Distribuce

outsourcing

ČEZ Logistika

outsourcing

Centrála ČEZ

(financování)

outsourcing

ČEZ Měření

outsourcing

ČEZ Zák. služby

Zbytkový REAS k 31.12.2005

outsourcing

ČEZ Správa majetku*

outsourcing

ČEZ Distribuční služby*

outsourcing

Centrála ČEZ (účetnictví a daně) k 1.1.2006

Zbytkový REAS k 1.7.2006

Transformace v roce 2006

Transformace v roce 2005

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ POSTUP TRANSFORMACE OVLIVNĚNÝ NOVELOU ENERGETICKÉHO ZÁKONA?
 • Služby v oblasti financování budou vyčleněny z REAS na ČEZ k 1.7.2005. Všem novým společnostem budou tyto služby poskytovány z centrály ČEZ
 • K datu transformace proběhne pouze změna příjemce a parametrů služby
 • *Přesná data transformace pro rok 2006 dosud nebyla stanovena, předpokládá se 1. pololetí 2006
prodejn spole nost bude hlavn m rozhran m pro obsluhu velk ch a st edn ch z kazn k
PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCHA STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

Trading

Pravidla trhu

Prodejní společnost

 • Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ
 • Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům
 • Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager
 • Produkty
 • Controllingové nástroje
 • Legislativní podpora
 • Poskytování elektřiny

Společnost

zákaznickýchslužeb

Prodejníspolečnost

 • Zákaznické služby (jako pro Retail)
 • Fakturace
 • Prodej
 • Zákaznické služby

Klíčoví zákazníci

Středně velcí zákazníci

provozovatel distribu n ch s t m rozhodovac pr vo k aktiv m pot ebn m k zaji t n distribuce
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ MÁ ROZHODOVACÍ PRÁVO K AKTIVŮM POTŘEBNÝM K ZAJIŠTĚNÍ DISTRIBUCE

Společnostivýstavby (Třetí strany)

Podpora správy aktiv

Pravidla trhu

Centrální datový sklad (OTE)

 • Provozovatel distribučních sítí
  • Má právo rozhodovat o aktivech sítě potřebných pro provoz, údržbu a výstavbu
  • Ve strategických otázkách spolupracuje s Podporou správy aktiv (Rozhodnutí jsou v pravomoci Provozovatele distribučních sítí)
  • Zabezpečuje jasnou dělbu rolí a zodpovědností s SDS, SSE, NLS a ITS prostřednictvím sjednaných SLA
 • Doporučené standardy
 • Metodika
 • Legislativní podpora
 • Odečty elektro-měrů
 • Výstavba

Společnost distribučních služeb

Provozovatel distribučních sítí

Společnostsprávyelektroměrů

 • Provoz
 • Poruchová služba
 • Údržba
 • Elektroměrová služba

...

Nákupní &logistickáspolečnost

IT společnost

 • IT služby (Technický informačnísystém, atd.)
 • Nákup: Distribuční materiál ve velkých objemech/ hodnotách
 • Dopravní služby

= Držitel licence na distribuci

SDS = Společnost distribučních služeb; SSE = Společnost správy elektroměrů; NLS = Nákupní a logistická společnost; ITS = IT Společnost

spole nost z kaznick ch slu eb bude zaji ovat podporu pro prodej i distribuci

Provozovatel distrib. sítí

Prodejní společnost

 • Produkty
 • Úrovně služeb
 • Zákaznické služby pro prodej i distribuci
 • Back office (fakturace, platby)

Společnost zákaznických služeb

Telefon

Internet

Mail

Přepážky

Partneři

Domácnosti a podnikatelskýmaloodběr

SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI

Společné call centrum

 • Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
 • Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru
 • Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb
 • Příjem samoodečtů
 • Hlášení poruch
 • Informace z oblasti prodeje i distribuce

Počet zákazníků

Měsíce

stav trhu s elekt inou v r

… JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI

Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8

Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE)

Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu

Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný

Podařilo se nastavit doporučený tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit

Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou

Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli)

Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
stav trhu s elekt inou v r1

… JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU:

Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“

Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu

Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou

Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní

Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
stav trhu s elekt inou v r2

… JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT

Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění)

Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání)

Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností vykupovat elektřinou z obnovitených zdrojů, z kogenerace)

 • 1
 • 2
 • 3
STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
ez vid ale celou adu dal ch jin ch v zev

UNBUNDLING

 • INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ
 • SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK
ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV

Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby)

Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou

Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit

slide18

SKUPINA ČEZ

INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONAANÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU

Jan Kanta

Poděbrady 15.3.2005