financovanie podniku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financovanie podniku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financovanie podniku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Financovanie podniku - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Financovanie podniku. Obsah. Opakovanie Úvod Finančné trhy 2 strany finančných trhov Podniky si požičiavajú Dlhopis Dlhodobé financovanie Krátkodobé financovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Financovanie podniku' - cedric-craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
financovanie podniku

Kód ITMS projektu: 26110130519

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Financovanie podniku

obsah
Obsah
 • Opakovanie
 • Úvod
 • Finančné trhy
 • 2 strany finančných trhov
 • Podniky si požičiavajú
 • Dlhopis
 • Dlhodobé financovanie
 • Krátkodobé financovanie
 • Spôsoby krátkodobého financovanie
 • Rozširovanie podniku
 • Akciová spoločnosť
 • Druhy akcií
 • Zdroje
opakovanie
Opakovanie:
 • Popíšte rozdiel medzi partnerstvom a korporáciou.
 • V akej forme obchodnej spoločnosti nájdeme komandistov a komplementárov?
 • Aká forma obchodnej spoločnosti sa u nás vyskytuje najčastejšie?
slide4
Úvod

Ak chce podnikateľ začať podnikať, musí skombinovať ľudské, prírodné a kapitálové zdroje.

Kapitálové zdroje sú budovy, dopravné prostriedky,

stroje a zariadenia, ktoré sa využívajú na výrobu

ďalších výrobkov a služieb.

Keď podnik vzniká alebo sa rozširuje, nakupuje

kapitálové zdroje. Nazývame to investovaním. Nie každý

si však uvedomuje, že každá koruna investícií znamená o

korunu nižšie úspory.

2 strany finan n ho trhu
2 strany finančného trhu
 • sporitelia a investori hľadajúci najlepší výnos z investícií a ich úspor
 •  firmy, ktoré chcú nakupovať kapitálové zdroje

Obe strany, sporitelia aj firmy sa však stretávajú s rizikom, pretože výnos je vždy spojený s rizikom. Ak rastie riziko investovania, rastie aj výnos, ktorý investor požaduje.

podniky si po i iavaj
Podniky si požičiavajú

Podniky často financujú investície do kapitálových zdrojov dlhodobými úvermi, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok.  Tí, čo si požičiavajú, získavajú hotovosť, kým tí čo požičiavajú, získajú úrok.

Jedným z takýchto úverov je aj DLHOPIS!!!

dlhopis
Dlhopis

Dlhopisy vydáva aj štát. Štát potrebuje financovať dlhodobé výdavky - na infraštruktúru – cesty, mosty, školy a iné verejné statky. Štátne dlhopisy fungujú na podobnom princípe ako podnikové dlhopisy. Verejnosť nakupuje štátne dlhopisy s rôznymi dátumami splatnosti a štát spláca sumu a úrok počas doby splatnosti. Dlhopisy vydané štátom sú považované za menej rizikové ako iné, pretože štát garantuje ich splatenie.

dlhodob financovanie
Dlhodobé financovanie

Spoločnosti, ktoré vydávajú dlhopisy, získavajú kapitál na nákup novej technológie, rozširovanie podnikových činností alebo zlúčenie sa s inými spoločnosťami. Keď chce podnik vydať nové dlhopisy, požiada banku, aby ich predala alebo upísala.

kr tkodob financovanie
Krátkodobé financovanie

Niekedy sa príjem podniku nerovná s jeho výdavkami na určité obdobie. Viac peňazí „odíde“ ako „príde“, čiže hotovosť je dočasne nedostupná. Hovoríme o probléme toku hotovosti alebo „cashflow“. Riešením sú krátkodobé úvery. Sú splatné do jedného roka. Krátkodobé úvery sa používajú na financovanie krátkodobých výdavkov podniku ako napríklad mzdy, financovanie obstarania materiálu a tovaru.

sp soby kr tkodob ho financovania
Spôsoby krátkodobého financovania
 • Obchodný úver funguje ako otvorený úverový účet. Kupujúci nakúpi výrobky alebo služby od predávajúceho za podmienky, že platba sa uskutoční neskôr. 
 • Úvery od finančných inštitúcií ako napríklad bánk alebo finančných spoločností sú ďalším zdrojom krátkodobého úveru
 • Úvery od iných spoločností sú bežné medzi najväčšími podnikmi
roz irovanie podniku
Rozširovanie podniku

Okrem požičania si peňazí môže podnik získať financie od nových vlastníkov. Samostatný podnikateľ môže „predať“ časť svojho vlastníctva v podniku a vytvoriť tak partnerstvo, čím získa dodatočné fondy na financovanie podniku. Partnerstvo môže získať nových partnerov, alebo sa prostredníctvom emitovania akcií stať akciovou spoločnosťou. Rovnako akciové spoločnosti môžu emitovať ďalšie akcie.

akciov spolo nos
Akciová spoločnosť

Na rozdiel od majiteľov dlhopisov, ktorí sú veriteľmi spoločností, majitelia akcií sú ich vlastníkmi. Ak má napríklad spoločnosť 1000 akcií a ty vlastníš jednu z nich, vlastníš 1/1000 spoločnosti a tiež dostaneš 1/1000 zisku spoločnosti. Kým však majitelia dlhopisov svoj úrok dostať musia, akcionári dostanú podiel na zisku vo forme dividend len ak sa tak rozhodne valné zhromaždenie.

druhy akc
Druhy akcíí
 • Kmeňové-  Majitelia kmeňových akcií majú právo podieľať sa na zisku spoločnosti. Kmeňoví akcionári volia predstavenstvo spoločnosti a majú právo hlasovať.
 • Prioritné - Výhodou je, že majú preferenčný režim a dividendy sú im vyplácané prednostne pred kmeňovými akcionármi. Ak má spoločnosť napríklad nižší zisk, vlastníci prioritných akcií dostanú dividendy, zatiaľ čo vlastníci kmeňových akcií ich nedostanú. 
zdroje
Zdroje
 • www.onlineekonomia.sk
 • http://www.birdz.sk/start-up/zacni-podnikat-kamo-zivnost-verzus-s-r-o-/18735-clanok.html
 • www.podnikajte.sk
 • www.nbs.sk